Centrum pomocy
Witaj w Centrum Pomocy merXu
Znajdziesz tutaj wszystkie informacje na temat zakupów i sprzedaży na europejskiej platformie handlowej merXu

Centrum pomocy

Przewóz towarów niebezpiecznych

Co to są towary niebezpieczne 

Towary niebezpieczne, w skrócie DG to materiały, które podczas transportu stwarzają zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska. Nie szukając daleko, do materiałów niebezpiecznych można zaliczyć wiele przedmiotów codziennego użytku.

Produkty, takie jak aerozole, magnesy, wybielacze, baterie i akumulatory, płyny chłodnicze, kleje, a nawet perfumy mogą stanowić zagrożenie podczas przewozu. Każdy z nas zna to na pewno z własnego doświadczenia, chociażby kontroli bezpieczeństwa na lotnisku przed wylotem. Jest to miejsce, gdzie nasz bagaż sprawdzany jest właśnie pod kątem zawartości materiałów niebezpiecznych. Towary niebezpieczne dzielone są na klasy niebezpieczeństwa, w tym:

  • materiały i przedmioty wybuchowe,
  • gazy,
  • materiały ciekłe zapalne,
  • materiały stałe zapalne, toksyczne i zakaźne,
  • materiały żrące,
  • materiały promieniotwórcze,
  • różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Opakowania zawierające w sobie materiały niebezpieczne często można rozpoznać za pomocą znajdujących się na nich piktogramów, najczęściej w postaci dobrze widocznego rombu.

Kolor tej figury wskazuje na zagrożenie, np. łatwopalność jest oznaczona kolorem czerwonym, a materiał wybuchowy jest oznaczony kolorem pomarańczowym. Niepalny i nietoksyczny gaz jest oznaczony na zielono, ponieważ wszystkie zbiorniki sprężonego powietrza mają ten kolor.

Znaki

Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym

Co to jest transport ADR? 

To przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym w Europie. Umowa ADR została sporządzona w Genewie 30 września 1957 i podpisana przez 9 państw, a jej depozytariuszem jest Sekretarz Generalny ONZ. Kraje, które podpisały powyższą umowę (w tym Polska w roku 1975), zobowiązane są do przestrzegania jej wytycznych.

Umowa ADR jest to obszerny akt prawny, obejmujący zakresem regulacji szereg dziedzin związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Składa się ona z Umowy właściwej, określającej stosunki prawne między uczestniczącymi stronami oraz z załączników A i B, które zawierają przepisy regulujące w szerokim zakresie warunki przewozu poszczególnych towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym.

Przepisy umowy są nowelizowane w cyklu dwuletnim - uaktualniona oficjalna polska wersja językowa umowy (tekst jednolity) jest ogłaszana w Dzienniku Ustaw.

Przepisy Umowy ADR

Pliki zawierające przepisy Umowy ADR mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie stanowią źródła prawa. Źródłem prawa jest Umowa ADR ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

Dokumenty niezbędne do przewozu towarów niebezpiecznych

  • Certyfikaty ADR 
  • Oryginalne opakowania produktów 
  • MSDS Karty charakterystyki są dokumentami wystawionymi przed producentów substancji chemicznych, które zostały zaklasyfikowane jako substancje niebezpieczne. Obowiązek wystawienia karty charakterystyki Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1907/2008, zwanego w skrócie REACH. Rozporządzenie określa w jakich przypadkach należy opracować kartę i co powinno się na niej znajdować. Ważna jest świadomość, że karty charakterystyki dotyczą tylko i wyłącznie substancji niebezpiecznych, a nie w ogóle wszystkich substancji chemicznych. Dlatego w przypadku substancji innych niż niebezpieczne producent nie musi wystawiać karty charakterystyki, a użytkownicy substancji nie mogą tego wymagań.