VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATFORMY MERXU (platné od  01. 01. 2024)

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

obsahují definice a základní podmínky pro užívání platformy merXu.

1. Definice používaných pojmů:

Podmínky tvoří tento dokument, kterým se upravují pravidla a podmínky poskytování služeb, dostupný v českém jazyce na webové adrese merxu.com, jakož také ve formátu, který umožňuje stažení a uložení souboru (.pdf) způsobem umožňujícím budoucí použití po dobu přiměřenou účelu informace a který umožňuje reprodukci jeho obsahu beze změn.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, tyto Podmínky upravují pravidla využívání platformy merXu.com a mobilní aplikace merXu.

Merxu sp. z o. o. - se sídlem ul. Kraszewskiego 4/8, 60-518 Poznań, Polsko, Regon: 385853514, NIP: 7792514527, KRS: 0000835832, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Poznaň – Nowe Miasto, dále jen„Poskytovatel služeb“.

merXu - online obchodní platforma dostupná na merxu.com, kterou provozuje Poskytovatel služeb. Platforma je užívána prostřednictvím Účtu Uživatele.  Služby na Platformě jsou dostupné výhradně registrovaným podnikatelům, dále jen “merXu” nebo „Platforma“

Místo plnění- smlouva o poskytování služeb je plněna v sídle Poskytovatele služeb. Podmínky se řídí polským právem; uzavírání a plnění smluv, na které se vztahují tyto Podmínky, se řídí předpisy polského práva. Případné spory bude rozhodovat obecný věcně příslušný soud místně příslušný dle sídla Poskytovatele služeb.

Uživatel - Uživatelem se stanete, když si v souladu s pravidly v uvedenými v těchto Podmínkách zaregistrujete Účet na merXu. Uživatelem platformy merXu se může stát každý subjekt, který provozuje podnikatelskou činnost a je zapsaný v příslušném rejstříku s výjimkou fyzické osoby provozující zemědělskou farmu ve smyslu čl. 6 odst. 4 zákona ze dne 20. prosince 1990 o sociálním pojištění zemědělců.

V těchto Podmínkách  užíváme také pojmů „Prodávající“, nebo „Kupující“.

Poskytovatel – poskytovatel platebních služeb (Adyen jak je uvedeno v Příloze č. 5), který vlastní a provozuje systém umožňující Uživatelům provádět Platby.

Platba -platba za Produkty, které jsou předmětem Transakce, uskutečněná pomocí platebních služeb poskytovaných Poskytovatelem.

Účet – soubor informací o Uživateli, jakož i soubor funkcí merXu dostupných po registraci a přihlášení na Platformu. Vlastnictví Účtu umožňuje ukládání a úpravu údajů Uživatele, jakož i provádění Transakcí na merXu.

Registrace-  takto stručně definujeme formulář na Platformě, jehož vyplnění a odeslání zahajuje vytvoření vašeho Účtu na merXu.

Pro registraci na merXu musíte uvést úplné údaje o své společnosti, vytvořit přihlašovací jméno a heslo, které vám následně umožní přístup k vašemu Účtu.

Aktivace - proces zpřístupnění funkcí Platformy Uživateli, který bude moci používat Účet merXu jako Kupující.

Verifikace- proces autorizace registrovaného Účtu, které provádí Poskytovatel služeb za účelem zajištění bezpečnosti Uživatelů na Platformě a Transakcí jimi prováděných, který zároveň umožní Uživateli využívat Účet jako Prodávající.

Manuál - návod k používání merXu spolu s popisem funkcionalit, včetně mj. popisu pravidel pro administraci Účtu, přidávání zaměstnanců a udělování práv k administraci Účtu Uživatele.

Produkt - věc nebo věc a služba, která je předmětem Nabídky, přičemž službou se v tomto smyslu rozumí jak úprava Produktu dle požadavků Kupujícího (personalizace/přizpůsobení), tak služba úzce související s předmětem Nabídky.

Nabídka - návrh na uzavření kupní smlouvy za podmínek stanovených Prodávajícím, avšak s přihlédnutím k obsahu Podmínek, včetně Přílohy č. 6a - Nákup bez rizika do 5 000 EUR, která obsahuje prohlášení vůle učiněná Uživateli při uzavírání smlouvy v rámci Transakce, zejména obsahující údaje o Produktu - v souladu s parametry uvedenými v Podmínkách - dostatečné k provedení Transakce.

Transakce- soubor kroků a jednání, který se skládá z uzavření a realizace kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím na merXu.

Komunikátor - funkcionalita zpřístupněná Poskytovatelem služeb v panelu objednávek Účtu, která slouží ke komunikaci mezi Uživateli.

 Obsah - materiály (grafické, textové, video) umístěné na merXu Uživateli, včetně katalogů Produktů, detailů Produktů a databází zpřístupněných Uživateli, které tvoří základ pro vytvoření Nabídky.

Asistence organizace přepravy - služby logistické podpory poskytované Poskytovatelem služeb Uživatelům v souvislosti s Transakcí, jejichž podrobná pravidla jsou stanovena v Příloze č. 8 - Asistence organizace přepravy.

Technická podpora - služby logistické podpory poskytované Poskytovatelem služeb Uživatelům v souvislosti se zveřejněnými Nabídkami.

Žádost o nabídku, jednání, přizpůsobení, Technickou podporu, Asistenci při organizaci přepravy – funkcionality merXu usnadňující stranám smlouvy uzavřené na Platformě mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednat co nejlepší podmínky Transakce, včetně sjednání ceny, způsobu přepravy, způsobu a termínu platby nebo úpravy vlastností Produktu (personalizace/přizpůsobení).

Ustanovení polského práva - rozhodným právem pro všechny otázky související s těmito Podmínkami je polské právo. Mimo jiné platí následující:

 • CC - zákon ze dne  23. dubna 1964 - Občanský zákoník,
 • Autorský zákon -zákon ze dne 4. února 1994 o právu autorském a právech souvisejících,
 • Nařízení - nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro firemní uživatele online zprostředkovatelských služeb,
 • Právo průmyslového vlastnictví - zákon ze dne 30. června 2000 - právo průmyslového vlastnictví,
 • PSEMA - zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickými prostředky,
 • CUCA - zákon ze dne 16. dubna 1993 o boji proti nekalé soutěži.

2. Technické podmínky nezbytné pro používání merXu

K používání merXu je nezbytné:

 • připojení k internetu, správně nakonfigurovaný prohlížeč podle standardů Opera, Firefox, Chrome nebo Microsoft Edge v nejnovější verzi,
 • rozlišení obrazovky alespoň 1024x768,
 • povolené přijímání „cookies“,
 • povolenou podporu JavaScriptu a
 • aktivní emailový účet.

 

II. TRANSAKCE, TJ. PODMÍNKY UZAVÍRÁNÍ, PLNĚNÍ A UKONČENÍ SMLUV O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝMI PROSTŘEDKY.

1. Obecná ustanovení

1. Pokud se přihlásíte na merXu, potvrzujete, že znáte a přijímáte naše Podmínky. To také znamená, že jste s námi uzavřeli smlouvu o poskytování služeb elektronickými prostředky.

2. Jako Uživatel udělujete merXu oprávnění, aby Vám zasílal informace související se smlouvami a jejich plněním na emailovou adresu uvedenou při zadávání objednávek.

3. Užívání merXu je bezplatné v rozsahu užívání Platformy v roli Kupujícího.

4. Poskytovatel služeb může zavést změny ve zpoplatnění určitých služeb nebo funkcionalit dostupných na Platformě. Informace týkající se změn cen budou zveřejněny na merXu minimálně 21 dní předem a budou také sděleny Uživatelům emailem. Uživatelé se mohou v této lhůtě rozhodnout, zda chtějí zpoplatněné služby nadále využívat.

5. Během oznamovací lhůty uvedené v bodě 1.4 výše bude mít Uživatel možnost smazat Účet v souladu s postupem popsaným v bodě II.6 Podmínek, pokud si nepřeje pokračovat v používání merXu za poplatek. Smazání Účtu v případě uvedeném v předchozí větě není spojeno s žádnými poplatky.

6. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo udělovat – dle vlastního uvážení a v rámci aktuálních propagačních akcí – individuální slevy. K případnému poskytnutí nebo změně výše slevy není zapotřebí změna Podmínek. merXu informuje Prodávajícího o každé poskytnuté slevě a v případě, že merXu rozhodne o změně výše slevy, je nutné Prodávajícího informovat alespoň 21 dní předem.

7. merXu zakazuje umisťování nezákonného obsahu (např. urážlivých komentářů). Očekáváme, že budete dodržovat zákonná ustanovení a jednat v souladu s dobrými mravy tak, aby vaše jednání nepříznivě neovlivnilo bezpečnost fungování Platformy ani jinak nepoškozovalo naše Uživatele. Respektování osobních práv našich Uživatelů a třetích osob je pro nás obzvláště důležité.

8. Jako Uživatel prohlašujete, že Vámi poskytnutý obsah nepředstavuje obchodní tajemství ve smyslu CUCA nebo ustanovení právních řádů závazných pro uživatele, kteří provádějí transakce v jiných zemích než v Polsku.

9. Uživatel se zavazuje, že nebude prodávat Produkty, které porušují platné předpisy v polském právním řádu a v právních řádech Uživatelů, kteří jsou účastníkem Transakce. Uživatel se zavazuje, že nebude prodávat Produkty, které porušují práva jiných osob (zejména práva duševního vlastnictví).

10. Seznam zakázaných a omezených Produktů, které se na merXu nesmí prodávat, je obsahem Přílohy č. 2 - Zakázané a omezené produktyPodmínek.

11. Pokud dostaneme oficiální oznámení o protiprávním uchovávání informací, podnikneme opatření, abychom okamžitě zabránili přístupu k těmto údajům.

12. Na Platformě se může vyskytovat reklamní obsah.

13. Jako součást funkcionality na Platformě nabízí Poskytovatel služeb na Platformě služby Technické podpory a Asistenci organizace přepravy. Podrobný rozsah poskytovaných služeb je uveden v Příloze č. 8 - Asistence organizace přepravy Podmínek.

14. Za Transakce účtuje Poskytovatel služeb poplatky. Podrobný rozsah a podmínky těchto poplatků je uveden v Příloze č. 1 - Transakční poplatky.

15. Uživatel prohlašuje, že při používání merXu Uživatel vystupuje jako podnikatel provozující svou podnikatelskou činnost a že smlouvy, které uzavírá a plní prostřednictvím merXu mají pro Uživatele profesionální.

15. Uživatel prohlašuje, že používáním merXu nevystupuje jako fyzická osoba provozující zemědělskou farmu ve smyslu čl. 6 odst. 4 zákona ze dne 20. prosince 1990 o sociálním pojištění zemědělců.

2. Uživatelský účet

1. Používání platformy je možné po registraci Účtu v souladu s těmito Podmínkami. Aktivace vám umožní zadávat a přijímat objednávky Produktů prostřednictvím merXu.

2. Účet si můžete vytvořit vyplněním formuláře dostupného na merxu.com.

3. Údaje, které od Vás potřebujeme při Registraci, jsou mj. následující: celou Vaší obchodní firmu (obchodní jméno), úplnou adresu vašeho sídla (včetně státu), emailovou adresu a telefonní číslo, IBAN bankovního účtu Vaší společnosti a přihlašovací jméno a přístupové heslo, které si sami vytvoříte při Registraci.

4. Pamatujte, že Uživatelem můžete být pouze v případě, když máte platné podnikatelské oprávnění, tj. Vaše podnikatelské oprávnění nemůže být či pozastaveno.

5. Kromě poskytnutí výše uvedených údajů je pro založení Účtu nezbytné potvrzení přijetí těchto Podmínek – to je možné při vyplňování Registračního formuláře. Po odeslání vyplněného formuláře obdržíte od Poskytovatele služeb zprávu –odkaz pro aktivaci Účtu obsažený v této zprávě Vám umožní nastavit si heslo pro přístup ke svému Účtu a potvrdit svou Registraci. Tímto okamžikem uzavíráte s Poskytovatelem služeb smlouvu o poskytování služeb elektronickými prostředky.

6. Nezapomeňte, že jste povinni aktualizovat každou změnu údajů poskytnutých při Registraci Účtu, např. změnu Vašeho sídla, pozastavení nebo ukončení podnikatelského oprávnění apod., v panelu nastavení.

7. Za účelem ochrany bezpečnosti Uživatelů budeme Vaše údaje ověřovat.

8. Funkcionalitu pro prodej zboží je možné využívat po ověření bankovního účtu Vaší společnosti, které náleží Účet. Za tímto účelem Vás proveďte verifikační převod peněz z Vašeho účtu autorizujícího Účet, který Vám bude v plné výši vrácen. Vaše Nabídky budou dostupné ostatním Uživatelům poté, co bude Verifikace dokončena.

9. Aktuální stav Verifikace Vašeho účtu je viditelný ostatním Uživatelům.

10. Způsob Verifikace se může změnit.

11. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo kdykoli ověřit Účet Uživatele, a to i ve vztahu ke Kupujícím, kteří se zúčastnili promoakcí merXu.

12. Svůj Účet můžete zpřístupnit zaměstnancům uvedeným na panelu Uživatele. Používáním této funkcionality prohlašujete, že Vámi uvedení zaměstnanci jsou oprávněni zastupovat Vaši společnost a uzavírat smlouvy jejím jménem. Funkcionality Uživatelského panelu jsou podrobně popsány v Manuálu. Najdete zde, mimo jiné, popis pravidel týkajících se správy Účtu, přidávání zaměstnanců a udělování práv v Účtu společnosti.

13. Panel Účtu Vám umožňuje nastavení rozsahu oznámení týkajících se Vašich aktivit na merXu a způsobu jejich přijímání (email, SMS). Oznámení prostřednictvím SMS jsou spojena s autorizací, kdy budete vyzváni k zadání kódu zaslaného na zadané telefonní číslo. V Uživatelském Účtu můžete omezit rozsah upozornění, která obdrží Vaši zaměstnanci.

14. Uživatel není oprávněn využívat Komunikátor za jinými účely než je komunikace související s vyjednáváním o podmínkách Transakce, zejména pro cílenou reklamu a zasílání propagačních materiálů týkajících se Uživatelem poskytovaných služeb, popř. služeb poskytovaných třetími osobami.

3. Nabídka

1. Produkty k prodeji přidáte prostřednictvím speciálního souboru nebo vyplněného formuláře s parametry Produktu. Obě možnosti jsou k dispozici ve Vašem Účtu. Povinné parametry Nabídky jsou:

  1. popis Produktu,
  2. název Nabídky,
  3. kategorie Produktu,
  4. Cena,
  5. nejnižší cena Produktu za posledních třicet dní (s výhradou některých omezení a ustanovení upravujících zveřejnění nejnižší ceny v souladu s právními předpisy, které se vztahují na Prodávajícího; viz bod 1a níže),
  6. měna Transakce, 

bez nichž nebude možné nabídku předložit.

1a. Povinnost poskytnout nejnižší cenu za Produkt za posledních 30 dnů slevové akce se vztahuje na Uživatele v souladu s jejich místními (národními) právními předpisy. Bez ohledu na povinnost vyplývající z právních norem, Poskytovatel služeb vyzývá všechny Uživatele, aby poskytovali nejnižší cenu produktu za posledních 30 dní za účelem budování důvěry zákazníků a transparentnosti v podnikání.

2. Jako Prodávající činíte Nabídku pomocí formuláře nebo speciálního souboru. Na svém účtu můžete zveřejnit až 30 000 aktivních nabídek. Máte možnost nahrát fotografie, videa a popisy nabízeného Produktu. Jste odpovědni za informace uvedené v Nabídce, proto očekáváme, že budete spolehliví (více viz „Autorská práva“). Můžete přidat hlavní fotografii a až 8 dalších fotografií, každá s maximální velikostí 10 MB. Fotografie musí souviset s obsahem Nabídky. Fotografie nesmí porušovat autorská a průmyslová práva (zejména ochranné známky), obsahovat vodoznaky nebo zrcadlení. Další fotografie mohou zobrazovat Produkt v provozu, detaily přibližující důležité funkcionality Produktu, balení, příslušenství vybalené z krabice, nebo různé podoby Produktu.

3. Nabídka musí obsahovat čistou prodejní cenu, pokud nechcete využívat jiné Pamatujte na svou povinnost vybrat si měnu pro učinění Nabídky. Pokud chcete nabízet Produkty k prodeji v různých měnách, musíte za tímto účelem vystavit samostatné Nabídky.

4. Chcete-li prodávat příslušenství Produktu, související služby nebo produkty, musíte pro každý Produkt připravit samostatnou Nabídku. Pokud tomu tak není, Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo Nabídku revidovat a odstranit, dokud nebudou pochybnosti vyjasněny.

5. Jednou z funkcí na merXu je kurzový kalkulátor, který Vám pomůže zjistit cenu Nabídek dostupných na merXu v jiných měnách. Ceny v jiných měnách se počítají pomocí průměrného směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou v poslední pracovní den předcházející danému dni (např. dni Transakce nebo dni poptávky na směnu). Berte prosím na vědomí, že tyto částky mají pouze informativní povahu a ceny uvedené v cizí měně jsou pouze ilustrativní.

6. Právní povaha Nabídky je dána i obsahem Podmínek včetně Přílohy č. 6a - Nakupujte bez rizika do výše 5 000 EUR, která obsahuje projevy vůle učiněné Uživateli při uzavření smlouvy v rámci Transakce (tedy jak jako Prodávajícího při podání Nabídky, tak Kupujícího při přijetí Nabídky), zejména s ohledem na způsob ukončení smluvního vztahu (rozvazovací podmínka) nebo s ohledem na odstoupení od smlouvy (s Prodávajícím, který má obvyklé bydliště v Německu).

7. Od okamžiku zveřejnění Nabídky jste jí vázáni. Úprava se považuje za novou Nabídku (jde například o případy, kdy nabízíte možnost personalizace/přizpůsobení).

8. Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo doplnit Nabídky Prodávajícího o další parametry Produktů. Doplnění vychází z ověřených zdrojů informací, zejména EAN kódů nebo katalogů zveřejněných výrobcem Produktu.

9. Hlavními parametry, podle nichž se na merXu zobrazují jednotlivé Nabídky, jsou následující:

  1. nákup Uživatelem sponzorovaného předmětu v produktové nabídce (platí pro první čtyři položky v první kategorii produktů);.    
  2. název, základní atributy (výrobce), obsah popisu - řazení je založeno na kvalitě shody mezi textem zadaným Uživatelem a textem vyplněným v Nabídce;
  3. popis, fotografie, parametry - řazení se provádí na základě splnění kvalitativních kritérií, zejména na základě shody Produktu s konkrétní kategorií, délky popisu a počtu fotografií;
  4. cena – kritérium ceny má vliv na řazení Nabídek v případě, že si Uživatel takové kritérium sám vyžádá.

10. Uvedení parametrů uvedených v bodě 9 výše jako hlavních parametrů pro umístění Nabídek je dáno současnými technologickými faktory a snahou umožnit Uživatelům přesně přiřadit výsledky vyhledávání k jejich konkrétnímu požadavku. Nabídky s Produkty náležející svou povahou do kategorie Obnovitelné energie a jejich podkategorií jsou vždy zobrazovány přednostně před ostatními nabídkami s Produkty, které s touto kategorií nesouvisí. Takové nabídky jsou považovány za tzv. nekategorizované.Poskytovatel služby nepoužívá personalizované zobrazování. Více informací o pokynech, které vám pomohou lépe zviditelnit vaši Nabídku, si můžete přečíst v Centru nápovědy "Jak vytvořit atraktivní nabídku, která přiláká Kupující": https://merxu.com/cs/help/articles/jak-vytvorit-atraktivni-nabidku-ktera-prilaka-kupujici-179/.

11. Zobrazení doporučených Nabídek na stránkách merXu v kategorii „Nejpopulárnější“je založeno na parametru zájmu, tj. vysokého počtu zobrazení dané Nabídky Uživateli.

12. Poskytovatel služeb není smluvní stranou uzavřených smluv. Neneseme odpovědnost za jednání Uživatelů, nesprávné plnění nebo neplnění uzavřených smluv, ani za kvalitu, bezpečnost nebo legálnost Produktů nebo procesu jejich dodání nebo plnění.

13. Poskytovatel služeb nabízí možnost placené propagace Uživatelů a jejich Produktů za podmínek individuálně stanovených v „Informacích o placené reklamě na merXu“.

4. Vstupní prohlášení uživatele

1. Uzavřením smlouvy sjednané v rámci Transakce činíte jako Uživatel (tj. jako Prodávající při zveřejnění Nabídky i jako Kupující při přijetí Nabídky) prohlášení vůle obsažené v bodě 2.1 Přílohy č. 6a - Nakupujte bez rizika do 5 000,- EUR. To znamená, že prohlášení vůle v něm obsažená jsou závaznou součástí smlouvy uzavřené v rámci Transakce mezi Prodávajícím a Kupujícím.

5. Provedení objednávky

1. K využívání služeb na merXu je zapotřebí přihlášení pomocí správného přihlašovacího jména a hesla.

2. Uživatelé jsou povinni sjednávat podmínky Nabídky a Transakce prostřednictvím Komunikátoru. Jiné formy komunikace, které obcházejí merXu, nejsou povoleny. Před zahájením jednání doporučujeme uzavřít s Vaším obchodním partnerem dohodu o mlčenlivosti (NDA). Obsah a informace vyměňované prostřednictvím Komunikátoru nejsou zpracovávány jinými Uživateli, s výjimkou Poskytovatele služeb, který tak činí v rozsahu nezbytném pro řádné poskytování služeb v souvislosti s ustanoveními v bodu11-13 Podmínek.

3. Poskytovatel služeb umožňuje Uživatelům, tj. stranám smlouvy uzavřené na Platformě, přizpůsobit Nabídku potřebám Kupujícího prostřednictvím funkcionality „Žádost o Nabídku“, která je k dispozici v okamžiku nákupu. Komunikace probíhá prostřednictvím Komunikátoru.

4. Využití funkcionality „Žádost o Nabídku“ umožňuje zfinalizování objednávky (potvrzením dalších kroků nákupu), a tedy odložení nákupu, dokud nebudou dohodnuty a potvrzeny podmínky Nabídky mezi Prodávajícím a Kupujícím.

5. Prodávající, který ve zprávě zaslané prostřednictvím merXu odpoví na „Žádost o Nabídku”, uvede, zda je úprava Nabídky možná, a předloží novou Nabídku na Produkt upravenou na základě požadavku Kupujícího (v těchto Podmínkách to označujeme jako „personalizace/přizpůsobení“).

6. Přijetí Nabídky Kupujícím představuje uzavření smlouvy Kupujícím na koupi upraveného Produktu nabízeného Prodávajícím.

7. Jednou z funkcionalit merXu je Asistence organizace přepravy, v rámci které si mimo jiné můžete ověřit náklady na dopravu přijaté Nabídky. Prosím pamatujte na to, že příslušné přepravní kalkulátory Vám budou zpřístupněny již po přijetí Nabídky Prodávajícího.        

8. Před dokončením objednávky obdržíte od Prodávajícího informace o celkové hrubé ceně objednávky, včetně daní a souvisejících nákladů. Kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“ přijímáte seznam nakoupených Produktů a cenu a také si zvolíte způsob platby, v souladu s bodem II.9, a uzavíráte tak smlouvu s Prodávajícím.

9. Kupující si zvolí platební metodu pouze z metod dostupných na merXu, uvedených v bodu 5.13 a II. 5.15, nebo z jiných metod výslovně povolených Poskytovatelem služeb pro konkrétní Transakci, a Prodávající se zavazuje přijímat platby od Kupujících za Transakce s použitím těchto platebních metod. Použití jiných platebních metod Kupujícími nebo Prodávajícími než těch, které jsou uvedeny v předchozí větě není povoleno.

10. Pokud zadáte objednávku s vyjednáváním o konečných podmínkách, jak je uvedeno v bodě 5.2, navrhujete jako Kupující cenu, kterou chcete za Produkt Prodávajícího zaplatit. Objednávka je potvrzena, když obě strany - Kupující i Prodávající - přijmou novou cenu za Produkt nabízený Prodávajícím.

11. Potvrzení objednávky obdržíte automaticky. Oběma stranám - Prodávajícímu a Kupujícímu - zašleme e-mail spolu s údaji o druhé smluvní straně, získané z Účtů. Prodávající obdrží Vaše fakturační údaje nezbytné pro fakturaci a dopravu.

12. V souvislosti s uzavřenou smlouvou by měl Kupující zaplatit za Produkt ve lhůtě stanovené Prodávajícím..

13. Poskytovatel služeb zpřístupní na merXu možnost provádění plateb za Produkt prostřednictvím Poskytovatele spolupracujícího s Poskytovatelem služeb. Podrobná pravidla provádění Plateb prostřednictvím Poskytovatele, včetně pravidel pro vznik odpovědnosti a vyřizování reklamací týkajících se této věci, jsou podrobně popsána v Příloze č. 5 – Pravidla pro provádění plateb prostřednictvím poskytovatele platebních služeb – Adyen..

14. Poskytovatel služeb neposkytuje Uživatelům žádné platební služby a v žádném rozsahu a žádným způsobem nezprostředkovává provádění finančního vypořádání mezi Uživateli (Prodávajícími a Kupujícími), včetně toho, že v žádné fázi nedrží finanční prostředky, které má Prodávající obdržet v rámci Transakce.

15. Pokud není možné objednávku dokončit, informujte o tom, prosím, Kupujícího do 24 hodin.

16. Prodávající je povinen odpovědět na zprávu Kupujícího prostřednictvím Komunikátoru do 24 hodin od jejího obdržení. Tato doba neběží o sobotách, nedělích a státních svátcích v zemi, ve které je Prodávající registrován. Podíl včasných odpovědí v každém kalendářním měsíci by neměl být nižší než 80 % odpovědí poskytnutých v souladu s tímto ustanovením.

17. V rámci vyjednávání by Uživatelé neměli měnit podmínky smlouvy uzavřené v rámci Transakce uvedené v Příloze č. 6a - Nakupujte bez rizika do výše 5 000 EUR, které jsou závaznou součástí smlouvy, s ohledem na to, že uzavření smlouvy v rámci Transakce za jiných podmínek může Kupujícímu zabránit v účasti v programu Nakupujte bez rizika do výše 5 000 EUR.

18. Uživatelé nesmějí činit žádné úkony vedoucí ke sjednání, uzavření, provedení nebo plnění Transakce mimo Platformu nebo se vyhnout či obejít povinnost zaplatit transakční poplatek, jak je stanoveno v těchto Podmínkách. Takovými úkony se rozumí zejména následující:

  • vkládání nebo zasílání odkazů a jiných referencí na externí e-shopy, platformy nebo transakční stránky, a to jak online, tak offline,
  • přesměrování Prodávajících nebo potenciálních kupujících ke sjednání Transakce nebo vyřízení objednávky na externích platformách nebo prostřednictvím jiných komunikačních kanálů než těch nabízených Poskytovatelem služeb (Komunikátor, telefon, e-mail atd.),
  • nabádání Prodávajících nebo Kupujících, aby nepoužívali funkce nabízené Poskytovatelem služeb, včetně těch, které se týkají platebních metod nebo dodání Produktů,
  • nabádání Prodávajících nebo Kupujících aby nevyužávali propagačních akcí nabízených Poskytovatelem služeb,
  • nabádání Prodávajících nebo Kupujících k používání jiných platebních metod než těch, které jsou uvedeny v bodě 5.9.

19. Prodávající nesmí odlišovat ceny Nabídek v závislosti na použité platební metodě, uvedené v bodě. II.5.9 výše. Prodávající nesmí Kupujícímu účtovat žádné náklady ani poplatky, ať už přímo nebo nepřímo v souvislosti s použitím platební metody, uvedené v čl. II. bodě 5.9, Kupujícím. Takové jednání představuje porušení Podmínek.

6. Podmínky uzavření a ukončení smlouvy o poskytování služeb v elektronické podobě

1. Svůj Účet můžete kdykoli zrušit zasláním e-mailu na pomoc@merxu.com za podmínky, že jste uhradili veškeré finanční závazky, které máte vůči Poskytovateli služeb. Ukončení využívání služeb Poskytovatele služeb neovlivní možnost přístupu k Vašim objednávkám - budete je moci dokončit do 30 dnů ode dne zadání poslední objednávky. Po ukončení platnosti smlouvy o poskytování služeb elektronickými prostředky Vám můžeme i nadále poskytnout informace, které jste vytvořili nebo zadali v souvislosti s užíváním Vašeho Účtu; za tímto účelem nás prosím kontaktujte na pomoc@merxu.com.

2. Smlouva mezi vámi a Poskytovatelem služeb bude ukončena po smazání Vašeho Účtu. Tato smlouva je ukončena po uplynutí 30 dnů od poslední objednávky zadané nebo přijaté prostřednictvím Účtu, který byl smazán.

3. Vaše poslední objednávka bude zpracována podle podmínek platných v době, kdy jste zahájili proces zadání objednávky.

4. Pokud porušíte ustanovení těchto Podmínek, vyhrazujeme si právo ukončit smlouvu o vedení účtu se třicetidenní výpovědní lhůtou. Zašleme Vám odůvodnění, jak jsme k takovému rozhodnutí dospěli. Opětovná Registrace Účtu bude podmíněna naším souhlasem. Zárukou, že se takové situaci vyhneme, je dodržování Podmínek.

5. Dále jako Uživatel prohlašujete, že souhlasíte s tím, aby Vám Poskytovatel služeb zasílal faktury vystavené Poskytovatelem služeb za služby, které Vám byly poskytnuty prostřednictvím Platformy, elektronicky prostřednictvím e-mailu.

7. Autorská práva

1. V souvislosti s poskytováním služeb poskytuje Poskytovatel služeb Uživatelům obsah chráněný autorskými právy. Kopírování obsahu dostupného na merXu a jeho sdílení je zakázáno, pokud není v samostatných smlouvách výslovně sjednáno jinak.

2. Abyste mohli používat merXu, potřebujeme Váš souhlas k použití fotografií Produtku a VÁMI připravených popisů. Licenci k užívání práv duševního vlastnictví udělujete nám a ostatním Uživatelům nahráním svého obsahu na náš server (viz bod 3-5 těchto Podmínek) a vztahuje se na všechny možnosti využití známé k datu nahrání.

3. Potřebujeme Váš souhlas s používáním Vašich práv duševního vlastnictví v rozsahu, v jakém mohou být Nabídky vytvářeny, doplňovány, sdíleny a zpracovávány v jiných formách.

4. Pamatujte, že udělená licence zahrnuje také možnost vytváření tzv. odvozených děl a možnost používat materiály k doplnění Nabídky jinými osobami, a to také těmi, které Vám mohou konkurovat.

5. Popis správné praxe ve vztahu k ochraně práv duševního vlastnictví tvoří Přílohu č. 4 - Kodex správné praxe merXu ve vztahu k ochraně práv duševního vlastnictví.

8. Kontakt

1. Můžete nás kontaktovat písemně zasláním dopisu na adresu merXu sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 4/8, 60-518 Poznań, Polsko, nebo elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy pomoc@merxu.com.

2.Poskytovatel služeb může použít všechny údaje, která jste zadali ve svém Účtu, aby Vás kontaktoval.

3. Poskytovatel služeb i Uživatelé jsou povinni se navzájem neprodleně informovat o jakékoli změně své emailové adresy používané pro poskytování služeb, jakož i dalších kontaktních údajů či adres.

9. Stížnosti

1. Poskytovatel služeb je povinen zajistit řádné fungování Platformy a v případě potřeby Vám pomoci při řešení technických problémů.

2. Pokud podle Vašeho názoru merXu nefunguje správně, můžete podat stížnost zasláním e-mailu na pomoc@merxu.com. Stížnost by měla obsahovat Vaše údaje, stručný popis Vašich námitek, datum a čas výskytu problému a návrh, jak stížnost vyřešit.

3. Na Vaši stížnost odpovíme do 14 dnů; ve velmi složitých situacích si vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit.

4. Pokud ve Vaší stížnosti chybí údaje, které by nám umožnily vyřešit problém nebo poskytnout odpověď, požádáme Vás, abyste je doplnili. Lhůta pro vyřízení stížnosti začíná okamžikem získání úplného popisu Vašich námitek a informací potřebných pro jejich řešení.

 

10. Rizika spojená s využíváním služeb poskytovaných elektronickými prostředky

1. Myslete na to, že při používání internetu můžete být vystaveni:

  • vlivům škodlivého softwaru běžícího v síťovém prostředí, jež se šíří prostřednictvím replikace kódu,
  • porušení bezpečnostních opatření za účelem získání osobních a důvěrných informací a v důsledku toho i krádeží identity zasláním falešných elektronických zpráv připomínajících zprávy autentické,
  • „phishingem“ zasláním falešných elektronických informací, které se velmi podobají informacím autentickým, a v důsledku toho získáním osobních a důvěrných informací o Uživateli,
  • neoprávněnému odposlechu pomocí počítačového softwaru, jehož účelem je zachytit a případně analyzovat data proudící v síti (spyware),
  • porušení autorských práv jejich neoprávněným kopírováním a používáním bez souhlasu a vědomí oprávněné osoby,
  • zpřístupnění malwaru modifikovaného třetími stranami.

2. Podnikáme kroky k minimalizaci rizika těchto hrozeb, zejména průběžným monitorováním softwaru, sítě a informováním Vás o konkrétních zvýšených rizicích.

11. Odpovědnost

1. Transakce jsou prováděny výhradně mezi Uživateli, a proto Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za chování Uživatelů nebo za jejich nesprávné plnění či neplnění smluv, ani za důsledky jednání Uživatelů a třetích stran, kterým dochází k porušení ustanovení těchto Podmínek, se zohledněním Přílohy č. 6a - Nakupujte bez rizika do výše 5 000 EUR.

2. Pokud svým jednáním porušíte tyto Podmínky, budeme na to reagovat. V takové situaci Vás můžeme varovat. Pokud to nebude dostatečné, máme právo omezit funkčnost vašeho Účtu. Posledním krokem může být úplné pozastavení Účtu v souladu s bodem 13 těchto Podmínek.

3. Neodpovídáme za zákonnou záruku za fyzické ani právní vady Produktů a neposkytujeme záruku za jakost.

4. Poskytovatel služeb neodpovídá za přerušení poskytování služeb zcela nebo zčásti, pokud k nim dojde v důsledku poruch, selhání systémů (včetně přenosových systémů a systémů informační a výpočetní techniky), které jsou mimo naši kontrolu, nebo nutnosti provádět servisní či údržbové práce na Platformě.

5. Vyhrazujeme si také právo pozastavit nebo ukončit poskytované služby v případě výjimečných okolností, za něž nemůžeme nést odpovědnost.

12. Zabezpečení Vašeho Účtu

1. Pokud máme důvodné obavy o bezpečnost Vašeho Účtu, můžeme Vás požádat o změnu přístupového hesla. Po provedení změny získáte opět přístup ke svému Účtu.

2. Pokud máme důvodné podezření, že došlo k narušení bezpečnosti, můžeme přistoupit k dočasnému uzamčení Účtů nebo přístupu k vybraným službám, pokud se domníváme, že je ohrožena bezpečnost Vašeho Účtu nebo jiných Uživatelů. Jakmile bude zdroj problému vysvětlen a odstraněn, bude přístup ke všem službám a Účtům obnoven.

13. Pozastavení Účtu

1. Pokud porušíte tyto Podmínky, můžeme váš Účet pozastavit. Zejména se to může stát, když:

  1. poskytnete nezákonný obsah, např. urážlivé komentáře,
  2. budete prodávat zakázané nebo falešné Produkty,
  3. nebudete aktualizovat své údaje,
  4. Vaše podnikatelské oprávnění bude přerušeno (v souladu s informacemi uvedenými v příslušném rejstříku) nebo bude vymazána z příslušného rejstříku),
  5. nebudete včas odpovídat Uživatelům na jejich zprávy v souladu s bodem 5.16 těchto Podmínek,
  6. budete využívat Komunikátor za jinými účely než je komunikace související s vyjednáváním o podmínkách Transakce dle bodu 2.14 těchto Podmínek nebo sjednáváte Nabídky a Transakce bez použití Komunikátoru, a to navzdory povinnosti uvedené v bodu II.5.2. těchto Podmínek,
  7. porušíte pravidla pro přijímání plateb uvedená v bodu5.9,
  8. obdržíte opakovaně (alespoň třikrát) negativní hodnocení Transakcí, což naznačuje, že porušujete Podmínky;
  9. provedete některý z úkonů uvedených v bodu 5.18 těchto Podmínek, a to v situaci uvedené v bodě V.7 přílohy č. 5,
  10. v situaci uvedené v bodě 12.2. přílohy č. 6a - Nakupujte bez rizika do výše 5 000,- EUR,
  11. jste v prodlení s úhradou poplatků spojených s využíváním služeb poskytovaným na Platformě.

2. Máme právo pozastavit Účet Uživatele v případě podezření, že Uživatel používá Účet k nezákonným účelům, zejména k podvodným transakcím. Pokud je nutné získat od Uživatele další vysvětlení nebo dokumenty, pozastavíme Účet, dokud se záležitost nevyjasní.

3. V případě, že nastanou důvodné okolnosti pro pozastavení Účtu, můžeme Vám, dle vlastního uvážení, poskytnout přístup k Vašemu pozastavenému Účtu a k funkcím pro vypořádávání plateb a uzavírání smluv, abyste mohli vypořádat platby a dokončit smlouvy uzavřené před pozastavením Účtu s tím, že v případě, že dojde k přerušení nebo ukončení Vašeho podnikání může být přístup k dokončení Transakce zablokován (o čemž musíte informovat I druhého Uživatele v dané Transakci). Zbývající funkcionality Účtu však budou deaktivovány.

4. V situacích popsaných v bodu 13.1.1-2. Podmínek můžeme odmítnout přístup k pozastavenému Účtu.

5. V okamžik pozastavení Vašeho účtu Vám prostřednictvím e-mailu zašleme odůvodnění našeho rozhodnutí.

6. V některých případech můžeme také odmítnout registraci Účtu, pokud byl Účet, který jste užívali v minulosti, pozastaven. V takovém případě Vám nejméně 30 dnů před ukončením poskytování služeb prostřednictvím e-mailu zašleme odůvodnění takového rozhodnutí. Ve zvláštních případech uvedených v těchto Podmínkách můžeme ukončit poskytování služeb v kratším časovém období.

7. Máme právo znovu aktivovat pozastavený Účet.

8. Pokud je váš Účet pozastaven, nebudete se moci účastnit nebo pokračovat v účasti na našich aktuálních propagačních akcích. Pokud jste se účastnili propagačních akcí před pozastavením vašeho Účtu, kde  již existovaly důvody pro pozastavení Účtu, máte povinnost nám vrátit veškeré získané výhody.

14. Hodnocení transakcí

1. Můžeme poskytnout Uživatelům možnost vyjádřit tak svůj názor a ohodnotit Uživatele vzhledem k jednání a zkušenostem s Uživatelem, se kterým uzavřel, popř. měl zájem uzavřít Transakci.  Toto hodnocení bude viditelné pro obě strany Transakce a pro Poskytovatele služeb. Vyhrazujeme si právo v budoucnu zveřejnit obsah všech nebo vybraných hodnocení na stránce s Nabídkou. O možnosti zveřejnění hodnocení budou Uživatelé informováni 30 dní předem.

2. Hodnocení Transakce udělené Uživateli by mělo být stručné a musí úzce souviset s konkrétní Transakcí. Hodnocení Transakce nesmí porušovat platné právní předpisy, dobré mravy nebo práva třetích stran, a nesmí obsahovat mimo jiné reklamní obsah odkazující na jiné webové stránky než merxu.com.

3. Uživatel, kterého se týká hodnocení Transakce, na něj může odpovědět. Odpověď je viditelná pouze pro strany Transakce a pro Poskytovatele služeb.

4. Nezasahujeme do hodnocení Transakcí udělených v souladu s bodem 14.2 výše. Pokud však obě strany Transakce souhlasí, můžeme hodnocení Transakce smazat nebo upravit, bylo-li zveřejněné dle bodu II.14.1. třetí věty.

5. Opakované negativní hodnocení Transakcí indikující porušení Podmínek může mít za následek trvalé nebo dočasné omezení funkčnosti Účtu (pozastavení účtu).

6. V případě pozastavení Účtu Uživatele, jakož i smazání Účtu Uživatele, nebudou vráceny žádné poplatky, které je Uživatel povinen platit Poskytovateli služeb.

15. Ochrana osobních údajů

1. Vaše údaje zpracováváme v souladu s Přílohou č. 3 - Zásady ochrany osobních údajů.

2. Pro analytické a statistické účely můžeme zpracovávat další údaje, které nejsou uvedeny výše, ale vztahují se k Vašim aktivitám na merXu. Děláme to z důvodu, abychom zlepšili kvalitu poskytovaných služeb a vylepšili merXu.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění na merxu.com ve smyslu bodu. 2 a 3 tohoto článku.

2. Můžeme měnit tyto Podmínky dle našeho uvážení a vydat jejich novou verzi. Změněné Podmínky nabývají účinnosti dnem uvedeným Poskytovatelem služeb. Toto období nesmí být kratší než 15 dní od okamžiku, kdy jsou na Platformě zpřístupněny změněné Podmínky. Výše uvedená lhůta může být kratší, pokud máme povinnost změnit Podmínky v kratší době, nebo výjimečně změní Podmínky abychom zabránili nepředvídatelnému a přímo hrozícímu nebezpečí. Podrobná pravidla pro změnu ustanovení Podmínek týkajících se Plateb jsou uvedena v Příloze č. 5 – Pravidla pro provádění plateb prostřednictvím poskytovatele platebních služeb – Adyen.

3. Podmínky zveřejněné na Platformě dne 15.12.2023 vstoupí pro subjekty, které jsou Uživateli ke dni jejich zveřejnění, v platnost dne 01. 01. 2024. Pro subjekty, které si zaregistrují Účet na Platformě a stanou se Uživateli dnem nebo po datu zveřejnění této verze Podmínek je pro ně tato verze Podmínek závazná ode dne registrace Účtu.

4. Objednávky zadané (včetně těch, co byly potvrzeny Prodávajícím a přijaty Kupujícím) před vstupem změn v platnost se řídí Podmínkami účinnými do té doby.

5. O změně těchto Podmínek vás budeme informovat e-mailem. Pokud změny odmítnete přijmout, bude to znamenat, že chcete ukončit smlouvu s Poskytovatelem služeb. Absence reakce na zaslanou zprávu o změně těchto Podmínek se považuje za souhlas s jejich novým zněním. 

6. Tyto Podmínky byly vypracovány na základě polského práva. Tyto Podmínky, jakož také smlouvy, na které tyto Podmínky vztahují, a právní vztahy těmito smlouvami založené, se řídí polským právním řádem.

7. Ve věcech neupravených těmito Podmínkami se použijí příslušná ustanovení polského právního řádu.

8. Přílohy těchto Podmínek tvoří jejich nedílnou součást.

9. Podmínky byly vypracovány v polském jazyce.

10. V případě sporů vzniklých v souvislosti s námi poskytovanými službami jsme připraveni usilovat o smírné řešení sporů prostřednictvím mediace. V tomto ohledu spolupracujeme s nezávislými mediátory při Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji Św. Marcin 24/ 402, 61-805 Poznaň. Vzhledem k tomu, že mediace je dobrovolná, měly by s řešením sporu formou mediace souhlasit obě strany sporu.

 

V. PŘÍLOHY

1 - Transakční poplatky

2 - Zakázané a omezené produkty

3 - Zásady ochrany osobních údajů

4 - Kodex správné praxe merXu ve vztahu k ochraně práv duševního vlastnictví

5 - Pravidla pro provádění plateb prostřednictvím poskytovatele platebních služeb – Adyen

6a - Nakupujte bez rizika do výše 5 000 EUR

6b - Výzva k řádnému plnění

6c - Prohlášení o odstoupení od smlouvy

6d - Smlouva o postoupení pohledávky

8 – Asistence organizace přepravy