Všeobecné obchodní podmínky platformy MerXu


I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Toto jsou všeobecné smluvní podmínky (dále také jen „Podmínky“ nebo „VOP“) pro uživatele platformy merXu provozované zejména na doméně www.merxu.com (a jejích poddoménách) společností MerXu s.r.o., IČ 09296573, se sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 118319 (dále také jen „Poskytovatel“).

1. Definice používaných pojmů:

„Podmínky“ nebo „VOP“ znamenají tento dokument, kterým se upravují pravidla a podmínky využívání služeb poskytovaných Poskytovatelem. Podmínky jsou v českém jazyce a jsou dostupné na webové adrese merxu.com k nahlédnutí a také ve formátu, který umožňuje stažení a uložení souboru (.pdf). Pokud není výslovně uvedeno jinak, tyto Podmínky upravují pravidla a podmínky využívání platformy merxu.com.cz a mobilní aplikace MerXu provozovaných Poskytovatelem.

„Poskytovatel“ znamená společnost MerXu s.r.o., IČ 09296573, se sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 118319, která je poskytovatelem a provozovatelem platformy merXu v České republice. Když se v těchto Podmínkách používá zájmeno „my“, znamená to Poskytovatele.

„MerXu“ nebo „Platforma“ je online obchodní platforma dostupná na merxu.com, Platforma je užívána prostřednictvím uživatelského Účtu.  Užívání platformy je možné výhradně pro registrované uživatele.

„Uživatel“ – Uživatelem se stanete, když si v souladu s těmito Podmínkami zaregistrujete Účet na merXu. Uživatelem platformy merXu se může stát každý subjekt provozující podnikatelskou činnost (živnost nesmí být přerušena nebo ukončena) a je zapsaný v příslušném rejstříku. V těchto Podmínkách používáme se stejným významem jako Uživatel také také výraz „Klient“. Uživatel může být jak „Prodávající“, tak „Kupující“.

„Účet“ – je Uživateli zřízen po Registraci a přihlášení na Platformu. Funkce MerXu jsou k dispozici prostřednictvím Účtu. Prostřednictvím Účtu je také možné realizovat transakce na platformě merXu.

„Registrace“ znamená proces vyplnění registračního formuláře na Platformě, po jehož dokončení bude založen Váš Účet.Abyste mohli projít procesem Registrace u MerXu, je  třeba poskytnout veškeré požadované informace o sobě nebo o Vaší společnosti a zřídit si přihlašovací jméno a heslo, prostřednictvím nichž budete poté přistupovat ke svému Účtu.

„Verifikace“ znamená proces ověření registrovaného účtu, které provádí Poskytovatel za účelem zajištění autenticity a bezpečnosti všech Uživatelů.

„Aktivace“ znamená proces autorizace registrovaného účtu, při němž jsou Uživateli zpřístupněny funkce MerXu a Uživatel tak může začít naplno využívat svůj Účet u MerXu.

„Smlouva“ je smlouva o užívání platformy MerXu uzavřená v elektronické podobě mezi Poskytovatelem a Uživatelem. Tato Smlouva se řídí těmito Podmínkami.

„Produkt“ je věc nebo služba, která je předmětem Nabídky, přičemž Produkt, u nějž Prodávající zajistil personalizaci/přizpůsobení dle požadavků Kupujícího je považován za samostatnou věc (odlišnou od původního Produktu).  

„Nabídka“ je návrh na uzavření kupní smlouvy za podmínek stanovených Prodejcem, který obsahuje zejména detailní informace o Produktu včetně povinných atributů, jejichž výčet je uveden níže, dostatečné k dokončení Transakce.

„Transakce“ znamená proces uzavření a realizace kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím platformy MerXu.

„Platební systém“ je externí služba zajišťovaná na Platformě externím poskytovatelem platebních služeb spolupracujícím s Poskytovatelem. Služby poskytované externími poskytovateli platebních systémů se mohou lišit v závislosti na zemi, kde Platforma působí, včetně jejich dostupnosti, která může být nezávisle na vůli Poskytovatele omezena.

“Manuál” znamená návod k používání merXu spolu s popisem jeho funkcionalit, včetně mj. popisu pravidel pro administraci Účtu, přidávání osob a udělování práv k administraci Účtu.

„Obsah“ jsou materiály (grafické, textové, video) umístěné na Platformu Uživateli, včetně katalogů Produktů, specifikací Produktů a databází zpřístupněných Uživateli, které tvoří základ pro vytvoření Nabídky.

„Nabídky/žádosti o nabídku/zahájit chat/platební systém“ jsou funkce MerXu usnadňující smluvním stranám sjednat co nejlepší podmínky Transakce, včetně stanovení kupní ceny, způsobu přepravy, termínu platby nebo úpravy Produktu (personalizace/přizpůsobení).

„OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

„Autorské právo“ znamená zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon a související právní předpisy.

“Nařízení” znamená nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti online zprostředkovatelských služeb pro podnikatelské uživatele.

„ZSIS“ znamená zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

„ZOHS“ znamená zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.

“CUCA” znamená polský zákon o boji proti nekalé soutěži ze dne 16 dubna 1993.

2. Technické podmínky nezbytné pro používání platformy MerXu

K používání platformy MerXu je nezbytné mít:

  • připojení k internetu, správně nakonfigurovaný prohlížeč podle standardů Opera, Firefox, Chrome nebo Microsoft Edge v nejnovější verzi,
  • rozlišení obrazovky alespoň 1024x768,
  • povolené přijímání „cookies“,
  • povolenou podporu JavaScriptu a
  • aktivní e-mailový účet.

II. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ PLATFORMY A REALIZACE TRANSAKCÍ 

1. Obecná ustanovení

1.1. Pokud se přihlásíte k platformě merXu, potvrzujete, že znáte a přijímáte naše smluvní Podmínky. To také znamená, že jste s námi uzavřeli Smlouvu.

1.2. Jako Uživatel udělujete Poskytovateli oprávnění, aby Vám zasílal informace související s Transakcemi a to na e-mailovou adresu uvedenou při vyplňování objednávky.

1.3. Užívání merXu je zdarma.

1.4. Merxu je oprávněno zpoplatnit užívání některých konkrétních služeb nebo funkcí dostupných na platformě. Uživatelé budou s dostatečným předstihem informováni o případných poplatcích a jejich výši a budou mít možnost se rozhodnout, zda budou zpoplatněné služby a funkce využívat či zda budou využívat pouze takové služby a funkce, které jsou zdarma.

1.5. Informace o zpoplatnění vybraných služeb a funkcí a výši jednotlivých poplatků budou zveřejněny na internetových stránkách merXu minimálně 21 dní před zahájením zpoplatnění a budou rovněž Uživatelům zaslány na e-mailovou adresu uvedenou v rámci uživatelského účtu na merXu.

1.6. Pokud nebudete mít zájem používat zpoplatněné služby a funkce na merXu, budete mít možnost, ve lhůtě uvedené v článku 1.5. výše, bez jakýchkoliv poplatků smazat  Váš Účet a to v souladu s postupem popsaným v článku II odst. 5 těchto Podmínek.

1.7. MerXu zakazuje umisťování nezákonného obsahu (včetně komentářů). Očekáváme, že budete dodržovat zákonná ustanovení a jednat v souladu s dobrými mravy tak, aby vaše jednání nepříznivě neovlivnilo bezpečnost fungování Platformy ani jinak nepoškozovalo naše Uživatele a partnery. Respektování práv našich Uživatelů, partnerů a třetích osob je pro nás obzvláště důležité.

1.8. Uživatel se zavazuje, že nebude prodávat Produkty, které porušují platné předpisy v českém právním systému a v právních systémech Uživatelů, kteří jsou účastníkem Transakce. Uživatel se zavazuje, že nebude prodávat Produkty, které porušují práva jiných osob (zejména práva duševního vlastnictví).

1.9. Pokud dostaneme oficiální oznámení o protiprávním uchovávání osobních údajů, podnikneme opatření, abychom okamžitě zabránili přístupu k těmto údajům.

1.10. Na Platformě se může vyskytovat reklamní obsah.

1.11. Uživateli Platformy mohou být:

a) podnikající fyzické osoby, nebo
b) právnické osoby zapsané v obchodním nebo jiném veřejném rejstříku, nebo
c) stát (ve smyslu § 21 OZ a § 6 a 7 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění).

2. Uživatelský účet

2.1. Používání platformy merXu je možné po registraci účtu v souladu s těmito podmínkami. Aktivace vám umožní zadávat a přijímat objednávky Produktů prostřednictvím merXu.

2.2. Účet si můžete vytvořit vyplněním formuláře dostupného na merxu.com (prostřednictvím Registrace).

2.3. Údaje, které od Vás potřebujeme při Registraci, jsou následující: celou Vaší obchodní firmu (obchodní jméno), úplná adresa vašeho sídla (včetně státu), e-mailová adresa a telefonní číslo, IBAN Vašeho bankovního účtu a přihlašovací jméno a přístupové heslo, které si sami vytvoříte při Registraci.

2.4. Kromě poskytnutí výše uvedených údajů je pro založení Účtu nezbytné potvrzení přijetí těchto Podmínek – to je možné při vyplňování registračního formuláře. Po odeslání vyplněného formuláře obdržíte od merXu zprávu – prostřednictvím odkazu pro aktivaci Účtu obsaženém v této zprávě si můžete nastavit heslo pro přístup ke svému Účtu a potvrdit svou Registraci. Tímto okamžikem uzavíráte s Poskytovatelem Smlouvu.

2.5. Nezapomeňte, že jste povinni aktualizovat každou změnu údajů poskytnutých při Registraci Účtu, např. změnu Vašeho sídla, přerušení nebo ukončení živnostenského oprávnění apod. Změnu provedete v nastavení účtu.

2.6. Za účelem ochrany bezpečnosti všech Uživatelů Vaše údaje ověříme a umožníme Vám využívat merXu pro nákup zboží. 

2.7. Funkce pro prodej zboží je možné využívat po ověření Vašeho bankovního účtu, resp. účtu Vaší společnosti, který je uveden u Vašeho uživatelského účtu na merXu. Za tímto účelem Vás požádáme o verifikační převod peněz z Vašeho účtu. Po úspěšném provedení verifikačního převodu peněz z Vašeho Účtu, bude Váš účet schválen a aktivován pro prodej.  Převedená částka Vám bude v plné výši vrácena.

2.8. Aktuální stav Verifikace Vašeho účtu je dostupný ostatním Uživatelům platformy.

2.9. Můžeme požadovat i jinou formu Verifikace.

2.10. Jako uživatel prohlašujete a ručíte za to, že Vámi poskytovaný Obsah nepředstavuje obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a neporušuje příslušná ustanovení CUCA.

2.11. Svůj Účet na merXu můžete zpřístupnit zaměstnancům uvedeným na panelu klienta. Používáním této funkce prohlašujete, že Vámi uvedení zaměstnanci jsou oprávněni zastupovat Vaši společnost nebo Vás jako podnikající fyzickou osobu a uzavírat smlouvy jejím jménem. Najdete zde mimo jiné popis pravidel týkajících se správy Účtu, přidávání oprávněných zaměstnanců a udělování práv.

2.12. Váš uživatelský účet Vám umožňuje nastavení různých oznámení týkajících se Vašich aktivit na merXu (nová objednávka, zahájení chatu apod.) a způsobu jejich přijímání (e-mail, sms). Oznámení prostřednictvím je možné si aktivovat po ověření příslušného telefonního čísla pomocí speciálního kódu, který Vám na toto číslo zašleme.

2.13. Nejste oprávněni využívat interní komunikátor merXu (messenger) za jinými účely než je komunikace související s vyjednáváním o podmínkách transakce, zejména pro cílení reklamy a zasílání propagačních materiálů týkajících se jím poskytovaných služeb, popř. služeb poskytovaných třetími osobami.

3. Nabídka

3.1. Produkty k prodeji vystavíte prostřednictvím speciálního souboru nebo vyplněného formuláře s parametry Produktu. Obě možnosti jsou k dispozici ve Vašem Účtu merXu. Povinné atributy Nabídky, bez jejichž uvedení není možné Nabídku vystavit, jsou:

  • název a popis produktu, kategorie, cena a měna.

3.2. Můžete přidat hlavní fotografii a až 8 dalších fotografií, každá s maximální velikostí 10 MB. Fotografie musí být propojeny s obsahem Nabídky. Fotografie nesmí porušovat autorská a průmyslová práva (zejména ochranné známky), obsahovat vodoznaky nebo zrcadlení. Další fotografie mohou zobrazovat Produkt v provozu, detaily přibližující důležité funkce Produktu, balení, vybalování Produktu a příslušenství, nebo různé podoby Produktu.

3.3. Jako Prodávající vystavíte Nabídku pomocí nabídkového formuláře nebo speciálního souboru. Můžete nahrát fotografie, videa a popisy nabízeného Produktu. Jste plně zodpovědní za informace uvedené v Nabídce, proto očekáváme, že budete spolehliví (více viz bod 6 - „Autorská práva“).

3.4. V Nabídce musí být uvedena prodejní cena bez daní a jiných poplatků (Netto) v konkrétní měně. Nezapomeňte vybrat k Vaší Nabídce příslušnou měnu. Pokud chcete nabízet produkty k prodeji v různých měnách, musíte za tímto účelem vystavit samostatné Nabídky.

3.5. Jednou z funkcí na MerXu je kurzový kalkulátor, který Vám pomůže zjistit cenu Nabídek dostupných na MerXu v jiných měnách. Takto uvedené ceny jsou zobrazeny v přibližné výši. Ceny v jiných měnách se počítají pomocí průměrného směnného kurzu zveřejněného Evropskou centrální bankou v poslední pracovní den předcházející danému dni (např. dni Transakce nebo dni poptávky na směnu). Berte prosím na vědomí, že tyto částky mají pouze informativní povahu a ceny uvedené v cizí měně jsou pouze ilustrativní.

3.6. Od okamžiku zveřejnění Nabídky jste jí vázáni, a to v plném rozsahu zveřejněného Obsahu. Úpravy Produktu se považují za novou Nabídku (jde například o případy, kdy nabízíte možnost personalizace/přizpůsobení).

3.7. Vyhrazujeme si právo doplnit Vaše Nabídky  o další parametry jednotlivých Produktů. Budeme vycházet z ověřených zdrojů, bude se jednat zejména o EAN kódy nebo informace uvedené v katalogu výrobce příslušného produktu.

3.8. Hlavními parametry, podle nichž se na merXu zobrazují jednotlivé Nabídky, jsou následující:

a) název, základní atributy (výrobce), obsah popisu Nabídky - řazení je založeno na kvalitě shody mezi textem zadaným při vyhledávání Uživatelem a textem vyplněným v Nabídce;
b) popis, fotografie, parametry - řazení se provádí na základě splnění kvalitativních kritérií, zejména na základě délky popisu a počtu fotografií;
c) cena – kritérium ceny má vliv na řazení Nabídek v případě, že si Uživatel takové kritérium sám zvolí prostřednictvím dostupného filtru.

Stanovení pozice je založeno na objektivních faktorech. MerXu neaplikuje personalizované řazení. Další informace, které vám pomohou lépe zviditelnit Vaši nabídku, najdete v manuálu „Atraktivní nabídka“.

3.9. Zobrazení doporučených nabídek na hlavní stránce merXu v kategorii „Doporučujeme“ je založeno na kritériích atraktivní ceny, kvality a jedinečnosti Produktu.

3.10. Zobrazení doporučených nabídek na hlavní stránce merXu v kategorii „Nejoblíbenější“ je založeno na kritériích zájmu, tj. vysokém počtu zobrazení Uživatelů dané Nabídky.

3.11. Zobrazování uváděných prodejců v kategorii „Důvěřují nám“ je zdarma - je založeno na parametru počtu a atraktivity Nabídek zadaných Prodávajícím. Umístění Prodávajícího mezi důvěryhodné subjekty je založeno na vzájemné důvěře merXu vůči Prodávajícímu a Prodávajícího vůči merXu.

3.12. Poskytovatel není smluvní stranou uzavřených smluv. Neneseme odpovědnost za jednání Uživatelů, nesprávné plnění nebo neplnění uzavřených smluv, ani za kvalitu, bezpečnost nebo legálnost zboží nebo služeb nebo proces jejich dodání nebo plnění.

4. Objednávka

4.1. K využívání platformy merXu k objednávání Produktů je zapotřebí přihlášení pomocí přihlašovacího jména a hesla.

4.2. MerXu Vám dává možnost sjednat podmínky Nabídky prostřednictvím interního komunikátoru dostupného na panelu objednávek na Vašem Účtu. Před zahájením jednání doporučujeme uzavřít s Vaším obchodním partnerem dohodu o mlčenlivosti (NDA). Obsah a informace vyměňované prostřednictvím komunikátoru nejsou zpracovávány jinými Uživateli, s výjimkou merXu, které tak činí v rozsahu nezbytném pro řádné poskytování služeb v souvislosti s ustanoveními v čl. II bod 13 Podmínek.

4.3. MerXu umožňuje stranám přizpůsobit Nabídku potřebám Kupujícího prostřednictvím funkce „Zahájit chat“, která je k dispozici v okamžiku zadání objednávky. Komunikace probíhá prostřednictvím komunikátoru dostupného na platformě merXu. 

4.4. Využitím funkce „Zahájit chat“ můžete dokončit svou objednávku (potvrzením dalších kroků nákupního procesu),  čímž dojde k odložení nákupu, dokud nebudou dohodnuty a potvrzeny podmínky Nabídky mezi Prodávajícím a Kupujícím. 

4.5. Prodávající, který ve zprávě zaslané prostřednictvím merXu odpoví na „Zahájit chat”, uvede, zda je úprava Nabídky možná, a předloží novou Nabídku na Produkt upravenou na základě požadavku Kupujícího (v těchto Podmínkách to označujeme jako „personalizace/přizpůsobení“).

4.6. Přijetím nabídky Kupujícím dochází k uzavření smlouvy na koupi upraveného Produktu nabízeného Prodávajícím.

4.7. Před dokončením objednávky obdržíte od Prodávajícího informace o celkové hrubé ceně objednávky, včetně daní a souvisejících nákladů. Kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“ přijímáte seznam nakoupených Produktů a cenu, kterou za ně zaplatíte, a uzavíráte tak smlouvu s Prodávajícím.

4.8. Pokud zadáte objednávku s vyjednáváním o konečných podmínkách, jak je uvedeno v bodě 4.2, navrhujete jako Kupující cenu, kterou chcete za Produkt Prodávajícímu zaplatit. Objednávka je potvrzena, když obě strany - Kupující i Prodávající - přijmou novou cenu za Produkt nabízený Prodávajícím.

4.9. Potvrzení objednávky obdržíte automaticky. Oběma stranám zašleme e-mail spolu s údaji o druhé smluvní straně, získané z Účtů smluvních stran. Prodávající obdrží Vaše fakturační údaje nezbytné pro fakturaci a dopravu.

4. 10. V souvislosti s uzavřenou smlouvou by měl Kupující zaplatit za Produkt ve lhůtě stanovené smluvními stranami. V případě využití Platebního systému bude Kupující přesměrován na stránky poskytovatele Platebního systému, kde bude mít možnost po předchozím souhlasu s podmínkami poskytování platebních služeb dokončit zvolený způsob platby.

4.11. Pokud není možné objednávku dokončit, informujte o tom Kupujícího do 24 hodin. Tato lhůta neběží po dobu víkendu, svátků a jiných dnů pracovního klidu, a to vždy od 0:00 do 24:00 dne, po který lhůta neběží.

4.12. Platba za Transakce uskutečněné mezi Prodávajícím a Kupujícím probíhá v rámci platebních prostředků uvedených v Nabídce, a to prostřednictvím Platebního systému, tradičního převodu peněz nebo jiného elektronického převodu.

4.13. Prodávající je povinen odpovědět na zprávu Kupujícího prostřednictvím interního komunikátoru dostupného na panelu objednávek (messenger) dostupném na platformě merXu do 24 hodin od jejího obdržení. Tato doba neběží o sobotách, nedělích a státních svátcích v zemi, ve které je prodávající registrován na merXu. Podíl včasných odpovědí v každém kalendářním měsíci by neměl být nižší než 80 % odpovědí poskytnutých v souladu s tímto ustanovením.

5. Podmínky uzavření a ukončení Smlouvy

5.1. Svůj Účet můžete kdykoli zrušit zasláním e-mailu na podpora@merxu.com. Ukončení využívání služeb merXu neovlivní možnost přístupu k Vašim již vytvořeným objednávkám - budete je moci dokončit do 30 dnů ode dne zadání poslední objednávky, v závislosti na Platebním systému, jehož funkčnost nemusí být v takovém případě dostupná. Po ukončení platnosti smlouvy Vám můžeme i nadále poskytnout informace, které jste obdrželi nebo uvedli v souvislosti s užíváním Vašeho uživatelského účtu; Potřebujete-li nějaké informace, kontaktujte nás na podpora@merxu.com.

5.2. Smlouva mezi vámi a Poskytovatelem bude ukončena po smazání vašeho Účtu. Smlouva je ukončena po uplynutí 30 dnů od smazání Účtu nebo 30 dnů od poslední objednávky zadané nebo přijaté prostřednictvím Účtu, který byl smazán.

5.3. Vaše poslední objednávka bude zpracována podle smluvních podmínek platných v době, kdy jste ji zadali.

5.4. Pokud porušíte ustanovení této Smlouvy, vyhrazujeme si právo ukončit Smlouvu se třicetidenní výpovědní lhůtou.V této věci Vám zašleme odůvodnění, proč jsme se k tomuto kroku rozhodli. Opětovná Registrace účtu u merXu bude podmíněna naším souhlasem. Zárukou, že se takové situaci vyhneme, je dodržování Podmínek.

6. Autorská práva

6.1. V souvislosti s poskytováním služeb poskytuje merXu uživatelům obsah chráněný autorskými právy. Kopírování obsahu zpřístupněného v merXu a jeho sdílení je zakázáno, pokud není v samostatných smlouvách výslovně domluveno jinak.

6.2. Abyste mohli používat platformu merXu, potřebujeme Váš souhlas k použití fotografií a popisů Produktů, které jste připravili. Licenci na užívání práv duševního vlastnictví udělujete nám a ostatním Uživatelům umístěním (nahráním) svého Obsahu na náš server (viz čl. II bod 3. těchto Podmínek) a vztahuje se na všechny  možnosti využití známé k datu umístění. Potřebujeme Váš souhlas s používáním Vašich práv duševního vlastnictví v rozsahu, v jakém mohou být Nabídky vytvářeny, doplňovány, sdíleny a zpracovávány v jiných formách. Berte na vědomí, že udělená licence zahrnuje také možnost vytváření tzv. odvozených děl a možnost používat materiály k doplnění Nabídky jinými osobami, a to také těmi, kteří Vám mohou konkurovat.

7. Komunikace

7.1. Můžete nás kontaktovat písemně zasláním dopisu na adresu Mostní 5552, 760 01, Zlín, nebo elektronicky pomocí e-mailové adresy podpora@merxu.com.

7.2. Můžeme použít všechna data, která jste zadali ve svém Účtu, abychom Vás kontaktovali.

7.3. Smluvní strany jsou povinny se navzájem neprodleně informovat o jakékoli změně své e-mailové adresy používané pro Platformu, jakož i dalších kontaktních údajů či adres.

8. Stížnosti

8.1. Poskytovatel je povinen zajistit řádné fungování platformy merXu a v případě potřeby Vám pomoci při řešení technických problémů.

8.2. Pokud podle Vašeho názoru merXu nefunguje správně, můžete podat stížnost. Stížnost by měla obsahovat Vaše personálie, stručný popis Vašich námitek, datum a čas výskytu problému a návrh, jak stížnost vyřešit. Stížnost nám můžete zaslat prostřednictvím e-mailu na podpora@merxu.com.

8.3. Na Vaši stížnost odpovíme do 14 dnů; ve velmi složitých situacích si vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit.

8.4. Pokud ve Vaší stížnosti chybí údaje, které by nám umožnily vyřešit problém nebo poskytnout odpověď, požádáme Vás, abyste je doplnili. Lhůta pro vyřízení stížnosti začíná okamžikem získání úplného popisu Vašich námitek a informací potřebných pro jejich řešení.

9. Rizika spojená s využíváním služeb poskytovaných elektronickými prostředky

9.1. Myslete na to, že při používání Internetu můžete být vystaveni:

a) vlivům škodlivého softwaru spuštěného v prostředí sítě šířeného prostřednictvím replikace kódu,
b) porušení bezpečnostních opatření za účelem získání osobních a důvěrných informací a v důsledku toho i krádeží identity zasláním falešných elektronických zpráv připomínajících zprávy autentické,
c) technice označované jako „phishing“ zasláním falešných elektronických informací, které se velmi podobají informacím autentickým a v důsledku toho získáváním osobních a důvěrných informací o Uživateli,
d) neoprávněnému odposlechu pomocí počítačového softwaru, jehož účelem je zachytit a případně analyzovat data proudící v síti (spyware),
e) porušení autorských práv jejich neoprávněným kopírováním a používáním bez souhlasu a znalostí oprávněné osoby,
f) zpřístupnění malwaru modifikovaného třetími stranami.

Podnikáme kroky k minimalizaci rizika těchto hrozeb na merXu, zejména průběžným monitorováním softwaru, sítě a informováním o konkrétních zvýšených rizicích.

10. Odpovědnost

10.1. Transakce jsou prováděny výhradně mezi Uživateli platformy merXu, Poskytovatel není jejich účastníkem, a proto nenese odpovědnost za chování Uživatelů nebo za jejich nesprávné plnění či neplnění smluv, ani za důsledky jednání Uživatelů a třetích stran, kterým dochází k porušení smluv uzavřených mezi Uživateli Platformy nebo mezi Uživateli Platformy a třetími stranami.

10.2. Pokud svým jednáním porušíte tyto Podmínky, budeme na to adekvátně reagovat. V takové situaci Vás můžeme varovat. Pokud to nestačí, máme právo omezit funkčnost vašeho Účtu. Posledním krokem může být úplné pozastavení Účtu.

10.3. Nejsme Prodávající žádných Produktů. Neposkytujeme ani neodpovídáme za zákonnou záruku za fyzické ani právní vady Produktů a neposkytujeme žádnou záruku kvality.

10.4. Neodpovídáme za přerušení poskytování Platformy zcela nebo zčásti, pokud k nim dojde v důsledku poruch, selhání systémů (včetně přenosových systémů, systémů informační a výpočetní techniky, platebního systému apod), které jsou mimo naši kontrolu, nebo nutnosti provádět servisní či údržbové práce na Platformě.

10.5. Vyhrazujeme si také právo pozastavit nebo ukončit poskytované služby v případě výjimečných okolností, za něž nemůžeme nést odpovědnost.

11. Zabezpečení Vašeho účtu

11.1. Pokud máme důvodné obavy o bezpečnost Vašeho Účtu, můžeme Vás požádat o změnu přístupového hesla. Po provedení změny získáte opět přístup ke svému Účtu.

11.2. Pokud máme důvodné podezření, že došlo k narušení bezpečnosti, můžeme přistoupit k dočasnému uzamčení Účtů nebo přístupu k vybraným službám, pokud se domníváme, že je ohrožena bezpečnost Vašeho Účtu nebo jiných Uživatelů. Jakmile bude zdroj problému odhalen a odstraněn, bude přístup ke všem službám a Účtům obnoven.

12. Pozastavení účtu

12.1. Pokud porušíte tyto Podmínky, můžeme váš Účet pozastavit. Zejména se to může stát, když:

a) prostřednictvím Platformy zveřejníte nebo poskytnete ilegální obsah, nebo
b) budete nabízet k prodeji zakázané nebo falešné Produkty, nebo
c) nebudete aktualizovat své osobní a kontaktní údaje, nebo

d) bude přerušena nebo ukončena Vaše podnikatelská činnost, nebo

e) nebudete včas odpovídat Uživatelům na jejich zprávy v souladu s čl. 4.13, nebo

f) budete využívat interní komunikátor merXu (messenger) za jinými účely než je komunikace související s vyjednáváním o podmínkách transakce dle čl. 2.13.

V takovém případě Vám obvykle poskytneme takový přístup k vašemu pozastavenému Účtu a k funkcím Platformy, abyste mohli vypořádat platby a dokončit smlouvy uzavřené před pozastavením Účtu s tím, že v případě,  kdy došlo k přerušení nebo ukončení Vašeho podnikání (o čemž musíte informovat i svého smluvního partnera) může být přístup k dokončení transakce zamítnut. Zbývající funkce Účtu však budou deaktivovány.  Bezprostředně po pozastavení Vašeho účtu Vám zašleme odůvodnění, proč jsme se k tomuto kroku rozhodli.

12.2. Někdy můžeme také odmítnout založení Účtu, pokud byl Účet, který jste užívali v minulosti, pozastaven. V takovém případě Vám nejméně 30 dnů před ukončením poskytování služeb zašleme odůvodnění, proč jsme se k tomuto kroku rozhodli. Ve zvláštních případech uvedených v Nařízení můžeme ukončit poskytování služeb v kratším časovém období.

12.3. Máme právo znovu aktivovat pozastavený Účet.

12.4. Pokud je váš účet pozastaven, nebudete se moci účastnit nebo pokračovat v účasti na aktuálních propagačních akcích merxu. Pokud jste se účastnili propagačních akcí před pozastavením vašeho účtu, kde již existovaly důvody pro pozastavení účtu, máte povinnost nám vrátit veškeré vyplacené bonusy.

13. Hodnocení transakcí

13.1 Merxu může poskytnout Uživatelům možnost udělit hodnocení a vyjádřit tak svůj názor k jednání a zkušenostem se smluvní stranou, se kterou uzavřela, popř. měla zájem uzavřít transakci.  Toto hodnocení bude viditelné pro obě strany transakce a pro Merxu. Merxu si vyhrazuje právo v budoucnu zveřejnit obsah všech nebo vybraných hodnocení na stránce s nabídkou zboží příslušného Uživatele a na jeho uživatelském profilu na merXu. O možnosti zveřejnění hodnocení budou Uživatelé informováni 30 dní předem.

13.2. Hodnocení transakce udělené obchodnímu partnerovi by mělo být stručné a musí souviset s konkrétní transakcí. Hodnocení transakce nesmí porušovat platné právní předpisy, dobré mravy nebo práva třetích stran, včetně reklamního obsahu odkazujícího na jiné webové stránky než merxu.com atd.

13.3. Uživatel, kterého se týká hodnocení transakce, na něj může odpovědět. Odpověď je viditelná pouze pro strany transakce a pro merxu.

13.4. MerXu nezasahuje do hodnocení transakcí v souladu s bodem 13.2 obchodních podmínek. Pokud však obě strany transakce souhlasí, může hodnocení transakce smazat nebo upravit bylo-li hodnocení zveřejněno dle čl. 13.1. třetí věty.

13.5. Opakované negativní hodnocení transakcí indikující porušení Podmínek může mít za následek trvalé nebo dočasné omezení využívání účtu (pozastavení účtu).

14. Ochrana osobních údajů

14.1. Vaše údaje zpracováváme v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde.

14.2. Pro analytické a statistické účely můžeme zpracovávat další údaje, které nejsou uvedeny výše, ale vztahují se k Vašim aktivitám na platformě merXu. Děláme to z důvodu, abychom zlepšili kvalitu poskytovaných služeb a vylepšili merXu.

III. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

1. V případě vzniku sporu mezi Uživatelem, který má postavení spotřebitele ve smyslu § 419 OZ, a Poskytovatelem, vyplývajícího z užívání Platformy, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Provozovatelem, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

2. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Poskytovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

3. Uživatelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Provozovatelem prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise na stránce https://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

4. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s Poskytovatelem se vztahuje výhradně na spory týkající se služeb Platformy poskytovaných Poskytovatelem, tedy nikoliv na vzájemné spory mezi Uživateli nebo mezi Uživateli a třetím stranami, vyplývající z kupních smluv uzavřených prostřednictvím merXu. Takové spory mohou být za splnění všech podmínek taktéž řešeny mimosoudně prostřednictvím České obchodní inspekce, pokud je jedna strana v postavení spotřebitele a druhá v postavení podnikatele, ovšem děje se tak bez účasti Poskytovatele.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na www.merxu.com ve smyslu odst. 2 tohoto článku.

2. Poskytovatel může měnit tyto smluvní podmínky dle svého uvážení. Změněné Podmínky nabývají účinnosti dnem uvedeným Poskytovatelem. Toto období nesmí být kratší než 15 dní od okamžiku, kdy jsou na Platformě zpřístupněny změněné Podmínky. Objednávky zadané (včetně těch, co byly potvrzeny Prodávajícím a přijaty Kupujícím) před vstupem změn v platnost se řídí Podmínkami účinnými v okamžiku vytvoření objednávky. Výše uvedená lhůta může být kratší, pokud máme povinnost změnit Podmínky v kratší době, nebo abychom zabránili nepředvídatelnému a přímo hrozícímu nebezpečí.

3. O změně těchto podmínek Vás budeme informovat e-mailem. Pokud nebudete se změnou Podmínek souhlasit, máte právo Smlouvu do jednoho měsíce od oznámení změny Podmínek vypovědět smazáním svého Účtu. Pokud tak neučiníte, platí, že se změnou Podmínek a jejich novým zněním souhlasíte. V případě, že Smlouvu uvedeným postupem vypovíte, nezanikají práva a povinnosti, které na základě Smlouvy vznikly před jejím ukončením.

4. Tyto Podmínky byly vypracovány na základě českého právního řádu a Smlouva a právní vztahy Smlouvou založené, se řídí se českým právním řádem. 

5. Případné spory vyplývající z právních vztahů, na které se vztahují tyto VOP, budou řešeny primárně prostřednictvím mediace pomocí nezávislých mediátorů. Pokud se nedohodneme na tomto řešení, budou případné spory řešeny soudně.  Věcně příslušnými soudy jsou soudy České republiky, přičemž místně příslušným soudem je vždy  soud dle sídla Poskytovatele.

6. Místem poskytování služeb Platformy je sídlo Poskytovatele.

7. Nadpisy uvedené v těchto VOP slouží pouze k lepší orientaci v textu a nelze je použít pro účely jejich výkladu.

8. Ve věcech neupravených těmito Podmínkami se použijí zejména příslušná ustanovení OZ, Autorského zákona, a ZOHS. 

V. PŘÍLOHY

  1. Kodex správné praxe merXu ve vztahu k ochraně práv duševního vlastnictví
  2. Zakázané produkty