Kodex správné praxe merXu ve vztahu k ochraně práv duševního vlastnictví


§1 Obecná ustanovení

 1. Kodex správné praxe merXu ve vztahu k ochraně práv duševního vlastnictví je soubor zásad a pravidel pro Uživatele merXu. Základním dokumentem, který upravuje všechna pravidla poskytování služeb elektronickými prostředky, zůstávají „Všeobecné obchodní podmínky platformy merXu” (dále také jen jako „Podmínky”).
 2. Kodex nestanoví soubor norem, které by měly nahrazovat povinná ustanovení zákona, ale má spíše vzdělávací roli a má napomáhat k zajištění vysokého standardu ochrany Práv duševního vlastnictví ze strany Uživatelů a merXu, a to včetně stanovení mechanismů řešení zjištěných porušení Práv duševního vlastnictví ze strany Uživatelů merXu.
 3. Uživatelé merXu by měli při postupu Kodexu jednat s náležitou péčí, v souladu s osvědčenými postupy a v souladu s pravidly spravedlivé hospodářské soutěže.
 4. MerXu se zavazuje podnikat způsobem, který respektuje a chrání Práva duševního vlastnictví, a to jak vlastní práva společnost MerXu s.r.o., tak práva Uživatelů.

§2 Definice používaných pojmů

 1. Pojmy používané v Kodexu správné praxe merXu ve vztahu k ochraně Práv duševního vlastnictví mají následující význam:

  a) Práva duševního vlastnictví - autorská práva, práva průmyslového vlastnictví a práva k databázím, zejména: práva k průmyslovým vzorům, ochranným známkám, logotypům, internetovým doménám, počítačovému softwaru (včetně zdrojového kódu aplikací), práv k databázím (jako k autorským dílům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona a jako k výsledku činnosti pořizovatele a předmětu zvláštního práva pořizovatele dle téhož zákona), práva na ochranu důvěrných informací, práva na ochranu obchodního tajemství, práva na ochranu know-how a jakákoli jiná práva na ochranu duševního vlastnictví, a to jak registrovaného, tak neregistrovaného.

  b) Porušitel - Uživatel, který:

  i. porušuje Práva duševního vlastnictví jiného Uživatele nebo

  ii. porušuje Práva duševního vlastnictví osoby, která není Uživatelem, nebo

  iii. je podezřelý z porušení Práv duševního vlastnictví.

  c) Občanskoprávní nebo trestní řízení - řízení týkající se porušení Práv duševního vlastnictví, které může být zahájeno z podnětu merXu (zejména v důsledku nahlášení trestných činů proti průmyslovým právům a proti autorskému právu spočívající například v apropriaci autorství cizího díla, prodeji nebo výrobě padělků, v důsledku čehož došlo v vytvoření trvalých zdrojů příjmu, a v důsledku občanskoprávních předběžných a soudních rozhodnutí souvisejících s porušením smlouvy o poskytování služeb merXu (upravené zejména Podmínkami).

  d) Padělané zboží - zboží, které nelegálně využívá Práva duševního vlastnictví jiné osoby (včetně neoprávněného získání finančních výhod), zejména zboží, které je totožné se zbožím pocházejícím od osoby, které náleží příslušná Práva duševního vlastnictví, nebo které nelze za běžných podmínek odlišit od zboží pocházejícím od osoby, které náleží příslušná Práva duševního vlastnictví.

  e) Oznámení - informace o porušení Práv duševního vlastnictví zaslaná na adresu: podpora@merxu.com.

V Kodexu jsou dále používány pojmy definované v Podmínkách a pokud není v Kodexu výslovně uvedeno jinak, mají stejný význam, která mají v Podmínkách.

§3 Základní zásady požadované od Uživatelů merXu

 1. Podle podmínek uživatelé merXu nesmějí:

  a) poskytovat nezákonný obsah a

  b) prodávat Produkty, které porušují platné předpisy v českém právním systému a v právních systémech Uživatelů, kteří jsou účastníkem Transakce.

 2. Uživatel nesmí prodávat Produkty, které porušují Práva duševního vlastnictví jiných osob včetně Uživatelů.

 3. Porušování Práv duševního vlastnictví je na merXu zakázáno a v proti Porušitelům budou přijata opatření, která jsou stanovena v tomto Kodexu.

 4. Uživatelé jsou povinni aktivně chránit svá Práva duševního vlastnictví a informovat merXu o veškerých jednáních, která porušují jejich Práva duševního vlastnictví. Porušení Práv duševního vlastnictví je třeba hlásit elektronicky na adresu: podpora@merxu.com. Oznámení by mělo obsahovat základní informace o porušení Práv duševního vlastnictví včetně čísla příslušné Nabídky a popisu porušovaných práv.

 5. Podmínkou používání platformy merXu je souhlas Uživatele s použitím fotografií Produktů a popisů poskytnutých Uživatelem (viz článek 3 Podmínek). K doplňování, sdílení nebo jinému zpracování sdílených materiálů je nezbytný souhlas Uživatele. Možná jednání Uživatelů spojené s použitím sdílených materiálů nepředstavují porušení Práv duševního vlastnictví.

§4 Způsoby řešení nahlášených porušení Práv duševního vlastnictví, opatření iniciovaná merXu

 1. Nabídky, které poruší výše uvedená pravidla, budou z platformy odstraněny a budou přijata příslušná rozhodnutí a kroky proti Prodávajícímu - od varování až po úplné zablokování Účtu.

 2. Poté, co merXu obdrží Oznámení o porušení Práv duševního vlastnictví nebo se o porušení Práv duševního vlastnictví dozví jiným způsobem, bude postupovat vůči Uživateli, který Oznámení podat, následujícím způsobem:

  a) merXu informuje Uživatele o přijetí zprávy,

  b) merXu požádá Uživatele, aby poskytl všechny nezbytné informace k určení, zda došlo k Porušení práv duševního vlastnictví (včetně uvedení čísla Nabídky, zaslání čísla příslušného práva duševního vlastnictví, např. registrované ochranné známky),

  c) merXu ověří Oznámení zejména s ohledem na to, zda:

  i. Oznámení bylo podáno autorizovanou osobou,

  ii. Oznámení obsahuje všechny potřebné informace, které umožňují posoudit, zda došlo k porušení Práv duševního vlastnictví,

  iii. bylo na trh uvedeno Padělané zboží nebo došlo k jinému druhu porušení Práv duševního vlastnictví,

  d) merXu informuje Uživatele o opatřeních podniknutých proti Porušitelům nebo informuje Uživatele o jakýchkoli nedostatcích Oznámení.

 3. Ve vztahu k Porušiteli bude merXu postupovat následujícím způsobem:

  a) merXu naváže kontakt s Porušitelem a požádá ho o vysvětlení,

  b) merXu přijme podnikne další kroky k vysvětlení a potvrzení situace,

  c) merXu přijme opatření vůči konkrétním Nabídkám (např. je zablokuje) a Účtem (v souladu s postupem stanoveným v Podmínkách),

  d) merXu se může rozhodnout zahájit Občanskoprávnímu řízení nebo dát podnět k Trestnímu řízení ve vztahu k porušení Práv duševního vlastnictví,

  e) merXu prohlašuje, že ukončí spolupráci s Uživateli, kteří nedodržují zásady stanovené v Kodexu, a to na náklady těchto Uživatelů.

 4. MerXu vyjadřuje vůli spolupracovat s výrobci, držiteli Práv duševního vlastnictví či distributory za účelem zlepšení metod zjišťování a předcházení prodeje Padělaného zboží nebo jiného porušování Práv duševního vlastnictví.

 5. MerXu vyjadřuje vůli pomáhat správním orgánům a orgánům činným v trestním řízení v případě zahájení trestního řízení, zejména tím, že jim poskytne veškeré informace nezbytné k posouzení, zda nedošlo k porušení Práv duševního vlastnictví.

§5 Závěrečná ustanovení

 1. Kodex správné praxe je dodatkem k Podmínkám a musí být Uživateli akceptován, pokud chtějí užívat služby merXu.

 2. Všichni Uživatelé Platformy jsou povinni dodržovat ustanovení Kodexu a odpovídají za porušení Práv duševního vlastnictví.

 3. Veškeré dostupné důkazy, které jsou nezbytné k určení, zda došlo k porušení Práv duševního vlastnictví, budou zpřístupněny a předloženy společnosti merXu za účelem přijetí nejefektivnějších opatření.

 4. Ve věcech, na které se nevztahuje Kodex správné praxe, se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů. Ustanovení Kodexu upravující konkrétní záležitosti odlišně od obecně závazných právních předpisů nezbavují Uživatele povinnosti dodržovat také obecně závazné právní předpisy.