PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE PENĚŽNÍ BONUS NA DOPRAVU ZDARMA PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE PLATFORMY MERXU


§ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 

1. Účelem propagační akce Doprava zdarma (dále jen „Propagace“ nebo „Akce“) je podpora nákupu a prodeje produktů uživatelů registrovaných na obchodní platformě merXu dostupné na www.merxu.com (dále jen „Platforma“).

2. Organizátorem akce je merXu sp. z o.o. se sídlem v Poznań (60-518), ul. Kraszewskiego 4/8, zapsána do rejstříku podnikatelů vnitrostátního soudního rejstříku vedeného okresním soudem Poznań - Nowe Miasto i Wilda v Poznani, VIII obchodní divize národního soudního rejstříku, pod číslem KRS: 0000835832, NIP [daňové identifikační číslo]: 7792514527, se základním kapitálem ve výši 1 000 000 PLN (dále jen „Organizátor“).

3. Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) stanoví zásady účasti na Akci a obsahují pravidla, která se účastník Akce zavazuje při účasti na Akci dodržovat.

4. Podmínky se řídí právními předpisy obecně platnými v Polsku, s výhradou závazných ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí, ve kterých Platforma působí, která se vztahují na řádně dokončené Propagační nákupy a na průběh Akce. Podmínky jsou k dispozici pro registrované uživatele Platformy v elektronické podobě na webových stránkách www.merxu.com.

5. Akce je organizována jako veřejný příslib ve smyslu článků 919-921 polského občanského zákoníku. Organizátor je subjekt, který slibuje odměnu ve smyslu článku 919 polského občanského zákoníku, a to za podmínek stanovených v Podmínkách.

6. Akce se vztahuje na nákup produktů prodávaných na platformě merXu za stanovenou minimální částku, a to v období od 1. září 2023 do vyčerpání částky, kterou Organizátor vyhradil pro účely Akce, avšak nejpozději do 30. září 2023 (dále jen jako „Období propagace“). Organizátor může rozhodnout o prodloužení Období propagace.

7. Akce probíhá na webových stránkách nákupní platformy merXu - www.merxu.com a vztahuje se na Propagační nákupy prováděné prostřednictvím Platformy ve všech zemích EU.

8. Pro účely Akce se datem Propagačního nákupu rozumí datum prodeje, které je uvedeno na dokladu o nákupu. Dokladem o nákupu pro účely Akce se rozumí faktura, případně faktura s DPH (dále jen „Doklad o nákupu“).

9. Propagační akci Doprava zdarma je možné kombinovat s ostatními promo akcemi Organizátora

§ 2. ÚČASTNÍCI PROPAGACE, PODMÍNKY ÚČASTI, PENĚŽNÍ BONUS DOPRAVU ZDARMA

 

1. Akce je určena uživatelům nákupní platformy merXu registrovaným na nákupní platformě merXu před zahájením nebo v průběhu trvání Období propagace (dále jen „Účastník“).

2. Účast na Akci je dobrovolná.

3. Účastníkem se nemůže stát stávající či bývalý zaměstnanec Organizátora a dále pak osoby, které jsou či byly ve vztahu s Organizátorem smluvní stranou. 

3.1.  Zaměstnancem se rozumí fyzická osoba zaměstnaná zejména na základě pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, nebo smlouvy o provedení konkrétního úkolu. Za smluvní stranu se považuje osoba spolupracující s Organizátorem na základě jiného právního titulu, včetně občanskoprávní nebo obchodní smlouvy, přičemž tato osoba je nebo byla registrována na Platformě a stala se jejím uživatelem.

4. Podmínkou účasti na Akci je, že Účastník provede prostřednictvím Platformy v průběhu Období propagace mezinárodní nákup produktu (s výjimkou služeb) a to v rámci zveřejněné (aktivní) nabídky, přičemž takový produkt svou povahou náleží do některé z kategorií dostupných na merxu.com a hodnota tohoto mezinárodního nákupu bude činit v rámci jedné transakce minimálně 5 000 Kč bez DPH (dále jen „Propagační nákup“).

5. Během Období propagace může Účastník získat za každý Propagační nákup:

5.1. náhradu nákladů na doručení produktu (dále jen “Peněžníbonus na dopravu zdarma“) a to po podání Přihlášky do akce dle podmínek uvedených v odst. 10. Peněžní bonus na dopravu zdarma představuje peněžní bonus a je účtován formou dobropisu na firemní bankovní účet ověřený Organizátorem uvedený Účastníkem na jeho uživatelském účtu na MerXu na kartě Můj účet - Nastavení - Profil společnosti.

5.2. oprávnění převést povinnost uhradit fakturu nebo fakturu s DPH vystavenou prodejcem na MerXu, v části odpovídající hodnotě nákladů na doručení produktu účtovaných ze stran přepravní služby. 

6. Maximální náhrada nákladů na doručení produktu nebo oprávnění převést povinnost uhradit fakturu popř. fakturu s DPH dle čl. 5.1 a 5.2 činí v případě mezinárodního Propagačního nákupu (transakce, při které je doručení produktu provedeno do jiné země, než je země, ze které byl zakoupený produkt odeslán) 3 750 Kč.

6.1.  Maximální souhrnná výše Peněžního bonusu na dopravu zdarma, kterou může Účastník získat během trvání Období propagace, činí 3 750 Kč.

7. Celková souhrnná částka, která je Organizátorem vyhrazena pro poskytnutí Peněžního bonusu na dopravu zdarma v rámci celé Akce, činí 135 000,00 PLN (sto třicet pět tisíc polských zlotých). Pořadatel se může rozhodnout tuto částku zvýšit.

8. Pokud Účastník odstoupí od Propagačního nákupu na základě závazných právních předpisů umožňujících takové odstoupení kupujícího bez udání důvodu, nemá účastník nárok na Peněžní bonus na dopravu zdarma. Účastník, který obdržel Peněžní bonus na dopravu zdarma v rozporu s výše uvedeným ustanovením, se zavazuje tento Peněžní bonus na dopravu zdarma vrátit na bankovní účet, ze kterého Peněžní bonus na dopravu zdarma obdržel do 3 dnů od zaslání prohlášení o odstoupení od smlouvy o Propagačním nákupu.

9. Omezení uvedené v § 2 odstavci 7 se nevztahuje na případy, kdy Účastník odstoupí v souladu s platnými právními předpisy od kupní smlouvy v důsledku uplatnění svých práv z vadného plnění u produktu, který byl předmětem Propagačního nákupu.   

10. Za účelem vzniku účasti na Akci a za účelem získání Peněžního bonusu na dopravu zdarma zašle Účastník Organizátorovi na jeho e-mailovou adresu podpora@merxu.com přihlášku do akce a dále Doklad o nákupu Propagačního nákupu a to (dále jen "Přihláška do akce").

10.1 Organizátor je oprávněn za účelem prokázání existence transakce požadovat po Účastníkovi dokumenty prokazující přepravu zakoupeného zboží (přepravní dokumenty, včetně CMR / AWB pro dodávky zboží uvnitř Společenství).

11. Transakce prováděné mezi spřízněnými subjekty (včetně kapitálových nebo osobních), transakce za jiným účelem, než je skutečný převod vlastnictví zboží, a transakce, které porušují zásady dobrých mravů, jsou z Propagace vyloučeny.

11.1 Spřízněným subjektem se rozumí zejména mateřská společnost, významný investor, dceřiná společnost, ko-dceřiná společnost, přidružená strana, akcionáře ko-dceřiné společnosti a strany, které jsou se společností společně ovládány (čl. 3 odst. 1 bod 43 Polský zákon o účetnictví).

12. V Přihlášce do Akce Účastník uvede: 

  1. jméno a příjmení Účastníka (popř. název společnosti), adresu, daňové identifikační číslo, spisovou značku; 
  2. číslo firemního bankovního účtu Účastníka, na které bude převeden Peněžní bonus na dopravu zdarma. Toto bankovní číslo musí být shodné s číslem bankovního účtu uvedeným na uživatelském účtu Účastníka na merXu v záložce Můj účet - Nastavení - Profil společnosti; 
  3. informace o Propagačním nákupu včetně: datum nákupu, úplný název společnosti prodejce, od kterého by Propagační nákup proveden, číslo prodejního dokladu, 
  4. čitelný sken nebo fotografie prodejního dokladu týkajícího se předmětného Propagačního nákupu (Doklad o nákupu).

13. Přihláška do akce bude akceptována nejpozději do čtyř týdnů ode dne, který je uveden na příslušné faktuře za provedený Propagační nákup , resp. do doby vyčerpání celkové částky vyhrazené Organizátorem pro účely Akce (viz § 2 odst. 7). Po uplynutí tohoto období  nebo po vyčerpání celkové částky vyhrazené pro účely Akce již není možné poslat Přihlášku do akce a požádat tak o poskytnutí Peněžního bonusu na dopravu zdarma.

14. Údaje poskytnuté v Přihlášce do Akce musí být v souladu s údaji uvedenými v přiložených dokumentech.

15. Ihned poté, co Organizátor obdrží Přihlášku do akce, bude Účastníkovi zasláno potvrzení o přijetí Přihlášky do Akce na e-mailovou adresu Účastníka uvedenou v Přihlášce do Akce. Toto potvrzení má neformální charakter a nepředstavuje právo Účastníka na získání Peněžního bonusu na dopravu zdarma.

16. Na Přihlášky do akce, které jsou v rozporu s těmito Podmínkami, včetně neúplných přihlášek, popř.  těch, které neobsahují požadované přílohy, nebude brát Organizátor zřetel a takové Přihlášky do akce nebudou představovat důvod pro získání Peněžního bonusu na dopravu zdarma.

17. Všechny relevantní částky související s Promo akcí (např. limity, minimální kupní cena, bonus atd.) Účastníků registrovaných v jiných zemích EU než v Česku, Polsku, Rumunsku, Maďarsku budou převedeny a vypočteny v měně EUR. Jakákoliv částka týkající se Bonusu vypočtená podle výše uvedených pravidel se zaokrouhlí na dvě desetinná místa.

§ 3. PRAVIDLA POSKYTNUTÍ PENĚŽNÍHO BONUSU NA DOPRAVU ZDARMA

1. Účastník je oprávněn získat Peněžní bonus na dopravu zdarma za předpokladu, že správně vyplnil a poslal Organizátorovi Přihlášku do akce za Propagační nákup a dále za předpokladu, že nebyla vyčerpána celková částka, kterou Organizátor vyhradil pro účely Akce.

2. Peněžní bonus na dopravu zdarma bude udělen jednotlivým účastníkům v závislosti na pořadí správně vyplněných a zaslaných Přihlášek do akce.

3. Od okamžiku vyčerpání celkové částky, kterou Organizátor vyhradil pro účely Akce, Organizátor ukončí poskytování Peněžního bonusu na dopravu zdarma Účastníkům Akce a nebude přijímat žádné Přihlášky do akce.

4. Přihláška do akce bude Organizátorem ověřena do 30 dnů ode dne, kdy Organizátor obdržel řádně vyplněnou přihlášku. V případě dodatečného zjištění o neúplnosti Přihlášky do Akce nebo o tom, že Propagační nákup nebyl proveden v souladu s těmito Podmínkami, Organizátor si vyhrazuje právo požadovat po Účastníkovi vrácení Peněžního bonusu na dopravu zdarma.

5. Oznámení o udělení či zamítnutí poskytnutí Peněžního bonusu na dopravu zdarma bude Účastníkovi zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v Přihlášce do Akce. 

6. V případě, že Účastník pošle Organizátorovi neúplnou Přihlášku do akce, popř. pokud některá z příloh bude nečitelná, Organizátor vyzve Účastníka k provedení nápravy. Pokud účastník ve lhůtě 7 dní od provedení takové výzvy nezjedná nápravu, Přihláška do akce bude považována jako neúplná a Účastníkovi nebude Peněžní bonus na dopravu zdarma vyplacen. 

7. V případě jakýchkoli pochybností Organizátora týkajících se obsahu Přihlášky do akce Účastníka, případně ohledně splnění či nesplnění dalších podmínek pro získání Peněžního bonusu na dopravu zdarma, je Organizátor oprávněn ve lhůtě stanovené pro ověření Přihlášky do akce v odst. 4, kontaktovat prodávajícího, u něhož Účastník provedl Propagační nákup a vyžádat si od něj informace, na základě nichž Organizátor rozhodne o vyplacení či zamítnutí poskytnutí Peněžního bonusu na dopravu zdarma. 

8. V případě, kdy Organizátor v rámci Přihlášky do akce obdrží totožný Doklad o nákupu, který Organizátorovi zaslal jiný Účastník, nebude Organizátor k takovému (duplicitnímu) Dokladu o nákupu přihlížet a Přihláška do akce bude vyhodnocena jako neúplná. 

9. Peněžní bonus na dopravu zdarma bude Účastníkovi vyplacen do 14 dnů ode dne schválení Přihlášky do akce ze strany Organizátora. 

10. Peněžní bonus na dopravu zdarma bude Účastníkovi vyplacen převodem na číslo bankovního účtu uvedené na jeho uživatelském účtu na MerXu na kartě Můj účet - profil společnosti.

11. Peněžní bonus na dopravu zdarma nelze vyplatit jinou formou než převodem na ověřený firemní bankovní účet Účastníka. Nelze jej poskytnout v jiné formě, např. prostřednictvím voucheru, dárkového poukazu apod.

12. Účastník není oprávněn převést oprávnění k získání Peněžního bonusu na dopravu zdarma na třetí osobu.

13. Účastí na Akci Účastník bere na vědomí, že mu mohou vzniknout povinnosti uložené platnými právními předpisy, zejména povinnosti týkající se úhrady daně z příjmu za vyplacený Peněžní bonus na dopravu zdarma. Za splnění těchto povinností nese odpovědnost výhradně Účastník. 

14. V případě, kdy není možné Peněžní bonus na dopravu zdarma vyplatit z důvodů spočívajících na straně Účastníka (např. nesprávné, neúplné, nepravdivé kontaktní údaje, popř. číslo bankovního účtu) a Účastník tyto údaje Organizátorovi neposkytne ani ve lhůtě stanovené Organizátorem, ztrácí Účastník nárok na poskytnutí Peněžního bonusu na dopravu zdarma, který propadne ve prospěch Organizátora. 

§ 4. REKLAMACE

 

1. Veškeré reklamace lze podat u Organizátora nejpozději do 31. října 2023.

2. Reklamace se zasílají e-mailem na adresu: podpora@merxu.com s předmětem e-mailu: „Reklamace“. Reklamace musí obsahovat: jméno, příjmení, obchodní jméno, přesnou adresu Účastníka, e-mailovou adresu, uvedení důvodu reklamace a konkrétního popisu jednání Organizátora.

3. Reklamace budou vyřízeny do 14 dnů ode dne jejich přijetí.

4. O výsledku reklamačního řízení bude Účastník podle potřeby informován poštou. Žadatel bude o rozhodnutí písemně informován doporučeným dopisem zaslaným na adresu uvedenou při reklamaci do 7 dnů ode dne vyřízení reklamace. Organizátor je také oprávněn informovat Účastníka o rozhodnutí prostřednictvím e-mailu.

5. Reklamační řízení je dobrovolné a nevylučuje právo Účastníka domáhat se nároků u soudu, nezávisle na reklamačním řízení.

§ 5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. Pro účely  těchto Podmínek se GDPR rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES.

2. Správcem osobních údajů účastníků Akce je Organizátor, kterého lze kontaktovat:

a. písemně na adresu uvedenou v § 1 odst. 2 nebo

b. e-mailem na podpora@merxu.com.

3. Osobní údaje Účastníka budou zpracovány za účelem:

a. účasti na Akci, což znamená zejména přijetí Přihlášky do akce, provedení ověření Přihlášky   do akce, přiznání a převod Peněžního bonusu na dopravu zdarma - bude vycházet z oprávněného zájmu Správce (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),

b. vyřizování reklamací - na základě zákonných povinností uložených Správci podle čl.6 odst.1 písm. c) GDPR;

c. provádění vyhodnocení Akce, včetně statistické analýzy - právním základem pro zpracování osobních údajů je čl.6 odst.1 písm. f) GDPR, tj. oprávněný zájem Správce.

4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí znemožní účast na Akci a poskytnutí Peněžního bonusu na dopravu zdarma. Údaje v rozsahu nezbytném k ověření Přihlášky do akce mohou pocházet také od subjektu, který je stranou Propagačního nákupu, a dalších společností spřízněných s Organizátorem.

5. Organizátor bude uchovávat osobní údaje Účastníka po dobu nezbytnou pro splnění všech povinností vyplývajících z Podmínek, a po skončení Akce budou osobní údaje uloženy po dobu trvání promlčecí doby pro nároky související s Akcí. Poté budou neprodleně smazány.

6. Osobní údaje Účastníka mohou být poskytnuty subjektům, se kterými Organizátor spolupracuje na pořádání Akce a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Zejména se jedná o subjekty poskytující služby spojené s převodem Peněžního bonusu na dopravu zdarma popř. subjekty poskytující IT, účetní nebo právní služby.

7. Účastník má:

a. právo na přístup k osobním údajům podle článku 15 GDPR;

b. právo požadovat opravu osobních údajů podle podmínek článku 16 GDPR;

c. právo požadovat výmaz osobních údajů podle podmínek článku 17 GDPR;

d. právo na omezení zpracování podle podmínek článku 18 GDPR.

8. Účastník má rovněž právo vznést námitku proti zpracování údajů za účelem uvedeným v bodě 3 písm. c) výše, za podmínek článku 21 GDPR.

9. Pokud se Účastník domnívá, že jeho osobní údaje jsou v průběhu Akce zpracovávány v rozporu s platnými právními předpisy, může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

§ 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

1. Podmínky budou k dispozici na webových stránkách www.merxu.com během trvání Období propagace. 

2. Pravidla pro účast na Akci a pro získání Peněžního bonusu na dopravu zdarma jsou stanovena výhradně v těchto Podmínkách. Všechny propagační a reklamní materiály slouží pouze pro informační účely. 

3. Organizátor si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo Akci ukončit. Organizátor je oprávněn změnit pravidla Akce či technické nebo organizační zabezpečení Akce. 

4. Informace o změnách Podmínek budou zveřejněny na webových stránkách www.merxu.com. 

5. V záležitostech, které nejsou v Podmínkách upraveny se použijí příslušná ustanovení polského práva, s výhradou závazných ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí, ve kterých Platforma působí, která se vztahují se na řádně dokončené Propagační nákupy a na průběh Akce.

6. Soudem příslušným pro řešení sporů je soud příslušný pro sídlo Organizátora, s výhradou závazných ustanovení zákonů jednotlivých zemí ve kterých Platforma působí

7. Podmínky jsou platné počínaje dnem jejich zveřejnění na webových stránkách www.merxu.com. 

8. Podmínky jsou vyhotoveny v polské, anglické, české, litevské, slovenské, rumunské, maďarské, německé a estonské jazykové verzi. V případě rozporů mezi jazykovými verzemi má přednost polská verze.