ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ MERXU

 

ÚVODNÍ SLOVO

KDO JSME; NĚKOLIK DEFINIC, ABYCHOM SI ROZUMĚLI; A PROČ TOTO PÍŠEME.

Začněme tím, že se představíme:

Jsme skupina merXu, tj. skupina přidružených subjektů působících na území Evropské unie (jejichž údaje naleznete v dolní části stránky), které jsou odpovědné za místní verze platformy merXu. 

A nyní několik definic. Přečtěte si je prosím pozorně:

GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Jedná se o akt Evropského parlamentu a Rady, jehož cílem je zajistit, aby Osobní údaje byly v Evropské unii chráněny a zpracovávány podle stejných pravidel. Úplný název tohoto dokumentu je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaje - informace, které nám umožňují vás identifikovat nebo které jsme vám v průběhu naší spolupráce přiřadili v našich databázích.

Zpracování osobních údajů - provádění operací s osobními údaji. Zpracováním je například shromažďování údajů, jejich vkládání do našich informačních systémů, analýza, oprava, slučování do souborů, přesun mezi servery, výmaz. 

Platforma - naše internetové stránky, internetová platforma provozovaná na adrese merXu.com spolu se všemi podstránkami.

Zaměstnanec - prozjednodušení používáme tento pojem pro vymezení jak osoby zaměstnané na základě pracovní smlouvy, tak osoby zaměstnané na základě občanskoprávní smlouvy (mandátní smlouvy). 

Zaměstnavatel - prozjednodušení používáme tento pojem pro vymezení jak subjektu zaměstnávajícího osobu na základě pracovní smlouvy, tak zákazníka zaměstnávajícího zaměstnance na základě občanskoprávních smluv.

merXu PL - merXu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Poznani (Polsko) ul. Kraszewskiego 4/8, 60-518 Poznaň, e-mail: pomoc@merxu.com.

merXu RO - MERXU ONLINE SRL. se sídlem v Bukurešti Str. Cluj, č. 73A, PSČ 011492, zapsaná v obchodním rejstříku pod číslem J40/20020/2021.

Poskytovatel platebních služeb PayU nebo Adyen

PayU - PayU S.A. se sídlem v Poznani (ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznaň), zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku vedeného Okresním soudem Poznań-Nowe Miasto i Wilda v Poznani, VIII Obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000274399.

Adyen - Adyen N.V., nizozemská právní společnost, zapsaná pod číslem 34259528 v Amsterdamu, se sídlem Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam. 

Databáze - registry obsahující ekonomické nebo úvěrové informace vedené subjekty, které shromažďují, sdílejí nebo si vyměňují ekonomické nebo úvěrové informace, a statistické registry a úřady, obchodní rejstříky, soudní rejstříky, včetně insolvenčních a exekučních rejstříků, živnostenské rejstříky a daňové rejstříky.

Instant Factoring - INSTANT FACTORING IFN S.A., rumunská právní společnost se sídlem v Bukurešti, Impact Hub, Str. Gara Herastrau č. 2, cladirea Equilibrium, etaj 2, sektor 2, PSČ 020334, zapsaná v obchodním rejstříku RO45227152.

Proč to všechno píšeme?

Je důležité, abyste věděli, co se s vašimi údaji děje. Chceme jasně popsat, jak vaše údaje chráníme, jak s nimi pracujeme a proč to děláme. 

Zásadami ochrany osobních údajů, které právě čtete, navíc plníme povinnost, kterou nám ukládá GDPR. Pokud se chcete ujistit, že jsme vám poskytli úplné informace, můžete si nás ověřit. Zmíněná povinnost vyplývá z článků 13 a 14 nařízení GDPR.

SPRÁVCE ÚDAJŮ - KDO TO JE A CO DĚLÁ.

Správce je ten, kdo rozhoduje o účelech a způsobech Zpracování osobních údajů - tedy ten, kdo rozhoduje, proč a jak (jakými prostředky) budou Osobní údaje zpracovávány.

Při používání merXu se setkáte s různými správci dat.

Ve všech záležitostech souvisejících s fungováním Platformy, při všech službách, které poskytujeme vaší společnosti, jsme tímto správcem my. A právě to vysvětlujeme v těchto zásadách.

Správcem vašich Osobních údajů je zpravidla společnost merXu, se kterou jste vy (nebo váš Zaměstnavatel) uzavřeli smlouvu o používání Platformy. Tato společnost spravuje údaje, které jsou shromažďovány na Účtu Uživatele za účelem poskytování služeb v souladu s Podmínkami Platformy.

U některých funkcí nebo služeb je však situace trochu odlišná (o tom se dočtete v následujících kapitolách): PÁR SLOV O POSKYTOVATELI PLATEBNÍCH SLUŽEB, ASISTENCE ORGANIZACE PŘEPRAVY, NAKUPUJTE BEZ RIZIKA DO VÝŠE 5 000 EUR, MERXU PAY, MERXU RO FACTORING).

V záležitostech týkajících se vašich Osobních údajů se můžete vždy obrátit na společnost, se kterou máte (váš Zaměstnavatel má) uzavřenu smlouvu (korespondenční adresu a e-mailové adresy naleznete v dolní části stránky).

Správci Osobních údajů budou v důsledku používání merXu také další subjekty. Správcem vašich údajů poskytnutých za účelem uzavření a plnění smlouvy uzavřené prostřednictvím naší Platformy je vaše protistrana. A správcem Osobních údajů vaší protistrany (jejích Zaměstnanců) jste vy (pokud jste se u merXu zaregistrovali jako živnostník) nebo vaše společnost (pokud jste Zaměstnanec). V případě platebních služeb bude správcem také Poskytovatel platebních služeb (viz také: NĚKOLIK SLOV O POSKYTOVATELI PLATEBNÍCH SLUŽEB).

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ A PRÁVNÍ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ.

PROČ SHROMAŽĎUJEME VAŠE ÚDAJE A PROČ JE MŮŽEME ZPRACOVÁVAT.

 

Účel a právní základ zpracování vašich údajů závisí na tom, kdo jste.

Jsem neregistrovaná osoba, která jen prochází stránky merXu.

Vaše Osobní údaje nezpracováváme. To neznamená, že nemáme žádné údaje související s vaším používáním merXu. Máme pouze údaje, které nám neumožňují vaši identifikaci. Více informací o této problematice naleznete v zásadách používání souborů cookie.Jsem osoba samostatně výdělečně činná a mám zaregistrovaný Účet u merXu (Jsem Uživatel).

 

Vaše Osobní údaje zpracováváme za následujícím účelem:

Především proto, abychom vám mohli poskytovat služby dostupné na Platformě na základě ustanovení uvedených v Podmínkách Platformy (včetně předpisů o propagaci) a dalších smlouvách uzavřených s vámi v souvislosti s vaším používáním Platformy. 

Právní důvod je uveden v čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – v něm jste informováni, že vaše Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem splnění smlouvy (včetně reklamačního řízení), jejíž jste smluvní stranou (nebo že vaše údaje jsou zpracovávány za účelem uzavření této smlouvy). Smlouvou jsou rovněž Podmínky.

Za druhé, abychom mohli plnit naše daňové povinnosti a další povinnosti vyplývající z právních předpisů.

Právní důvod je uveden v čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - v něm jste informováni, že vaše Osobní údaje jsou zpracovávány proto, aby správce (my) mohl splnit povinnost uloženou mu zákonem. V tomto případě se jedná zejména o předpisy o DPH a pravidla pro vedení účetnictví, jakož i ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb. Do této kategorie patří také předpisy vydané na základě směrnice Rady (EU) 2021/514 ze dne 22. března 2021, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní, tzv. směrnice DAC7, která nám ukládá shromažďovat a oznamovat správci daně údaje o prodejcích (identifikační údaje, odměny, bankovní účet) formou hlášení.

Vaše údaje zpracováváme také za účelem ověření a potírání jednání, které jsou v rozporu s Podmínkami nebo jinými dohodami mezi námi, nebo za účelem boje proti zneužívání podmínek obsažených v těchto dokumentech, jakož i za účelem ověření a potírání nezákonného jednání (tzv. podvodů).

V situacích, kdy jsme ze zákona povinni jednat, je právním základem pro Zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, např. odstranění obsahu porušujícího autorská práva z Platformy.

Zatímco v situacích, kdy je základem našeho jednání ochrana našeho zájmu, je právním základem pro Zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - naším zájmem je dbát na dodržování pravidel stanovených v Podmínkách nebo smlouvách.

Při plnění těchto úkolů nám pomáhá společnost Adyen (viz také část zásad ochrany osobních údajů o spolupráci se společností Adyen).

 

Jsem Zaměstnanec a společnost, pro kterou pracuji, si zaregistrovala Účet u merXu (můj Zaměstnavatel je Uživatel).

Vaše Osobní údaje zpracováváme za účelem zajištění řádného poskytování služeb pro Vašeho zaměstnavatele (včetně reklamačních řízení) a řádné komunikace mezi Vaším zaměstnavatelem a jeho protistranami.

Právní důvod je uveden v čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – v něm jste informováni, že vaše Osobní údaje jsou zpracovávány, protože správce (v tomto případě my) na tom má oprávněný zájem. Tímto zájmem je zajištění efektivní komunikace mezi námi a vaším Zaměstnavatelem a zajištění plnění smluv uzavřených prostřednictvím merXu.

Vaše údaje mohou být dále zpracovávány, pokud to po nás vyžadují ustanovení právních předpisů, jako je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb. Právním základem bude čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Vaše údaje zpracováváme také za účelem ověření a potírání jednání, které jsou v rozporu s Podmínkami nebo jinými dohodami mezi námi, nebo za účelem boje proti zneužívání podmínek obsažených v těchto dokumentech, jakož i za účelem ověření a potírání nezákonného jednání (tzv. podvodů).

V situacích, kdy jsme ze zákona povinni jednat, je právním základem pro Zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, např. odstranění obsahu porušujícího autorská práva z Platformy.

Zatímco v situacích, kdy je základem našeho jednání ochrana našeho zájmu, je právním základem pro Zpracování osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - naším zájmem je dbát na dodržování pravidel stanovených v Podmínkách nebo smlouvách.

Při plnění těchto úkolů nám pomáhá společnost Adyen (viz také část zásad ochrany osobních údajů o spolupráci se společností Adyen).

 

Přihlásil jsem se k odběru newsletteru

Vaše Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytování obchodních informací prostřednictvím newsletteru. 

Právní důvod je uveden v čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR - v něm jste informováni, že vaše Osobní údaje jsou zpracovávány, protože jste k tomu udělili souhlas. 

Souhlasy, které nám byly uděleny, lze kdykoli odvolat. Stačí nám napsat nebo se odhlásit v e-mailu s newsletterem. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost jednání, která jsme provedli v době platnosti vašeho souhlasu. 

 

Jen se ptám

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím kontaktního formuláře nebo infolinky, zpracováváme vaše údaje, abychom vám pomohli vyřešit daný problém. Správcem těchto údajů je společnost, která žádost přijala.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - v něm jste informováni, že vaše Osobní údaje jsou zpracovávány, protože správce (v tomto případě my) na tom má oprávněný zájem. Tímto zájmem je zajištění efektivní komunikace mezi námi a našimi Uživateli a potenciálními Uživateli.

 

PŘÍJEMCI DAT 

 

KDO MŮŽE PŘIJÍMAT VAŠE ÚDAJE

Pokud máte (vy nebo váš Zaměstnavatel) Účet u merXu, mohou být vaše údaje předány následujícím kategoriím subjektů:

  1. další společnosti merXu, které poskytují určité služby nebo funkce v rámci Platformy,
  2. protistrany (vaší nebo vašeho Zaměstnavatele),
  3. subjekty, kterým jsme povinni poskytnout údaje, protože nám to ukládá zákon, např. soudy nebo policie,
  4. subjekty, které nás podporují v naší činnosti - jedná se o vybrané subjekty, které pod naším dohledem působí pro přesně vymezené účely, zejména subjekty, které nám poskytují IT, účetní nebo právní služby (pokud jste slyšeli o pojmu "subjekt pověřený zpracováním údajů" nebo "zpracovatel údajů", pak se jedná o tento bod),
  5. banky a další subjekty odpovědné za provádění Plateb (včetně Poskytovatelů platebních služeb) mezi Uživateli a mezi merXu a Uživateli,
  6. subjekty poskytující zasílatelské nebo přepravní služby - pokud vy (nebo Prodávající, s nímž jste uzavřeli smlouvu) využíváte Asistenci organizace přepravy, jakož i pojistitele.

Pokud jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru, použili kontaktní formulář nebo infolinku, mohou být vaše údaje předány:

  1. subjektům, kterým jsme povinni poskytnout údaje, protože nám to ukládá zákon, např. soudy nebo policie,
  2. subjektům, které nás podporují v naší činnosti - zejména subjekty, které nám poskytují IT služby v oblasti nástrojů souvisejících s fungováním Platformy.

 

ROZSAH ÚDAJŮ 

 

JAKÉ ÚDAJE MÁME A ODKUD A ZDA NÁM JE MUSÍTE POSKYTNOUT.

Podobně jako v předchozích ustanoveních zásad zpracování údajů závisí rozsah vašich údajů na tom, kdo jste.

 

  • Jsem osoba samostatně výdělečně činná a mám zaregistrovaný Účet u merXu (Jsem Uživatel).

 

Údaje, které o vás máme, pocházejí od vás, nebo pokud využíváte též platební služby dostupné na Platformě, tak také od Poskytovatelů platebních služeb. Nemáte žádnou zákonnou povinnost je poskytnout, pokud tak však neučiníte, nebude možné vám vytvořit Účet merXu a nebudete moci využívat naše služby. Pokud však již Účet máte, můžeme vás požádat o další informace - stane se tak v případě, že jsme ze zákona povinni tyto informace získat. Pak budete povinni nám je poskytnout.

Máme o vás tyto údaje: jméno, příjmení, obchodní název, místo podnikání, daňové identifikační číslo NIP, e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo, přihlašovací jméno, heslo, historii Transakcí včetně Plateb, čísla bankovních účtů. Můžeme mít k dispozici i další údaje, které jste nám poskytli například v souvislosti s podanou reklamací nebo využitím Poskytovatelů platebních služeb. Od Poskytovatelů platebních služeb získáváme údaje o Platbách, které jsou nezbytné k vyúčtování našich služeb nebo k plnění našich zákonných povinností souvisejících s vykazováním (například: ID, datum, stav, částka, způsob Platby a e-mail plátce).

 

Jsem Zaměstnanec a společnost, pro kterou pracuji, si zaregistrovala Účet na Platformě (můj Zaměstnavatel je Uživatel).

Údaje, které o vás máme, pocházejí od vašeho Zaměstnavatele a jsou to: přihlašovací jméno, heslo, e-mailová adresa, jméno, příjmení, pozice, kontaktní telefonní číslo.

 

Přihlásil jsem se k odběru newsletteru

Údaje, které o vás máme, pocházejí od vás. Nemáte žádnou zákonnou povinnost je poskytnout, nicméně pokud tak neučiníte, nebude možné vám zasílat newsletter. 

V této souvislosti máme k dispozici vaši e-mailovou adresu a informaci, zda si přejete dostávat obchodní informace pouze od nás, nebo také od našich partnerů.

 

Jen se ptám

Údaje získáváme přímo od vás. Nejste povinni nám žádné údaje poskytnout, ale pokud tak neučiníte, je možné, že nebudeme schopni řešit záležitost, se kterou se na nás obracíte.

DOBA ZPRACOVÁNÍ

 

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE

Doba zpracování vašich údajů závisí na účelu zpracování.

Údaje shromážděné na vašem Účtu (nebo na Účtu vašeho Zaměstnavatele) uchováváme po dobu existence tohoto Účtu - dokud je to nezbytné k plnění smlouvy mezi námi. A dále po dobu potřebnou k dokončení vypořádání nebo po dobu trvání promlčecí lhůty nároků souvisejících s námi poskytovanými službami.

Údaje shromážděné v souvislosti s provozem programu Nakupujte bez rizika do výše 5 000 EUR budou zpracovávány do promlčení nároků souvisejících s realizací programu (tj. nároků souvisejících s vyplacením odškodnění nebo nepřijetím žádosti) nebo do promlčení nároků na plnění vůči Prodávajícímu, pokud jde o pohledávky nabyté v rámci tohoto programu.

Údaje shromážděné v souvislosti s využíváním Asistence organizace přepravy budou zpracovávány do promlčení nároků vyplývajících ze zasílatelských nebo přepravních smluv.

Údaje shromážděné při použití kontaktního formuláře nebo infolinky budou zpracovávány tak dlouho, dokud budou nezbytné pro vyřízení záležitosti, se kterou se na nás obracíte.

Údaje shromážděné v souvislosti s vaším používáním funkce merXu Pay budou zpracovávány do promlčení nároků souvisejících s používáním této funkce, ne však po dobu kratší než údaje shromážděné na vašem Účtu (nebo Účtu vašeho Zaměstnavatele).

Údaje shromážděné v souvislosti s newsletterem budeme zpracovávat po dobu platnosti vašeho souhlasu se zasíláním obchodních informací.  

 

NĚKOLIK SLOV O POSKYTOVATELÍCH PLATEBNÍCH SLUŽEB

 

Platforma umožňuje využívání Poskytovatelů platebních služeb.

Společností ze skupiny merXu Group, která je odpovědná za poskytování funkcí potřebných k vypořádání Transakcí s využitím služeb Poskytovatelů platebních služeb a za to, že Prodávající uzavře smlouvu s Poskytovatelem platebních služeb, je společnost merXu PL - v souladu s pravidly stanovenými příslušnými přílohami Podmínek Platformy. 

Adyen

Společnost Adyen je správcem Osobních údajů Uživatelů zpracovávaných za účelem poskytování platebních služeb společností Adyen. Pravidla ochrany Osobních údajů uplatňovaná společností Adyen jsou popsána na jejích internetových stránkách adyen.com. 

V závislosti na způsobu, který si Prodávající zvolí pro uzavření smlouvy se společností Adyen, merXu PL umožňuje Prodávajícímu předat své údaje potřebné k uzavření smlouvy společnosti Adyen.

V případě Prodávajících, kteří jsou fyzickými osobami (osoby samostatně výdělečně činné), se jedná o jméno, příjmení, stát, adresu, údaje o bankovním účtu, e-mail, telefonní číslo, datum narození a číslo dokladu totožnosti.

A v případě Prodejců, kteří jsou organizacemi (společnostmi, nadacemi atd.), kromě údajů o samotné organizaci, které nemají charakter Osobních údajů, také údaje o jejích zástupcích (členech správní rady, společnících, osobách pověřených k zastupování atd.). Jedná se o jméno, příjmení, stát, adresu, datum narození a číslo dokladu totožnosti. Adyen může požadovat také údaje o konečném skutečném majiteli organizace (stejné údaje jako u zástupců a navíc informace o funkci a typu skutečného majitele).

Pro účely uzavření nebo plnění smlouvy Prodávajícím se společností Adyen si Adyen může vyžádat i další dokumenty, jako jsou výpisy z rejstříků nebo potvrzení z banky - v takovém případě může merXu shromažďovat a poskytovat i tyto údaje.

merXu shromažďuje údaje nezbytné k zahájení platebního procesu v rámci Transakce prostřednictvím Adyen. Rozsah těchto údajů závisí na zvoleném způsobu Platby. Obvykle se jedná o: příjemce Platby, jeho adresa nebo adresa pro doručení, e-mail Uživatele a IP. V případě platebních karet jsou to také CVC, datum platnosti, jméno držitele karty a číslo karty. V případě bankovních převodů jsou to údaje o bankovních účtech a bankách, které je vedou.

Za účelem ochrany před podvody Adyen automaticky analyzuje informace o Transakcích na základě platebních údajů, identifikačních údajů stran Transakce, včetně identifikačních údajů zařízení, IP adresy, souborů cookie, doručovací adresy, fakturační adresy, kontaktních údajů (telefon, e-mail). Výsledek analýzy nám nebo společnosti Adyen umožňuje přijmout opatření k zablokování Platby, pokud existuje důvodné podezření, že by mohlo dojít k porušení platných právních předpisů.

 

PayU

Společnost PayU je správcem Osobních údajů Uživatelů zpracovávaných za účelem poskytování platebních služeb společností PayU. Pravidla ochrany Osobních údajů uplatňová uplatňovaná společností Adyen jsou popsána na jejích internetových stránkách https://poland.payu.com/prywatnosc/.

merXu PL vystupuje jako subjekt pověřený společností PayU zpracováním Osobních údajů plátců provádějících Platby (jméno, příjmení, adresa, částka Platby, další údaje, pokud jsou uvedeny v reklamaci) za účelem (i) zobrazení historie na Účtu Prodávajícího (ii) zprostředkování reklamací.

merXu PL rovněž shromažďuje a poskytuje společnosti PayU údaje, které společnost PayU potřebuje pro zákonem požadovanou analýzu rizik, uzavírání smluv s Prodávajícími (o platebních službách nebo jednorázové platební transakci) a vyřizování reklamací. Jedná se o údaje identifikující Kupujícího, Transakci a její stav, jakož i zařízení používané Kupujícím.

NAKUPUJTE BEZ RIZIKA DO VÝŠE 5 000 EUR

Správcem Osobních údajů Kupujících i Prodávajících (a jejich Zaměstnanců) v tomto programu je Příslušná společnost merXu, tj. společnost spravující Platformu příslušná podle obvyklého bydliště Prodávajícího, tj.:

1) pro Prodejce z Česka nebo Slovenska -- Merxu s.r.o., IČO: 092 96 573, se sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn.  C 118319; 

2) pro Prodejce z Německa - merXu GmbH, se sídlem Pappelallee 78/79, 10437 Berlín, Německo, DIČ: CZ. DE350319278, se základním kapitálem 25 000 EUR, zapsaná v obchodním rejstříku místního soudu (Amtsgericht) Charlottenburg, HRB 232042 B; 

3) pro Prodejce z Polska a další země Evropské unie, na které se nevztahuje žádná jurisdikce příslušné společnosti merXu - merXu sp. z o. o., se sídlem v Poznani, ul. Kraszewskiego 4/8, 60-518 Poznań, Regon: 385853514, NIP: 7792514527, KRS: 0000835832, se základním kapitálem ve výši 1 500 000,00 PLN, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem Poznań-Nowe Miasto i Wilda v Poznani, VIII obchodní oddělení Národního soudního rejstříku; 

4) pro Prodejce z Rumunska - MERXU ONLINE S.R.L., se sídlem v Bukurešti, Rumunsko, ulice Cluj 73A, místnost 4, sektor 1, zapsaná v bukurešťském obchodním rejstříku pod číslem. J40/20020/2021, daňové číslo: 45227152; 

5) pro Prodejce z Maďarska - Merxu Korlátolt Felelősségű Társaság, se sídlem: 1025 Budapešť, Csévi utca 7/B; daňové číslo: 27426562-2-41; číslo DPH EU: HU27426562; číslo zápisu do obchodního rejstříku: 01-09-389563. 

Ve fázi přijímání a ověřování přihlášky Kupujícího do programu jedná jménem příslušné společnosti merXu společnost, se kterou Kupující uzavřel smlouvu o poskytování elektronických prostředků.

Osobní údaje, které jsou v tomto programu zpracovávány, poskytuje Kupující na základě své žádosti a k ní přiložených dokumentů. Jste-li Kupujícím, pak je poskytnutí údajů uvedených v příslušných předpisech z vaší strany podmínkou pro využívání programu.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

- realizace programu v souladu s jeho předpisy, včetně výplaty odškodnění - pokud jste Uživatelem, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – v něm jste informováni, že zpracování probíhá za účelem plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou. A pokud je Uživatelem váš Zaměstnavatel, je právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - tj. zpracování probíhá z důvodu našeho oprávněného zájmu - smlouvy s vaším Zaměstnavatelem.

- vymáhání Platby od Prodávajícího za pohledávku získanou od Kupujícího - právním základem pro toto zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. náš oprávněný zájem na péči o hospodářské zájmy Příslušné společnosti merXu. 

 

ASISTENCE ORGANIZACE PŘEPRAVY

Tuto službu poskytuje společnost merXu sp. z o.o., a proto je tato společnost správcem údajů.

Údaje jsou zpracovávány za účelem plnění služby v souladu s příslušnými předpisy, včetně uzavření zasílatelských nebo přepravních smluv - pokud jste Uživatelem, je právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – v něm jste informováni, že ke zpracování dochází za účelem plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou. A pokud je Uživatelem váš Zaměstnavatel, je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - tj. údaje jsou zpracovávány z důvodu našeho oprávněného zájmu - smlouvy s vaším Zaměstnavatelem.

 

merXu Pay

Správcem Osobních údajů je u této funkce merXu PL jakožto společnost, která ji poskytuje (merXu Pay Provider).

Údaje zpracovávané v rámci této funkce pocházejí od společností ze skupiny - jedná se o údaje o vaší předchozí aktivitě na Platformě a údaje, které jste poskytli při aktivaci svého Účtu. Kromě toho jsou zpracovávány také informace z Databází. Jedná se zejména o finanční údaje týkající se pohledávek, soudních řízení nebo úpadku.

Tyto údaje jsou zpracovávány k několika účelům. Za prvé, abychom mohli posoudit vaši schopnost splácet dluhy, tj. abychom mohli ověřit, zda splňujete kritéria pro využití této funkce a do jaké výše. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. V něm jste informováni, že údaje jsou zpracovávány, protože správce na tom má oprávněný zájem. V tomto případě je naším zájmem, abychom do programu přijali pouze subjekty, které poskytnou záruku, že vůči nám uhradí své závazky, a aby vaše závazky vůči nám nebyly vyšší, než se domníváme, že jste schopni uhradit.

Dalším účelem je provoz této funkce v souladu s Podmínkami. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. V něm jste informováni, že zpracování údajů je nezbytné pro plnění smlouvy mezi námi (Uživatelem a merXu PL).

V neposlední řadě mohou být údaje zpracovávány za účelem náhrady nákladů vykonávacího řízení. Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a naším oprávněným zájmem je péče o finance společnosti merXu PL.

 

merXu RO Factoring

 

merXu RO spolupracuje s Instant Factoring za účelem zpřístupnění Instant Factoring svým zákazníkům (Prodejcům). Tato část zásad ochrany osobních údajů je určena pouze těm, kteří se rozhodli spolupracovat s Instant Factoring.

merXu RO nepředává údaje shromážděné na vašem Účtu společnosti Instant Factoring, ale pouze vám poskytuje možnost přejít z Platformy na internetové stránky společnosti Instant Factoring, která shromažďuje Osobní údaje sama.

Pokud se však rozhodnete spolupracovat s Instant Factoring, bude merXu RO shromažďovat a získávat údaje o vás od Instant Factoring.

Jedná se o údaje nezbytné pro vypořádání spolupráce mezi merXu RO a Instant Factoring, tj. identifikační údaje, informace o platnosti smlouvy a provedených splátkách. Tyto údaje zpracovává merXu RO za účelem vypořádání spolupráce s Instant Factoring, což je oprávněný zájem merXu RO (právním základem pro takové zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). 

Údaje jsou rovněž zpracovávány za účelem plnění povinností vyplývajících z účetních a daňových předpisů (právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Údaje shromážděné v souvislosti s provozem tohoto Programu budou rovněž zpracovávány pro analytické/statistické účely. Základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a oprávněným zájmem společnosti merXu RO pro zpracování údajů je rozšíření nabídky skupiny merXu.

Tyto údaje budou zpracovávány do doby, než dojde k promlčení nároků, nebo dokud nám to ukládá zákon - podle toho, která doba je delší.

 

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

 

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ 

 

Vaše práva závisí na právním důvodu Zpracování osobních údajů. Níže naleznete tabulku, která přehledně uvádí vaše práva na základě jednotlivých právních důvodů. Právní důvody si můžete ověřit v sekci: ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ A PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ.

 

Níže naleznete také základní informace o tom, co vám jednotlivá práva vlastně nabízejí.

 

Pokud si přejete uplatnit některé ze svých práv, napište nám na adresu pomoc@merxu.com.

PRÁVO

SOUHLAS

Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

SMLOUVA

Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

USTANOVENÍ PRÁVNÍHO PŘEDPISU

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

právo na přístup k údajům

ANO

ANO

ANO

ANO

právo na opravu údajů

ANO

ANO

ANO

ANO

právo požadovat výmaz údajů

ANO

ANO

ANO

ANO

právo požadovat omezení zpracování

ANO

ANO

ANO

ANO

právo na přenositelnost údajů

ANO

ANO

NE

NE

právo vznést námitku

NE

NE

ANO

NE

právo podat stížnost u dozorového úřadu.

ANO

ANO

ANO

ANO

 

Právo na přístup k údajům: toto právo vám umožňuje požadovat potvrzení, zda jsou vaše údaje zpracovávány, a pokud ano, požadovat konkrétní informace, zejména o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných údajů, kategoriích příjemců údajů, zamýšlené době zpracování nebo způsobu, jakým bude tato doba stanovena, vašich právech, zdroji údajů, automatizovaném rozhodování a profilování. Můžete od nás také získat kopii svých údajů. 

 

Právo na opravu údajů: toto právo vám umožňuje požadovat opravu vašich údajů, pokud jsou nesprávné nebo neúplné. 

 

Právo požadovat výmaz údajů: jinak známé jako právo být zapomenut. Umožňuje vám požadovat, abychom vaše údaje z našich zdrojů vymazali. Můžete jej využít, pokud údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, pokud jste vznesli námitku proti zpracování svých údajů, pokud jste odvolali svůj souhlas se zpracováním svých údajů nebo pokud je jejich zpracování nezákonné.

 

Právo požadovat omezení zpracování: toto právo vám umožňuje požadovat, abychom bez vašeho souhlasu neprováděli žádné činnosti zpracování - kromě ukládání vašich údajů. Toto právo můžete uplatnit, pokud zpochybňujete správnost vašich údajů, které zpracováváme (po dobu, po kterou potřebujeme vaše údaje ověřit), pokud je zpracování vašich údajů nezákonné, ale nechcete, aby byly vaše údaje vymazány, pokud vaše údaje již nepotřebujeme, ale můžete je potřebovat k obhajobě nebo uplatnění vašich nároků, pokud jste vznesli námitku - dokud nebude zjištěno, zda oprávněné důvody pro naše zpracování vašich údajů převažují nad důvodem, pro který jste vznesli námitku. 

 

Právo na přenositelnost údajů: toto právo vám umožňuje požadovat, abychom vaše Osobní údaje předali vám (nebo přímo jinému subjektu, je-li to technicky možné). Toto právo se týká pouze údajů, které zpracováváme automatizovaně (máme je v našem IT systému), a pouze údajů, které jste nám předali.

 

Právo vznést námitku: Toto právo vám umožňuje požadovat, abychom vaše údaje dále nezpracovávali pro určitý účel. Pro uplatnění tohoto práva musíte ve své žádosti uvést konkrétní situaci, která odůvodňuje, proč bychom neměli vaše údaje dále zpracovávat. Tu potřebujeme znát, abychom mohli posoudit, zda vaše zájmy převažují nad důvody, proč vaše údaje zpracováváme.

 

Pokud jsou vaše údaje zpracovávány pro marketingové účely, nemusíte uvádět konkrétní situaci. V takovém případě je námitka vždy účinná.

 

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se domníváte, že při zpracování vašich Osobních údajů došlo k pochybení, můžete podat stížnost u dozorového úřadu. V Polsku je tímto orgánem předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů. V České republice je dohledovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Toto je naše skupina merXu:

 

Název společnosti

Stát a adresa

Registrační číslo

Merxu GmbH

Německo

Pappelallee 78/79, 10437 Berlín

HRB 232042 B

Merxu s.r.o

Česká republika

Mostní 5552, 760 01, Zlín

092 96 573

Merxu Kft

Maďarsko

1025 Budapest, Csévi utca 7/B

01 09 389563

merxU B.V.

Nizozemsko

Herikerbergweg 88, 1101 CM Amsterdam

77369467

merXu sp. z o.o.

Polsko

Kraszewskiego 4/8, 60-518 Poznaň

0000835832Merxu Online SRL

Rumunsko
Bukurešť, okres 1, ulice CLUJ 73a, místnost 4

45227152