Zásady ochrany osobních údajů MerXu


SLOVO ÚVODEM

PŘEDSTAVENÍ A NĚCO MÁLO DEFINIC, ABYCHOM SI DOBŘE ROZUMĚLI, A VYSVĚTLENÍ, PROČ TOHLE PÍSEME

Začněme tím, že se představíme:

Jsme skupina merXu, tj. Skupina propojených subjektů působících na území Evropské unie (jejichž výčet najdete na poslední straně tohoto dokumentu), které jsou odpovědné za místní verze stránek merXu.

Abychom Vám usnadnili používání všech verzí našeho webu v každé zemi, spolupracují všechny společnosti ve skupině merXu společně, což zahrnuje také správu Vašich osobních údajů. Všechny společnosti ze skupiny jsou jejich společnými správci.

Pokud používáte české stránky, obraťte se prosím s jakýmikoli požadavky, dotazy nebo žádostmi na českou společnost, tj. Merxu s.r.o., IČ 09296573, se sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 118319.

Pokud chcete šetřit papír, napište nám na adresu: podpora@merxu.com.

A nyní několik definic. Přečtěte si je prosím pozorně.

 • GDPR - obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Předpis, který pochází od Evropského parlamentu a Rady a jehož účelem je zajistit ochranu a zpracování osobních údajů v Evropské unii v souladu se stejnými pravidly. Celý název tohoto dokumentu je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 • Osobní údaje - informace, které nám umožňují Vás identifikovat nebo které jsme k Vám v rámci naší spolupráce přidělili v našich databázích.
 • Zpracování osobních údajů - provádění činností v oblasti osobních údajů. Zpracováním je například sběr dat, jejich zadávání do našich IT systémů, analyzování, opravování, slučování do skupin, přesun mezi servery, či mazání.
 • Platforma - náš web, internetová platforma provozovaná na merXu.com, společně se všemi podstránkami.
 • Podmínky - Všeobecné obchodní podmínky platformy MerXu.
 • Zaměstnanec - pro zjednodušení používáme tento termín k definování jak osoby zaměstnané na základě pracovní smlouvy, tak osoby poskytující služby jiné osobě (Zaměstnavateli) na základě jiného smluvního vztahu (příkazní smlouva, smlouva o spolupráci, dodavatelská smlouva, apod.)
 • Zaměstnavatel - pro zjednodušení používáme tento termín k definování jak subjektu zaměstnávajícího osobu na základě pracovní smlouvy, tak osobu odebírající služby od jiné osoby (Zaměstnance) osoby na základě jiného smluvního vztahu (příkazní smlouva, smlouva o spolupráci, dodavatelská smlouva, apod.)

Proč tohle všechno píšeme?

Je důležité, abyste věděli, co se děje s Vašimi daty. Chceme jasně popsat, jak chráníme Vaše osobní data, jak s nimi pracujeme, a proč to děláme.

Vedle toho jsou Zásady ochrany osobních údajů, které právě čtete, v souladu s povinností, kterou nám ukládá GDPR. Pokud se chcete ujistit, že jsme Vám poskytli úplné informace, můžete si to ověřit. Uvedená povinnost vyplývá z článků 13 a 14 GDPR.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ - KDO TO JE A CO DĚLÁ

Správce je ten, kdo rozhoduje o účelech a způsobech zpracování osobních údajů - to je ten, kdo rozhoduje o tom, proč a jak (jakým způsobem) budou údaje zpracovány.

Při používání merXu se setkáváte s různými správci osobních údajů.

Ve všech záležitostech souvisejících s fungováním Platformy, ve všech službách, které Vám poskytujeme, jsme tímto správcem my. A to vysvětlujeme v tomto dokumentu.

Během používání merXu budou správci osobních údajů také další subjekty. V elektronických platebních službách je správcem platební operátor. Správcem Vašich údajů poskytnutých za účelem uzavření a plnění smlouvy uzavřené prostřednictvím naší platformy je Vaše protistrana. Správcem osobních údajů protistrany (jejích Zaměstnanců) jste Vy (pokud jste se u MerXu zaregistrovali jako samostatná osoba) nebo Vaše společnost (pokud jste Zaměstnancem).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ TITULY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PROČ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A PROČ JE MŮŽEME ZPRACOVAT

Účel a právní základ pro zpracování Vašich údajů závisí na tom, kdo jste.

 • Jsem neregistrovaná osoba, jen procházím stránky merXu

  Vaše osobní údaje nezpracováváme. To neznamená, že nemáme žádné údaje týkající se Vašeho používání merXu. Máme pouze údaje, které nám neumožňují identifikovat Vás. Více informací o tom je k dispozici v zásadách používání cookies.

 • Jsem OSVČ a zaregistroval jsem si účet u merXu

  Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účel:

  Za prvé, abychom Vám mohli poskytovat služby dostupné na Platformě za podmínek stanovených v Podmínkách.

  Právní tituly lze najít v čl.6 odst.1 písm. b) GDPR – zde stojí, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem plnění smlouvy (včetně reklamačního řízení), jejíž jste stranou (nebo že jsou Vaše údaje zpracovávány za účelem uzavření této smlouvy). Obsah smlouvy mezi námi je dán Podmínkami.

  Za druhé, Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem splnění svých daňových povinností a dalších povinností vyplývajících z platných právních předpisů.

  Právní titul lze najít v čl.6 odst.1 písm. c) GDPR – zde stojí, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány, aby správce (my) mohl splnit jakoukoli povinnost uloženou zákonem. V tomto případě se jedná zejména o předpisy o DPH a pravidla pro vedení ekonomické evidence a rovněž o ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti online zprostředkovatelských služeb pro podnikatelské uživatele.

 • Jsem Zaměstnanec a společnost, pro kterou pracuji, má zaregistrovaný účet u merXu

  Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom zajistili řádné poskytování služeb pro Vašeho Zaměstnavatele (včetně reklamačních řízení) a řádnou komunikaci mezi Vaším Zaměstnavatelem a jeho smluvními partnery.

  Právní titul lze najít v čl.6 odst.1 písm. f) GDPR – stojí zde, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány, protože správce (v tomto případě my) má na tom oprávněný zájem. Tímto zájmem je zajistit efektivitu komunikace mezi námi a Vaším Zaměstnavatelem a zajistit plnění smluv uzavřených prostřednictvím merXu.

  Vaše údaje mohou být také zpracovávány, pokud to po nás požadují platné právní předpisy, např. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti online zprostředkovatelských služeb pro podnikatelské uživatele. Právním titulem je čl.6 odst.1 písm. c) GDPR.

 • Přihlásil jsem se k odběru newsletteru

  Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám prostřednictvím informačního zpravodaje poskytovali obchodní sdělení.

  Právní titul lze nalézt v čl.6 odst.1 písm. a) GDPR – stojí zde, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány, protože jste s tím souhlasili.

  Souhlas, který nám byl udělen, lze kdykoli odvolat. Jednoduše nám napište nebo zrušte odběr e-mailu s newsletterem. Odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jednání, které jsme provedli, když byl Váš souhlas platný.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

KDO MŮŽE DOSTAT VAŠE ÚDAJE

Pokud máte (nebo Váš Zaměstnavatel) účet u merXu, mohou být vaše data poskytnuta následujícím kategoriím příjemců:

 1. smluvní partneři (Vaše nebo Vašeho Zaměstnavatele),

 2. osoby, kterým musíme poskytovat osobní údaje, protože to od nás vyžaduje zákon, např. soudy nebo policie,

 3. osoby, které nám pomáhají při provádění naší činnosti - jedná se o vybrané subjekty, které fungují pod naším dohledem a s přísně definovanými účely, zejména subjekty, které nám poskytují IT, účetní nebo právní služby.

Pokud jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru, mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty:

 1. subjektům, kterým musíme poskytovat údaje, protože to od nás vyžaduje zákon, např. soudy nebo policie,

 2. subjektům, které nám pomáhají při provádění naší činnosti - zejména subjekty poskytující nám IT služby v oblasti nástrojů souvisejících s fungováním newsletteru.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE MÁME, ODKUD, A ZDA NÁM JE MUSÍTE POSYKTOVAT

Podobně jako u předchozích ustanoveních těchto zásad, rozsah zpracování osobních údajů závisí na tom, kdo jste.

 • Jsem OSVČ a zaregistroval jsem si účet u merXu

  Osobní údaje, které o Vás máme, pocházejí od Vás. Nemáte žádnou zákonnou povinnost je poskytnout, ale pokud tak neučiníte, nebude možné pro Vás vytvořit účet merXu a nebudete moci využívat naše služby. Pokud však již máte účet, můžeme Vás požádat o další informace – k tomu dojde, pokud jsme ze zákona povinni takové informace získat. Pak budete povinni nám je poskytnout.

  Máme o Vás následující údaje: jméno, příjmení, obchodní firma, adresa, kde podnikáte, IČO, DIČ, e-mailová adresa, kontaktní telefonní číslo, přihlašovací jméno, heslo, historie transakcí, čísla bankovních účtů. Můžeme mít také další osobní údaje, které jste nám poskytli, například v souvislosti s podanou reklamací.

 • Jsem Zaměstnanec a společnost, pro kterou pracuji, má zaregistrovaný účet u merXu

  Osobní údaje, které o Vás máme, pocházejí od Vašeho Zaměstnavatele a jsou to: přihlašovací jméno, heslo, e-mailová adresa, jméno, příjmení, pozice, kontaktní telefonní číslo.

 • Přihlásil jsem se k odběru newsletteru

  Osobní údaje, které o Vás máme, pocházejí od Vás. Nemáte žádnou zákonnou povinnost nám je poskytnout, ale pokud tak neučiníte, nebudeme moci Vám newsletter zasílat.

  Za tímto účelem máme Vaši e-mailovou adresu a informace, zda si přejete dostávat obchodní informace pouze od nás nebo také od našich partnerů.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE

Jak dlouho jsou Vaše údaje zpracovávány, závisí na účelu zpracování.

Osobní údaje týkající se Vašeho účtu (nebo účtu Vašeho Zaměstnavatele) ukládáme, dokud tento účet existuje - pokud je to nutné k plnění smlouvy mezi námi. A poté po dobu potřebnou k dokončení vypořádání našeho smluvního vztahu nebo po dobu promlčecí doby nároků související se službami, které poskytujeme.

Shromážděné údaje týkající se newsletteru budeme uchovávat, dokud Váš souhlas se zasíláním obchodních informací zůstane v platnosti.

VAŠE PRÁVA

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ

Vaše práva závisí na právním titulu zpracování osobních údajů. Níže naleznete tabulku, kde jsou uvedena Vaše práva v závislosti na konkrétních právních titulech. Právní tituly lze ověřit v části: ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ TITULY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Ještě níže také najdete základní informace o tom, co Vám jednotlivá práva ve skutečnosti umožňují.

Pokud si přejete uplatnit některé ze svých práv, napište nám na podpora@merxu.com.

PRÁVO SOUHLAS
čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR
SMLOUVA
čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM
čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
ZÁKONNÁ POVINNOST
čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
právo na přístup k osobním údajům ANO ANO ANO ANO
právo na opravu osobních údajů ANO ANO ANO ANO
právo na vymazání osobních údajů ANO ANO ANO ANO
právo požadovat omezení zpracování ANO ANO ANO ANO
právo na přenositelnost údajů ANO ANO NE NE
právo vznést námitku proti zpracování NE NE ANO NE
právo podat stížnost k dozorovému orgánu ANO ANO ANO ANO
 • Právo na přístup k osobním údajům: díky tomuto právu můžete požadovat, abychom Vám sdělili, zda jsou Vaše údaje zpracovávány, a pokud ano, požadovat, abychom Vám poskytli určité informace - zejména ohledně účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných údajů, kategoriích příjemců údajů, plánované době zpracování nebo způsobu, jakým bude tato doba stanovena, ohledně Vašich práv, zdroje údajů, automatizovaného rozhodování a profilování. Můžete od nás také dostat kopii svých osobních údajů.

 • Právo na opravu údajů: toto právo Vám umožňuje požadovat, abychom opravili Vaše osobní údaje, pokud jsou nesprávné nebo neúplné.

 • Právo na vymazání údajů: jinak známé jako právo být zapomenut. Umožňuje Vám požadovat, abychom smazali Vaše údaje z našich úložišť. Můžete ho využít, pokud údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny, pokud jste vznesli námitku proti zpracování Vašich údajů, pokud jste odvolali svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, nebo pokud je jejich zpracování nezákonné.

 • Právo požadovat omezení zpracování: prostřednictvím tohoto práva můžete požadovat, abychom neprováděli žádné činnosti zpracování - kromě ukládání Vašich údajů - bez Vašeho souhlasu. Toto právo můžete uplatnit, pokud zpochybníte správnost svých údajů, které zpracováváme (po dobu, kterou potřebujeme ověřit Vaše údaje), pokud je zpracování Vašich údajů nezákonné, ale nechcete, aby Vaše údaje byly vymazány, pokud již své údaje nepotřebujete, ale můžete je potřebovat k obraně nebo uplatnění svých nároků, pokud jste vznesli námitku - dokud nebude zjištěno, zda oprávněné důvody pro naše zpracování Vašich údajů převažují nad důvodem, pro který jste vznesli námitku.

 • Právo na přenositelnost údajů: toto právo Vám umožňuje požadovat, abychom Vám (nebo přímo jinému subjektu, pokud je to technicky možné) předali Vaše osobní údaje. To platí pouze pro data, která zpracováváme automatizovaným způsobem (máme je v našem IT systému) a pouze pro data, která jste nám předali.

 • Právo vznést námitku proti zpracování: toto právo Vám umožňuje požadovat, abychom Vaše údaje dále nezpracovávali pro konkrétní účel. K uplatnění tohoto práva musíte ve své žádosti uvést konkrétní důvod, proč bychom Vaše údaje neměli dále zpracovávat. Potřebujeme to vědět, abychom mohli posoudit, zda Vaše zájmy převažují nad důvody, proč zpracováváme Vaše údaje.

Pokud jsou Vaše údaje zpracovávány pro marketingové účely, nemusíte uvádět svou konkrétní situaci. V takovém případě je námitka vždy možná.

 • Právo podat stížnost k dozorovému orgánu: Pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k nesrovnalostem, můžete podat stížnost u dozorového orgánu. V České republice je tímto orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Skupina merXu je:

 

Název společnosti

Země a sídlo

IC

Merxu GmbH

Německo

Pappelallee 78/79, 10437 Berlin

HRB 232042 B

Merxu s.r.o

Česká Republika

Mostní 5552, 760 01, Zlín

092 96 573

Merxu Kft

Maďarsko

1025 Budapest, Csévi utca 7/B

01 09 389563

merxU B.V.

Nizozemí

Herikerbergweg 88, 1101 CM Amsterdam

77369467

merXu sp. z o.o.

Polsko

św. Marcin 11/7 61-803 Poznań

0000835832UAB Merxu

Litva
Ukmerges st. 369a,Vilnius

305868313

Merxu Online SRL

Rumunsko
Bucharest, District 1, 73a CLUJ Street, room 4

45227152

Merxu OÜ

Estonsko
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Jalgpalli tn 1, 11312

16053033