PŘÍLOHA Č. 1b - TRANSAKČNÍ POPLATKY 

1. MerXu účtuje Prodejci jednorázový transakční poplatek za Transakce realizované na Platformě.

2. Za Transakci provedenou na Platformě se považuje Transakce, u které byla Platba provedena prostřednictvím platebních služeb poskytovaných Poskytovatelem plateb nebo u které Kupující využil možnost odložené platby v rámci merXu Pay (v souladu s Podmínkami po spuštění této služby). Provedení platby prostřednictvím platebních služeb poskytovaných Poskytovatelem plateb nebo využití možnosti odložené platby v rámci merXu Pay je dokladem o uzavření a plnění kupní smlouvy, na kterou se Transakce vztahuje. 

3. Transakční poplatek je účtován odděleně od poplatků za jednotlivé balíčky v rámci předplatného, které jsou uvedeny v Příloze č.1a - Předplatné.  

4. V případě Transakce, kdy je Platba provedena prostřednictvím platebních služeb poskytovaných Poskytovatelem platebního systému, činí transakční poplatek 3,5 % z [částky platby] provedené v rámci uskutečněné Transakce. 

5. V případě Transakce, kde Kupující využil možnost odložené platby v rámci merXu Pay, bude činit transakční poplatek 3,5 % z částky provedené v rámci merXu Pay. 

6. Transakční poplatek je nevratný, a to i v případě, že Transakce je zrušena ze strany Kupujícího nebo Prodávajícího, popř. z důvodu reklamace Produktu nebo Služby. Transakční poplatek se rovněž nevrací v případě pozastavení nebo smazání účtu na Platformě. Práva podnikatelů podle kogentních právních ustanovení nejsou tímto ustanovením dotčena. 

7. MerXu si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení a v rámci aktuálních promo kampaní poskytovat individuální slevy a rabaty z hodnoty účtovaných transakčních poplatků. 

8. V případě, že sleva za transakční poplatky je časově omezena, bude jakákoliv změna výše poskytnuté slevy Uživateli oznámena alespoň 21 dnů před vypršením platnosti této slevy.

9. Je zakázáno, aby Prodávající přenášel povinnost úhrady transakčního poplatku na Kupujícího.