Help Center
Vítejte v nápovědě na merXu
Zde najdete veškeré informace o nákupu a prodeji na evropském tržišti merXu určeném pro firmy a živnostníky

Help Center

Přeprava nebezpečných zásilek

Co znamenají nebezpečné předměty ?

 

Nebezpečné předměty jsou materiály, které během přepravy představují riziko pro zdraví, bezpečnost, majetek nebo životní prostředí.

Nebezpečné předměty se nachází všude kolem nás a zahrnují mnoho věcí každodenní potřeby. Produkty jako aerosoly, magnety, bělidla, baterie a dobíjecí baterie, chladicí kapaliny, lepidla a dokonce i parfémy mohou představovat během přepravy velké riziko. Každý z nás to jistě zná z vlastní zkušenosti, např. na letištní bezpečnostní kontrole před odletem.  Nebezpečné věci jsou rozděleny do tříd nebezpečných látek, zejména na:

 • výbušné materiály a předměty
 • plyny
 • hořlavé kapaliny
 • hořlavé pevné látky
 • toxické a infekční materiály
 • korozivní materiály
 • radioaktivní materiály
 • různé nebezpečné materiály a předměty

Zásilky obsahující nebezpečné látky lze často identifikovat podle zobrazených piktogramů, obvykle ve formě jasně viditelného kosočtverce. Barva tohoto obrázku označuje druh nebezpečí. Například hořlavost je označena červeně a výbušný materiál je označen oranžově. Zeleně je označen nehořlavý a nejedovatý plyn, protože tuto barvu mají všechny zásobníky stlačeného vzduchu.

Znaki

Silniční přeprava nebezpečných věcí

Co je ADR doprava?

 

Jedná se o silniční přepravu nebezpečného zboží po Evropě. Dohoda ADR byla sepsána v Ženevě 30. září 1957 a podepsalo ji 9 zemí, přičemž jejím depozitářem byl generální tajemník OSN. Země, které podepsaly výše uvedenou dohodu, jsou povinny dodržovat její obsah.

Dohoda ADR je komplexní právní předpis, který pokrývá řadu oblastí souvisejících s přepravou nebezpečných věcí. Skládá se z vlastní Smlouvy, která vymezuje právní vztahy mezi zúčastněnými stranami, a příloh A a B, které obsahují ustanovení, která široce upravují podmínky přepravy jednotlivých nebezpečných věcí po silnici.

Potřebné doklady pro přepravu nebezpečných věcí

 • ADR certifikáty
 • Originální balení produktu
 • Bezpečnostní listy materiálu MSDS jsou dokumenty vydané v souvislosti s výrobci chemikálií, které byly klasifikovány jako nebezpečné látky. Povinnost vydat bezpečnostní list vyplývá z nařízení Evropského parlamentu 1907/2008, zkráceně REACH. Nařízení specifikuje, v jakých případech má být list připraven a co na něm má být uvedeno. Je důležité vědět, že bezpečnostní listy se vztahují pouze na nebezpečné látky a ne na všechny chemikálie obecně. U látek, které nejsou nebezpečné, proto výrobce nemusí vydávat bezpečnostní list..