merXu

Zrušiť

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATFORMY MERXU (platné od 1.1.2024)

I ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

obsahujú definície a základné podmienky pre používania platformy merXu.

1. Definície použitých pojmov:

Podmienky tvoria tento dokument, ktorý upravuje pravidlá a podmienky poskytovania služieb, dostupný v slovenskom jazyku na webovej adrese merxu.com, ako aj vo formáte, ktorý umožňuje stiahnutie a uloženie súboru (.pdf) spôsobom, ktorý umožňuje budúce použitie na dobu primeranú účelu informácie a ktorý umožňuje reprodukciu jeho obsahu bez úprav. 

Ak nie je výslovne uvedené inak, tieto podmienky upravujú pravidlá používania platformy merXu.com a mobilnej aplikácie merXu.

Merxu sp. z o. o. - so sídlom ul. Kraszewskiego 4/8, 60-518 Poznań, Poľsko, Regón: 385853514, NIP: 7792514527, KRS: 0000835832, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Poznaň – Nowe Miasto, ďalej len "Poskytovateľ služieb".

merXu - je online obchodná platforma dostupná na stránke merxu.com, ktorú prevádzkuje Poskytovateľ služieb. Platforma sa používa prostredníctvom Účtu Používateľa. Služby na Platforme sú dostupné len registrovaným podnikateľom, ďalej len "merXu" alebo "Platforma".

Miesto plnenia - zmluva o poskytovaní služieb sa plní v sídle Poskytovateľa služieb. Podmienky sa riadia poľským právom; uzatváranie a plnenie zmlúv, na ktoré sa vzťahujú tieto Podmienky, sa riadia predpismi poľskéhopráva. Prípadné spory bude rozhodovať všeobecný vecne príslušný súd miestne príslušný podľa sídla Poskytovateľa služieb.

Používateľ - Používateľom sa stávate, keď si v súlade s pravidlami stanovenými v týchto Podmienkach zaregistrujete Účet na merXu. Používateľom platformy merXu sa môže stať každý subjekt, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť a je zapísaný v príslušnom registri. 

V týchto Podmienkach používame aj pojmy "Predávajúci" alebo "Kupujúci".

Poskytovateľ –poskytovateľ platobných služieb (Adyen ako je uvedené v Prílohe č. 5), ktorý vlastní a prevádzkuje systém umožňujúci Užívateľom vykonávať Platby.
Platba - platba za Produkty, ktoré sú predmetom Transakcie, uskutočnená pomocou platobných služieb poskytovaných Poskytovateľom s výnimkou fyzickej osoby prevádzkujúcej poľnohospodársku farmu v zmysle článku 6 ods. 4 zákona z 20. decembra 1990 o sociálnom poistení poľnohospodárov.

Účet – súbor informácií o Používateľovi, ako aj súbor funkcionalitou merXu, ktoré sú k dispozícii po registrácii a prihlásení do Platformy. Vlastníctvo Účtu umožňuje ukladať a upravovať údaje Používateľa, ako aj vykonávať Transakcie na merXu.

Registrácia - takto stručne definujeme formulár na Platforme, ktorého vyplnenie a odoslanie iniciuje vytvorenie Vášho Účtu.

Pre registráciu na merXu, musíte poskytnúť všetky údaje o svojej spoločnosti, vytvoriť prihlasovacie meno a heslo, ktoré vám následne umožní prístup k vášmu Účtu.

Aktivácia - proces sprístupnenia funkcionalitou Platformy Používateľovi, ktorý bude môcť používať Účet merXu ako Kupujúci.

Overenie - proces autorizácie registrovaného Účtu, ktorý vykonáva Poskytovateľ služieb s cieľom zabezpečiť bezpečnosť Používateľov na Platforme a nimi vykonávaných Transakcií, čo tiež umožní Používateľovi využívať Účet ako Predávajúci.

Manuál - návod na používanie merXu spolu s opisom jeho funkcionalit, okrem iného vrátane opisu pravidiel správy Účtu, pridávania zamestnancov a udeľovania práv na správu Účtu Používateľa.

Produkt - vec alebo vec a službu, ktorá je predmetom Ponuky, pričom Produktom a službou sa v tomto zmysle rozumie úprava Produktu podľa požiadaviek Kupujúceho (personalizácia/prispôsobenie), ako aj službu úzko súvisiacu s predmetom Ponuky.

Ponuka - návrh na uzavretie kúpnej zmluvy za podmienok stanovených Predávajúcim, avšak s prihliadnutím na obsah Podmienok, vrátane Prílohy č. 6a - Nakupujte bez rizika do výšky 5 000 EUR, ktorá obsahuje prejavy vôle urobené Používateľmi pri uzatvorení zmluvy v rámci Transakcie, obsahujúce najmä informácie o Produkte - v súlade s parametrami stanovenými v Podmienkach - dostatočné na vykonanie Transakcie.

Transakcia - súbor krokov a úkonov spočívajúcich v uzatvorení a vykonaní kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim na merXu.

Komunikátor - funkcionalita sprístupnená Poskytovateľom služieb v objednávkovom paneli Účtu, ktorá slúži na komunikáciu medzi Používateľmi. 

Obsah - materiály (grafické, textové, video) umiestnené na merXu Používateľmi, vrátane katalógov Produktov, podrobností o Produktoch a databáz sprístupnených Používateľmi, ktoré tvoria základ pre vytvorenie Ponuky.

Asistencia organizácie prepravy znamená služby logistickej podpory, ktoré Poskytovateľ služieb poskytuje Používateľom v súvislosti s Transakciou, ktorých podrobné pravidlá sú uvedené v prílohe č. 8 - Asistencia organizácie prepravy.

Technická podpora - služby logistickej podpory, ktoré Poskytovateľ služieb poskytuje Používateľom v súvislosti so zverejnenými ponukami.

Žiadost o ponuku, rokovanie, prispôsobenie, Technickú podporu, Asistenciu organizácie prepravy - funkcionalita merXu, ktoré uľahčujú stranám zmluvy uzavretej na Platforme medzi Kupujúcim a Predávajúcim rokovať o najlepších možných podmienkach Transakcie vrátane dojednania kúpnej ceny, spôsobu dopravy, termínu a spôsobu platby a/alebo úpravy vlastností Produktu (personalizácia/prispôsobenie).

Ustanovenie poľského práva - rozhodným právom pre všetky otázky súvisiace s Podmienkami je poľsképrávo. Okrem iného sa uplatňujú tieto právne predpisy 

  • CC - zákon z 23. apríla 1964 - Občiansky zákonník,
  • Autorský zákon - zákon zo 4. februára 1994 o práve autorskom a právach súvisiacich,
  • Nariadenie - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 z 20. júna 2019 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre firemných užívateľov online sprostredkovateľských služieb,
  • Právo priemyselného vlastníctva - zákon z 30. júna 2000 - právo priemyselného vlastníctva,
  • PSEMA - zákon z 18. júla 2002 o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami,
  • CUCA - zákon zo 16. apríla 1993 o boji proti nekalej súťaži

2.  Technické podmienky potrebné na používanie merXu

Na používanie merXu je potrebné mať:

-    Internetové pripojenie, správne nakonfigurovaný prehliadač podľa štandardov Opera, Firefox, Chrome alebo Microsoft Edge v najnovšej verzii,
-    rozlíšenie obrazovky aspoň 1024x768,
-    povolené súbory cookie,
-    zapnutá podpora JavaScriptu a
-    aktívny e-mailový účet.


II TRANSAKCIE, T.J. PODMIENKY UZATVÁRANIA, PLNENIA A UKONČENIA ZMLÚV O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ELEKTRONICKÝMI PROSTRIEDKAMI.

1.    Všeobecné ustanovenia

1.    Prístupom na merXu potvrdzujete, že ste sa oboznámili s našimi Podmienkami a súhlasíte s nimi. To tiež znamená, že ste s nami uzavreli zmluvu o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami.
2.    Ako Používateľ oprávňujete merXu na zasielanie informácií týkajúcich sa zmlúv a ich plnenia na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri zadávanie objednávok.
3.    Používanie merXu je bezplatné v rozsahu, v akom používate Platformu ako Kupujúci. 
4.    Poskytovateľ služieb môže zaviesť zmeny poplatkov za určité služby alebo funkcionality dostupné na Platforme. Informácie o zmenách cien budú zverejnené na stránke merXu najmenej 21 dní vopred a Používateľom budú oznámené aj e-mailom. Používatelia sa v tomto období môžu rozhodnúť, či chcú spoplatnené služby naďalej využívať.
5.    Počas lehoty na oznámenie uvedenej v bode II.4 vyššie bude mať Používateľ možnosť zrušiť Účet v súlade s postupom opísaným v bode II.6 Podmienok, ak si neželá naďalej používať merXu za poplatok. Vymazanie Účtu v prípade uvedenom v predchádzajúcej vete nie je spojené so žiadnymi poplatkami.
6.    Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo poskytnúť - podľa vlastného uváženia a v rámci aktuálnych akcií - individuálne zľavy. Na prípadné poskytnutie zľavy alebo na zmenu jej výšky sa nevyžaduje zmena Podmienok. merXu informuje Predávajúceho o každej poskytnutej zľave a ak sa merXu rozhodne zmeniť výšku zľavy, musí o tom informovať predávajúceho aspoň 21 dní vopred.
7.    merXu zakazuje zverejňovanie nezákonného obsahu (napr. urážlivých komentárov). Očakávame, že budete dodržiavať zákonné ustanovenia a konať v súlade s dobrými mravmi, aby vaše konanie nemalo negatívny vplyv na bezpečnosť fungovanie Platformy alebo inak nepoškodilo našich Používateľov. Rešpektovanie osobných práv našich Používateľov a tretích strán je pre nás mimoriadne dôležité.

8. Ako Používateľ vyhlasujete, že vami poskytnutý obsah nepredstavuje obchodné tajomstvo v zmysle CUCA alebo ustanovení právnych systémov záväzných pre Používateľov, ktorí vykonávajú transakcie v iných krajinách ako v Poľsku.
9.    Používateľ sa zaväzuje nepredávať Produkty, ktoré porušujú platné predpisy v poľskomprávnom systéme a v právnych systémoch Používateľov, ktorí sú zmluvnou stranou Transakcie. Používateľ sa zaväzuje nepredávať Produkty, ktoré porušujú práva iných osôb (najmä práva duševného vlastníctva).
10.    Zoznam zakázaných a obmedzených Produktov, ktoré sa nesmú predávať na merXu, je obsahom Prílohy 2 - Zakázané a obmedzené produkty Podmienok.
11.    Ak dostaneme oficiálne oznámenie o nezákonnom uchovávaní informácií, podnikneme kroky, aby sa okamžite zabránilo prístupu k týmto údajom.
12.    Na Platforme sa môže nachádzať reklamný obsah.
13.    V rámci funkčnosti na Platforme Poskytovateľ služieb ponúka služby Technickej podpory a Asistenciu organizácie prepravy na platforme. Podrobný rozsah poskytovaných služieb je uvedený v Prílohe 8 – Asistencia organizácie prepravy Podmienok.
14.    Za Transakcie vykonané na Platforme účtuje Poskytovateľ služieb poplatky. Podrobný rozsah a podmienky týchto poplatkov je uvedený v Prílohe č. 1 - Transakčné poplatky.
15.    Používateľ vyhlasuje, že pri používaní merXu Používateľ vystupuje ako podnikateľ vykonávajúci svoju podnikateľskú činnosť a že zmluvy uzatvorené a plnené na merXu majú pre Používateľa profesionálny character.

16. Užívateľ vyhlasuje, že používaním merXu nevystupuje ako fyzická osoba prevádzkujúca poľnohospodársku farmu v zmysle článku 6 ods. 4 zákona z 20. decembra 1990 o sociálnom poistení poľnohospodárov.

2.    Používateľský účet

1.    Používanie platformy je možné po registrácii Účtu v súlade s týmito Podmienkami. Aktivácia vám umožní zadávať a prijímať objednávky Produktov prostredníctvom merXu.
2.    Účet si môžete vytvoriť vyplnením formulára, ktorý je k dispozícii na merxu.com.
3.    Informácie, ktoré od Vás požadujeme počas Registrácie, zahŕňajú okrem iného tieto údaje: Vaše celé obchodné meno, Vašu úplnú adresu sídla (vrátane krajiny), e-mailovú adresu a telefónne číslo, IBAN bankového účtu Vašej spoločnosti a prihlasovacie meno a prístupové heslo, ktoré si sami vytvoríte počas Registrácie.
4.    Nezabudnite, že Používateľom môžete byť len vtedy, ak máte platné podnikateľské oprávnenie, t. j. vaše podnikateľské oprávnenie nesmie byť pozastavené.
5.    Okrem poskytnutia vyššie uvedených informácií je na zriadenie Účtu potrebné potvrdenie súhlasu s týmito Podmienkami - to je možné vykonať vyplnením Registračného formulára. Po odoslaní vyplneného formulára dostanete správu od Poskytovateľa služieb - odkaz na aktiváciu Účtu uvedený v tejto správe Vám umožní nastaviť heslo pre prístup k vášmu Účtu a potvrdiť svoju Registráciu. V tomto okamihu uzatvárate s Poskytovateľom služieb zmluvu o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami.
6.    Nezabudnite, že ste povinní aktualizovať všetky zmeny údajov, ktoré ste uviedli pri Registrácii svojho Účtu, napr. zmena sídla, pozastavenie alebo ukončenie platnosti vášho podnikateľského oprávnenia atď., na paneli nastavení.
7.    V záujme ochrany bezpečnosti Používateľov budeme overovať Vaše údaje.
8.    Funkcionalitu na predaj tovaru môžete používať po overení bankového účtu Vašej spoločnosti, ktorej účet patrí. Na tento účel bude potrebné vykonať overovací prevod finančných prostriedkov z vášho účtu, ktorým autorizujete Účet. Prevedená suma Vám bude vrátená v plnej výške. Vaše Ponuky budú k dispozícii ostatným Používateľom po dokončení Overenia.
9.    Aktuálny stav Overenia Vášho Účtu je viditeľný pre ostatných Používateľov.
10.    Spôsob Overenia sa môže zmeniť .
11.    Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo kedykoľvek overiť Účet Používateľa, a to aj v súvislosti s Kupujúcimi, ktorí sa zúčastnili promoakcií merXu .
12.    Svoj Účet môžete sprístupniť zamestnancom uvedeným na paneli Používateľa. Používaním tejto funkcionality vyhlasujete, že Vami uvedení zamestnanci sú oprávnení zastupovať Vašu spoločnosť a uzatvárať zmluvy v jej mene. Funkcionalita Používateľského panela sú podrobne opísané v Manuáli. Okrem iného tu nájdete opis pravidiel týkajúcich sa správy Účtu, pridávania zamestnancov a udeľovania práv na Účte spoločnosti.
13.    Panel Účtu Vám umožňuje nastaviť rozsah oznámení týkajúcich sa vašich aktivít na merXu a spôsob ich prijímania (e-mail, SMS). Oznámenia prostredníctvom SMS sú spojené s autorizáciou, pri ktorej budete požiadaní o zadanie kódu zaslaného na určené telefónne číslo. Na Používateľskom Účte môžete obmedziť rozsah oznámení, ktoré budú dostávať vaši zamestnanci.
14.    Používateľ nie je oprávnený používať Komunikátor na iné účely ako na komunikáciu súvisiacu s dojednávaním podmienok Transakcie, najmä na cielenú reklamu a zasielanie propagačných materiálov týkajúcich sa Používateľom poskytovaných služieb alebo služieb poskytovaných tretími stranami.


3.    Ponuka

1.    Produkty na predaj pridáte prostredníctvom špeciálneho súboru alebo vyplneného formulára s parametrami Produktu. Obe možnosti sú k dispozícii vo Vašom Účte. Povinné atribúty ponuky sú:

a.    názov a opis Produktu,
b.    názov Ponuky,
c.    kategóriu Produktu,
d.    Cena,
e.    najnižšia cena Produktu za posledných tridsať dní (s výhradou niektorých obmedzení a ustanovení upravujúcich zverejnenie najnižšej ceny v súlade s právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na Predávajúceho; viď bod 3.1.1 nižšie)
f.    mena Transakcie,

bez ktorých nie je možné ponuku vydať.

1a. Povinnosť poskytnúť najnižšiu cenu za Produkt za posledných 30 dní zľavovej akcie sa vzťahuje na Užívateľa v súlade s ich miestnymi (národnými) právnymi predpismi. Bez ohľadu na povinnosť vyplývajúcu z právnych noriem, Poskytovateľ služieb vyzýva všetkých Užívateľov, aby poskytovali najnižšiu cenu produktu za posledných 30 dní za účelom budovania dôvery zákazníkov a transparentnosti v podnikaní.
2.    Ako Predávajúci podávate Ponuku prostredníctvom formulára alebo špeciálneho súboru. Na svojom účte môžete zverejniť až 30 000 aktívnych ponúk. Máte možnosť nahrať fotografie, videá a opisy ponúkaného Produktu. Za informácie obsiahnuté v Ponuke ste zodpovední vy, preto očakávame, že budete spoľahliví (viac pozri v časti "Autorské práva"). Môžete pridať hlavnú fotografiu a až 8 ďalších fotografií, každá s maximálnou veľkosťou 10 MB. Fotografie musia  súvisieť s obsahom Ponuky. Fotografie nesmú porušovať autorské alebo priemyselné práva (najmä ochranné známky), obsahovať vodoznaky alebo zrkadlenie. Ostatné fotografie môžu zobrazovať Produkt v prevádzke, detaily dôležitých funkcionalit Produktu, balenie, príslušenstvo vybalené z krabice alebo rôzne podoby Produktu.
3.    Ponuka musí obsahovať čistú predajnú cenu, pokiaľ sa nerozhodnete použiť iné funkcionality. Nezabudnite na svoju povinnosť vybrať si menu na predloženie Ponuky. Ak chcete ponúkať Produkty na predaj v rôznych menách, musíte na tento účel vystaviť samostatné Ponuky.
4.    Ak chcete predávať príslušenstvo k Produktom, súvisiace služby alebo produkty, musíte pripraviť samostatné Ponuky pre každý Produkt. V opačnom prípade si Poskytovateľ služieb vyhradzuje právo Ponuku upraviť a odstrániť, kým sa nevyjasnia všetky pochybnosti.
5.    Jednou z funkcionalit na merXu je kalkulačka výmenných kurzov, ktorá vám pomôže určiť cenu Ponúk dostupných na merXu v iných menách. Takto uvedené ceny sú približné. Ceny v iných menách sa vypočítavajú na základe priemerného výmenného kurzu zverejneného Európskou centrálnou bankou v posledný pracovný deň predchádzajúci príslušnému dňu (napr. deň Transakcie alebo deň výmenného dopytu). Upozorňujeme, že tieto sumy majú len informatívny charakter a ceny uvedené v cudzej mene slúžia len na ilustráciu.

6.    Právna povaha Ponuky je daná aj obsahom Podmienok vrátane Prílohy č. 6a - Nakupujte bez rizika do výšky 5 000 EUR, ktorá obsahuje prejavy vôle urobené Použivateľmi pri uzatvorení zmluvy v rámci Transakcie (teda ak ako Predávajúciho pri podaní Ponuky, tak Kupujúciho pri prijatí Ponuky), najmä s ohľadom na spôsob ukončenia zmluvného vzťahu (rozväzovacia podmienka) alebo s ohľadom na odstúpenie od zmluvy (s Predávajúcim, ktorý má obvyklé bydlisko v Nemecku).
7.    Ponukou ste viazaní od okamihu zverejnenia Ponuky. Úpravy sa považujú za novú Ponuku (napríklad ak ponúkate možnosť personalizácie/prispôsobenia).
8.    Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo doplniť Ponuky Predávajúceho o ďalšie parametre Produktov. Doplnenie vychádza z overených zdrojov informácií, najmä EAN kódov alebo katalógov zverejnených výrobcom Produktov
9.    Hlavné parametre, podľa ktorých sa jednotlivé Ponuky zobrazujú na merXu, sú tieto:
a.    nákup Používateľom sponzorovanej položky v Ponuke produktov (platí pre prvé štyri položky v prvej kategórii produktov);
b.    názov, základné atribúty (výrobca), obsah popisu Ponuky - poradie je založené na kvalite zhody medzi textom zadaným počas vyhľadávania používateľom a textom vyplneným v Ponuke;
c.    opis, fotografie, parametre - poradie je založené na splnení kritérií kvality, najmä na základe zhody Produktu s konkrétnou kategóriou, dĺžky popisu a počtu fotografií;
d.    cena - kritérium ceny má vplyv na poradie Ponúk, ak Používateľ sám takéto kritérium požaduje.
10.    Zaradenie parametrov uvedených v bode 9 vyššie ako hlavných parametrov pre umiestnenie Ponúk je spôsobené súčasnými technologickými faktormi a snahou umožniť Používateľom presne priradiť výsledky vyhľadávania k ich konkrétnej požiadavke. Ponuky s Produktmi patriace svojou povahou do kategórie Obnoviteľné energie a ich podkategórií sú vždy zobrazované prednostne pred ostatnými Ponukami s Produktmi, ktoré s touto kategóriou nesúvisia. Takéto Ponuky sú považované za tzv. nekategorizované. Poskytovateľ služieb nepoužíva personalizované radenie. Viac informácií o usmerneniach, ktoré vám pomôžu zviditeľniť vašu Ponuku, nájdete v Centre pomoci "Ako vytvoriť atraktívnu Ponuku, ktorá priláka Kupujúcich"“: https://merxu.com/sk/help/articles/ako-vytvorit-atraktivnu-ponuku-ktora-prilaka-kupujucich-179/.
11.    Zobrazenie odporúčaných Ponúk na stránkach merXu v kategórii " Najpopulárnejšie" je založené na parametri záujmu, t. j. vysokom počte zobrazení Ponuky Používateľmi.
12.    Poskytovateľ služieb nie je zmluvnou stranou uzatvorených zmlúv. Nezodpovedáme za konanie Používateľov, za nesprávne plnenie alebo neplnenie uzatvorených zmlúv, ani za kvalitu, bezpečnosť alebo zákonnosť Produktů alebo proces ich dodania alebo plnenia.
13.    Poskytovateľ služieb ponúka možnosť platenej propagácie Používateľov a ich Produktov za podmienok individuálne stanovených v „Informáciách o platenej reklame na merXu“.

4.    Vstupné vyhlásenie užívateľa

1.    Uzatvorením zmluvy dojednanej v rámci Transakcie robíte ako Užívateľ (tj ako Predávajúci pri zverejnení Ponuky aj ako Kupujúci pri prijatí Ponuky) vyhlásenie vôle obsiahnuté v bode 2.1 Prílohy č. 6a - Nakupujte bez rizika do výšky 5 000,- EUR. To znamená, že vyhlásenia vôle v ňom obsiahnuté sú záväznou súčasťou zmluvy uzatvorenej v rámci Transakcie medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

5.    Realizácia objednávky

1.    Ak chcete používať služby na merXu, musíte byť prihlásení pomocou správneho prihlasovacieho mena a hesla.
2.    Používatelia sú povinní dojednávať Ponuky a Transakcie prostredníctvom Komunikátora. Iné formy komunikácie, ktoré obchádzajú merXu, nie sú povolené. Pred začatím rokovaní odporúčame uzavrieť s obchodným partnerom dohodu o mlčanlivosti (NDA). Obsah a informácie vymieňané prostredníctvom Komunikátora nie sú spracúvané inými Používateľmi, s výnimkou Poskytovateľa služieb, ktorý ich spracúva v rozsahu potrebnom na riadne poskytovanie služieb v súvislosti s ustanoveniami v bodoch II.11-13 Podmienok.
3.    Poskytovateľ služieb umožňuje Používateľom, t.j. stranám zmluvy uzavretej na Platforme, prispôsobiť Ponuku potrebám Kupujúceho prostredníctvom funkcionality " Žiadosť o Ponuku", ktorá je k dispozícii v čase nákupu. Komunikácia prebieha prostredníctvom Komunikátora. 
4.    Použitie funkcionality "Žiadosť o Ponuku" umožňuje finalizáciu objednávky (potvrdením ďalších krokov nákupu), a teda odloženie nákupu až do doby, kým nebudú dohodnuté a potvrdené podmienky Ponuky medzi Predávajúcim a Kupujúcim.
5.    Predávajúci, ktorý v správe odoslanej prostredníctvom merXu odpovie na "Žiadosť o Ponuku", uvedie, či je možná úprava Ponuky, a predloží novú Ponuku Produktu upravenú na základe požiadavky Kupujúceho (v týchto Podmienkach to označujeme ako "personalizácia/prispôsobenie").
6.    Prijatie Ponuky Kupujúcim predstavuje uzavretie zmluvy o kúpe upraveného Produktu ponúkaného Predávajúcim.
7.    Jednou z funkcionalít platformy merXu je Asistencia organizácie prepravy, v rámci ktorej si okrem iného môžete overiť náklady na dopravu prijatej Ponuky. Prosím, vezmite na vedomie, že príslušné prepravné kalkulátory Vám budú sprístupnené už po prijatí Ponuky Predávajúceho.
8.    Pred dokončením objednávky obdržíte od Predávajúceho informácie o celkovej hrubej cene objednávky, vrátane daní a súvisiacich nákladov. Kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“ prijímate zoznam nakúpených Produktov a cenu, ktorú za ne zaplatíte, a tiež si zvolíte spôsob platby, v súlade s bodom II.5.9, a uzatvárate tak zmluvu s Predávajúcim.
9.    Kupujúci si vyberie spôsob platby len z metód dostupných na merXu, uvedených v bode II.5.13 a II.5.15, alebo iných metód výslovne povolených Poskytovateľom služieb pre konkrétnu Transakciu, a Predávajúci sa zaväzuje prijímať platby od Kupujúcich za Transakcie s použitím týchto platobných metód. Používanie iných platobných metód zo strany Kupujúcich alebo Predávajúcich ako tých, ktoré sú uvedené v predchádzajúcej vete, Kupujúcimi alebo Predávajúcimi nie je povolené.
10.    Ak zadáte objednávku s dohodovaním konečných podmienok, ako je uvedené v bode II.5.2, ako Kupujúci navrhujete cenu, ktorú chcete zaplatiť za Produkt Predávajúceho. Objednávka je potvrdená, keď obe strany - Kupujúci aj Predávajúci - akceptujú novú cenu za Produkt ponúkanú Predávajúcim.
11.    Potvrdenie objednávky dostanete automaticky. Obom stranám – Predávajúcemu aj Kupujúcemu - zašleme e-mail spolu s údajmi druhej strany získanými z Účtov. Predávajúci dostane vaše fakturačné údaje potrebné na fakturáciu a dopravu.
12.    V súvislosti s uzavretou zmluvou by mal Kupujúci zaplatiť za Produkt v lehote stanovenej Predávajúcim.
13.    Poskytovateľ služieb sprístupní na merXu možnosť vykonávania platieb za Produkt prostredníctvom Poskytovateľa spolupracujúceho s Poskytovateľom služieb. Podrobné pravidlá vykonávania Platieb prostredníctvom Poskytovateľa, vrátane pravidiel pre vznik zodpovednosti a vybavovania reklamácií, sú podrobne popísané v Prílohe č. 5 – Pravidlá pre vykonávanie platieb prostredníctvom poskytovateľa platobných služieb – Adyen.
14.    Poskytovateľ služieb neposkytuje Používateľom žiadne platobné služby av žiadnom rozsahu a žiadnym spôsobom nesprostredkováva vykonávanie finančného vysporiadania Transakcie medzi Používateľmi (Predávajúcimi a Kupujúcimi), vrátane toho, že v žiadnej fáze nedrží finančné prostriedky, ktoré má Predávajúci získať v rámci Transakcie.  
15.    Ak nie je možné objednávku dokončiť, informujte o tom, prosím, Kupujúceho do 24 hodín. 
16.    Predávajúci odpovie na správu Kupujúceho prostredníctvom interného komunikátora dostupného na paneli objednávok (messenger) dostupnom na platforme merXu do 24 hodín od jej prijatia. Táto lehota neplynie počas sobôt, nedieľ a štátnych sviatkov v krajine, v ktorej je Predávajúci registrovaný. Podiel včasných odpovedí v každom kalendárnom mesiaci by nemalo byť nižšie ako 80 % odpovedí poskytnutých v súlade s týmto ustanovením.
17.    V rámci vyjednávania by Používatelia nemali meniť podmienky zmluvy uzatvorenej v rámci Transakcie uvedené v Prílohe č. 6a - Nakupujte bez rizika do výšky 5 000 EUR, ktoré sú záväznou súčasťou zmluvy, s ohľadom na to, že uzatvoreniu zmluvy v rámci Transakcie za iných podmienok môže Kupujúcemu zabrániť v účasti v programu Nakupujte bez rizika do výšky 5 000 EUR.
18.    Používatelia nesmú vykonávať žiadne úkony vedúce k dojednaniu, uzavretiu, vykonaniu alebo plneniu Transakcie mimo Platformu, ani sa vyhýbať alebo obchádzať povinnosť zaplatiť transakčný poplatok, ako je uvedené v týchto Podmienkach. Pod takýmito úkonmi rozumieme najmä nasledujúce:
-    vkladanie alebo zasielanie odkazov a iných referenciína externé e-shopy, platformy alebo transakčné stránky, a to online aj offline,
-    presmerovanie Predávajúcich alebo potenciálnych kupujúcich na dojednanie Transakcie alebo spracovanie objednávky na externých platformách alebo prostredníctvom iných kontaktných kanálov, než ponúka Poskytovateľ služieb, (Komunikátor, telefón, e-mail atď.), 
-    nabádanie Predávajúcich alebo Kupujúcich, aby nepoužívali funkcionality ponúkané Poskytovateľom služieb, vrátane tých, ktoré sa týkajú spôsobov platby alebo doručenia Produktov,
-    nabádanie Predávajúcich alebo Kupujúcich, aby nevyužívali propagačné akcie ponúkané Poskytovateľom služieb,
-    nabádanie Predávajúcich alebo Kupujúcich, aby používali iné spôsoby platby ako tie, ktoré sú uvedené v bode II.5.9. 

19.    Predávajúci nesmú meniť ceny Ponúk v závislosti od použitého spôsobu platby, ako je uvedený v bode II. 5.9 vyššie. Predávajúci nebude Kupujúcemu účtovať žiadne náklady alebo poplatky, priamo ani nepriamo, v súvislosti použitím spôsobu platby, uvedeného v bode II.5.9., Kupujúcim. Takéto konanie predstavuje porušenie Podmienok.

6.    Podmienky uzavretia a skončenia zmluvy o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami

1.    Svoj Účet môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailu na pomoc@merxu.com za podmienky, že ste uhradili všetky finančné záväzky, ktoré máte voči Poskytovateľovi služieb. Ukončenie používania služieb Poskytovateľa služieb neovplyvní Vašu možnosť prístupu k existujúcim objednávkam - budete ich môcť dokončiť do 30 dní od dátumu zadanie poslednej objednávky. Po ukončení platnosti zmluvy o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami vám môžeme naďalej poskytnúť informácie, ktoré ste vytvorili alebo zadali v súvislosti s používaním vášho Účtu; za týmto účelom nás prosím kontaktujte na adrese pomoc@merxu.com.
2.    Zmluva medzi Vami a Poskytovateľom služieb sa ukončí po vymazaní vášho Účtu. Tato zmluva sa skončí po uplynutí 30 dní od poslednej objednávky zadanej alebo prijatej prostredníctvom Účtu, ktorý byl vymazaný.
3.    Vaša posledná objednávka bude spracovaná  podľa Podmienok platných v čase, keď ste iniciovali proces zadania objednávky.
4.    Ak porušíte akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok, vyhradzujeme si právo vypovedať zmluvu o vedení účtu s tridsaťdňovou výpovednou lehotou. Pošleme Vám odôvodnenie, ako sme k takémuto rozhodnutiu dospeli. Opätovná registrácia Účtu bude podliehať nášmu schváleniu. Dodržiavanie týchto Podmienok je zárukou, že sa takejto situácii vyhneme.
5.    Ďalej ako Používateľ vyhlasujete, že súhlasíte s tým, aby vám Poskytovateľ služieb zasielal faktúry vystavené Poskytovateľom služieb za služby, ktoré Vám poskytol prostredníctvom Platformy, elektronicky prostredníctvom e-mailu.

7.    Autorské práva

1.    V súvislosti s poskytovaním služieb poskytuje Poskytovateľ služieb Používateľom obsah chránený autorskými právami. Kopírovanie a zdieľanie obsahu dostupného na merXu je zakázané, pokiaľ nie je v samostatných dohodách výslovne dohodnuté inak.
2.    Aby ste mohli používať platformu merXu, potrebujeme Váš súhlas s použitím fotografií Produktov a Vami pripravených opisov. Licenciu na používanie práv duševného vlastníctva udeľujete nám a ostatným Používateľom nahraním svojho obsahu na náš server (pozri bod II.3-5 týchto Podmienok) a vzťahuje sa na všetky spôsoby použitia známe ku dňu nahratia. 

3.    Potrebujeme váš súhlas na používanie Vašich práv duševného vlastníctva v rozsahu, v akom môžu byť Ponuky vytvárané, dopĺňané, zdieľané a spracovávané v iných formách.
4.    Nezabudnite, že udelená licencia zahŕňa možnosť vytvárať tzv. odvodené diela a možnosť používať materiály na doplnenie ponuky inými osobami vrátane tých, ktoré Vám môžu konkurovať.
5.    Opis správnej praxe v súvislosti s ochranou práv duševného vlastníctva tvorí Prílohu 4 - Kódex postupov MerXu v súvislosti s ochranou práv duševného vlastníctva.

8.    Kontakt

1.    Môžete nás kontaktovať písomne zaslaním listu na adresu merXu sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 4/8, 60-518 Poznań, Polsko alebo elektronicky zaslaním e-mailu na adresu pomoc@merxu.com.
2.    Poskytovateľ služieb môže použiť všetky údaje, ktoré ste zadali do svojho Účtu, aby Vás kontaktoval.
3.    Poskytovateľ služieb a Používatelia sú povinní sa navzájom bezodkladne informovať o akejkoľvek zmene svojej e-mailovej adresy používanej pre poskytovanie služieb, ako aj o akýchkoľvek iných kontaktných údajoch alebo adresách.

9.    Sťažnosti

1.    Poskytovateľ služieb je povinný zabezpečiť riadne fungovanie Platformy a v prípade potreby Vám pomôcť pri riešení technických problémov.
2.    Ak podľa Vášho názoru merXu nefunguje správne, môžete podať sťažnosť zasláním e-mailu na adresu podpora@merxu.com. Sťažnosť by mala obsahovať vaše osobné údaje, stručný opis Vašich námietok, dátum a čas vzniku problému a návrh, ako sťažnosť vyriešiť. 
3.    Na Vašu sťažnosť odpovieme do 14 dní; vo veľmi zložitých situáciách si vyhradzujeme právo túto lehotu predĺžiť.
4.    Ak vo Vašej sťažnosti chýbajú informácie, ktoré by nám umožnili vyriešiť problém alebo poskytnúť odpoveď, požiadame vás o ich doplnenie. Lehota na vybavenie Vašej sťažnosti začne plynúť, keď dostaneme úplný opis Vašej sťažnosti a informácie potrebné na jej vyriešenie.

10.    Riziká spojené s využívaním služieb poskytovaných elektronickými prostriedkami

1.    Nezabúdajte, že pri používaní internetu môžete byť vystavení:
a.    účinkom škodlivého softvéru bežiaciho v sieťovom prostredí, ktorý sa šíri prostredníctvom replikácie kódu,
b.    narušeniu bezpečnosti s cieľom získať osobné a dôverné informácie a následne krádež identity prostredníctvom zasielania falošných elektronických správ, ktoré vyzerajú ako autentické správy,
c.    "phishinge" zasielaním falošných elektronických informácií, ktoré sa veľmi podobajú na autentické informácie, a v dôsledku toho v získavaní osobných a dôverných informácií o používateľovi,
d.    neoprávnenému odpočúvaniu pomocou počítačového softvéru určeného na zachytávanie a prípadnú analýzu údajov prúdiacich cez sieť (spyware),
e.    porušeniu autorských práv neoprávneným kopírovaním a používaním bez súhlasu a vedomia oprávnenej osoby,
f.    sprístupneniu škodlivého softvéru upraveného tretími stranami.

2.    Podnikáme kroky na minimalizáciu rizika týchto hrozieb, a to najmä neustálym monitorovaním softvéru, siete a informovaním Vás o konkrétnych zvýšených rizikách.

11.    Zodpovednosť

1.    Transakcie sa uskutočňujú výlučne medzi Používateľmi, a preto Poskytovateľ služieb nie je zodpovedný za správanie Používateľov alebo za ich nesprávne plnenie alebo neplnenie zmlúv, ani za dôsledky konania Používateľov a tretích strán, ktoré majú za následok porušenie ustanovení týchto Podmienok, so zohľadnením Prílohy č. 6a - Nakupujte bez rizika do výšky 5 000 EUR.
2.    Ak svojím správaním porušíte tieto Podmienky, budeme na to primerane reagovať. V takejto situácii Vás môžeme varovať. Ak to nie je dostatočné, máme právo obmedziť funkčnosť Vášho Účtu. V krajnom prípade môžeme účet úplne pozastaviť v súlade s bodom II.13 týchto Podmienok.
3.    Nezodpovedáme za žiadnu právnu záruku na fyzické alebo právne chyby Produktov a neposkytujeme záruku kvality.
4.    Poskytovateľ služieb nezodpovedá za prerušenie poskytovanie služieb vcelku alebo čiastočne, ak je spôsobené poruchami, zlyhaniami systémov (vrátane prenosových a IT systémov), ktoré sú mimo našej kontroly, alebo potrebou vykonať na Platforme práce servisu alebo údržby.
5.    Vyhradzujeme si tiež právo pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie služieb v prípade výnimočných okolností, za ktoré nemôžeme niesť zodpovednosť.

12.    Zabezpečenie Vášho Účtu

1.    Ak máme odôvodnené obavy o bezpečnosť Vášho Účtu, môžeme vás požiadať o zmenu prístupového hesla. Po vykonaní zmeny získate späť prístup k svojmu Účtu.
2.    Ak máme dôvodné podozrenie, že došlo k narušeniu bezpečnosti, môžeme pristúpiť k dočasnému zablokovaniu Účtov alebo prístupu k vybraným službám, ak sa domnievame, že je ohrozená bezpečnosť Vášho Účtu alebo ostatných Používateľov. Po objasnení a odstránení zdroja problému sa obnoví prístup ku všetkým službám a Účtom.

13.    Pozastavenie Účtu

1.    Ak porušíte tieto Podmienky, môžeme pozastaviť Váš Účet. Môže sa to stať najmä vtedy, ak:
a.    poskytnete nezákonný obsah, napr. urážlivé komentáre; 
b.    budete predávať zakázané alebo falšované Produkty, 
c.    neaktualizujete svoje údaje, 
d.    Vaše podnikateľské oprávnenie bude prerušené (v súlade s informáciami v príslušnom registri) alebo bude vymazané z príslušného registra, 
e.    neodpoviete včas na správy Používateľov včas v súlade s bodom II.5.16 týchto Podmienok, 
f.    budete používať Komunikátor na iné účely ako na komunikáciu súvisiacu s vyjednávaním podmienok Transakcie podľa bodu II.2.14 týchto Podmienok alebo dojednávate Ponúky a Transakcie bez použitia Komunikátora, a to napriek povinnosti stanovenej v bode II.5.2. týchto Podmienok; 
g.    porušíte pravidlá prijímania platieb uvedené v bode II.5.9,
h.    dostanete opakovane (aspoň trikrát) negatívne hodnotenie Transakcie, ktoré naznačuje, že porušujete Podmienky;
i.    vykonávate niektorú z činností uvedených v bode II. 5.18 týchto Podmienok v situácii uvedenej v bode V.7 prílohy č. 5; 
j.    porušíte povinnosti stanovené v článku V ods. 7 Prílohy č. 5a; alebo
k.    v situácii uvedenej v bode 12.2. prílohy č. 6a - Nakupujte bez rizika do výšky 5 000,- EUR; 
l.    ste v omeškaní s úhradou poplatkov súvisiacich s využívaním služieb poskytovaných na Platformě.
2.    Máme právo pozastaviť Účet Používateľa, ak má podozrenie, že Používateľ používa Účet na nezákonné účely, najmä na podvodné transakcie. Ak je potrebné získať od Používateľa ďalšie vysvetlenia alebo dokumenty, pozastavíme Účet až do objasnenia záležitosti.
3.    V prípade, že nastanú odôvodnené okolnosti na pozastavenie Účtu, môžeme Vám podľa vlastného uváženia poskytnúť taký prístup k Vášmu pozastavenému Účtu a k funkcionalitám zúčtovania platieb a uzatvárania zmlúv, aby ste mohli zúčtovať platby a dokončiť zmluvy uzavreté pred pozastavením Účtu, pričom v prípade, že dôjde k prerušeniu alebo ukončeniu vašej činnosti, môže byť prístup na dokončenie Transakcie zablokovaný (čo musíte oznámiť aj druhému Používateľovi v Transakcii). Ostatné funkcionality Účtu však budú deaktivované 
4.    V situáciách uvedených v bodoch II.13.1.1.-2 Podmienok môžeme odmietnuť prístup k pozastavenému Účtu.
5.    V okamihu pozastavenia Vášho Účtu vám prostredníctvom e-mailu zašleme odôvodnenie nášho rozhodnutia.
6.    V niektorých prípadochmôžeme odmietnuť otvorenie Účtu aj vtedy, ak bol Účet, ktorý ste používali v minulosti, pozastavený. V takom prípade Vám najmenej 30 dní pred ukončením poskytovania služieb pošleme prostredníctvom e-mailu odôvodnenie takéhoto rozhodnutia. V konkrétnych prípadoch stanovených v týchto Podmienkách môžeme ukončiť poskytovanie služieb v kratšom čase.
7.    Máme právo opätovne aktivovať pozastavený Účet.
8.    Ak je Váš Účet pozastavený, nebudete sa môcť zúčastňovať ani pokračovať v účasti na našich aktuálnych propagačných akciách. Ak ste sa zúčastnili propagačných akcií pred pozastavením Vášho Účtu, kde už existovali dôvody na pozastavenie Účtu, ste povinní vrátiť nám všetky dosiahnuté výhody.

14.    Hodnotenie transakcií

1.    Môžeme poskytnúť Používateľom možnosť vyjadriť svoj názor a ohodnotiť Používateľa v súvislosti s konaním a skúsenosťami s Používateľom, s ktorým uzavreli alebo mali záujem uzavrieť Transakciu. Toto hodnotenie bude viditeľné pre obe strany Transakcie a pre Poskytovateľa služieb. Vyhradzujeme si právo v budúcnosti zverejniť obsah všetkých alebo vybraných hodnotení na stránke Ponuky. O možnosti zverejnenia hodnotení budú Používatelia informovaní 30 dní vopred.
2.    Hodnotenie Transakcie udelené Používateľovi by malo byť stručné a musí úzko súvisieť s konkrétnou Transakcií. Hodnotenie Transakcií nesmie porušovať platné právne predpisy, dobré mravy alebo práva tretích strán a nesmie okrem iného obsahovať reklamný obsah odkazujúci na iné webové stránky ako merxu.com.
3.    Používateľ, ktorého sa hodnotenie Transakcie týka, naň môže reagovať. Odpoveď je viditeľná len pre strany Transakcie a pre Poskytovateľa služieb.
4.    Nezasahujeme do hodnotenia Transakcií udeleného v súlade s bodom II.14.2 vyššie. Ak s tým však obe strany Transakcie súhlasia, môžeme vymazať alebo hodnotenie Transakcie vymazať alebo zmeniť, ak bolo zverejnené v súlade s treťou vetou bodu II.14.1.
5.    Opakované negatívne hodnotenia Transakcií poukazujúce na porušenie Podmienok môžu mať za následok trvalé alebo dočasné obmedzenie funkčnosti Účtu (pozastavenie Účtu).
6.    V prípade pozastavenia Účtu Používateľa, ako aj vymazania Účtu Používateľa, sa nevracajú žiadne poplatky, ktoré je Používateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi služieb .

15.    Ochrana osobných údajov

1.    Vaše údaje spracúvame v súlade s Prílohou 3 - Zásady ochrany osobných údajov. 
2.    Na analytické a štatistické účely môžeme spracúvať ďalšie údaje, ktoré nie sú uvedené vyššie, ale týkajú sa Vašich aktivít na merXu. Robíme to preto, aby sme zlepšili kvalitu poskytovaných služieb a zlepšili merXu. 

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.    Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na webovej stránke www.merxu.com v zmysle bodov 2 a 3 tohto článku.
2.    Môžeme zmeniť tieto Podmienky podľa nášho uváženia a vydať ich novú verziu. Zmenené podmienky nadobúdajú účinnosť dňom určeným Poskytovateľom služieb. Táto lehota nesmie byť kratšia ako 15 dní od momentu, keď sú na Platforme sprístupnené zmenené Podmienky. Vyššie uvedená lehota môže byť kratšia, ak sme povinní zmeniť Podmienky v kratšom čase alebo výnimočne zmeníme podmienky, aby sme zabránili nepredvídanému a bezprostrednému nebezpečenstvu. Podrobné pravidlá pre zmenu ustanovení Podmienok týkajúcich sa Platieb sú uvedené v Prílohe č. 5 – Pravidlá pre vykonávanie platieb prostredníctvom Poskytovateľa platobných služieb– Adyen.
3.    Podmienky uverejnené na platforme 15. 12. 2023 nadobudnú pre subjekty, ktoré sú Používateľmi v deň uverejnenia, účinnosť 1. 1. 2024. Pre subjekty, ktoré si zaregistrujú Účet na Platforme a stanú sa Používateľmi v deň uverejnenia tejto verzie Podmienok alebo neskôr, bude táto verzia Podmienok pre záväzná odo dňa registrácie Účtu.
4.    Objednávky podané (vrátane objednávok potvrdených Predávajúcim a prijatých Kupujúcim) pred nadobudnutím účinnosti zmien sa riadia Podmienkami platnými v tom čase.
5.    O zmene týchto Podmienok vás budeme informovať e-mailom. Ak zmeny odmietnete prijať, znamená to, že chcete ukončiť zmluvu s Poskytovateľom služieb. Ak nebudete reagovať na zaslané oznámenie o zmene týchto Podmienok, bude sa to považovať za súhlas s obsahom týchto Podmienok.
6.    Tieto Podmienky boli vypracované na základe poľskéhopráva. Tieto Podmienky, ako aj zmluvy, na ktoré sa tieto Podmienky vzťahujú, a právne vzťahy založené týmito zmluvami sa riadia poľským právom. 
7.    Vo veciach, ktoré nie sú upravené v týchto Podmienkach, platia príslušné ustanovenia poľskéhoprávneho systému.
8.    Prílohy k týmto Podmienkam tvoria ich neoddeliteľnú súčasť.
9.    Podmienky boli vypracované v poľskom jazyku.
10.    V prípade sporov, ktoré vzniknú v súvislosti s nami poskytovanými službami, sme pripravení usilovať sa o zmierlivé riešenie sporov prostredníctvom mediácie. V tomto ohľade spolupracujeme s nezávislými mediátormi pri Wielkopolskie Centrum Arbitrażu i Mediacji Św. Marcin 24/ 402, 61-805 Poznaň. Keďže mediácia je dobrovoľná, obe strany sporu by mali súhlasiť s riešením sporu prostredníctvom mediácie.