merXu
Zrušiť

Všeobecné obchodné podmienky platformy MerXu


I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Toto sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej len ako „Podmienky“ alebo „VOP“) pre užívateľov platformy merXu prevádzkovanej predovšetkým na doméne www.merxu.com (a jej poddoménach) spoločnosti MerXu s.r.o., IČ 09296573, so sídlom Mostní 5552, 760 01 Zlín, Česká republika, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne pod sp. zn. C 118319 (ďalej len ako „Poskytovateľ“).

1. Definícia používaných pojmov:

„Podmienky“ alebo „VOP“ znamenajú tento dokument, ktorým sa upravujú pravidlá a podmienky využívania služieb poskytovaných Poskytovateľom. Podmienky sú v slovenskom jazyku a sú dostupné na webovej adrese merxu.com. Pokiaľ nie je vyslovene uvedené inak, tieto Podmienky upravujú pravidlá a podmienky využívania platformy merxu.com a mobilnej aplikácie merXu prevádzkovaných Poskytovateľom.

„Poskytovateľ“ znamená spoločnosť MerXu s.r.o., IČ 09296573, so sídlom Mostní 5552, 760 01 Zlín, Česká republika, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne pod sp. zn. C 118319, ktorá je poskytovateľom a prevádzkovateľom platformy merXu v Českej a Slovenskej republike. Keď sa v týchto Podmienkach používa zámeno „my“, znamená to Poskytovateľ.

„merXu“ alebo „Platforma“ je online obchodná platforma dostupná na merxu.com. Platforma je používaná prostredníctvom používateľského Účtu.  Používanie platformy je možné výhradne pre registrovaných užívateľov.

Užívateľ“ – Užívateľom se stanete, keď si v súlade s týmito Podmienkami zaregistrujete Účet na merXu. Užívateľom platformy merXu sa môže stať každý subjekt prevádzkujúci podnikateľskú činnosť (živnosť nesmie byť prerušená alebo ukončená) a je zapísaný v príslušnom rejstříku. V týchto Podmienkach používame s rovnakým významom ako Užívateľ taktiež výraz „Klient“. Užívateľom môže byť „Predávajúci“, aj „Kupujúci“.

„Účet“ – je Užívateľovi zriadený po Registrácii a prihlásení na Platformu. Funkcie merXu sú k dispozícii prostredníctvom Účtu. Prostredníctvom Účtu je taktiež možné realizovať transakcie na platforme merXu.

„Registrácia“ znamená proces vyplnenia registračného formulára na Platforme, po jeho dokončení bude založený Váš Účet.

Aby ste mohli prejsť procesom Registrácie u merXu, je potrebné poskytnúť požadované informácie o sebe alebo o Vašej spoločnosti a zriadiť si prihlasovacie meno a heslo, prostredníctvom ktorých budete následne pristupovať ku svojmu Účtu.

„Verifikácia“ znamená proces overenia registrovaného účtu, ktorý vykonáva Poskytovateľ za účelom zaistenia autenticity a bezpečnosti všetkých Užívateľov.

„Aktivácia“ znamená proces autorizácie registrovaného účtu, pri ktorom sú Užívateľovi sprístupnené funkcie merXu a Užívateľ tak môže začať naplno využívať svoj Účet u merXu.

„Zmluva“ je zmluva o používaní platformy merXu uzavretá v elektronickej podobe medzi Poskytovateľom a Užívateľom. Táto Zmluva sa riadi týmito Podmienkami.

„Produkt“ je vec alebo služba, ktorá je predmetom Ponuky, pričom Produkt, u ktorého Predávajúci zaistil personalizáciu/prispôsobenie podľa požiadaviek Kupujúceho je považovaný za samostatnú vec (odlišnú od pôvodného Produktu).  

„Ponuka“ je návrh na uzavretie kúpnej zmluvy za podmienok stanovených Predajcom, ktorý obsahuje hlavne detailné informácie o Produkte vrátane povinných, zahŕňajúcich zoznam je uvedený nižšie dostatočné na dokončenie Transakcie.

„Transakcia“ znamená proces uzavretia a realizácie kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom platformy merXu.

„Platobný systém“ je externý poskytovateľ platobných služieb spolupracujúci s Platformou alebo Poskytovateľom. Služby poskytované externými poskytovateľmi platobných systémov sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, kde Platforma pôsobí, vrátane ich dostupnosti, ktorá môže byť nezávisle na vôli Poskytovateľa obmedzená.

„Manuál“ znamená návod na používanie merXu spolu s popisom jeho funkcionalít, vrátane popisu pravidiel pre administráciu Účtu, pridávanie osôb a udeľovanie práv k administrácii Účtu.

„Obsah“ sú materiály (grafické, textové, video) umiestnené na Platforme Užívateľa, vrátane katalógov Produktov, špecifikácií Produktov a databáz sprístupnených Užívateľovi, ktoré tvoria základ pre vytvorenie Ponuky.

Vyžiadanie ponuky/Začať chat/platobný systém“ sú funkcie merXu uľahčujúce zmluvným stranám zjednať čo najlepšie podmienky Transakcie, vrátane stanovenia kúpnej ceny, spôsobu prepravy, termínu platby alebo úpravy Produktu (personalizácia/prispôsobenie).

„OZ“ znamená zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

„Autorské právo“ znamená zákon č. 185/2015 Z.z., autorský zákon a súvisiace právne predpisy.

"Nariadenie" znamená nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 z 20. júna 2019 o podpore spravodlivosti a transparentnosti online sprostredkovateľských služieb pre podnikateľských uživateľov.

„ZEO“ znamená zákon č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode.

„ZOHS“ znamená zákon č. 136/2001 Z.z., o ochrane hospodárskej súťaže.

"CUCA" znamená poľský zákon o boji proti nekalej súťaži zo 16 apríla 1993.

2. Technické podmienky nevyhnutné pre používanie platformy merXu

K používaniu platformy merXu je nevyhnutné mať:

  • pripojenie k internetu, správne nakonfigurovaný prehliadač podľa štandardov Opera, Firefox, Chrome alebo Microsoft Edge v najnovšej verzii,
  • rozlíšenie obrazovky aspoň 1024x768,
  • povolené prijímanie „cookies“,
  • povolenú podporu JavaScriptu a
  • aktívny e-mailový účet.

II. PODMIENKY POUŽÍVANIA PLATFORMY A REALIZÁCIE TRANSAKCIÍ 

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Pokiaľ sa prihlásite k platforme merXu, potvrdzujete, že poznáte a prijímate naše zmluvné Podmienky. To taktiež znamená, že ste s nami uzavreli Zmluvu.

1.2. Ako Užívateľ udeľujete Poskytovateľovi oprávnenie, aby Vám poslal informácie súvisiace s Transakciami, a to na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

1.3. Užívání MerXu je zadarmo.

1.4. Merxu je oprávnené spoplatniť používanie niektorých konkrétnych služieb alebo funkcií dostupných na platforme. Užívatelia budú s dostatočným predstihom informovaní o prípadných poplatkoch a ich výške a budú mať možnosť sa rozhodnúť, či budú spoplatnené služby a funkcie využívať alebo či budú využívať iba také služby a funkcie, ktoré sú zadarmo.

1.5. Informácie o spoplatnení vybraných služieb a funkcií a výške jednotlivých poplatkov budú zverejnené na internetových stránkach merXu minimálne 21 dní pred začatím spoplatnenia a budú taktiež Užívateľom zaslané na e-mailovú adresu uvedenú v rámci užívateľského účtu na merXu.

1.6. Pokiaľ nebudete mať záujem používať spoplatnené služby a funkcie na merXu, budete mať možnosť, v lehote uvedenej v článku 1.5. vyššie, bez akýchkoľvek poplatkov zmazať Váš Účet a to v súlade s postupom popísaným v článku II ods. 5 týchto Podmienok.

1.7. MerXu zakazuje umiestňovanie nezákonného obsahu (vrátane komentárov). Očakávame, že budete dodržiavať zákonné ustanovenia a jednať v súlade s dobrými mravmi tak, aby vaše konanie nepriaznivo neovplyvnilo bezpečnosť fungovania Platformy ani inak nepoškodilo našich Užívateľov a partnerov. Rešpektovanie práv našich Užívateľov, partnerov a tretích osôb je pre nás obzvlášť dôležité.

1.8. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude predávať Produkty, ktoré porušujú platné predpisy v slovenskom právnom systéme a v právnych systémoch Užívateľov, ktorí sú účastníkom Transakcie. Užívateľ sa zaväzuje, že nebude predávať Produkty, ktoré porušujú práva iných osôb (hlavne práva duševného vlastníctva).

1.9. Pokiaľ dostaneme oficiálne oznámenie o protiprávnom uchovávaní osobných údajov, podnikneme opatrenia, aby sme okamžite zabránili prístupu k týmto údajom.

1.10. Na Platforme sa môže vyskytovať reklamný obsah.

1.11. Užívateľmi Platformy môžu byť:

a) podnikajúce fyzické osoby, alebo
b) právnické osoby zapísané v obchodnom alebo inom verejnom registri, alebo
c) štát (v zmysle zákona č. 278/1993 Z.z., o správe majetku štátu).

2. Užívateľský účet

2.1. Používanie platformy merXu je možné po registrácii účtu v súlade s týmito podmienkami. Aktivácia vám umožní zadávať a prijímať objednávky Produktov prostredníctvom merXu.

2.2. Účet si môžete vytvoriť vyplnením formulára dostupného na merxu.com (prostredníctvom Registrácie).

2.3. Údaje, ktoré od Vás potrebujeme pri Registrácii, sú nasledujúce: celý názov Vašej obchodnej firmy (obchodné meno), úplná adresa vášho sídla (vrátane štátu), e-mailová adresa a telefónne číslo, IBAN Vášho bankového účtu a prihlasovacie meno a prístupové heslo, ktoré si sami vytvoríte pri Registrácii. Nezabudnite, že platformu merXu môžete využívať iba v prípade, že máte platné (aktívne) živnostenské oprávnenie (nesmie byť prerušené alebo ukončené).

2.4. Okrem poskytnutia hore uvedených údajov je pre založenie Účtu nevyhnutné potvrdenie prijatia týchto Podmienok – to je možné pri vyplnení registračného formulára. Po odoslaní vyplneného formulára obdržíte od merXu správu – prostredníctvom odkazu pre aktiváciu Účtu, ktorý je obsahom zaslanej správy, si môžete nastaviť heslo pre prístup k svojmu Účtu a potvrdiť svoju Registráciu. Týmto okamihom uzatvárate s Poskytovateľom Zmluvu.

2.5. Nezabudnite, že ste povinní aktualizovať každú zmenu údajov poskytnutých pri Registrácii Účtu, napr. zmenu Vášho sídla, prerušenie alebo ukončenie živnostenského oprávnenia apod. Zmenu vykonáte v nastaveniach účtu.

2.6. Za účelom ochrany bezpečnosti všetkých Užívateľov Vaše údaje overíme a umožníme Vám využívať merXu pre nákup tovaru.

2.7. Funkcie na predaj tovaru je možné využívať po overení Vášho bankového účtu, resp. účtu Vašej spoločnosti, ktorý je uvedený u Vášho užívateľského účtu na merXe. Za týmto účelom Vás požiadame o verifikačný prevod peňazí z Vášho účtu. Po úspešnom vykonaní verifikačného prevodu peňazí z Vášho Účtu, bude Váš účet schválený a aktivovaný na predaj. Prevedená čiastka Vám bude v plnej výške vrátená.

2.8. Aktuálny stav Verifikácie Vášho účtu je dostupný ostatným Užívateľom platformy.

2.9. Môžeme požadovať aj inú formu Verifikácie.

2.10. Ako užívateľ prehlasujete a ručíte za to, že Vami poskytovaný Obsah nepredstavuje obchodné tajomstvo v zmysle § 17 Obchodného zákonníka a neporušuje príslušné ustanovenia CUCA.

2.11. Svoj Účet na merXu môžete sprístupniť zamestnancom uvedeným na paneli klienta. Používaním tejto funkcie vyhlasujete, že Vami uvedení zamestnanci sú oprávnení zastupovať Vašu spoločnosť alebo Vás ako podnikajúcu fyzickú osobu a uzatvárať zmluvy v jej mene. Nájdete tu okrem iného popis pravidiel týkajúcich sa správy Účtu, pridávania oprávnených zamestnancov a udeľovania práv.

2.12. Váš užívateľský účet Vám umožňuje nastavenie rôznych oznámení týkajúcich sa Vašich aktivít na merXu (nová objednávka, zahájenie chatu a pod.) a spôsobu ich prijímania (e-mail, sms). Oznámenie prostredníctvom je možné si aktivovať po overení príslušného telefónneho čísla pomocou špeciálneho kódu, ktorý Vám na toto číslo zašleme.

2.13. Nie ste oprávnení využívať interný komunikátor merXu (messenger) na iné účely než je komunikácia súvisiaca s vyjednávaním o podmienkach transakcie, najmä na zacielenie reklamy a zasielanie propagačných materiálov týkajúcich sa ním poskytovaných služieb, popr. služieb poskytovaných tretími osobami.

3. Ponuka

3.1. Produkty na predaj vystavíte prostredníctvom špeciálneho súboru alebo vyplneného formulára s parametrami Produktu. Obe možnosti sú k dispozícii vo Vašom Účte merXu. Povinné atributy Ponuky, bez jejichž uvedení nelze Ponuku vystavit, jsou:

 • názov a popis Produktu, kategória, cena a mena

3.2. Môžete pridať hlavnú fotografiu a až 8 ďalších fotografií, každá s maximálnou veľkosťou 10 MB. Fotografie musia byť prepojené s obsahom Ponuky. Fotografie nesmú porušovať autorské a priemyselné práva (hlavne ochranné známky), obsahovať vodoznaky alebo zrkadlenie. Ďalšie fotografie môžu zobrazovať Produkt v prevádzke, detaily približujúce dôležité funkcie Produktu, balenia, rozbaľovania Produktu a príslušenstva, alebo rôzne podoby Produktu.

3.3. Ako Predávajúci vystavíte Ponuku pomocou ponukového formulára alebo špeciálneho súboru. Môžete nahrať fotografie, videá a popisy ponúkaného Produktu. Ste plne zodpovedný za informácie uvedené v Ponuke, preto očakávame, že budete spoľahlivý (viac viď bod 6 - „Autorské práva“).

3.4. V Ponuke musí byť uvedená predajná cena bez daní a iných poplatkov (Netto) v konkrétnej mene. Nezabudnite vybrať k Vašej Ponuke príslušnú menu. Pokiaľ chcete ponúkať produkty na predaj v rôznych menách, musíte za týmto účelom vystaviť samostatné Ponuky.

3.5. Jednou z funkcií na MerXu je kurzový kalkulátor, ktorý Vám pomôže zistiť cenu Ponúk dostupných na MerXu v iných menách. Takto uvedené ceny sú zobrazené v približnej výške. Ceny v iných menách sa počítajú pomocou priemerného výmenného kurzu zverejneného Európskou centrálnou bankou posledný pracovný deň predchádzajúci danému dňu (napr. dňu Transakcie alebo dňu dopytu na výmenu). Berte prosím na vedomie, že uvedené sumy majú len informatívnu povahu a ceny uvedené v cudzej mene sú iba ilustratívne.

3.6. Od okamihu zverejnenia Ponuky ste ňou viazaní, a to v plnom rozsahu zverejneného Obsahu. Úpravy Produktu sa považujú za novú Ponuku (ide napríklad o prípady, kedy ponúkate možnosť personalizácie/prispôsobenia).

3.7. Vyhradzujeme si právo doplniť Vaše Ponuky o ďalšie parametre jednotlivých Produktov. Budeme vychádzať z overených zdrojov, bude sa jednať najmä o EAN kódy alebo informácie uvedené v katalógu výrobcu príslušného produktu.

3.8. Hlavnými parametrami, podľa ktorých sa na merXu zobrazujú jednotlivé Ponuky, sú nasledujúce:

a) názov, základné atribúty (výrobca), obsah opisu Ponuky - radenie je založené na kvalite zhody medzi textom zadaným pri vyhľadávaní Užívateľom a textom vyplneným v Ponuke;

b) opis, fotografie, parametre - radenie sa vykonáva na základe splnenia kvalitatívnych kritérií, najmä na základe dĺžky opisu a počtu fotografií;

c) cena - kritérium ceny má vplyv na radenie ponúk v prípade, že si Užívateľ takéto kritérium sám zvolí prostredníctvom dostupného filtra.

Stanovenie pozície je založené na objektívnych faktoroch. Merxu neaplikuje personalizované radenia. Ďalšie informácie, ktoré vám pomôžu lepšie zviditeľniť Vašu ponuku, nájdete v manuáli "Atraktívna ponuka".

3.9. Zobrazenie odporúčaných ponúk na hlavnej stránke merXu v kategórii "Odporúčame" je založené na kritériách atraktívne ceny, kvality a jedinečnosti Produktu.

3.10. Zobrazenie odporúčaných ponúk na hlavnej stránke merXu v kategórii "Najobľúbenejšie" je založené na kritériách záujmu, tj. vysokom počte zobrazení Užívateľov danej Ponuky.

3.11. Zobrazovanie uvádzaných predajcov v kategórii "Dôverujú nám" je zadarmo - je založené na parametra počtu a atraktivity ponúk zadaných Predávajúcim. Umiestnenie Predávajúceho medzi dôveryhodné subjektmi je založené na vzájomnej dôvere merXu voči Predávajúcemu a Predávajúceho voči merXu.

3.12. Poskytovateľ nie je zmluvnou stranou uzavretých zmlúv. Nenesieme zodpovednosť za konanie Užívateľov, nesprávne plnenie alebo neplnenie uzavretých zmlúv, ani za kvalitu, bezpečnosť alebo legálnosť tovaru alebo služieb alebo proces ich dodania alebo plnenia.

4. Objednávka

4.1. Pre využívanie platformy merXu na objednávanie Produktov je potrebné prihlásenie pomocou prihlasovacieho mena a hesla.

4.2. Merxu Vám dáva možnosť dojednať podmienky Ponuky prostredníctvom interného komunikátora dostupného na paneli objednávok na Vašom Účte. Pred začatím rokovaní odporúčame uzavrieť s Vaším obchodným partnerom dohodu o mlčanlivosti (NDA). Obsah a informácie vymenené prostredníctvom komunikátora nie sú spracovávané inými Užívateľmi, s výnimkou merXu, ktoré tak robia v rozsahu potrebnom pre riadne poskytovanie služieb v súvislosti s ustanoveniami v čl. II bod 13 Podmienok.

4.3. MerXu umožňuje stranám prispôsobiť Ponuku potrebám Kupujúceho prostredníctvom funkcie „Začať chat“, ktorá je k dispozícii v okamihu zadania objednávky. Komunikácia prebieha prostredníctvom komunikátora dostupného na platforme merXu.

4.4. Využitím funkcie „Začať chat“ môžete dokončiť svoju objednávku (potvrdením ďalších krokov nákupného procesu),  čím dôjde k odloženiu nákupu, kým nebudú dohodnuté a potvrdené podmienky Ponuky medzi Predávajúcim a Kupujúcim. 

4.5. Predávajúci, ktorý v správe zaslanej prostredníctvom merXu odpovie na „Začať chat“, uvedie, či je úprava Ponuky možná, a predloží novú Ponuku na Produkt upravený na základe požiadavky Kupujúceho (v týchto Podmienkach to označujeme ako „personalizácia/prispôsobenie“).

4.6. Prijatím ponuky Kupujúcim dochádza k uzavretiu zmluvy na kúpu upraveného Produktu ponúkaného Predávajúcim.

4.7. Pred dokončením objednávky obdržíte od Predávajúceho informácie o celkovej hrubej cene objednávky, vrátane daní a súvisiacich nákladov. Kliknutím na tlačidlo „Potvrdiť objednávku“ prijímate zoznam nakúpených Produktov a cenu, ktorú za ne zaplatíte, a uzatvárate tak zmluvu s Predávajúcim.

4.8. Ak zadáte objednávku s vyjednávaním o konečných podmienkach, ako je uvedené v bode 4.2, navrhujete ako Kupujúci cenu, ktorú chcete za Produkt Predávajúcemu zaplatiť. Objednávka je potvrdená, keď obe strany - Kupujúci aj Predávajúci - príjmu novú cenu za Produkt ponúkaný Predávajúcemu.

4.9. Potvrdenie objednávky obdržíte automaticky. Obom stranám pošleme e-mail spolu s údajmi o druhej zmluvnej strane, získané z Účtov zmluvných strán. Predávajúci obdrží Vaše fakturační údaje potrebné pre fakturáciu a dopravu.

4.10. V súvislosti s uzavretou zmluvou by mal Kupujúci zaplatiť za Produkt v lehote stanovenej zmluvnými stranami. V prípade využitia Platobného systému bude Kupujúci presmerovaný na stránky poskytovateľa Platobného systému, kde bude mať možnosť po predchádzajúcom súhlase s podmienkami poskytovania platobných služieb dokončiť zvolený spôsob platby.

4.11. Pokiaľ nie je možné objednávku dokončiť, informujte o tom Kupujúceho do 24 hodín. Táto lehota nebeží počas víkendu, sviatkov a iných dní pracovného pokoja, a to vždy od 0:00 do 24:00 dňa, počas ktorého lehota nebeží.

4.12. Platba za Transakcie uskutočnené medzi Predávajúcim a Kupujúcim prebieha v rámci platobných prostriedkov uvedených v Ponuke, a to prostredníctvom Platobného systému, tradičného prevodu peňazí alebo iného elektronického prevodu.

4.13. Predávajúci je povinný odpovedať na správu Kupujúceho prostredníctvom interného komunikátora dostupného na paneli objednávok (messenger) dostupnom na platforme merXu do 24 hodín od jej obdržania. Táto doba nebeží cez soboty, nedele a štátne sviatky v krajine, v ktorej je predávajúci registrovaný na merXu. Podiel včasných odpovedí v každom kalendárnom mesiaci by nemal byť nižší ako 80 % odpovedí poskytnutých v súlade s týmto ustanovením.

5. Podmienky uzavretia a ukončenia Zmluvy

5.1. Svoj Účet môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailu na help@merxu.com. Ukončenie využívania služieb merXu neovplyvní možnosť prístupu k Vašim už vytvoreným objednávkam - budete ich môcť dokončiť do 30 dní odo dňa podania poslednej objednávky v závislosti od Platobného systému, ktorého funkčnosť nemusí byť v takom prípade dostupná. Po ukončení platnosti zmluvy Vám môžeme aj naďalej poskytnúť informácie, ktoré ste dostali alebo uviedli v súvislosti s užívaním Vášho užívateľského účtu; Ak potrebujete nejaké informácie, kontaktujte nás na help@merxu.com.

5.2. Zmluva medzi vami a Poskytovateľom bude ukončená po zmazaní vášho Účtu. Zmluva je ukončená po uplynutí 30 dní od zmazania Účtu alebo 30 dní od poslednej objednávky zadanej alebo prijatej prostredníctvom Účtu, ktorý bol zmazaný.

5.3. Vaša posledná objednávka bude spracovaná podľa zmluvných podmienok platných v dobe, kedy ste ich zadali.

5.4. Pokiaľ porušíte ustanovenia tejto Zmluvy, vyhradzujeme si právo ukončiť Zmluvu so triceti dennou výpovednou lehotou. V tejto veci Vám zašleme odôvodnenie, prečo sme sa k tomuto kroku rozhodli. Opätovná Registrácia účtu u merXu bude podmienená našim súhlasom. Zárukou, že sa takejto situácii vyhneme, je dodržiavanie Podmienok.

6. Autorské práva

6.1. V súvislosti s poskytovaním služieb poskytuje merXu užívateľom obsah chránený autorskými právami. Kopírovanie obsahu sprístupneného v merXu a jeho zdieľanie je zakázané, pokiaľ nie je v samostatných zmluvách výslovne dohodnuté inak.

6.2. Aby ste mohli používať platformu merXu, potrebujeme Váš súhlas na použitie fotografií a popisov Produktov, ktoré ste pripravili. Licenciu na používanie práv duševného vlastníctva udeľujete nám a ostatným Užívateľom umiestnením (nahrávaním) svojho Obsahu na náš server (viď čl. II bod 3. týchto Podmienok) a vzťahuje sa na všetky možnosti využitia známe ku dňu umiestnenia. Potrebujeme Váš súhlas s používaním Vašich práv duševného vlastníctva v rozsahu, v akom môžu byť Ponuky vytvárané, dopĺňané, zdieľané a spracovávané v iných formách. Berte na vedomie, že udelená licencia zahŕňa taktiež možnosť vytvárania tzv. odvodených diel a možnosť používať materiály na doplnenie Ponuky inými osobami, a to taktiež tými, ktoré Vám môžu konkurovať.

7. Komunikácia

7.1. Môžete nás kontaktovať písomne zaslaním listu na adresu Mostní 5552, 760 01, Zlín, Česká republika, alebo elektronicky pomocou e-mailovej adresy  help@merxu.com.

7.2. Môžeme použiť všetky dáta, ktoré ste zadali vo svojom Účte, aby sme Vás kontaktovali.

7.3. Zmluvné strany sú povinné sa navzájom nepretržite informovať o akejkoľvek zmene svojej e-mailovej adresy používanej pre Platformu, ako aj ďalších kontaktných údajov či adries.

8. Sťažnosti

8.1. Poskytovateľ je povinný zaistiť riadne fungovanie platformy merXu a v prípade potreby Vám pomôcť pri riešení technických problémov.

8.2. Pokiaľ podľa Vášho názoru merXu nefunguje správne, môžete podať sťažnosť. Sťažnosť by mala obsahovať Vaše personálie, stručný popis Vašich námietok, dátum a čas výskytu problému a návrh, ako sťažnosť vyriešiť. Sťažnosť nám môžete zaslať prostredníctvom e-mailu na help@merxu.com.

8.3. Na Vašu sťažnosť odpovieme do 14 dní; vo veľmi zložitých situáciách si vyhradzujeme právo túto lehotu predĺžiť.

8.4. Pokiaľ vo Vašej sťažnosti chýbajú údaje, ktoré by nám umožnili vyriešiť problém alebo poskytnúť odpoveď, požiadame Vás, aby ste ich doplnili. Lehota pre vybavenie sťažnosti začína okamihom získania úplného popisu Vašich námietok a informácií potrebných na ich riešenie.

9. Riziká spojené s využívaním služieb poskytovaných elektronickými prostriedkami 

9.1. Myslite na to, že pri používaní Internetu môžete byť vystavení:

a) vplyvom škodlivého softwaru spusteného v prostredí siete šíreného prostredníctvom replikácie kódu,
b) porušeniu bezpečnostných opatrení za účelom získania osobných a dôverných informácií a v dôsledku toho aj krádeží identity poslaním falošných elektronických správ pripomínajúcich správy autentické,
c) technike označovanej ako „phishing“ zaslaním falošných elektronických informácií, ktoré sa veľmi podobajú informáciám autentickým a v dôsledku toho získavaním osobných a dôverných informácií o Užívateľovi,
d) neoprávnenému odposluchu pomocou počítačového softwaru, ktorého účelom je zachytiť a prípadne analyzovať dáta prúdiace v sieťach (spyware),
e) porušeniu autorských práv ich neoprávneným kopírovaním a používaním bez súhlasu a znalostí oprávnenej osoby,
f) sprístupneniu malwaru modifikovaného tretími stranami.

Podnikáme kroky k minimalizácii rizika týchto hrozieb na merXu, predovšetkým priebežným monitorovaním softwaru, siete a informovaním o konkrétnych zvýšených rizikách.

10. Zodpovednosť

10.1. Transakcie sú vykonávané výhradne medzi Užívateľmi platformy merXu, Poskytovateľ nie je ich účastníkom, a preto nenesie zodpovednosť za správanie Užívateľov alebo za ich nesprávne plnenie či neplnenie zmlúv, ani za dôsledky konania Užívateľov a tretích strán, ktorým dochádza k porušeniu zmlúv uzatvorených medzi Užívateľmi Platformy alebo medzi Užívateľmi Platformy a tretími stranami.

10.2. Pokiaľ svojim konaním porušíte tieto Podmienky, budeme na to adekvátne reagovať. V takejto situácii Vás môžeme varovať. Pokiaľ to nestačí, máme právo obmedziť funkčnosť vášho Účtu. Posledným krokom môže byť úplné pozastavenie Účtu.

10.3. Nie sme Predávajúci žiadnych Produktov. Neposkytujeme ani nezodpovedáme za zákonnú záruku za fyzické ani právne vady Produktov a neposkytujeme žiadnu záruku kvality.

10.4. Nezodpovedáme za prerušenie poskytovania Platformy celkovo alebo čiastočne, pokiaľ k nim dôjde v dôsledku porúch, zlyhania systémov (vrátane prenosových systémov, systémov informačnej a výpočtovej techniky, platobného systému apod.), ktoré sú mimo našu kontrolu, alebo nutnosti prevádzkovať servisné či údržbové práce na Platforme.

10.5. Vyhradzujeme si taktiež právo pozastaviť alebo ukončiť poskytované služby v prípade výnimočných okolností, za ktoré nemôžeme niesť zodpovednosť.

11: Zabezpečenie Vášho účtu

11.1. Pokiaľ máme dôvodné obavy o bezpečnosť Vášho Účtu, môžeme Vás požiadať o zmenu prístupového hesla. Po vykonaní zmeny získate znovu prístup k svojmu Účtu.

11.2. Pokiaľ máme dôvodné podozrenie, že došlo k narušeniu bezpečnosti, môžeme pristúpiť k dočasnému uzamknutiu Účtov alebo prístupov k vybraným službám, pokiaľ sa domnievame, že je ohrozená bezpečnosť Vášho Účtu alebo iných Užívateľov. Akonáhle bude zdroj problému odhalený a odstránený, bude prístup ku všetkým službám a Účtom obnovený.

12. Pozastavenie účtu

12.1. Pokiaľ porušíte tieto Podmienky, môžeme váš Účet pozastaviť. Predovšetkým sa to môže stať, keď:

a) prostredníctvom Platformy zverejníte alebo poskytnete ilegálny obsah, alebo

b) budete ponúkať na predaj zakázané alebo falošné Produkty, alebo
c) nebudete aktualizovať svoje osobné a kontaktné údaje, alebo

d) bude prerušená alebo ukončená Vaša podnikateľská činnosť, alebo

e) nebudete včas odpovedať Užívateľom na ich správy v súlade s čl. 4.13, alebo

f) budete využívať interný komunikátor merXu (messenger) na iné účely než je komunikácia súvisiaca s vyjednávaním o podmienkach transakcie dle čl. 2.13.

V takom prípade Vám obvykle poskytneme taký prístup k vášmu pozastavenému Účtu a k funkciám Platformy, aby ste mohli vysporiadať platby a dokončiť zmluvy uzatvorené pred pozastavením Účtu s tým, že v prípade, keď došlo k prerušeniu alebo ukončeniu Vášho podnikania (o čom musíte informovať aj svojho zmluvného partnera) môže byť prístup k dokončeniu transakcie zamietnutý. Zostávajúce funkcie Účtu však budú deaktivované. Bezprostredne po pozastavení Vášho účtu Vám zašleme odôvodnenie, prečo sme sa k tomuto kroku rozhodli.

12.2. Niekedy môžeme taktiež odmietnuť založenie Účtu, pokiaľ bol Účet, ktorý ste používali v minulosti, pozastavený. V takom prípade Vám najmenej 30 dní pred ukončením poskytovania služieb zašleme odôvodnenie, prečo sme sa k tomuto kroku rozhodli. V osobitných prípadoch uvedených v nariadení môžeme ukončiť poskytovanie služieb v kratšom časovom období.

12.3. Máme právo znovu aktivovať pozastavený Účet.

12.4. Ak je váš účet pozastavený, nebudete sa môcť zúčastniť alebo pokračovať v účasti na aktuálnych propagačných akciách merxu. Pokiaľ ste sa zúčastnili propagačných akcií pred pozastavením vášho účtu, kde už existovali dôvody pre pozastavenie účtu, máte povinnosť nám vrátiť všetky vyplatené bonusy.

13. Hodnotenie transakcií

13.1 Merxu môže poskytnúť Užívateľom možnosť udeliť hodnotenie a vyjadriť tak svoj názor k jednaniu a skúsenostiam so zmluvnou stranou, s ktorou uzavrela, popr. mala záujem uzavrieť transakciu. Toto hodnotenie bude viditeľné pre obe strany transakcie a pre merxu. Merxu si vyhradzuje právo v budúcnosti zverejniť obsah všetkých alebo vybraných hodnotení na stránke s ponukou tovaru príslušného Užívateľa a na jeho užívateľskom profile na merXu. O možnosti zverejnenia hodnotenia budú Užívatelia informovaní 30 dní vopred.

13.2. Hodnotenie transakcie udelenej obchodnému partnerovi by malo byť stručné a musí súvisieť s konkrétnou transakciou. Hodnotenie transakcie nesmie porušovať platné právne predpisy, dobré mravy alebo práva tretích strán, vrátane reklamného obsahu odkazujúceho na iné webové stránky ako merxu.com atď.

13.3. Užívateľ, ktorého sa týka hodnotenie transakcie, na neho môže odpovedať. Odpoveď je viditeľná iba pre strany transakcie a pre merxu.

13.4. MerXu nezasahuje do hodnotenia transakcií v súlade s bodom 13.2 obchodných podmienok. Ak však obe strany transakcie súhlasia, môže hodnotenie transakcie zmazať alebo upraviť ak bolo hodnotenie zverejnené podľa čl. 13.1. tretej vety.

13.5. Opakované negatívne hodnotenie transakcií indikujúce porušenie Podmienok môže mať za následok trvalé alebo dočasné obmedzenie využívania účtu (pozastavenie účtu).

14. Ochrana osobných údajov

14.1. Vaše údaje spracovávame v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii tu.

14.2. Na analytické a štatistické účely môžeme spracovávať ďalšie údaje, ktoré nie sú uvedené vyššie, ale vzťahujú sa k Vašim aktivitám na platforme merXu. Robíme to z dôvodu, aby sme zlepšili kvalitu poskytovaných služieb a vylepšili merXu.

III. MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV

 

1. V prípade vzniku sporu medzi Užívateľom, ktorý má postavenie spotrebiteľa v zmysle § 52 ods. 4 OZ, a Poskytovateľom, vyplývajúceho z užívania Platformy, je Užívateľ oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie sporu k Českej obchodnej inšpekcii za účelom uzavretia dohody s Prevádzkovateľom, prostredníctvom kontaktných údajov dostupných na internetových stránkach www.coi.cz. Podanie návrhu aj následná účasť pri mimosúdnom riešení sporu je pre Užívateľa zadarmo, pričom prípadné náklady vzniknuté v súvislosti s mimosúdnym riešením sporu nesie každá strana samostatne. Pre Užívateľa je voľba mimosúdneho riešenia sporu dobrovoľná.

2. Mimosúdne riešenie sporu sa riadi § 20d a násl. zák. Českej republiky č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájenie mimosúdneho konania musí obsahovať náležitosti podľa § 20n zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosúdne riešenie sporu je možné podať najneskôr do 1 roku odo dňa, kedy Užívateľ po prvýkrát u Poskytovateľa uplatnil nárok, ktorý je predmetom sporu.

3. Užívatelia, ktorí majú bydlisko v inom členskom štáte EÚ než je sídlo Poskytovateľa, v Nórsku alebo na Islande, sú oprávnení podať návrh na mimosúdne riešenie svojho sporu s Prevádzkovateľom prostredníctvom Európskeho spotrebiteľského centra v krajine ich bydliska; zoznam príslušných spotrebiteľských centier je dostupný na stránkach Európskej Komisie na stránke https://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

4. Možnosť podania návrhu na mimosúdne riešenie sporu s Poskytovateľom sa vzťahuje výhradne na spory týkajúce sa služieb Platformy poskytovaných Poskytovateľom, teda nie na vzájomné spory medzi Užívateľmi alebo medzi Užívateľmi a tretími stranami, vyplývajúcimi z kúpnych zmlúv uzatvorených prostredníctvom merXu. Takéto spory môžu byť za splnenia všetkých podmienok taktiež riešené mimosúdne prostredníctvom príslušného orgánu riešenia spotrebiteľských sporov, pokiaľ je jedna strana v postavení spotrebiteľa a druhá v postavení podnikateľa, samozrejme sa tak deje bez účasti Poskytovateľa.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na www.merxu.com v zmysle ods. 2 tohto článku.

2. Poskytovateľ môže meniť tieto zmluvné podmienky podľa svojho uváženia. Zmenené Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom uvedeným Poskytovateľom. Toto obdobie nesmie byť kratšie než 15 dní od okamihu, kedy sú na Platforme sprístupnené zmenené Podmienky. Objednávky zadané (vrátane tých, čo boli potvrdené Predávajúcim a prijaté Kupujúcim) pred nadobudnutím platnosti zmien sa riadi Podmienkami účinnými v okamihu vytvorenia objednávky. Vyššie uvedená lehota môže byť kratšia, ak máme povinnosť zmeniť Podmienky v kratšej dobe, alebo aby sme zabránili nepredvídateľnému a priamo hroziacemu nebezpečenstvu.

3. O zmene týchto podmienok Vás budeme informovať e-mailom. Pokiaľ nebudete so zmenou Podmienok súhlasiť, máte právo Zmluvu do jedného mesiaca od oznámenia zmeny Podmienok vypovedať vymazaním svojho Účtu. Pokiaľ tak neurobíte, platí, že so zmenou Podmienok a ich novým znením súhlasíte. V prípade, že Zmluvu uvedeným postupom vypoviete, nezanikajú práva a povinnosti, ktoré na základe Zmluvy vznikli pred ich ukončením.

4. Tieto Podmienky boli vypracované podľa českého právneho poriadku a Zmluva a právne vzťahy Zmluvou založené, sa riadia českým právnym poriadkom. 

5. Prípadné spory vyplývajúce z právnych vzťahov, na ktoré sa vzťahujú tieto VOP, budú riešené primárne prostredníctvom mediácie pomocou nezávislých mediátorov. Ak sa nedohodneme na tomto riešení, budú prípadné spory riešené súdne. Vecne príslušnými súdy sú súdy Českej republiky, pričom miestne príslušným súdom je vždy súd podľa sídla Poskytovateľa.

6. Miestom poskytovania služieb Platformy je sídlo Poskytovateľa.

7. Nadpisy uvedené v týchto VOP slúžia k lepšej orientácii v texte a nie je možné ich použiť pre účely ich výkladu.

8. Vo veciach neupravených týmito Podmienkami sa použijú predovšetkým príslušné ustanovenia OZ, Obchodného zákonníka, Autorského zákona, a ZOHS. 

V. PRÍLOHY

 1. Kodex správné praxe merXu ve vztahu k ochraně práv duševního vlastnictví
 2. Zakázané produkty