merXu

Zrušiť

PODMIENKY PROPAGAČNEJ AKCIE PEŇAŽNÝ BONUS NA DOPRAVU ZADARMO PRE REGiSTROVANÝCH POUŽÍVATEĽOV PLATFORMY MERXU


§ 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

1. Účelom propagačnej akcie Doprava zadarmo (ďalej len „Propagácia“ alebo „Akcia“) je podpora nákupu a predaja produktov používateľov registrovaných na obchodnej platforme merXu dostupnej na www.merxu.com (ďalej len „Platforma“).

2. Organizátorom akcie je merXu sp. z o.o. so sídlom v Poznań (60-518), ul. Kraszewskiego 4/8, zapísaná do registra podnikateľov vnútroštátneho súdneho registra vedeného okresným súdom Poznań - Nowe Miasto i Wilda v Poznani, VIII obchodná divízia národného súdneho registra, pod číslom KRS: 0000835832, NIP [daňové identifikačné číslo]: 7792514527, so základným kapitálom vo výške 1 000 000 PLN (ďalej len „Organizátor“).

3. Tieto podmienky (ďalej len „Podmienky“) stanovujú zásady účasti na Akcii a obsahujú pravidlá, ktoré sa účastník Akcie zaväzuje pri účasti na Akcii dodržiavať.

4. Podmienky sa riadia právnymi predpismi všeobecne platnými v Poľsku. Podmienky sú k dispozícii pre registrovaných používateľov Platformy v elektronickej podobe na webových stránkach www.merxu.com.

5. Akcia je organizovaná ako verejný prísľub v zmysle článkov 919-921 poľského občianskeho zákonníka. Organizátor je subjekt, ktorý sľubuje odmenu v zmysle článku 919 poľského občianskeho zákonníka, a to za podmienok stanovených v Podmienkach.

6. Akcia sa vzťahuje na nákup produktov predávaných na platforme merXu za stanovenú minimálnu čiastku, a to v období od 1. februára 2024 do vyčerpania čiastky, ktorú Organizátor vyhradil pre účely Akcie, avšak najneskôr do 29. februára 2024 (ďalej len ako „Obdobie propagácie“). Organizátor môže rozhodnúť o predĺžení Obdobia propagácie.

7. Akcia prebieha na webových stránkach nákupnej platformy merXu - www.merxu.com a vzťahuje sa na Propagačné nákupy vykonané prostredníctvom Platformy vo všetkých krajinách EU.

8. Pre účely Akcie sa dátumom Propagačného nákupu rozumie dátum predaja, ktorý je uvedený na doklade o nákupe. Dokladom o nákupe pre účely Akcie sa rozumie faktúra, prípadne faktúra s DPH (ďalej len „Doklad o nákupe“).

9. Propagačnú akciu Doprava zadarmo nie je možné kombinovať s ostatnými promo akciami Organizátora.

§ 2. ÚČASTNÍCI PROPAGÁCIE, PODMIENKY ÚČASTI, PEŇAŽNÝ BONUS NA DOPRAVU ZADARMO 

 

1. Akcia je určená užívateľom nákupnej platformy merXu registrovaným na nákupnej platforme merXu pred začatím alebo v priebehu trvania Obdobie propagácie (ďalej len „Účastník“).

2. Účasť na Akcii je dobrovoľná.

3. Účastníkom sa nemôže stať existujúce alebo bývalý zamestnanec Organizátora a ďalej potom osoby, ktoré sú alebo boli vo vzťahu s Organizátorom zmluvnou stranou.

3.1. Zamestnancom sa rozumie fyzická osoba zamestnaná najmä na základe pracovnej zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, alebo zmluvy o vykonaní konkrétnej úlohy. Za zmluvnú stranu sa považuje osoba spolupracujúci s Organizátorom na základe iného právneho titulu, vrátane občianskej alebo obchodnej zmluvy, pričom táto osoba je alebo bola registrovaná na Platforme a stala sa jej užívateľom.

4. Podmienkou účasti na Akcii je, že Účastník vykoná prostredníctvom Platformy v priebehu Obdobia propagácie medzinárodný nákup produktu (s výnimkou služieb) a to v rámci zverejnenej (aktívnej) ponuky, pričom zakúpený produkt svojou povahou patrí do kategórie Obnoviteľná energia prípadne súvisiacich podkategórií, a hodnota tohto medzinárodného nákupu bude činiť v rámci jednej transakcie minimálne 200 EUR bez DPH (ďalej len „Propagačný nákup“).

5. Počas Obdobia propagácie môže Účastník získať za každý Propagačný nákup náhradu nákladov na doručenie produktu (ďalej len „Peňažný bonus na dopravu zadarmo“) a to po podaní Prihlášky do akcie podľa podmienok uvedených v odst. 10. Peňažný bonus na dopravu zadarmo predstavuje peňažný bonus a je účtovaný formou dobropisu na firemný bankový účet overený Organizátorom uvedený Účastníkom na jeho užívateľskom účte na MerXu na karte Môj účet - Nastavenia - Profil spoločnosti.

6. Maximálna náhrada nákladov na doručenie produktu činí v prípade medzinárodného Propagačného nákupu (transakcia, pri ktorej je doručenie produktu vykonané do inej krajiny, než je krajina, z ktorej bol zakúpený produkt odoslaný) 150 EUR.

6.1. Maximálna súhrnná výška Peňažného bonusu na dopravu zdarma, ktorú môže Účastník získať počas trvania Obdobia propagácie, činí 150 EUR.

7. Celková súhrnná čiastka, ktorá je Organizátorom vyhradená pre poskytnutie Peňažného bonusu na dopravu zadarmo v rámci celej Akcie, je 135 000,00 PLN (sto tridsať päť tisíc poľských zlotých). Usporiadateľ sa môže rozhodnúť túto čiastku zvýšiť.

8. Ak Účastník odstúpi od Propagačného nákupu na základe záväzných právnych predpisov umožňujúcich takéto odstúpenie kupujúceho bez udania dôvodu, nemá Účastník nárok na Peňažný bonus na dopravu zadarmo. Účastník, ktorý obdržal Peňažný bonus na dopravu zadarmo v rozpore s vyššie uvedeným ustanovením, sa zaväzuje tento Peňažný bonus na dopravu zadarmo vrátiť na bankový účet, z ktorého Peňažný bonus na dopravu zadarmo obdržal do 3 dní od zaslania prehlásenia o odstúpení od zmluvy o Propagačnom nákupe.

9. Obmedzenie uvedené v § 2 ods. 7 sa nevzťahuje na prípady, keď Účastník odstúpi v súlade s platnými právnymi predpismi od kúpnej zmluvy v dôsledku uplatnenie svojich práv z chybného plnenia u produktu, ktorý bol predmetom Propagačného nákupu.

10. Za účelom vzniku účasti na Akcii a za účelom získania Peňažného bonusu na dopravu zadarmo nahrá Účastník v rámci svojho užívateľského účtu pri príslušnom Propagačnom nákupe doklad o Propagačnom nákupe (ďalej len "Prihláška do akcie"). 

10.1 Organizátor je oprávnený za účelom preukázania existencie transakcie požadovať od Účastníka dokumenty preukazujúce prepravu zakúpeného tovaru (prepravné dokumenty, vrátane CMR / AWB pre dodávky tovaru v rámci Spoločenstva).

11. Transakcie vykonávané medzi spriaznenými subjektmi (vrátane kapitálových alebo osobných), transakcie za iným účelom, než je skutočný prevod vlastníctva tovarov, a transakcie, ktoré porušujú zásady dobrých mravov, sú z Propagácia vylúčené.

11.1 Spriazneným subjektom sa rozumie najmä materská spoločnosť, významný investor, dcérska spoločnosť, ko-dcérska spoločnosť, pridružená strana, akcionára ko-dcérskej spoločnosti a strany, ktoré sú so spoločnosťou spoločne ovládané (čl. 3 ods. 1 bod 43 Poľský zákon o účtovníctve ).

12. V Prihláške do Akcie Účastník uvedie: 

a. meno a priezvisko Účastníka (popr. názov spoločnosti), adresu, daňové identifikačné číslo, spisovú značku; 

b. číslo firemného bankového účtu Účastníka, na ktoré bude prevedený Peňažný bonus na dopravu zadarmo. Toto bankové číslo musí byť zhodné s číslom bankového účtu uvedeným na používateľskom účte Účastníka na merXu v záložke Môj účet - profil spoločnosti; 

c. informácie o Propagačnom nákupe vrátane: dátum nákupu, úplný názov spoločnosti predajcu, od ktorého bol Propagačný nákup vykonaný, číslo predajného dokladu, 

d. čitateľný sken alebo fotografia predajného dokladu týkajúceho sa predmetného Propagačného nákupu (Doklad o nákupe).

13. Prihláška do Akcie bude akceptovaná najneskôr do štyroch týždňov odo dňa, ktorý je uvedený na príslušnej faktúre za vykonaný Propagačný nákup, resp. do doby vyčerpania celkovej sumy vyhradenej Organizátorom na účely Akcie (pozri § 2 ods. 7). Po uplynutí tohto obdobia alebo po vyčerpaní celkovej čiastky vyhradenej pre účely Akcie už nie je možné poslať Prihlášku do akcie a požiadať tak o poskytnutie Peňažného bonusu na dopravu zadarmo.

14. Údaje poskytnuté v Prihláške do Akcie musia byť v súlade s údajmi uvedenými v priložených dokumentoch.

15. Ihneď potom, čo Organizátor obdrží Prihlášku do akcie, bude Účastníkovi zaslané potvrdenie o prijatí Prihlášky do Akcie na e-mailovú adresu Účastníka uvedenú v Prihláške do Akcie. Toto potvrdenie má neformálny charakter a nepredstavuje právo Účastníka na získanie Peňažného bonusu na dopravu zadarmo.

16. Na Prihlášky do akcie, ktoré sú v rozpore s týmito Podmienkami, vrátane neúplných prihlášok, popr.  tých, ktoré neobsahujú požadované prílohy, nebude brať Organizátor ohľad a takéto Prihlášky do akcie nebudú predstavovať dôvod pre získanie Peňažného bonusu na dopravu zadarmo.

17. Všetky relevantné čiastky súvisiace s Promo akciou (napr. limity, minimálna kúpna cena, bonus atď.) Účastníkov registrovaných v iných krajinách EÚ než v Česku, Poľsku, Rumunsku, Maďarsku budú prevedené a vypočítané v mene EUR. Akákoľvek čiastka týkajúca sa Bonusu vypočítaná podľa vyššie uvedených pravidiel sa zaokrúhli na dve desatinné miesta.

§ 3. PRAVIDLÁ POSKYTNUTIA PEŇAŽNÉHO BONUSU NA DOPRAVU ZADARMO

 

1. Účastník je oprávnený získať Peňažný bonus na dopravu zadarmo za predpokladu, že správne vyplnil a poslal Organizátorovi Prihlášku do akcie za Propagačný nákup a ďalej za predpokladu, že nebola vyčerpaná celková čiastka, ktorú Organizátor vyhradil pre účely Akcie.

2. Peňažný bonus na dopravu zadarmo bude udelený jednotlivým účastníkom v závislosti na poradí správne vyplnených a zaslaných Prihlášok do akcie.

3. Od okamihu vyčerpania celkovej čiastky, ktorú Organizátor vyhradil pre účely Akcie, Organizátor ukončí poskytovanie Peňažného bonusu na dopravu zadarmo Účastníkom Akcie a nebude prijímať žiadne Prihlášky do akcie.

4. Prihláška do akcie bude Organizátorom overená do 30 dní odo dňa, keď Organizátor obdržal riadne vyplnenú prihlášku. V prípade dodatočného zistenia o neúplnosti Prihlášky do Akcie alebo o tom, že Propagačný nákup nebol vykonaný v súlade s týmito Podmienkami, Organizátor si vyhradzuje právo požadovať po Účastníkovi vrátenie Peňažného bonusu na dopravu zadarmo.

5. Oznámenie o udelení či zamietnutí poskytnutia Peňažného bonusu na dopravu zadarmo bude Účastníkovi zaslané na e-mailovú adresu uvedenú v Prihláške do Akcie. 

6. V prípade, že Účastník pošle Organizátorovi neúplnú Přihlášku do akcie, popr. pokiaľ niektoré z príloh budú nečitateľné, Organizátor vyzve Účastníka k vykonaniu nápravy. Pokiaľ účastník v lehote 7 dní od vykonania takejto výzvy nezjedná nápravu, Prihláška do akcie bude považovaná ako neúplná a Účastníkovi nebude Peňažný bonus na dopravu zadarmo vyplatený. 

7. V prípade akýchkoľvek pochybností Organizátora týkajúcich sa obsahu Prihlášky do akcie Účastníka, prípadne ohľadom splnenia či nesplnenia ďalších podmienok pre získanie Peňažného bonusu na dopravu zadarmo, je Organizátor oprávnený v lehote stanovenej pre overenie Prihlášky do akcie v odst. 4, kontaktovať predávajúceho, u ktorého Účastník vykonal Propagačný nákup a vyžiadať si od neho informácie, na základe ktorých Organizátor rozhodne o vyplatení či zamietnutí poskytnutia Peňažného bonusu na dopravu zadarmo. 

8. V prípade, keď Organizátor v rámci Prihlášky do akcie obdrží totožný Doklad o nákupe, ktorý Organizátorovi zaslal iný Účastník, nebude Organizátor k takémuto (duplicitnému) Dokladu o nákupe prihliadať a Prihláška do akcie bude vyhodnotená ako neúplná. 

8. Peňažný bonus na dopravu zadarmo bude Účastníkovi vyplatený do 14 dní odo dňa schválenia Prihlášky do akcie zo strany Organizátora. 

10. Peňažný bonus na dopravu zadarmo bude Účastníkovi vyplatený prevodom na číslo bankového účtu uvedené na jeho používateľskom účte na MerXu v karte Môj účet - profil spoločnosti.

11. Peňažný bonus na dopravu zadarmo nemožno vyplatiť inou formou než prevodom na bankový účet Účastníka. Nemožno ho poskytnúť v inej forme, napr. prostredníctvom voucheru, darčekového poukazu a pod.

12. Účastník nie je oprávnený previesť oprávnenie k získaniu Peňažného bonusu na dopravu zadarmo na tretiu osobu.

13. Účasťou na Akcii Účastník berie na vedomie, že mu môžu vzniknúť povinnosti uložené platnými právnymi predpismi, predovšetkým povinnosti týkajúce sa úhrady dane z príjmu za vyplatený Peňažný bonus na dopravu zadarmo. Za splnenie týchto povinností nesie zodpovednosť výhradne Účastník. 

14. V prípade, keď nie je možné Peňažný bonus na dopravu zadarmo vyplatiť z dôvodov spočívajúcich na strane Účastníka (napr. nesprávne, neúplné, nepravdivé kontaktné údaje, popr. číslo bankového účtu) a Účastník tieto údaje Organizátorovi neposkytne ani v lehote stanovenej Organizátorom, stráca Účastník nárok na poskytnutie Peňažného bonusu na dopravu zadarmo, ktorý prepadne v prospech Organizátora. 

§ 4. REKLAMÁCIE

 

1. Všetky reklamácie možno podať u Organizátora najneskôr do 31. marca 2024.

2. Reklamácie sa zasielajú e-mailom na adresu: help@merxu.com s predmetom e-mailu: „Reklamácia“. Reklamácia musí obsahovať: meno, priezvisko, obchodné meno, presnú adresu Účastníka, e-mailovú adresu, uvedenie dôvodu reklamácie a konkrétneho popisu jednania Organizátora.

3. Reklamácie budú vybavené do 14 dní odo dňa ich prijatia.

4. O výsledku reklamačného konania bude Účastník podľa potreby informovaný poštou. Žiadateľ bude o rozhodnutí písomne informovaný doporučeným listom zaslaným na adresu uvedenú pri reklamácii do 7 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Organizátor je tiež oprávnený informovať Účastníka o rozhodnutí prostredníctvom e-mailu.

5. Reklamačné konanie je dobrovoľné a nevylučuje právo Účastníka domáhať sa nárokov na súde, nezávisle na reklamačnom konaní.

§ 5. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1. Pre účely  týchto Podmienok sa GDPR rozumie nariadenie Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES.

2. Správcom osobných údajov účastníkov Akcie je Organizátor, ktorého možno kontaktovať:

a. písomne na adresu uvedenú v § 1 odst. 2 alebo

b. e-mailom na podpora@merxu.com.

3. Osobné údaje Účastníka budú spracované za účelom:

a. účasti na Akcii, čo znamená predovšetkým prijatie Prihlášky do akcie, vykonanie overenia Prihlášky do akcie, priznanie a prevod Peňažného bonusu na dopravu zadarmo - bude vychádzať z oprávneného záujmu Správcu (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),

b. vybavovania reklamácií - na základe zákonných povinností uložených Správcovi podľa čl.6 odst.1 písm. c) GDPR;

c. vykonávania vyhodnotení Akcie, vrátane štatistickej analýzy - právnym základom pre spracovanie osobných údajov je čl.6 odst.1 písm. f) GDPR, tj. oprávnený záujem Správcu.

4. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neposkytnutie znemožní účasť na Akcii a poskytnutie Peňažného bonusu na dopravu zadarmo. Údaje v rozsahu nevyhnutnom k overeniu Prihlášky do akcie môžu pochádzať tiež od subjektu, ktorý je stranou Propagačného nákupu, a ďalších spoločností spriaznených s Organizátorom.

5. Organizátor bude uchovávať osobné údaje Účastníka po dobu nevyhnutnú pre splnenie všetkých povinností vyplývajúcich z Podmienok, a po skončení Akcie budú osobné údaje uložené po dobu trvania premlčacej doby pre nároky súvisiace s Akciou. Potom budú bezodkladne zmazané.

6. Osobné údaje Účastníka môžu byť poskytnuté subjektom, s ktorými Organizátor spolupracuje na organizovaní Akcie a to na základe príslušnej zmluvy o spracovaní osobných údajov. Predovšetkým sa jedná o subjekty poskytujúce služby spojené s prevodom Peňažného bonusu na dopravu zadarmo popr. subjekty poskytujúce IT, účtovnícke alebo právne služby.

7. Účastník má:

a. právo na prístup k osobným údajom podľa článku 15 GDPR;

b. právo požadovať opravu osobných údajov podľa podmienok článku 16 GDPR;

c. právo požadovať výmaz osobných údajov podľa podmienok článku 17 GDPR;

d. právo na obmedzenie spracovania podľa podmienok článku 18 GDPR.

8. Účastník má takisto právo vzniesť námietku proti spracovaniu údajov za účelom uvedeným v bode 3 písm. c) vyššie, za podmienok článku 21 GDPR.

9. Pokiaľ sa Účastník domnieva, že jeho osobné údaje sú v priebehu Akcie spracovávané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môže podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

§ 6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. Podmienky budú k dispozícii na webových stránkach www.merxu.com počas trvania Obdobia propagácie. 

2. Pravidlá pre účasť na Akcii a pre získanie Peňažného bonusu na dopravu zadarmo sú stanovené výhradne v týchto Podmienkach. Všetky propagačné a reklamné materiály slúžia iba pre informačné účely. 

3. Organizátor si vo výnimočných a úplne odôvodnených prípadoch vyhradzuje právo Akciu ukončiť. Organizátor je oprávnený zmeniť pravidlá Akcie či technické alebo organizačné zabezpečenie Akcie. 

4. Informácie o zmenách Podmienok budú zverejnené na webových stránkach www.merxu.com. 

5. V záležitostiach, ktoré nie sú v Podmienkach upravené, sa použijú príslušné ustanovenia poľského práva.

6.  Súdom príslušným pre riešenie sporov je súd príslušný pre sídlo Organizátora a to podľa poľského práva.

 7. Podmienky sú platné počnúc dňom ich zverejnenia na webových stránkach www.merxu.com. 

8. Podmienky sú vyhotovené v poľskej, anglickej, českej, rumunskej, maďarskej, německej a slovenskej  jazykovej verzii. V prípade rozporov medzi jazykovými verziami má prednosť poľská verzia.