merXu

Zrušiť

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV MERXU

 

ÚVODNÉ SLOVO

KTO SME, NIEKOĽKO DEFINÍCIÍ, ABY SME SI ROZUMELI, A PREČO TO PÍŠEME

Začnime tým, že sa predstavíme:

Sme skupina merXu, t. j. skupina združených subjektov pôsobiacich na území Európskej únie (ktorých údaje nájdete na konci stránky), ktoré sú zodpovedné za miestne verzie Platformy merXu. 

A teraz niekoľko definícií. Pozorne si ich prečítajte:

GDPR - Všeobecné nariadenie o ochrane údajov. Právny akt, ktorý pochádza z dielne Európskeho parlamentu a Rady a ktorého cieľom je zabezpečiť, aby sa osobné údaje v Európskej únii chránili a spracúvali v súlade s rovnakými pravidlami. Úplný názov tohto dokumentu je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Osobné údaje - informácie, ktoré nám umožňujú vás identifikovať alebo ktoré sme vám priradili v našich databázach v priebehu našej spolupráce.

Spracúvanie osobných údajov - vykonávanie činností s osobnými údajmi. Spracúvanie je napríklad zhromažďovanie údajov, ich vkladanie do našich informačných systémov, analýza, oprava, spájanie do súborov, presun medzi servermi, vymazanie. 

Platforma - naša webová stránka, internetová platforma prevádzkovaná na adrese merXu.com spolu so všetkými podstránkami.

Zamestnanec - pre zjednodušenie používame tento pojem na vymedzenie osoby zamestnanej na základe pracovnej zmluvy aj osoby zamestnanej na základe občianskoprávnej zmluvy (mandátnej zmluvy). 

Zamestnávateľ - pre zjednodušenie používame tento pojem na vymedzenie subjektu, ktorý zamestnáva osobu na základe pracovnej zmluvy, ako aj zákazníka, ktorý zamestnáva zamestnancov na základe občianskoprávnych zmlúv.

merXu PL - merXu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom v Poznani (Poľsko) ul. Kraszewskiego 4/8, 60-518 Poznaň, e-mail: pomoc@merxu.com

Poskytovateľ platobných služieb Adyen

Adyen - Adyen N.V. holandská právnická spoločnosť, registrovaná pod číslom 34259528 v Amsterdame, adresa: Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Amsterdam 

Databázy - súbory (registre) údajov obsahujúce ekonomické alebo úverové informácie, ktoré vedú subjekty zaoberajúce sa zhromažďovaním, zdieľaním alebo výmenou ekonomických alebo úverových informácií, ako aj štatistické registre a úrady, obchodné registre, súdne registre vrátane registrov dlhov (konkurzov) a vymáhania pohľadávok, obchodné registre, daňové registre.

 

Prečo to všetko píšeme?

Je dôležité, aby ste vedeli, čo sa deje s vašimi údajmi. Chceme jasne opísať, ako chránime vaše údaje, ako s nimi pracujeme a prečo to robíme. 

Okrem toho sú zásady ochrany osobných údajov, ktoré práve čítate, v súlade s povinnosťou, ktorú nám ukladá GDPR. Ak sa chcete uistiť, že sme vám poskytli úplné informácie, môžete si nás overiť. Povinnosť, ktorú sme uviedli, vyplýva z článkov 13 a 14 GDPR.

PREVÁDZKOVATEĽ ÚDAJOV - KTO TO JE A ČO ROBÍ

Prevádzkovateľ je ten, kto rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracúvania osobných údajov - teda ten, kto rozhoduje o tom, prečo a ako (akými prostriedkami) sa budú údaje spracúvať.

Pri používaní merXu sa stretnete s rôznymi prevádzkovateľmi údajov.

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich s fungovaním Platformy, vo všetkých službách, ktoré poskytujeme vašej spoločnosti, sme týmto prevádzkovateľom my. A práve to vysvetľujeme v týchto zásadách.

Prevádzkovateľom vašich osobných údajov je spravidla merXu, s ktorou ste vy (alebo váš Zamestnávateľ) uzavreli zmluvu o používaní Platformy. Táto spoločnosť spravuje údaje, ktoré sa zhromažďujú v Účte Používateľa, s cieľom poskytovať služby v súlade s podmienkami Platformy.

V prípade niektorých funkcií alebo služieb je však situácia trochu iná (o tom sa dočítate v nasledujúcich častiach: PÁR SLOV O POSKYTOVATEĽOVI PLATOBNÝCH SLUŽIEB, POMOC ORGANIZÁCII DOPRAVY, NÁKUP BEZ RIZIKA DO 5 000 EUR, MERXU PAY, MERXU RO FACTORING).

V záležitostiach týkajúcich sa vašich osobných údajov sa môžete vždy obrátiť na spoločnosť, s ktorou máte (váš Zamestnávateľ má) uzatvorenú zmluvu (korešpondenčnú adresu a e-mailové adresy nájdete na konci stránky).

V dôsledku používania merXu budú prevádzkovateľmi osobných údajov aj iné subjekty. Prevádzkovateľom vašich údajov poskytnutých na účely uzavretia a plnenia zmluvy uzavretej prostredníctvom našej Platformy je vaša protistrana. A prevádzkovateľom osobných údajov vašej protistrany (jej zamestnancov) ste vy (ak ste sa zaregistrovali v merXu ako živnostník) alebo vaša spoločnosť (ak ste Zamestnanec). V prípade platobných služieb bude prevádzkovateľom aj poskytovateľ platobných služieb (pozri tiež: NIEKOĽKO SLOV O POSKYTOVATEĽI PLATOBNÝCH SLUŽIEB).

 

ÚČEL SPRACÚVANIA ÚDAJOV A PRÁVNE DÔVODY SPRACÚVANIA ÚDAJOV

PREČO ZHROMAŽĎUJEME VAŠE ÚDAJE A PREČO ICH MÔŽEME SPRACÚVAŤ

Účel a právny základ spracúvania vašich údajov závisí od toho, kto ste.

 

Som neregistrovaná osoba, ktorá práve prezerá stránku merXu

 

Vaše osobné údaje nespracúvame. To neznamená, že nemáme žiadne údaje súvisiace s vaším používaním merXu. Máme len údaje, ktoré nám neumožňujú vašu identifikáciu. Viac informácií o tom nájdete v zásadách používania súborov cookie.Som samostatne zárobkovo činná osoba a mám zaregistrovaný účet na merXu (som Používateľ)

 

Vaše osobné údaje spracúvame na tieto účely:

Predovšetkým preto, aby sme vám mohli poskytovať služby dostupné na Platforme na základe ustanovení uvedených v podmienkach Platformy (vrátane predpisov o propagácii) a iných zmlúv uzavretých s vami v súvislosti s používaním Platformy.

Právny dôvod nájdete v článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR - informuje vás, že vaše osobné údaje sa spracúvajú na účely plnenia zmluvy (vrátane reklamačného konania), ktorej ste zmluvnou stranou (alebo že vaše údaje sa spracúvajú na účely uzavretia tejto zmluvy). Zmluvou sú aj obchodné podmienky.

Po druhé, aby sme splnili naše daňové povinnosti a iné povinnosti vyplývajúce z ustanovení zákona.

Právny dôvod nájdete v článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR - informuje vás, že vaše osobné údaje sa spracúvajú, aby prevádzkovateľ (my) mohol splniť akúkoľvek povinnosť uloženú zákonom. V tomto prípade ide najmä o predpisy o DPH a pravidlá vedenia hospodárskej evidencie, ako aj ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 z 20. júna 2019 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre podnikových používateľov online sprostredkovateľských služieb. Do tejto kategórie patria aj predpisy vydané na základe smernice Rady (EÚ) 2021/514 z 22. marca 2021, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní, tzv. smernica DAC7, ktorá nám ukladá povinnosť zbierať a oznamovať daňovým úradom údaje o predávajúcich (identifikačné údaje, odmeny, bankové účty) vo forme výkazov.

Vaše údaje spracúvame aj na overenie a potlačenie činností, ktoré sú v rozpore s podmienkami alebo inými dohodami medzi nami, alebo na boj proti zneužívaniu podmienok uvedených v týchto dokumentoch, ako aj na overenie a potlačenie nezákonných činností (tzv. podvodov).

V situáciách, keď sme povinní konať na základe zákona, je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, napr. odstránenie obsahu porušujúceho práva z Platformy.

V situáciách, keď je základom nášho konania ochrana našich záujmov, je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR - naším záujmom je dodržiavať pravidlá stanovené v obchodných podmienkach alebo zmluvách.

Pri vykonávaní týchto úloh nám pomáha Adyen (pozri tiež časť zásad ochrany osobných údajov o spolupráci s Adyen).

 

Som Zamestnanec a spoločnosť, pre ktorú pracujem, si zaregistrovala účet na merXu (môj Zamestnávateľ je Používateľ)

Vaše osobné údaje spracúvame s cieľom zabezpečiť riadne poskytovanie služieb pre vášho Zamestnávateľa (vrátane reklamačných konaní) a riadnu komunikáciu medzi vaším Zamestnávateľom a jeho protistranami.

Právny dôvod nájdete v článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR - informuje vás, že vaše osobné údaje sa spracúvajú, pretože prevádzkovateľ (v tomto prípade my) má na tom oprávnený záujem. Týmto záujmom je zabezpečenie efektívnosti komunikácie medzi nami a vaším Zamestnávateľom a zabezpečenie plnenia zmlúv uzatvorených prostredníctvom merXu.

Vaše údaje sa môžu spracúvať aj vtedy, ak to od nás vyžadujú ustanovenia právnych predpisov, ako je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 z 20. júna 2019 o podpore spravodlivosti a transparentnosti pre podnikových používateľov online sprostredkovateľských služieb. Právnym základom bude článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Vaše údaje spracúvame aj na overenie a potlačenie činností, ktoré sú v rozpore s podmienkami alebo inými dohodami medzi nami, alebo na boj proti zneužívaniu podmienok uvedených v týchto dokumentoch, ako aj na overenie a potlačenie nezákonných činností (tzv. podvodov).

V situáciách, keď sme povinní konať na základe zákona, je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, napr. odstránenie obsahu porušujúceho práva z Platformy.

V situáciách, keď je základom nášho konania ochrana našich záujmov, je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR - naším záujmom je dodržiavať pravidlá stanovené v obchodných podmienkach alebo zmluvách.

Pri vykonávaní týchto úloh nám pomáha Adyen (pozri tiež časť zásad ochrany osobných údajov o spolupráci s Adyen).

 

Prihlásil som sa na odber newslettera

Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme vám mohli poskytovať obchodné informácie prostredníctvom newslettera.

Právny základ nájdete v článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR - informuje vás, že vaše osobné údaje sa spracúvajú, pretože ste s tým súhlasili. 

Súhlas, ktorý ste nám udelili, môžete kedykoľvek odvolať. Stačí nám napísať alebo sa odhlásiť z odberu v e-maile s newsletterom. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť činností, ktoré sme vykonali v čase platnosti vášho súhlasu. 

 

Len kladiem otázku

Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára alebo horúcej linky, spracúvame vaše údaje, aby sme vám pomohli vyriešiť daný problém. Prevádzkovateľom takýchto údajov je spoločnosť, ktorá prijala žiadosť.

Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR - tento právny základ vás informuje, že vaše osobné údaje sa spracúvajú, pretože prevádzkovateľ (v tomto prípade my) má na tom oprávnený záujem. Týmto záujmom je zabezpečenie efektívnej komunikácie medzi nami a našimi Používateľmi a potenciálnymi používateľmi.

 

 

PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

KTO MÔŽE PRIJÍMAŤ VAŠE ÚDAJE

Ak máte vy (alebo váš Zamestnávateľ) účet v merXu, vaše údaje môžu byť prenesené do nasledujúcich kategórií subjektov:

  1. iné spoločnosti merXu, ktoré poskytujú konkrétne služby alebo funkcie v rámci Platformy,
  2. protistrany (vaše alebo vášho Zamestnávateľa),
  3. subjekty, ktorým musíme poskytnúť údaje, pretože nám to ukladá zákon, napr. súdy alebo polícia,
  4. subjektom, ktoré nás podporujú pri výkone našej činnosti - ide o vybrané subjekty, ktoré pôsobia pod naším dohľadom na presne vymedzené účely, najmä subjekty, ktoré pre nás poskytujú IT, účtovné alebo právne služby (ak ste počuli o pojme „subjekt poverený spracúvaním údajov“ alebo „prevádzkovateľ údajov“, ide o tento bod),
  5. banky a iné subjekty zodpovedné za realizáciu platieb (vrátane Poskytovateľov platobných služieb) medzi Používateľmi a medzi merXu a Používateľmi,
  6. subjekty poskytujúce zasielateľské alebo prepravné služby - ak vy (alebo Predávajúci, s ktorým ste uzavreli zmluvu) využíva Asistenčné služby organizácie prepravy, ako aj poisťovne.

Ak ste sa prihlásili na odber nášho newslettera, použili kontaktný formulár alebo horúcu linku, vaše údaje môžu byť prenesené na:

  1. subjekty, ktorým musíme poskytnúť údaje, pretože nám to ukladá zákon, napr. súdy alebo polícia,
  2. subjekty, ktoré nás podporujú v našich činnostiach - najmä subjekty, ktoré pre nás poskytujú IT služby v oblasti nástrojov súvisiacich s fungovaním Platformy.

 

ROZSAH ÚDAJOV

AKÉ ÚDAJE MÁME, ODKIAĽ A ČI NÁM ICH MUSÍTE POSKYTNÚŤ

Podobne ako v predchádzajúcich ustanoveniach zásad spracúvania údajov závisí rozsah vašich údajov od toho, kto ste.

 

  • Som samostatne zárobkovo činná osoba a mám zaregistrovaný účet na merXu (som Používateľ)

 

Údaje, ktoré o vás máme, pochádzajú od vás, alebo ak využívate aj platobné služby dostupné na Platforme, aj od Poskytovateľov platobných služieb. Nemáte žiadnu zákonnú povinnosť ich poskytnúť, avšak ak tak neurobíte, nebude možné vytvoriť vám účet merXu a nebudete môcť využívať naše služby. Ak však už máte účet, môžeme od vás požadovať ďalšie informácie - stane sa tak v prípade, že sme povinní takéto informácie získať zo zákona. Vtedy budete povinní nám ich poskytnúť.

Máme o vás tieto údaje: meno, priezvisko, obchodné meno, adresa, na ktorej podnikáte, daňové identifikačné číslo DIČ, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, prihlasovacie meno, heslo, história transakcií vrátane platieb, čísla bankových účtov. Môžeme mať aj ďalšie údaje, ktoré ste nám poskytli, napríklad v súvislosti s podanou reklamáciou alebo využívaním Poskytovateľov platobných služieb. Od Poskytovateľov platobných služieb dostávame údaje o platbách, ktoré sú potrebné na zúčtovanie našich služieb alebo na plnenie našich zákonných povinností súvisiacich s vykazovaním (napríklad: ID, dátum, stav, suma, spôsob platby a e-mail platiteľa).

Som Zamestnanec a spoločnosť, pre ktorú pracujem, si zaregistrovala účet na Platforme (môj Zamestnávateľ je Používateľom)

Údaje, ktoré o vás máme, pochádzajú od vášho Zamestnávateľa a sú to: prihlasovacie meno, heslo, e-mailová adresa, meno, priezvisko, pozícia, kontaktné telefónne číslo.

Prihlásil som sa na odber newslettera

Údaje, ktoré o vás máme, pochádzajú od vás. Nemáte žiadnu zákonnú povinnosť ich poskytnúť, avšak ak tak neurobíte, zasielanie informačného newslettra vám nebude možné. 

V tejto súvislosti máme k dispozícii vašu e-mailovú adresu a informáciu, či si želáte dostávať obchodné informácie len od nás alebo aj od našich partnerov.

 

Len kladiem otázku

Údaje dostávame priamo od vás. Nie ste povinní poskytnúť nám žiadne údaje, ale ak tak neurobíte, nemusíme byť schopní vybaviť záležitosť, ktorú riešite.

 

DOBA SPRACÚVANIA

 

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE

 

Doba spracúvania vašich údajov závisí od účelu spracúvania.

Údaje zhromaždené na vašom účte (alebo účte vášho Zamestnávateľa) uchovávame dovtedy, kým tento účet existuje - kým je to potrebné na plnenie zmluvy medzi nami. A potom po dobu potrebnú na dokončenie vyrovnania alebo po dobu trvania premlčania nárokov súvisiacich s nami poskytovanými službami.

Údaje zhromaždené v súvislosti s prevádzkou programu Nákup bez rizika do 5 000 EUR budú spracúvané do premlčania nárokov súvisiacich s realizáciou programu (t. j. nárokov súvisiacich s vyplatením odškodnenia alebo neprijatím žiadosti) alebo do premlčania nárokov na vyplatenie voči Predávajúcemu, pokiaľ ide o pohľadávky nadobudnuté v rámci tohto programu.

Údaje zhromaždené v súvislosti s používaním Asistenčných služieb organizácie prepravy sa spracúvajú až do premlčania nárokov vyplývajúcich zo zasielateľských alebo prepravných zmlúv.

Údaje zozbierané pri použití kontaktného formulára alebo horúcej linky sa spracúvajú dovtedy, kým sú potrebné na vyriešenie záležitosti, ktorú riešite.

Údaje zhromaždené v súvislosti s používaním funkcie merXu Pay sa budú spracúvať až do uplynutia premlčacej lehoty pre nároky súvisiace s používaním tejto funkcie, nie však kratšie ako údaje zhromaždené na vašom účte (alebo účte vášho Zamestnávateľa).

Údaje zozbierané v súvislosti s newsletterom budeme spracúvať dovtedy, kým bude platiť váš súhlas so zasielaním obchodných informácií.

 

PÁR SLOV O POSKYTOVATEĽOCH PLATOBNÝCH SLUŽIEB

Platforma umožňuje využívanie Poskytovateľov platobných služieb.

Spoločnosť zo skupiny merXu zodpovedná za poskytovanie funkcií potrebných na zúčtovanie Transakcií s využitím služieb Poskytovateľov platobných služieb a za to, aby Predávajúci uzavreli zmluvu s Poskytovateľom platobných služieb, je merXu PL - v súlade s pravidlami stanovenými príslušnými prílohami k podmienkam Platformy. 

 

Adyen

Adyen je prevádzkovateľom osobných údajov Používateľov spracúvaných na účely poskytovania platobných služieb Adyen a pravidlá ochrany osobných údajov, ktoré Adyen uplatňuje, sú opísané na jej webovej stránke adyen.com. 

V závislosti od spôsobu, ktorý si Predávajúci zvolí na uzavretie zmluvy s Adyen, merXu PL umožňuje Predávajúcemu odovzdať Adyen svoje údaje potrebné na uzavretie zmluvy.

V prípade Predávajúcich, ktorí sú fyzickými osobami (samostatne zárobkovo činnými osobami), sú to meno, priezvisko, krajina, adresa, informácie o bankovom účte, e-mail, telefón, dátum narodenia a číslo dokladu totožnosti.

A v prípade Predávajúcich, ktorí sú organizáciami (spoločnosťami, nadáciami atď.), okrem údajov o samotnej organizácii, ktoré nemajú charakter osobných údajov, aj údaje o zástupcoch (členoch správnej rady, spoločníkoch, oprávnení zastupovať atď.). Sú to meno, priezvisko, krajina, adresa, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti. Adyen môže požadovať aj údaje o konečnom užívateľovi výhod organizácie (rovnaké údaje ako v prípade zástupcov a navyše informácie o funkcii a type príjemcu).

Na účely uzatvorenia alebo plnenia zmluvy Predávajúceho s Adyen môže Adyen požadovať aj ďalšie dokumenty, ako sú výpisy z registrov alebo potvrdenia z banky - v takom prípade môže merXu zhromažďovať a poskytovať aj takéto údaje.

merXu zhromažďuje údaje potrebné na spustenie platobného procesu v rámci Transakcie pomocou Adyen. Tieto údaje závisia od zvoleného spôsobu platby. Zvyčajne sú to: príjemca platby, jeho adresa alebo adresa na doručenie, e-mail Používateľa a IP. V prípade platobných kariet sú to aj CVC, dátum platnosti, meno držiteľa karty a číslo karty. V prípade bankových prevodov sú to údaje o bankových účtoch a bankách, ktoré ich vedú.

Na ochranu pred podvodmi Adyen automaticky analyzuje informácie o transakciách na základe platobných údajov, identifikačných údajov strán vrátane identifikačných údajov zariadenia, IP adresy, súborov cookie, adresy doručenia, fakturačnej adresy, kontaktných údajov (telefón, e-mail). Výsledok analýzy nám alebo Adyen umožňuje prijať opatrenia na zablokovanie platby, ak existuje dôvodné podozrenie, že by mohla porušovať platné zákony.

 

NÁKUP BEZ RIZIKA AŽ DO VÝŠKY 5 000 EUR

Prevádzkovateľom osobných údajov Kupujúcich, ako aj Predávajúcich (a ich Zamestnancov) v tomto programe je merXu sp. z o. o. so sídlom v Poznani, ul. Kraszewskiego 4/8, 60-518 Poznań, Regon: 385853514, NIP: 7792514527, KRS: 0000835832, so základným imaním vo výške 1 500 000,00 PLN, zapísaná v registri podnikateľov vedenom Okresným súdom Poznaň-Nové Mesto a Wilda v Poznani, VIII obchodné oddelenie Národného súdneho registra; 

Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú v tomto programe, poskytuje Kupujúci na základe svojej žiadosti a priložených dokumentov. Ak ste Kupujúci, potom je poskytnutie údajov uvedených v predpisoch z vašej strany podmienkou používania programu.

Osobné údaje sa spracúvajú na účely:

- realizácia programu v súlade s jeho predpismi vrátane vyplatenia kompenzácie - právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ak ste Používateľom - tento základ vás informuje, že spracúvanie sa uskutočňuje s cieľom plniť zmluvu, ktorej ste zmluvnou stranou. A ak je vaším Zamestnávateľom Používateľ, právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR - t. j. spracúvanie prebieha z dôvodu nášho oprávneného záujmu - zmluvy s vaším Zamestnávateľom.

- vymáhanie platby od Predávajúceho za pohľadávku nadobudnutú od Kupujúceho - právnym základom tohto spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR, t. j. náš oprávnený záujem na starostlivosti o hospodárske záujmy príslušnej spoločnosti merXu. 

 

ASISTENCIA ORGANIZÁCIE PREPRAVY

Túto službu poskytuje merXu sp. z o.o., a preto je táto spoločnosť prevádzkovateľom údajov.

Údaje sa spracúvajú na účely vykonávania služby v súlade s jej predpismi vrátane uzatvárania zasielateľských alebo prepravných zmlúv - právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, ak ste Používateľom - tento základ vás informuje, že k spracúvaniu dochádza na účely plnenia zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou. A ak je Používateľom váš Zamestnávateľ, právnym základom spracúvania údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR - t. j. údaje sa spracúvajú z dôvodu nášho oprávneného záujmu - zmluvy s vaším Zamestnávateľom.

 

merXu Pay

Prevádzkovateľom osobných údajov v tejto funkcii je merXu PL, pretože je to spoločnosť, ktorá ju poskytuje (merXu Pay Provider).

Údaje spracúvané na účely tejto funkcie pochádzajú od spoločností skupiny - ide o údaje o vašej predchádzajúcej aktivite na Platforme a údaje, ktoré ste poskytli pri aktivácii svojho účtu. Okrem toho sa spracúvajú aj informácie z Databáz. Ide najmä o finančné údaje týkajúce sa pohľadávok, súdnych konaní alebo konkurzov.

Tieto údaje sa spracúvajú na niekoľko účelov. Po prvé, na posúdenie vašej schopnosti splácať dlhy, t. j. na kontrolu, či spĺňate kritériá na využívanie tejto funkcie a do akej výšky. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Tento právny základ vás informuje, že údaje sa spracúvajú, pretože prevádzkovateľ má na tom oprávnený záujem. V tomto prípade je naším záujmom, aby sme do programu pustili len subjekty, ktoré poskytnú záruku, že voči nám uhradia svoje záväzky, a aby vaše záväzky voči nám neboli vyššie, ako sme presvedčení, že ste schopní uhradiť.

Ďalším účelom je plnenie funkcií v súlade s podmienkami. Právnym základom pre spracúvanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Tento právny základ vás informuje, že spracúvanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi nami (Používateľom a merXu PL).

Nakoniec sa údaje môžu spracúvať na účely náhrady trov exekučného konania. Právnym základom spracúvania údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a naším oprávneným záujmom je starostlivosť o financie merXu PL.

 

 

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY 

 

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM ÚDAJOV 

Vaše práva závisia od právneho dôvodu spracúvania osobných údajov. Nižšie nájdete tabuľku, v ktorej sú uvedené vaše práva na základe konkrétnych právnych dôvodov. Právne dôvody si môžete overiť v časti: ÚČEL SPRACÚVANIA ÚDAJOV A PRÁVNE DÔVODY SPRACÚVANIA ÚDAJOV.

Nižšie nájdete aj základné informácie o tom, čo vám jednotlivé práva vlastne ponúkajú.

Ak chcete uplatniť jedno zo svojich práv, napíšte nám na pomoc@merxu.com.

PRÁVO

SÚHLAS

Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR

ZMLUVA

Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR

OPRÁVNENÝ ZÁUJEM

Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR

USTANOVENIE ZÁKONA

Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR

právo na prístup k údajom

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

právo na opravu údajov

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

právo požadovať vymazanie údajov

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

právo požadovať obmedzenie spracúvania

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

právo na prenosnosť údajov

ÁNO

ÁNO

NIE

NIE

právo vzniesť námietku

NIE

NIE

ÁNO

NIE

právo podať sťažnosť dozornému orgánu

ÁNO

ÁNO

ÁNO

ÁNO

 

Právo na prístup k údajom: toto právo vám umožňuje požadovať od nás potvrdenie, či sa vaše údaje spracúvajú, a ak áno, požadovať určité informácie, najmä o účele spracúvania, kategóriách spracúvaných údajov, kategóriách príjemcov údajov, plánovanom období spracúvania alebo spôsobe určenia tohto obdobia, vašich právach, zdroji údajov, automatizovanom rozhodovaní a profilovaní. Môžete od nás tiež získať kópiu svojich údajov. 

 

Právo na opravu údajov: toto právo vám umožňuje požadovať od nás opravu vašich údajov, ak sú nesprávne alebo neúplné.

 

Právo požadovať vymazanie údajov: inak známe ako právo byť zabudnutý. Umožňuje vám požiadať o vymazanie vašich údajov z našich zdrojov. Môžete ho využiť, ak údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené, ak ste vzniesli námietku proti spracúvaniu vašich údajov, ak ste odvolali svoj súhlas so spracúvaním vašich údajov alebo ak je ich spracúvanie nezákonné.

 

Právo požadovať obmedzenie spracúvania: toto právo vám umožňuje požadovať, aby sme bez vášho súhlasu nevykonávali žiadne činnosti spracúvania - okrem ukladania vašich údajov. Toto právo môžete uplatniť, ak spochybníte správnosť vašich údajov, ktoré spracúvame (na čas, ktorý potrebujeme na overenie vašich údajov), ak je spracúvanie vašich údajov nezákonné, ale nechcete, aby boli vaše údaje vymazané, ak vaše údaje už nepotrebujeme, ale môžete ich potrebovať na obhajobu alebo uplatnenie vašich nárokov, ak ste vzniesli námietku - až do zistenia, či oprávnené dôvody na spracúvanie vašich údajov prevažujú nad dôvodom, pre ktorý ste vzniesli námietku.

 

Právo na prenosnosť údajov: toto právo vám umožňuje požadovať, aby sme vaše osobné údaje preniesli k vám (alebo priamo k inému subjektu, ak je to technicky možné). Týka sa to len údajov, ktoré spracúvame automatizovaným spôsobom (máme ich v našom IT systéme), a len údajov, ktoré ste nám preniesli.

 

Právo vzniesť námietku: Toto právo vám umožňuje požadovať, aby sme vaše údaje ďalej nespracúvali na konkrétny účel. Na uplatnenie tohto práva musíte vo svojej žiadosti uviesť konkrétnu situáciu, ktorá odôvodňuje, prečo by sme nemali vaše údaje ďalej spracúvať. Potrebujeme to vedieť, aby sme mohli posúdiť, či vaše záujmy neprevažujú nad dôvodmi, pre ktoré vaše údaje spracúvame.

 

Ak sa vaše údaje spracúvajú na marketingové účely, nemusíte uvádzať svoju konkrétnu situáciu. V takom prípade je námietka vždy účinná.

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Ak sa domnievate, že pri spracúvaní vašich osobných údajov došlo k nezrovnalostiam, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu. V Poľsku je týmto orgánom predseda Úradu na ochranu osobných údajov. Na Slovensku je dozorným orgánom Úrad na ochranu samostatných údajov Slovenskej republiky.