merXu
Zrušiť

Zásady ochrany osobných údajov MerXu


SLOVO ÚVODOM

PREDSTAVENIE A PÁR DEFINÍCIÍ, ABY SME SI DOBRE ROZUMELI, A VYSVETLENIE, PREČO TO PÍŠEME

Začneme tým, že sa predstavíme:

Sme skupina merXu, tj. Skupina prepojených subjektov pôsobiacich na území Európskej únie (ich zoznam nájdete na poslednej strane tohto dokumentu), ktoré sú zodpovedné za miestne verzie stránok merXu.

Aby sme Vám uľahčili používanie všetkých verzií nášho webu v každej krajine, spolupracujú všetky spoločnosti v skupine merXu spoločne, čo zahŕňa tiež správu Vašich osobných údajov. Všetky spoločnosti zo skupiny sú ich spoločnými správcami.

Pokiaľ máte akýkoľvek požiadavok, otázku alebo žiadosť, obráťte sa na českú spoločnosť, tj. Merxu s.r.o., IČ 09296573, so sídlom Mostní 5552, 760 01 Zlín, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne pod sp. zn. C 118319.

Pokiaľ chcete šetriť papier, napíšte nám na adresu: help@merxu.com.

A teraz niekoľko definícií. Prečítajte si ich, prosím, pozorne.

 • GDPR - všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov. Predpis, ktorý pochádza z Európskeho parlamentu a Rady a jeho účelom je zaistiť ochranu a spracovanie osobných údajov v Európskej únii v súlade s rovnakými pravidlami. Celý názov tohto dokumentu je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov).
 • Osobné údaje - informácie, ktoré nám umožňujú Vás identifikovať alebo ktoré sme k Vám v rámci našej spolupráce pridelili v našich databázach.
 • Spracovanie osobných údajov - prevádzanie činností v oblasti osobných údajov. Spracovaním je napríklad zber dát, ich zadávanie do našich IT systémov, analyzovanie, oprava, zlučovanie do skupín, presun medzi servermi, či mazanie.
 • Platforma - náš web, internetová platforma prevádzkovaná na merxu.com, spoločne so všetkými podstránkami.
 • Podmienky - Všeobecné obchodné podmienky platformy MerXu.
 • Zamestnanec - pre zjednodušenie používame tento termín k definovaniu ako osoby zamestnanej na základe pracovnej zmluvy, tak osoby poskytujúcej služby inej osobe (Zamestnávateľovi) na základe iného zmluvného vzťahu (príkazná zmluva, zmluva o spolupráci, dodávateľská zmluva, apod.)
 • Zamestnávateľ - pre zjednodušenie používame tento termín k definovaniu ako subjektu zamestnávajúceho osobu na základe pracovnej zmluvy, tak osobu odoberajúcu služby od inej osoby (Zamestnanca), osoby na základe iného zmluvného vzťahu (príkazná zmluva, zmluva o spolupráci, dodávateľská zmluva, apod.)

Prečo toto všetko píšeme?

Je dôležité, aby ste vedeli, čo sa deje s Vašimi dátami. Chceme jasne popísať, ako chránime Vaše osobné dáta, ako s nimi pracujeme, a prečo to robíme.

Vedľa toho sú Zásady ochrany osobných údajov, ktoré práve čítate, v súlade s povinnosťou, ktorú nám ukladá GDPR. Pokiaľ sa chcete uistiť, že sme Vám poskytli úplné informácie, môžete si to overiť. Uvedená povinnosť vyplýva z článkov 13 a 14 GDPR.

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

KTO TO JE A ČO ROBÍ

Správca je ten, kto rozhoduje o účeloch a spôsoboch spracovania osobných údajov - to je ten, kto rozhoduje o tom, prečo a ako (akým spôsobom) budú údaje spracované.

Pri používaní merXu sa stretávate s rôznymi správcami osobných údajov.

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich s fungovaním Platformy, vo všetkých službách, ktoré Vám poskytujeme, sme týmto správcom my. A to vysvetľujeme v tomto dokumente.

Počas používania merXu budú správcovia osobných údajov tiež ďalšie subjekty. V elektronických platobných službách je správcom platobný operátor. Správcom Vašich údajov poskytnutých za účelom uzavretia a plnenia zmluvy uzavretej prostredníctvom našej platformy je Vaša protistrana. Správcom osobných údajov protistrany (ich Zamestnancov) ste Vy (pokiaľ ste sa v MerXu zaregistrovali ako samostatná osoba) alebo Vaša spoločnosť (pokiaľ ste Zamestnancom).

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÁVNE TITULY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PREČO VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJEME A PREČO ICH MÔŽEME SPRACOVAŤ

Účel a právny základ pre spracovanie Vašich údajov závisí na tom, kto ste.

 • Som neregistrovaná osoba, len prechádzam stránky merXu

  Vaše osobné údaje nespracovávame. To neznamená, že nemáme žiadne údaje týkajúce sa Vášho používania merXu. Máme iba údaje, ktoré nám neumožňujú identifikovať Vás. Viac informácií o tom je k dispozícii v zásadách používania cookies.

 • Som SZČO a zaregistroval som si účet v merXu

  Vaše osobné údaje spracovávame pre nasledujúci účel:

  Za prvé, aby sme Vám mohli poskytovať služby dostupné na Platforme za podmienok stanovených v Podmienkach.

  Právne tituly je možné nájsť v čl. 6 ods. 1 písm. B) GDPR – kde je uvedené, že Vaše osobné údaje sú spracovávané za účelom plnenia zmluvy (vrátane reklamačného konania), ktorého ste stranou (alebo že sú Vaše údaje spracovávané za účelom uzavretia tejto zmluvy). Obsah zmluvy medzi nami je daný Podmienkami.

  Za druhé, Vaše osobné údaje spracovávame na splnenie svojich daňových povinností a ďalších povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov.

  Právny titul je možné nájsť v čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – kde je uvedené, že Vaše osobné údaje sú spracovávané, aby správca (my) mohol splniť akúkoľvek povinnosť uloženú zákonom. V tomto prípade sa jedná najmä o predpisy o DPH a pravidlá pre vedenie ekonomickej evidencie a tiež o ustanovenia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 z 20. júna 2019 o podpore spravodlivosti a transparentnosti online sprostredkovateľských služieb pre podnikateľské používateľa.

 • Som Zamestnanec a spoločnosť, pre ktorú pracujem, má zaregistrovaný účet v merXu

  Vaše osobné údaje spracovávame, aby sme zaistili riadne poskytovanie služieb pre Vášho Zamestnávateľa (vrátane reklamačných konaní) a riadnu komunikáciu medzi Vašim Zamestnávateľom a jeho zmluvnými partnermi.

  Právny titul je možné nájsť v čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – kde je uvedené, že Vaše osobné údaje sú spracovávané, pretože správca (v tomto prípade my) má na tom oprávnený záujem. Týmto záujmom je zaistiť efektivitu komunikácie medzi nami a Vašim Zamestnávateľom a zaistiť plnenie zmlúv uzavretých prostredníctvom merXu.

  Vaše údaje môžu byť tiež spracovávané, ak to po nás požadujú platné právne predpisy, napr. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1150 z 20. júna 2019 o podpore spravodlivosti a transparentnosti online sprostredkovateľských služieb pre podnikateľské používateľa. Právnym titulom je článku 6 ods.1 písm. c) GDPR.

 • Prihlásil som sa k odberu newsletteru

  Vaše osobné údaje spracovávame, aby sme Vám prostredníctvom informačného spravodajcu poskytovali obchodné oznámenie.

  Právny titul je možné nájsť v čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – kde je uvedené, že Vaše osobné údaje sú spracovávané, pretože ste s tým súhlasili.

  Súhlas, ktorý nám bol udelený, je možné kedykoľvek odvolať. Jednoducho nám napíšte alebo zrušte odber e-mailu s newsletterom. Odvolanie Vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť jednania, ktoré sme vykonali, keď bol Váš súhlas platný.

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

KTO MÔŽE DOSTAŤ VAŠE ÚDAJE

Pokiaľ máte (alebo Váš Zamestnávateľ) účet v merXu, môžu byť vaše dáta poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 1. zmluvní partneri (Vaši alebo Vášho Zamestnávateľa),

 2. osoby, ktorým musíme poskytovať osobné údaje, pretože to od nás vyžaduje zákon, napr. súdy alebo polícia,

 3. osoby, ktoré nám pomáhajú pri vykonávaní našej činnosti - jedná sa o vybrané subjekty, ktoré fungujú pod našim dohľadom a s prísne definovanými účelmi, najmä subjektmi, ktoré nám poskytujú IT, účtovnícke alebo právne služby.

Pokiaľ ste sa prihlásili k odberu nášho newsletteru, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté:

 1. subjektom, ktorým musíme poskytovať údaje, pretože to od nás vyžaduje zákon, napr. súdy alebo polícia,

 2. subjektom, ktoré nám pomáhajú pri vykonávaní našej činnosti - najmä subjekty poskytujúce nám IT služby v oblasti nástrojov súvisiacich s fungovaním newsletteru.

ROZSAH SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE MÁME, ODKIAĽ, A ČI NÁM ICH MUSÍTE POSKYTOVAŤ

Podobne ako pri predchádzajúcich ustanoveniach týchto zásad, rozsah spracovania osobných údajov závisí od toho, kto ste.

 • Som SZČO a zaregistroval som si účet v merXu

  Osobné údaje, ktoré o Vás máme, pochádzajú od Vás. Nemáte žiadnu zákonnú povinnosť ich poskytnúť, ale pokiaľ tak neučiníte, nebude možné pre Vás vytvoriť účet merXu a nebudete môcť využívať naše služby. Pokiaľ však už máte účet, môžeme Vás požiadať o ďalšie informácie – k tomu dôjde, pokiaľ sme zo zákona povinní takéto informácie získať. Potom budete povinní nám ich poskytnúť.

  Máme o Vás nasledujúce údaje: meno, priezvisko, obchodná firma, adresa, kde podnikáte, IČO, DIČ, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo, prihlasovacie meno, heslo, história transakcií, čísla bankových účtov. Môžeme mať tiež ďalšie osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, napríklad v súvislosti s podanou reklamáciou.

 • Som Zamestnanec a spoločnosť, pre ktorú pracujem, má zaregistrovaný účet v merXu

  Osobné údaje, ktoré o Vás máme, pochádzajú od Vášho Zamestnávateľa a sú to:

  • prihlasovacie meno, heslo, e-mailová adresa, meno, priezvisko, pozícia, kontaktné telefónne číslo.
 • Prihlásil som sa k odberu newsletteru

  Osobné údaje, ktoré o Vás máme, pochádzajú od Vás. Nemáte žiadnu zákonnú povinnosť nám ich poskytnúť, ale pokiaľ tak neučiníte, nebudeme môcť Vám newsletter zasielať.

  Za týmto účelom máme Vašu e-mailovú adresu a informácie, či si prajete dostávať obchodné informácie iba od nás alebo tiež od našich partnerov.

DOBA UCHOVÁVANIA ÚDAJOV

AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE

Ako dlho sú Vaše údaje spracovávané, závisí od účelu spracovania.

Osobné údaje týkajúce sa Vášho účtu (alebo účtu Vášho Zamestnávateľa) ukladáme, dokiaľ tento účet existuje - pokiaľ je to nutné k plneniu zmluvy medzi nami. A potom po dobu potrebnú k dokončeniu vysporiadania nášho zmluvného vzťahu alebo po dobu premlčacej doby nárokov súvisiacich so službami, ktoré poskytujeme.

Zhromaždené údaje týkajúce sa newsletteru budeme uchovávať, dokiaľ Váš súhlas so zasielaním obchodných informácií zostane v platnosti.

VAŠE PRÁVA

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA SÚVISIACE SO SPRACOVANÍM ÚDAJOV

Vaše práva závisia od právneho titulu spracovania osobných údajov. Nižšie nájdete tabuľku, kde sú uvedené Vaše práva v závislosti od konkrétnych právnych titulov. Právne tituly je možné overiť v časti: ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRÁVNE TITULY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Ešte nižšie tiež nájdete základné informácie o tom, čo Vám jednotlivé práva v skutočnosti umožňujú.

Pokiaľ si prajete uplatniť niektoré zo svojich práv, napíšte nám na help@merxu.com.

PRÁVO SÚHLAS
čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR
ZMLUVA
čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
OPRÁVNENÝ ZÁUJEM
čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR
ZÁKONNÁ POVINNOSŤ
čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR
právo na prístup k osobným údajom ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
právo na opravu osobných údajov ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
právo na vymazanie osobných údajov ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
právo požadovať obmedzenie spracovania ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
právo na prenositeľnosť údajov ÁNO ÁNO NIE NIE
právo vzniesť námietku proti spracovaniu NIE NIE ÁNO NIE
právo podať sťažnosť k dozornému orgánu ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
 • Právo na prístup k osobným údajom: vďaka tomuto právu môžete požadovať, aby sme Vám oznámili, či sú Vaše údaje spracovávané, a pokiaľ áno, požadovať, aby sme Vám poskytli určité informácie - najmä ohľadom účelu spracovania, kategórií spracovávaných údajov, kategórií príjemcov údajov, plánovanej doby spracovania alebo spôsobu, akým bude táto doba stanovená, ohľadom Vašich práv, zdroja údajov, automatizovaného rozhodovania a profilovania. Môžete od nás tiež dostať kópiu svojich osobných údajov.

 • Právo na opravu údajov: toto právo Vám umožňuje požadovať, aby sme opravili Vaše osobné údaje, pokiaľ sú nesprávne alebo neúplné.

 • Právo na vymazanie údajov: inak známe ako právo byť zabudnutý. Umožňuje Vám požadovať, aby sme zmazali Vaše údaje z našich úložísk. Môžete ho využiť, pokiaľ údaje už nie sú nevyhnutné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené, pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu Vašich údajov, pokiaľ ste odvolali svoj súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, alebo pokiaľ je ich spracovanie nezákonné.

 • Právo požadovať obmedzenie spracovania: prostredníctvom tohto práva môžete požadovať, aby sme nevykonávali žiadne činnosti spracovania – okrem ukladania Vašich údajov - bez Vášho súhlasu. Toto právo môžete uplatniť, pokiaľ spochybníte správnosť svojich údajov, ktoré spracovávame (po dobu, ktorú potrebujeme overiť Vaše údaje), pokiaľ je spracovanie Vašich údajov nezákonné, ale nechcete, aby Vaše údaje boli vymazané, pokiaľ už svoje údaje nepotrebujete, ale môžete ich potrebovať na obranu alebo uplatnenie svojich nárokov, pokiaľ ste vzniesli námietku - dokiaľ nebude zistené, či oprávnené dôvody pre naše spracovanie Vašich údajov prevažujú nad dôvodom, pre ktorý ste vzniesli námietku.

 • Právo na prenositeľnosť údajov: toto právo Vám umožňuje požadovať, aby sme Vám (alebo priamo inému subjektu, pokiaľ je to technicky možné) odovzdali Vaše osobné údaje. To platí iba pre dáta, ktoré spracovávame automatizovaným spôsobom (máme och v našom IT systéme) a iba pre dáta, ktoré ste nám poskytli.

 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu: toto právo Vám umožňuje požadovať, aby sme Vaše údaje ďalej nespracovávali pre konkrétny účel. Pre uplatnenie tohto práva musíte vo svojej žiadosti uviesť konkrétny dôvod, prečo by sme Vaše údaje nemali ďalej spracovávať. Potrebujeme to vedieť, aby sme mohli posúdiť, či Vaše záujmy prevažujú nad dôvodmi, prečo spracovávame Vaše údaje.

Pokiaľ sú Vaše údaje spracovávané pre marketingové účely, nemusíte uvádzať svoju konkrétnu situáciu. V takomto prípade je námietka vždy možná.

 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu: Pokiaľ sa domnievate, že pri spracovaní Vašich osobných údajov došlo k nezrovnalostiam, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu. V Slovenskej republike je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Skupina merXu je:

Názov spoločnosti

Krajina a sídlo

IC

Merxu GmbH

Německo

Pappelallee 78/79, 10437 Berlin

HRB 232042 B

Merxu s.r.o

Česká republika

Mostní 5552, 760 01, Zlín

092 96 573

Merxu Kft

Maďarsko

1025 Budapest, Csévi utca 7/B

01 09 389563

merxU B.V.

Holandsko

Herikerbergweg 88, 1101 CM Amsterdam

77369467

merXu sp. z o.o.

Polsko

św. Marcin 11/7 61-803 Poznań

0000835832UAB Merxu

Litva
Ukmerges st. 369a,Vilnius

305868313

Merxu Online SRL

Rumunsko
Bucharest, District 1, 73a CLUJ Street, room 4

45227152

Merxu OÜ

Estónsko
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Jalgpalli tn 1, 11312

16053033