merXu
Atšaukti

„MERXU“ SĄLYGOS (paskelbimo data 2022 m. gruodžio 1d.)

I. BENDROJI INFORMACIJA

Pateikiami „merXu“ platformos naudojimo apibrėžimai ir techninės sąlygos.

1. Sąvokų apibrėžtys

Sąlygos – tai šis dokumentas, nustatantis paslaugų teikimo taisykles ir nuostatas, kuris skelbiamas merxu.com svetainėje lietuvių ir anglų kalbomis, taip pat tokiu formatu, kurį galima atsisiųsti ir išsaugoti (.pdf), kad būtų galima jį peržiūrėti ateityje kol dokumentas atitiks informacijos tikslus, ir iš kurio galima atkurti nepakeistą jo turinį.

Sąlygose apibrėžiamos naudojimosi „merXu.com“ platforma ir „merXu“ mobiliąja programėle taisyklės – jei nenurodyta kitaip.

UAB „MerXu“ verslo vizitinė kortelė

UAB Merxu, kurios registruota buveinė yra Ukmergės g. 369A, Vilnius 12107, Lietuva, įmonės kodas – 385853514, PVM (pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo) kodas – LT100014329713, (toliau – Paslaugos teikėjas).

„MerXu“ – yra internetinė prekybos platforma, kurią galima rasti adresu merxu.com ir kurią valdo paslaugų teikėjas. Naudojimasis platforma vyksta per naudotojo paskyrą. Platformos paslaugomis gali naudotis tik registruoti ūkio subjektai, sudarę abonento sutartis (toliau – „merXu“ arba „Platforma“).

Paslaugų teikimo vieta – paslaugų teikimo sutartis vykdoma paslaugos teikėjo registruotoje buveinėje. „MerXu“ sąlygoms taikoma Lietuvos teisė. Sutartims, kurioms taikomos šios sąlygos, teikti ir vykdyti taikomos Lietuvos teisės nuostatos. Ginčai sprendžiami teisme, kurio teritorinei jurisdikcijai priklauso paslaugų teikėjas.

Naudotojas – naudotoju tampama, kai pagal šiose Sąlygose nustatytas taisykles užregistruojama „merXu“ paskyra. Kiekvienas komercinę veiklą vykdantis ir į atitinkamą registrą įtrauktas verslo subjektas gali tapti „merXu“ platformos naudotoju. Šiose sąlygose taip pat vartojamos sąvokos „Pardavėjas“ arba „Pirkėjas“.

Paskyra – informacijos apie naudotoją rinkinys, taip pat „merXu“ platformos funkcijų rinkinys, prieinamas užsiregistravus ir prisijungus prie platformos. Turint paskyrą galima saugoti, redaguoti naudotojo duomenis, taip pat vykdyti sandorius
„merXu“ platformoje.

Registracija – taip trumpai apibūdiname platformoje esančią formą, kurią užpildžius ir pateikus pradedama kurti jūsų paskyra „merXu“ platformoje. Norėdami užsiregistruoti „merXu“ platformoje, turite pateikti visus savo įmonės duomenis,
susikurti prisijungimo vardą ir slaptažodį, su kuriais vėliau galėsite prisijungti prie savo paskyros.

Aktyvavimas – procesas, kurio metu naudotojui tampa prieinamos platformos funkcijos, leidžiančios naudotis „merXu“ platformos paskyra kaip pirkėjui.

Patvirtinimas – registruotos paskyros autorizavimas, kurį atlieka „merXu“, siekdama užtikrinti platformos naudotojų saugumą, įskaitant jų vykdomus sandorius, taip pat leisti naudotis „merXu“ paskyra kaip pardavėjui.

Instrukcija – „merXu“ naudojimo instrukcijos ir funkcijų aprašymas, įskaitant, be kita ko, taisyklių, susijusių su paskyros valdymu, darbuotojų pridėjimu ir teisių suteikimu naudotojo paskyroje, aprašymą.

Produktas – objektas arba paslauga ir objektas, kuris yra pasiūlymo dalykas, o paslauga pagal šį punktą suprantama kaip paslauga, kuri yra pagrįsta produkto pritaikymu pirkėjo lūkesčiams (personalizavimas / pritaikymas asmeniniams poreikiams), taip pat paslauga, glaudžiai susijusi su pasiūlymo dalyku.

Paslauga – paslauga, kuri yra atskiro pasiūlymo objektas, įskaitant paslaugą po jos pritaikymo asmeniniams poreikiams pagal pirkėjo lūkesčius.

Pasiūlymas – pasiūlymas sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį pardavėjo nustatytomis sąlygomis, kuriame pagal Sąlygose nurodytus reikalavimus visų pirma pateikiami produkto arba paslaugos duomenys, kurių pakanka sandoriui įvykdyti.

Sandoris – veiksmų seka, kuriuos sudaro pirkimo-pardavimo sutarties tarp pirkėjo ir pardavėjo sudarymas ir vykdymas „merXu“ platformoje.

Abonentinė sistema – planas, leidžiantis naudotis tam tikromis platformos paslaugomis ir funkcijomis.

Planas – abonentinėje sistemoje yra 4 mokami planai: pagrindinis (angl. Basic), standartinis (angl. Standard), aukščiausias (angl. Premium) ir įmonių (angl. Enterprise). Naudotojas, norintis platformoje pardavinėti savo produktus ar paslaugas, privalo pasirinkti planą.

Turinys – medžiaga (grafinė, tekstinė, vaizdinė), kurią naudotojai talpina „merXu“ platformoje, įskaitant produktų katalogus, informaciją apie produktus ar paslaugas ir duomenų bazes, kurias pateikia naudotojai ir kurios yra pasiūlymo sudarymo pagrindas.

Pagalba organizuojant transportą – „merXu“ naudotojams teikiamos su sandoriu susijusios logistinės pagalbos paslaugos.

Techninė pagalba – „merXu“ teikiamos logistinės pagalbos paslaugos naudotojams, susijusios su paskelbtais pasiūlymais.

Užklausa dėl pasiūlymo, derybos, pritaikymas asmeninėms reikmėms, techninė pagalba, pagalba organizuojant transportą – „merXu“ funkcijos, padedančios platformoje sudarytos sutarties tarp pirkėjo ir pardavėjo šalims susitarti dėl geriausių sandorio sąlygų, įskaitant susitarimą dėl kainos, siuntimo pobūdžio, mokėjimo tvarkos ir datos arba produkto ar paslaugos savybių pakeitimo (personalizavimo / pritaikymo asmeninėms reikmėms).

Lietuvos teisės nuostatos – visiems su šiomis Sąlygomis susijusiems aspektams taikoma Lietuvos teisė. Be kita ko, taikomos šios teisės normos:

 • CK – 2000 m. liepos 18 d. įstatymas – Civilinis kodeksas,
 • Autorių teisių įstatymas – 2003 m. kovo 4-5 d. įstatymas dėl autorių teisių ir gretutinių teisių,
 • Reglamentas – 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1150 dėl verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo,
 • Informacinės visuomenės paslaugų įstatymas – 2006 m. liepos 1 d. informacinės visuomenės paslaugų įstatymas.
 • Paslaugų įstatymas – 2009 m. gruodžio 5 d. paslaugų įstatymas.

2. Techninės sąlygos, būtinos „merXu“ platformai naudoti
Norint naudoti „merXu“ platformą, būtinas:

- prisijungimas prie interneto, teisingai sukonfigūruota naršyklė pagal naujausios versijos „Opera“, „Firefox“, „Chrome“ arba „Microsoft Edge“ standartus,
- ekrano skiriamoji geba – bent 1024x768,
- įjungta parinktis priimti „slapukus“,
- įjungtas JavaScript palaikymas ir veikianti el. pašto paskyra.

II. SANDORIAI, T. Y. SUTARČIŲ DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO ELEKTRONINĖMIS PRIEMONĖMIS SUDARYMO, VYKDYMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

1. Bendrosios nuostatos

 1. Jei prisijungiate prie „merXu“ platformos, patvirtinate, kad susipažinote su mūsų Sąlygomis ir su jomis sutinkate. Tai taip pat reiškia, kad su mumis sudarėte sutartį dėl paslaugų teikimo elektroniniu būdu.
 2. Kaip naudotojas duodate leidimą „merXu“ siųsti su sutartimis ir jų vykdymu susijusią informaciją užsakymo pateikimo metu nurodytu el. pašto adresu.
 3. Naudojimasis „merXu“ platforma yra nemokamas jeigu ja naudojatės kaip pirkėjas. Tačiau jei norite platformoje pardavinėti savo produktus ar paslaugas, tuomet naudojimasis „merXu“ platforma yra mokamas. Mokestis priklauso nuo naudotojo pasirinkto abonentinio plano.
 4. Išsamus abonentinių planų funkcijų aprašymas pateiktas Sąlygų priede Nr. 1 „Abonentinis mokestis“.
 5. Paslaugų teikėjas gali keisti tam tikrų platformoje teikiamų paslaugų ar funkcijų apmokestinimą. Informacija apie įkainių pakeitimus bus paskelbta „merXu“ svetainėje ne vėliau kaip prieš 21 dieną, taip pat bus pranešta naudotojams elektroniniu paštu. Naudotojai per šį laikotarpį gali nuspręsti, ar jie norės naudotis mokamomis paslaugomis.
 6. Pranešimo laikotarpiu, nurodytu II.1.5 punkte, naudotojas turės galimybę ištrinti paskyrą šių Sąlygų II.5 punkte aprašyta tvarka, jei jis nebenori tęsti mokamo naudojimosi „merXu“ platforma. Paskyros ištrynimas ankstesniame sakinyje nurodytu atveju nėra susijęs su jokių mokesčių mokėjimu.
 7. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę savo nuožiūra ir pagal vykdomas reklamines kampanijas taikyti individualias nuolaidas. Dėl galimo nuolaidos suteikimo ar jos dydžio pakeitimo nereikia keisti Sąlygų. Apie kiekvieną suteiktą nuolaidą ar jos dydžio pakeitimą „merXu“ informuoja pardavėją ne vėliau kaip prieš 21 dieną.
 8. „MerXu“ draudžia teikti neteisėtą turinį (pvz., įžeidžiančius komentarus). Siekiame, kad laikytumėtės teisės aktų nuostatų ir elgtumėtės vadovaudamiesi gerais moraliniais principais taip, kad jūsų veiksmai nedarytų neigiamo poveikio platformos veikimo saugumui ar kitaip nekenktų mūsų naudotojams. Mums ypač svarbu gerbti mūsų naudotojų ir trečiųjų šalių asmenines teises.
 9. Naudotojas įsipareigoja nepardavinėti produktų ar paslaugų, pažeidžiančių Lietuvos teisinėje sistemoje ir teisinėse sistemose, kuriose veikia sandorius sudarantys naudotojai, galiojančias nuostatas. Naudotojas įsipareigoja nepardavinėti produktų ar paslaugų, pažeidžiančių kitų asmenų teises (ypač intelektinės nuosavybės teises).
 10. Draudžiamų ir ribojamų produktų, kurie negali būti parduodami „merXu“ platformoje, sąrašas pateikiamas Sąlygų priede Nr. 2 „Draudžiami ir ribojami produktai“.
 11. Jei gausime oficialų pranešimą apie neteisėtą duomenų saugojimą, nedelsdami imsimės veiksmų, kad užkirstume prieigą prie tokių duomenų.
 12. Gavę oficialų pranešimą apie neteisėtą duomenų saugojimą, nedelsdami imsimės priemonių, kad užkirstume kelią prieigai prie tokių duomenų.
 13. Platformoje gali būti rodomas reklaminis turinys.
 14. Kaip Platformos funkciją „merXu“ siūlo techninės pagalbos ir transporto organizavimo pagalbos paslaugas. Išsami teikiamų paslaugų apimtis pateikta atitinkamai Sąlygų priede Nr. 1 „Abonentinis mokestis“.

2. Naudotojo paskyra

 1. Naudotis platforma galima užregistravus paskyrą pagal šias Sąlygas. Aktyvavus paskyrą, galėsite pateikti ir gauti produktų ar paslaugų užsakymus per „merXu“ platformą.
 2. Paskyrą galite susikurti užpildydami formą, kurią rasite svetainėje merXu.com.
 3. Duomenys, kurių mes reikalaujame registracijos metu, be kita ko, yra šie: visas jūsų įmonės pavadinimas, tikslus registruotos buveinės adresas (įskaitant šalį), el. pašto adresas ir telefono numeris, jūsų įmonės banko sąskaitos IBAN ir prisijungimo vardas bei slaptažodis, kuriuos patys sukursite registracijos metu.
 4. Atminkite, kad naudotoju galite būti tik tada, kai jūsų veikla yra aktyviai vykdoma, t. y. jūsų veikla negali būti sustabdyta.
 5. Registruojant paskyrą reikia ne tik pateikti pirmiau nurodytus duomenis, bet ir patvirtinti, kad sutinkate su šiomis Sąlygomis (tokią galimybę rasite registracijos formoje). Pateikę užpildytą formą, iš „merXu“ gausite atsakymą. Paspaudę tokiame pranešime esančią aktyvavimo nuorodą turėsite galimybę nustatyti prieigos prie paskyros slaptažodį ir patvirtinti registraciją. Tai yra momentas, kai su paslaugų teikėju sudarote sutartį dėl paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis.
 6. Nepamirškite, kad paskyros nustatymuose privalote atlikti visų registruojant paskyrą pateiktų duomenų atnaujinimus, pvz., jei pasikeičia jūsų įregistruotos bendrovės adresas, sustabdoma veikla ir kt.
 7. Naudotojų saugumo sumetimais jūsų duomenis patikrinsime.
 8. Pardavimo funkcijos bus pasiekiamos po to, kai bus patvirtinta jūsų įmonės banko sąskaita, kuri įrašyta į jūsų paskyrą, ir pasirinktas abonentinis planas. Šiuo tikslu autorizuodami paskyrą atlikite pinigų pervedimą, kuriuo ją patvirtinsite, visa suma jums bus grąžinta. Jūsų parengti pasiūlymai taps matomi kitiems naudotojams po to, kai bus baigtas patvirtinimas ir priimtas planas.
 9. Patvirtinimo būsena yra matoma kitiems naudotojams.
 10. Patvirtinimo forma gali keistis.
 11. Paslaugų teikėjas pasilieka teisę bet kada savo nuožiūra patikrinti naudotojo paskyrą, įskaitant pirkėjus, dalyvavusius „merXu“ akcijose.
 12. Savo „merXu“ paskyrą galite padaryti prieinamą darbuotojams, išvardytiems naudotojo paskyros nustatymuose. Naudodamiesi šia funkcija patvirtinate, kad jūsų nurodyti darbuotojai yra įgalioti atstovauti jūsų įmonei ir jos vardu sudaryti sutartis. Naudotojo paskyros nustatymai išsamiai aprašyti instrukcijoje. Joje, be kita ko, rasite paskyros valdymo, darbuotojų įtraukimo ir teisių suteikimo įmonės paskyroje taisyklių aprašymą.
 13. Paskyros nustatymuose galite nustatyti, kiek pranešimų apie savo veiklą „merXu“ platformoje norite gauti ir kokiu būdu juos pageidaujate gauti (el. paštu, SMS pranešimu). SMS pranešimai yra susiję su autorizavimu, kai jūsų bus paprašyta įvesti kodą, atsiųstą nurodytu telefono numeriu. Naudotojo paskyroje galite apriboti darbuotojų gaunamų pranešimų skaičių.
 14. Naudotojas neturi teisės naudoti „merXu“ platformos vidinės bendravimo programėlės kitiems tikslams, išskyrus komunikaciją, susijusią su derybomis dėl sandorių sąlygų, ypač reklamos tikslinei auditorijai siuntimo ir reklaminės medžiagos, susijusios su jos teikiamomis paslaugomis arba trečiųjų šalių teikiamomis paslaugomis, siuntimo.

3. Pasiūlymas

 1. Parduodamus produktus ar paslaugas pridėsite naudodami failą arba užpildytą formą su produkto ar paslaugos parametrais. Abi parinktys yra jūsų „merXu“ paskyroje. Privalomi pasiūlymo parametrai, be kurių nebus galima jo pateikti, yra šie:
      a. produkto ar paslaugos aprašymas.
      b. pasiūlymo pavadinimas,
      c. produkto ar paslaugos kategorija,
      d. kaina,
      e. sandorio valiuta.
 2. Kaip pardavėjas pateikiate pasiūlymą naudodami formą arba specialų failą. Turite galimybę įkelti siūlomo produkto ar paslaugos nuotraukas, vaizdo įrašus ir aprašymus. Esate atsakingas už pasiūlyme pateiktą informaciją, todėl tikimės, kad būsite patikimas (daugiau žr. skyriuje „Autorių teisės“). Galite pridėti pagrindinę nuotrauką ir iki 8 papildomų nuotraukų, kurių kiekvienos dydis ne didesnis kaip 10 MB. Nuotraukos turi būti susijusios su pasiūlymo turiniu. Nuotraukos negali pažeisti autorių teisių ir pramoninės nuosavybės teisių (ypač prekių ženklų), jose negali būti vandens ženklų ar atspindžių. Papildomose nuotraukose leidžiama rodyti naudojamą produktą, svarbias jo funkcijas stambiu planu, pakuotę, priedus išėmus iš dėžutės, produkto pasikeitimus.
 3. Pasiūlyme turi būti nurodyta grynoji pardavimo kaina, nebent norite naudoti kitas funkcijas. Nepamirškite, kad teikiamam pasiūlymui turite pasirinkti valiutą. Jei produktus ar paslaugas norėsite parduoti skirtingomis valiutomis, turėsite pateikti atskirus pasiūlymus.
 4. Jei norite parduoti produktų ar paslaugų priedus, susijusias paslaugas ar produktus, turite parengti atskirus pasiūlymus kiekvienam produktui ar paslaugai. Priešingu atveju „merXu“ pasilieka teisę peržiūrėti ir pašalinti pasiūlymą, kol bus išsklaidytos abejonės.
 5. Viena iš „merXu“ platformos funkcijų yra valiutų kurso skaičiuoklė, kurios pagalba galima sužinoti „merXu“ platformos pasiūlymų kainą kitomis valiutomis. Kainos kitomis valiutomis apskaičiuojamos pagal Europos centrinio banko skelbiamą vidutinį valiutos kursą paskutinę darbo dieną prieš tam tikrą dieną (pvz., sandorio arba valiutos užklausos dieną). Atkreipkite dėmesį, kad perskaičiavimas yra pagalbinio pobūdžio, o užsienio valiuta nurodytos kainos yra tik iliustracinio pobūdžio
 6. Nuo pasiūlymo paskelbimo momento jo turinys jums yra privalomas. Pakeitimas laikomas nauju pasiūlymu (taip atsitiks, pvz., jei teiksite personalizavimo / pritaikymo asmeninėms reikmėms paslaugą).
 7. „MerXu“ pasilieka teisę papildyti pardavėjo pasiūlymus papildomais produktų ar paslaugų parametrais. Papildymas grindžiamas patikrintais informacijos šaltiniais, visų pirma EAN arba produktų gamintojų pateiktais katalogais.
 8. Pagrindiniai parametrai, lemiantys pasiūlymų pozicionavimą, t. y. tam tikrą patrauklių pasiūlymų matomumą, yra
  šie:

             a. pavadinimas, pagrindiniai parametrai (gamintojas), aprašymo turinys (rūšiavimas atliekamas pagal tai, kaip gerai naudotojo įvestas tekstas sutampa su pasiūlyme pateiktu tekstu);
             b. aprašymas, nuotraukos, savybės (rūšiavimas atliekamas atsižvelgiant į tai, ar atitinka kokybės kriterijus, visų pirma aprašymo ilgį ir nuotraukų skaičių);
             c. kaina – kainos kriterijus turi įtakos rūšiavimui tuo atveju, jei naudotojas pateikia tokį prašymą.

     9. Pozicionavimas grindžiamas objektyviais veiksniais. „MerXu“ nevykdo personalizuoto rūšiavimo. Daugiau apie gaires, padėsiančias geriau matyti jūsų pasiūlymą, galite perskaityti instrukcijoje „Patrauklus pasiūlymas“.
    10. Rekomenduojamų pasiūlymų rodymas „merXu“ pagrindiniame puslapyje kategorijoje „Reklamuojama“ priklauso nuo patrauklios kainos, kokybės ir produkto ar paslaugos unikalumo.
    11. Rekomenduojamų pasiūlymų rodymas „merXu“ pagrindiniame puslapyje kategorijoje „Populiariausi“ priklauso nuo to, kuris produktas ar paslauga yra įdomiausia, t. y. daugiausiai naudotojų peržiūrėjo konkretų pasiūlymą.
    12. Siūlomi pardavėjai kategorijoje „Jie mumis pasitikėjo“ rodomi nemokamai pagal pardavėjo pateiktų pasiūlymų skaičiaus ir patrauklumo parametrą. Tai, kad pardavėjas talpinimas tarp patikimų subjektų, lemia abipusis pasitikėjimu tarp „merXu“ ir pardavėjo.
    13. „MerXu“ nėra sudarytų sutarčių šalis. Neatsakome už naudotojų veiksmus, netinkamą sudarytų sutarčių vykdymą ar nevykdymą, taip pat už produktų ar paslaugų kokybę, saugumą ar teisėtumą ir jų pristatymo ar teikimo procesą.

4. Užsakymo vykdymas

 1. Norint atlikti veiksmą „merXu“ platformoje reikia prisijungti nurodant teisingą prisijungimo vardą ir slaptažodį
 2. „MerXu“ suteikia galimybę derėtis dėl pasiūlymo sąlygų per bendravimo programėlę, esančią jūsų paskyros užsakymų skydelyje. Prieš derybas rekomenduojame sudaryti susitarimą dėl informacijos neatskleidimo. Kiti naudotojai neprieina prie turinio ir duomenų, kuriais keičiamasi per bendravimo programėlę, išskyrus „merXu“, kuri prie jų prieina tiek, kiek būtina norint tinkamai teikti paslaugas, susijusias su Sąlygų II.10-12 punktų nuostatomis
 3. „MerXu“ suteikia galimybę per platformą sudarytų sutarčių šalims pritaikyti pasiūlymą prie pirkėjo poreikių per pirkimo metu aktyvią „Pasiūlymo užklausos“ funkciją. Bendravimas vyksta per platformoje esančią bendravimo programėlę
 4. Pateikiant „Pasiūlymo užklausą“ galima užbaigti užsakymą (patvirtinant tolesnius pirkimo etapus) ir taip atidėti pirkimą, kol pardavėjas ir pirkėjas susitars dėl pasiūlymo sąlygų ir jas patvirtins.
 5. Pardavėjas, atsakydamas į užklausą dėl pasiūlymo, per „merXu“ išsiųstame pranešime nurodo, ar galima keisti pasiūlymą, ir pateikia naują produkto ar paslaugos pasiūlymą, pritaikytą pagal pirkėjo užklausą (šiose Sąlygose tai vadinama „personalizavimu / pritaikymu asmeninėms reikmėms“).
 6. Kai pirkėjas priima pasiūlymą, tai prilygsta sutarties dėl pardavėjo siūlomo pakeisto produkto ar paslaugos pirkimo sudarymui.
 7. Prieš užbaigdami užsakymą, iš pardavėjo gausite informaciją apie bendrą bruto užsakymo kainą, įskaitant mokesčius ir susijusias išlaidas. Paspaudę nuorodą „Patvirtinti užsakymą“, patvirtinate produktų ar paslaugų sąrašą ir kainą ir taip sudarote sutartį su pardavėju.
 8. Jei užsakymą pateikiate derybų būdu, kaip nurodyta II.4.2. punkte, jūs, kaip pirkėjas, pasiūlote kainą, kurią norite mokėti už pardavėjo produktą ar paslaugą. Užsakymas patvirtinamas, kai abi šalys – pirkėjas ir pardavėjas, sutinka su nauja pardavėjo siūloma produkto ar paslaugos kaina.
 9.  Automatiškai gausite užsakymo patvirtinimą. Abiem šalims – pardavėjui ir pirkėjui, išsiųsime el. laišką kartu su kitos šalies duomenimis, atsisiųstais iš jūsų paskyros. Pardavėjas gaus jūsų duomenis, reikalingus sąskaitai faktūrai išrašyti ir išsiųsti.
 10. Pagal sudarytą sutartį pirkėjas turi sumokėti pardavėjui už produktą ar paslaugą iki pardavėjo nustatyto termino.
 11. Jei užsakymo įvykdyti neįmanoma, informuokite pirkėją per 24 darbo valandas.
 12. Pardavėjas privalo atsakyti į pirkėjo pranešimą „merXu“ platformos bendravimo programėlėje per 24 valandas nuo jo gavimo. Į šį laiką neįeina savaitgaliai ir valstybinių švenčių dienos pardavėjo registracijos šalyje. Laiku pateiktų atsakymų procentas per tam tikrą kalendorinį mėnesį turi būti ne mažesnis kaip 80 % atsakymų, pateiktų pagal šią nuostatą.

5. Sutarčių dėl paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis sudarymo ir nutraukimo sąlygos

 1. Bet kuriuo metu galite ištrinti savo paskyrą parašydami el. paštu pagalba@merxu.com. „MerXu“ paslaugų atšaukimas neturės įtakos galimybei naudotis savo užsakymais – juos galėsite užbaigti per 30 dienų nuo paskutinio užsakymo pateikimo dienos. Pasibaigus elektroninėmis priemonėmis teikiamų paslaugų sutarties galiojimui, mes vis dar galime suteikti jums informaciją, kurią sukūrėte arba įvedėte į savo paskyrą. Šiuo klausimu kreipkitės adresu: pagalba@merxu.com.
 2. Sutartis tarp jūsų ir „merXu“ bus nutraukta ištrynus jūsų paskyrą. Sutartis nutraukiama praėjus 30 dienų nuo paskutinio užsakymo, pateikto arba gauto per ištrintą paskyrą.
 3. Jūsų paskutinis užsakymas bus tvarkomas pagal sąlygas, galiojančias tuo metu, kai pradėjote teikti užsakymą.
 4. Jei pažeidžiate šių sąlygų nuostatas, pasiliekame teisę nutraukti paskyros saugojimo sutartį, apie tai pranešę prieš trisdešimt dienų. Jums pateiksime tokio sprendimo pagrindimą. Iš naujo registruojant paskyrą „merXu“ platformoje reikės gauti mūsų sutikimą. Laikydamiesi Sąlygų, galite išvengti tokios situacijos.

6. Autorių teisės

 1. Teikdama paslaugas, „merXu“ teikia naudotojams autorių teisių saugomą turinį. Draudžiama kopijuoti ir bendrinti bet kokį „merXu“ prieinamą turinį, nebent atskirose sutartyse būtų numatyta kitaip.
 2. Kad galėtumėte naudotis „merXu“ platforma, mums reikia jūsų sutikimo naudoti jūsų pateiktas produktų ar paslaugų nuotraukas ir aprašymus. Leidimą naudotis intelektinės nuosavybės teisėmis mums ir kitiems naudotojams suteikiate tuo metu, kai įkeliate savo medžiagą į mūsų serverį (žr. šių Sąlygų II.3-4 punktus), ir tai apima visas naudojimo sritis, kurios yra žinomos įkėlimo dieną.
 3. Mums reikia jūsų sutikimo naudoti jūsų intelektinės nuosavybės teises tiek, kiek pasiūlymai gali būti kuriami, papildomi ir tvarkomi kitomis formomis ir jais dalijamasi.
 4. Atminkite, kad suteikta licencija taip pat taikoma vadinamųjų išvestinių produktų kūrimui ir numato galimybę naudoti medžiagą siekiant papildyti kitų subjektų, taip pat ir tų, kurie gali konkuruoti su jumis, pasiūlymus.
 5. Gerosios praktikos aprašymas pagal autorių teises yra šių Sąlygų Priedas Nr. 5 „„MerXu“ intelektinės nuosavybės teisių apsaugos gerosios praktikos kodeksas“.

7. Kontaktai

 1. Su mumis galite susisiekti raštu, išsiųsdami laišką adresu UAB MerXu. Ukmergės g. 369A, Vilnius 12107, Lietuva, arba elektroniniu paštu, adresu pagalba@merxu.com.
 2. „MerXu“ gali naudoti visus duomenis, kuriuos įvedėte savo paskyroje, kad su jumis susisiektų.
 3. Tiek „MerXu“, tiek naudotojai privalo nedelsdami informuoti vieni kitus apie bet kokį el. pašto adreso, skirto paslaugoms teikti, taip pat kitų kontaktinių duomenų ir adresų pasikeitimą.

8. Pretenzijos

 1. „MerXu“ privalo užtikrinti tinkamą platformos veikimą ir prireikus padėti jums išspręsti technines problemas.
 2. Jei, jūsų nuomone, „merXu“ veikia netinkamai, galite pateikti skundą rašydami el. adresu: pagalba@merxu.com. Skunde turėtų būti nurodyti jūsų duomenys, glaustai aprašytas prieštaravimas, problemos data ir laikas bei pasiūlymas, kaip išspręsti problemą.
 3. Į jūsų skundą atsakysime per 14 dienų. Itin sudėtingais atvejais pasiliekame teisę šį laikotarpį pratęsti.
 4. Jei jūsų skunde trūksta duomenų, kad galėtume išspręsti problemą arba pateikti atsakymą, paprašysime jūsų jį papildyti. Skundo nagrinėjimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai gauname išsamų, būtiną jūsų prieštaravimo aprašymą.

9. Rizika, susijusi su naudojimusi elektroninėmis priemonėmis teikiamomis paslaugomis

 1. Nepamirškite, kad naudodamiesi internetu galite patirti:
 • kenkėjiškos programinės įrangos, veikiančios tinklo aplinkoje ir platinamos per kodo kopijavimą, poveikį,
 • saugumo priemonių pažeidimą, siekiant gauti asmeninę ir konfidencialią informaciją, ir dėl to tapatybės vagyste siunčiant netikrus elektroninius pranešimus, panašius į autentiškus,
 • duomenų viliojimą (angl. phishing), siunčiant netikrą elektroninę informaciją, labai panašią į tikrą, ir dėl to gaunant asmeninę ir konfidencialią kliento informaciją,
 • neleistiną pasiklausymą naudojant kompiuterių programinę įrangą, kurios tikslas – perimti ir galbūt analizuoti tinkle perduodamus duomenis (šnipinėjimo programinė įranga),
 • nuosavybės teise priklausančių autorių teisių pažeidimą, kai jos neleistinai kopijuojamos ir naudojamos be įgalioto subjekto sutikimo ir žinios,
 • trečiųjų šalių modifikuotos kenkėjiškos programinės įrangos poveikį.

     2. Imamės veiksmų, kad sumažintume tokių grėsmių riziką, visų pirma nuolat stebėdami programinę įrangą, tinklą ir informuodami jus apie išaugusią tam tikros rūšies riziką.

10. Atsakomybė

 1. Sandoriai sudaromi tarp platformos naudotojų, todėl „merXu“ neprisiima atsakomybės už naudotojų elgesį, netinkamą sutarčių vykdymą ar nevykdymą, taip pat už naudotojų ir trečiųjų šalių veiksmų, kuriais pažeidžiamos šių sąlygų nuostatos, pasekmes.
 2. Reaguosime, jei savo veiksmais pažeisite šias Sąlygas. Esant tokiai situacijai, galime jus įspėti. Jei to nepakanka, turime teisę apriboti jūsų paskyros funkcionalumą. Paskutinis žingsnis bus paskyros sustabdymas pagal šių Sąlygų II.12 punktą.
 3. Neatsakome už jokių teisės aktuose numatytų produktų ar paslaugų fizinių ir teisinių trūkumų garantiją ir nesuteikiame kokybės garantijos.
 4. „MerXu“ neatsako už visišką ar dalinį paslaugų teikimo nutraukimą, atsiradusį dėl gedimų, sistemų (įskaitant perdavimo sistemas ir IRT sistemas) veikimo sutrikimų, kurių mes negalime kontroliuoti, arba dėl būtinybės atlikti platformos techninės priežiūros darbus.
 5. Nepaisant to, pasiliekame teisę sustabdyti arba nutraukti teikiamas paslaugas susidarius išskirtinėms aplinkybėms, už kurias taip pat neprisiimame atsakomybės.

11. Jūsų paskyros saugumas

 1. Jei turėsime pagrįstų abejonių dėl jūsų paskyros saugumo, paprašysime jūsų pakeisti prieigos slaptažodį. Pakeitę slaptažodį, atgausite prieigą prie savo paskyros.
 2. Turėdami pagrįstų priežasčių įtarti saugumo pažeidimą, galime laikinai užblokuoti paskyras arba prieigą prie pasirinktų paslaugų, jei manome, kad jūsų paskyros arba kitų naudotojų saugumas yra pažeistas. Blokavimai gali būti panaikinti iš karto, kai tik paaiškėja problemos šaltinis ir jis pašalinamas.

12. Paskyros sustabdymas

 1. Kai pažeidžiate šių Sąlygų nuostatas, mes galime sustabdyti jūsų paskyrą. Ypač tai gali atsitikti jei:
    a. teikiate neteisėtą turinį, t. y. įžeidžiančias nuomones,
    b. parduodate draudžiamus arba suklastotus produktus ar paslaugas,
    c. neatnaujinate savo duomenų,
    d. sustabdote ar nutraukiate verslo veiklą (pagal Juridinių asmenų registre apie verslą nurodytą informaciją)
    e. neatsakote naudotojams per šių Sąlygų II.4.12. punkte nurodytą laiką,
    f. naudojate „merXu“ bendravimo programėlę kitais tikslais nei bendravimas, susijęs su derybomis dėl sandorio sąlygų pagal šių Sąlygų II.2.14 punktą,
    g. pakartotinai (bent 3 kartus) gaunate neigiamus sandorių įvertinimus, rodančius, kad pažeidėte Sąlygas.
 2. „MerXu“ turi teisę sustabdyti naudotojo paskyrą, jei kyla įtarimų, kad naudotojas naudoja paskyrą neteisėtais tikslais, ypač sukčiavimo sandoriams. Jei iš naudotojo reikia gauti papildomų paaiškinimų ar dokumentų, „merXu“ sustabdo paskyros galiojimą, kol bus išsiaiškintas šis klausimas.
 3. Esant aplinkybėms, pateisinančioms paskyros sustabdymą, „merXu“ savo nuožiūra gali suteikti jums prieigą prie sustabdytos paskyros ir galimybę naudotis funkcijomis, skirtomis atsiskaityti už mokėjimus ir užbaigti iki paskyros sustabdymo sudarytas sutartis, tačiau su sąlyga, kad sustabdžius verslo veiklą arba panaikinus įrašą atitinkamame registre, gali būti apsunkintas sandorių užbaigimas (apie tai jūs taip pat privalote informuoti kitą atitinkamo sandorio šalį). Kitos paskyros funkcijos bus išjungtos.
 4. Sąlygų II.12.1 punkto a ir b papunkčiuose ir II.12.2. punkte aprašytais atvejais „merXu“ gali atsisakyti suteikti prieigą prie sustabdytos paskyros.
 5. Jūsų paskyros sustabdymo metu el. paštu pateiksime jums paaiškinimą dėl tokio sprendimo.
 6. Tam tikrais atvejais taip pat galime atsisakyti užregistruoti paskyrą, jei anksčiau naudota paskyra buvo sustabdyta. Tokiu atveju, likus ne mažiau kaip 30 dienų iki paslaugų teikimo jums nutraukimo, el. paštu jums paaiškinsime, kodėl priimtas toks sprendimas. Tam tikrais Sąlygose nurodytais atvejais paslaugų teikimą galime nutraukti per trumpesnį laikotarpį.
 7. „MerXu“ turi teisę vėl įjungti sustabdytą paskyrą.
 8. Jei jūsų paskyra sustabdoma, negalėsite dalyvauti ar tęsti dalyvavimo vykdomose „merXu“ akcijose. Jei prieš sustabdant jūsų paskyros galiojimą dalyvavote akcijose, kuriose jau būta pagrindo sustabdyti jūsų paskyros galiojimą, turėsite gautą naudą grąžinti „merXu“.

13. Sandorių reitingai

 1. „MerXu“ gali suteikti naudotojams galimybę pareikšti savo nuomonę ir įvertinti naudotoją dėl derybų ir patirties su naudotoju, su kuriuo jis sudarė arba buvo suinteresuotas sudaryti sandorį. Šis vertinimas bus matomas sandorio šalims ir „merXu“. „MerXu“ pasilieka teisę ateityje skelbti visų arba pasirinktų vertinimų turinį pasiūlymų puslapyje. Apie galimybę skelbti vertinimus naudotojai bus informuoti prieš 30 dienų.
 2. Naudotojui suteiktas sandorio įvertinimas turi būti glaustas ir griežtai susijęs su atliktu sandoriu. Sandorio įvertinimas neturi pažeisti geros praktikos ar trečiųjų šalių teisių, taip pat jame neturi būti reklaminio turinio, nukreipiančio į kitas nei merxu.com svetaines.
 3. Naudotojas, gavęs sandorio įvertinimą, gali į jį atsakyti. Atsakymas matomas tik sandorio šalims ir „merXu“.
 4. „MerXu“ nedaro įtakos sandorių reitingui, atitinkančiam II.13.2 punktą. Tačiau, jei abi sandorio šalys sutinka, ji gali ištrinti arba redaguoti sandorio reitingą, jei jis paskelbtas pagal II.13.1 punkto trečią sakinį.
 5. Dėl pasikartojančių neigiamų sandorių reitingų, rodančių Sąlygų pažeidimą, gali būti visam laikui arba laikinai apribotos paskyros funkcijos (sustabdyta paskyra).
 6. Sustabdžius naudotojo paskyrą, taip pat ištrynus naudotojo paskyrą, visi mokesčiai, kuriuos naudotojas privalo sumokėti „merXu“, nėra grąžinami.

14. Privatumas

 1. Jūsų duomenis tvarkome vadovaudamiesi privatumo politika, kuri yra Sąlygų priedas Nr. 4 „Privatumo politika“.
 2. Analitiniais ir statistiniais tikslais galime tvarkyti kitus, pirmiau nenurodytus, bet su jūsų veikla „merXu“ platformoje susijusius duomenis. Tai darome siekdami gerinti teikiamų paslaugų kokybę, taip pat tobulinti „merXu“ platformą.

III BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Sąlygos įsigalioja jų paskelbimo svetainėje www.merxu.com dieną, atsižvelgiant į toliau nurodytus 2 ir 3 punktus.
 2. „MerXu“ gali iš dalies pakeisti šias Sąlygas ir paskelbti naują jų redakciją. Pakeitimas įsigalioja paslaugų teikėjo nurodytą dieną. Šis laikotarpis negali būti trumpesnis nei 15 dienų nuo pakeistų Sąlygų paskelbimo platformoje momento. Laikotarpis gali būti trumpesnis, jei privalome pakeisti Sąlygas per trumpesnį laikotarpį arba išimties tvarka keičiame Sąlygas siekdami užkirsti kelią nenumatytai ir tiesioginei grėsmei.
 3. 2022 m. gruodžio 1 d. platformoje paskelbtos Sąlygos subjektams, kurie jų paskelbimo dieną yra naudotojai, įsigalioja 2022 m. gruodžio 1 d. Subjektams, kurie užregistruoja paskyrą platformoje ir tampa naudotojais šios Sąlygų redakcijos paskelbimo dieną arba vėliau, ši Sąlygų redakcija jiems yra privaloma nuo paskyros registracijos dienos.
 4. Užsakymai, pateikti (įskaitant patvirtintus pardavėjo ir priimtus pirkėjo) iki pakeitimų įsigaliojimo, vykdomi pagal
  iki šiol galiojusias taisykles.
 5. Apie šių Sąlygų pakeitimus informuosime el. paštu. Jei atsisakysite priimti pakeitimus, tai reikš, kad norite nutraukti sutartį su „merXu“. Neatsakius į išsiųstą pranešimą apie šių Sąlygų pakeitimą, laikoma, kad sutinkate su jų turiniu.
 6. Šios Sąlygos parengtos ir joms taikoma Lietuvos teisė, ypač Lietuvos teisė taikoma šiose Sąlygose numatytoms sutartims ir jų vykdymui.
 7. Šiose Sąlygose nereglamentuotais klausimais taikomos atitinkamos Lietuvos teisės nuostatos.
 8. Šių Sąlygų priedai yra neatskiriama jų dalis.
 9. Sąlygos parengtos lietuvių ir anglų kalbomis. Esant prieštaravimams, vadovaujamasi redakcija lietuvių kalba.
 10. Kilus bet kokiems ginčams, susijusiems su mūsų teikiamomis paslaugomis, esame pasirengę siekti taikaus ginčų sprendimo tarpininkavimo būdu.  Kadangi tarpininkavimas yra savanoriškas, abi ginčo šalys turi sutikti spręsti ginčą tarpininkavimo būdu. Tokiu atveju mes jums pateiksime kelis kandidatus mediatorius iš Mediatorių sąrašo, kurį skelbia Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba.

IV PRIEDAI

 1. Priedas Nr. 1 Abonentinis mokestis
 2. Priedas Nr. 2 Draudžiami ir ribojami produktai
 3. Priedas Nr. 4 Privatumo politika
 4. Priedas Nr. 5 „MerXu“ intelektinės nuosavybės teisių apsaugos gerosios praktikos kodeksas