merXu
Atšaukti

„MerXu“ gerosios praktikos kodeksas intelektinės nuosavybės teisių apsaugai


§1 Bendrosios nuostatos

 1. „MerXu“ gerosios praktikos kodeksas intelektinės nuosavybės teisių apsaugai yra principų rinkinys, kuriuo privalo vadovautis visi „MerXu“ platformos naudotojai, tačiau „MerXu“ terminai ir sąlygos toliau išlieka pagrindiniu dokumentu, pagal kurį naudotojams teikiamos paslaugos elektroniniu būdu.

 2. Kodeksas nėra privalomąsias įstatymų nuostatas pakeičiantis normų rinkinys; jis atlieka informacinę paskirtį ir nustato aukštą naudotojų ir „MerXu“ intelektinės nuosavybės teisių apsaugos standartą, įskaitant reagavimo į „MerXu“ naudotojų intelektinės nuosavybės pažeidimus mechanizmus.

 3. „MerXu“ naudotojai imasi veiksmų, vadovaudamiesi kodekso nuostatomis, gerosios praktikos principais ir sąžiningos konkurencijos taisyklėmis.

 4. „MerXu“ įsipareigoja vykdyti verslą taip, kad būtų gerbiamos ir saugomos tiek įmonės, tiek naudotojų intelektinės nuosavybės teisės.

§2 Apibrėžimai

 1. Terminai, vartojami „MerXu“ gerosios praktikos kodekse intelektinės nuosavybės teisių apsaugai:

  a) Intelektinės nuosavybės teisės – autorių teisės, pramoninės nuosavybės teisės ir teisės į duomenų bazes: teisės į dizainus, prekių ženklus, logotipus, interneto domenus, programinę įrangą (įskaitant pirminį programos tekstą), teisės į duomenų bazes (kūriniai, kaip apibrėžta Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme, ir sui generis teisėmis saugomi kūriniai pagal Duomenų bazių įstatymą), teisės į konfidencialią informaciją, teisės į komercines paslaptis, teisės į gerosios patirties pavyzdžius ir kitos intelektinės nuosavybės teisės, registruotos ar neregistruotos.

  b) Pažeidėjas – naudotojas, kuris:

  i. Pažeidžia kito naudotojo intelektinės nuosavybės teises arba

  ii. pažeidžia subjekto, kuris nėra naudotojas, intelektinės nuosavybės teises, ar

  iii. Įtariama, kad pažeidė intelektinės nuosavybės teises;

  c) Civilinis ar baudžiamasis procesas – byla dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, kurią gali inicijuoti „MerXu“ (bylos dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo, pranešus apie autorystės pasisavinimą, prekės ženklinimą padirbtu prekės ženklu, iš to gaunant nuolatines pajamas, ir civilinių ikiteisminių ir teisminių procedūrų, susijusių su netinkamu paslaugų teikimo elektroninėmis priemonėmis (nesilaikant Terminių ir sąlygų) sutarties vykdymu;

  d) Suklastotos prekės – prekės, kurios neteisėtai naudoja kito subjekto intelektinę nuosavybę (įskaitant neteisėtai gaunamą finansinę naudą); prekės, kurios yra identiškos subjekto užregistruotam prekės ženklui arba kurių įprastomis prekybos sąlygomis negalima atskirti nuo subjekto užregistruoto prekės ženklo.

  e) Pranešimas – informacija apie intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą, atsiųsta el. paštu pagalba@merxu.com.

Kodekse taip pat vartojami terminuose ir sąlygose apibrėžti terminai. Tokiu atveju jie interpretuojami pagal terminuose ir sąlygose nurodytas reikšmes.

§3 Pagrindiniai „MerXu“ naudotojams taikomi veiklos principai

 1. Kaip nurodyta terminuose ir sąlygose, „MerXu“ naudotojams draudžiama:

  a) pateikti turinį, kuris yra neteisėtas, ir

  b) parduoti produktus, kurie pažeidžia Lenkijoje galiojančius įstatymus ir naudotojų, sudarančių sandorį, teisinės sistemos nuostatas.

 2. Naudotojams draudžiama parduoti produktus, kurie pažeistų kitų subjektų, įskaitant naudotojus, intelektinės nuosavybės teises.

 3. „MerXu“ portale intelektinės nuosavybės pažeidimai yra netoleruotini, todėl prieš pažeidėjus bus imtasi kodekse numatytų priemonių.

 4. Naudotojai privalo imtis veiksmų, kad apgintų intelektinės nuosavybės teises ir informuotų „MerXu“ apie bet kokius veiksmus, pažeidžiančius jų intelektinės nuosavybės teises. Apie intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus pranešama elektroniniu paštu adresu pagalba@merxu.com. Pranešime pateikiama pagrindinė informacija apie intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą, įskaitant pasiūlymo numerį ir pažeistų išimtinių teisių aprašymą.

 5. Norėdamas naudotis „MerXu“ platforma, naudotojas sutinka leisti naudoti naudotojo paruoštus produktų aprašus ir nuotraukas (žr. terminų ir sąlygų 3 punktą). Norint papildyti, dalytis ar tvarkyti kitomis informacijos bendrinimo formomis, būtinas naudotojo sutikimas. Naudotojų veiksmai, susiję su bendrinamos medžiagos naudojimu, nelaikomi intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu.

§4 Reagavimo į praneštus intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus būdai, „MerXu“ inicijuoti veiksmai

 1. Aukščiau nurodytas taisykles pažeidžiantys pasiūlymai bus šalinami iš svetainės, o prieš pardavėją bus imtasi atitinkamų sprendimų ir veiksmų – nuo įspėjimo iki paskyros blokavimo.

 2. Gavus pranešimą apie intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą ar kitu būdu sužinojus apie intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą, „MerXu“ atlieka toliau nurodytus veiksmus pranešimą pateikusio naudotojo atžvilgiu:

  a) „MerXu“ informuoja naudotoją apie gautą pranešimą,

  b) „MerXu“ prašo naudotojo pateikti visą reikiamą informaciją, kad būtų galima nustatyti, ar buvo pažeistos intelektinės nuosavybės teisės (nurodyti pasiūlymo numerį, gautų išimtinių teisių numerį, pvz., prekės ženklo apsaugos teisės),

  c) „MerXu“ tuomet tikrina pranešimą ir įsitikina:

  i. Ar jį pateikė įgaliotas asmuo,

  ii. Ar pranešime pateikta visa reikalinga informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti, ar buvo pažeistos intelektinės nuosavybės teisės,

  iii. Ar suklastotos prekės pateko į rinką, ar įvyko kito tipo intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas,

  d) „MerXu“ informuoja naudotoją apie veiksmus, kurių buvo imtasi prieš pažeidėjus, arba pateikia kitą su pranešimu susijusią informaciją.

 3. „MerXu“ veiksmai pažeidėjo atžvilgiu:

  „MerXu“ kreipiasi į pažeidėją ir reikalauja paaiškinimo,

  „MerXu“ imasi kitų aiškinamųjų ir patvirtinamųjų veiksmų,

  „MerXu“ imasi su konkrečiais pasiūlymais ar paskyromis susijusių veiksmų (pvz., juos pašalina) (vadovaujantis terminuose ir sąlygose nurodytomis procedūromis),

  „MerXu“ gali inicijuoti civilinę ar baudžiamąją bylą dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo,

  „MerXu“ nutraukia bendradarbiavimą su naudotojais, kurie nesilaiko šiame kodekse išdėstytų principų, šių naudotojų sąskaita.

 4. „MerXu“ bendradarbiauja su gamintojais, intelektinės nuosavybės teisių savininkais, ir platintojais, siekiant pagerinti suklastotų prekių aptikimo būdus ir kitų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimų prevenciją.

 5. Baudžiamosios bylos atveju, „MerXu“ įsipareigoja padėti teisėsaugos institucijoms – teikti joms visą informaciją, reikalingą intelektinės nuosavybės teisių pažeidimui įvertinti.

§5 Galutinės nuostatos

 1. Gerosios praktikos kodeksas yra terminų ir sąlygų priedas, todėl naudotojai privalo juo vadovautis.

 2. Visi šios svetainės naudotojai privalo laikytis kodekso nuostatų ir atsakyti už intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus.

 3. Kad būtų galima imtis pačių efektyviausių veiksmų, „MerXu“ būtina pateikti visus turimus įrodymus apie intelektinės nuosavybės teisių pažeidimą.

 4. Klausimams, kurie nėra aptarti gerosios praktikos kodekse, taikomos visuotinai galiojančių įstatymų nuostatos. Kodekso nuostatos, reglamentuojančios konkretų klausimą ne pagal galiojančių teisinių reglamentų nuostatas, naudotojo neatleidžia nuo prievolės jų laikytis.