merXu
Atšaukti

PRIVATUMO POLITIKA


ĮŽANGINIAI ŽODŽIAI.

KAS MES ESAME. KELI APIBRĖŽIMAI, KAD GERIAU VIENI KITUS SUPRASTUME. IR KODĖL TAI RAŠOME

Susipažinkime:

Mes esame merXu Group, susijusių ūkio subjektų, veikiančių Europos Sąjungoje, grupė (subjektų duomenis galite rasti šio aprašymo apačioje), kurių kiekvienas yra atsakingas už vietinę merXu svetainės versiją.

Kad jūs galėtumėte be trikdžių naudotis visomis mūsų svetainės versijomis kiekvienoje šalyje, visos merXu Group įmonės dirba drauge, o tai reiškia, kad kartu vykdo ir jūsų duomenų administravimą. Visos grupės įmonės bendrai laikomos duomenų valdytojomis.

Jei esate lietuviškos svetainės vartotojas, visus reikalavimus, klausimus ir užklausas siųskite mūsų Estijos įmonei, kuri yra Merxu OÜ, kurios buveinė yra Jalgpalli g. 1, Talinas 11312. Registracijos kodas 16053033.

Taip pat galite susisiekti elektroniniu būdu: pagalba@merxu.com.

Toliau aptarsime kelis apibrėžimus. Prašome atidžiai juos perskaityti.

 • BDAR – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kurio tikslas – užtikrinti, kad Europos Sąjungoje asmens duomenys būtų saugomi ir tvarkomi laikantis vienodų duomenų apsaugos taisyklių. Pilnas šio dokumento pavadinimas – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
 • Asmens duomenys – informacija, pagal kurią galime jus identifikuoti, arba kurią priskyrėme jums savo duomenų bazėje bendradarbiavimo metu.
 • Asmens duomenų tvarkymas – su asmens duomenimis atliekami veiksmai. Pavyzdžiui, duomenų rinkimas, įvedimas į mūsų IT sistemas, analizavimas, taisymas, jungimas į rinkinius, perkėlimas iš vieno serverio į kitą, ištrynimas.
 • Platforma – mūsų svetainė, interneto platforma, veikianti merXu.com adresu, kartu su visais šalutiniais puslapiais.
 • Darbuotojas – kad būtų aiškiau, šiuo terminu apibrėžiame ir asmenį, įdarbintą pagal darbo sutartį, ir asmenį, įdarbintą pagal civilinę paslaugų sutartį (paslaugų teikimo sutartis).
 • Darbdavys – kad būtų aiškiau, šiuo terminu apibrėžiame ir asmenį, kuris įdarbina darbuotojus pagal darbo sutartį, ir asmenį, kuris įdarbina darbuotojus pagal civilinę paslaugų sutartį.

Kodėl jums tai aiškiname?

Svarbu, kad žinotumėte, kas vyksta su jūsų duomenimis. Norime aiškiai nurodyti, kaip mes saugome jūsų asmens duomenis, ką su jais darome, ir kodėl jie mums reikalingi.

Be to, privatumo politika, kurią šiuo metu skaitote, yra viena iš BDAR nustatytų prievolių. Jei norite įsitikinti, kad pateikėme jums visą informaciją, galite mus patikrinti. Mūsų minėta prievolė nustatyta BDAR 13 ir 14 straipsniuose.

DUOMENŲ VALDYTOJAS - KAS TAI IR KĄ JIS DARO

Duomenų valdytojas priima sprendimą dėl asmens duomenų tvarkymo tikslo ir būdo – kodėl ir kaip (kokiomis priemonėmis) tvarkomi asmens duomenys.

Naudodamiesi merXu platforma susidursite su skirtingais duomenų administratoriais.

Valdytojas, atsakingas už visus klausimus, susijusius su platformos veikimu, visomis jūsų įmonei teikiamomis paslaugomis, esame mes. Tai mes ir aiškiname šioje privatumo politikoje.

Naudodamiesi merXu, kiti subjektai taip pat bus laikomi asmens duomenų valdytojas. Elektroninių mokėjimo paslaugų duomenų valdytojas yra mokėjimų operatorius. Jūsų duomenų valdytojas, nurodytas sudarant sutartį mūsų platformoje ir reikalingas jos vykdymui, yra laikomas jūsų sandorio šalimi. O jūsų sandorio šalies asmens duomenų (jo darbuotojų) valdytojas esate jūs (jei užsiregistravote merXu kaip individualus verslininkas) arba jūsų įmonė (jei esate darbuotojas).

DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS IR TEISINIS PAGRINDAS

KODĖL MES RENKAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS IR KOKIU TIKSLU JUOS TVARKOME

Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas ir teisinis pagrindas priklauso nuo to, kas jūs esate.

 • Esu neregistruotas naudotojas, naršantis merXu svetainėje

  Mes netvarkome jūsų asmens duomenų. Tačiau tai nereiškia, kad mes neturime duomenų, susijusių su tuo, kaip jūs naudojate merXu svetainę. Turime tik tuos duomenis, kuriais galime jus identifikuoti. Išsamesnės informacijos ieškokite slapukų politikoje.

 • Esu savarankiškas darbuotojas ir turiu merXu registruotą paskyrą

  Tvarkome jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

  Visų pirma, kad galėtume jums teikti platformoje prieinamas paslaugas, vadovaujantis mūsų terminais ir sąlygomis.

  Teisinis pagrindas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą, kuriame nurodoma, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi sutarties (įskaitant paraiškų nagrinėjimą), kurios šalimi jūs esate, vykdymo tikslais (arba, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi šios sutarties sudarymo tikslu). Tarp mūsų sudarytos sutarties turinys pateikiamas terminai ir sąlygos dokumente.

  Antra, siekiant įvykdyti mūsų mokestinius įsipareigojimus ir kitus teisės nuostatose numatytus įsipareigojimus.

  Teisinis pagrindas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą, kuriame nurodoma, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi tam, kad duomenų valdytojas (mes) galėtų įvykdyti įstatymais numatytus įsipareigojimus. Šiuo atveju tai daugiausiai susiję su PVM įstatymo nuostatomis ir apskaitos tvarkymu, taip pat 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1150 dėl verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo, nuostatomis.

 • Esu darbuotojas, o įmonė, kurioje dirbu, turi registruotą merXu paskyrą

  Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume tinkamai teikti paslaugas jūsų darbdaviui (įskaitant paraiškų nagrinėjimą) ir užtikrintume tinkamą komunikaciją tarp jūsų darbdavio ir sandorio šalies.

  Teisinis pagrindas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą, kuriame nurodoma, kad jūsų asmens duomenys tvarkomi, nes duomenų valdytojas (šiuo atveju mes) turi tam teisėtą interesą. Teisėtas interesas šiuo atveju yra siekis užtikrinti efektyvią komunikaciją tarp jūsų ir jūsų darbdavio bei užtikrinti, kad per merXu sudarytos sutartys būtų įgyvendintos.

  Taip pat jūsų duomenys gali būti tvarkomi, jeigu to reikalaujama iš mūsų remiantis tokiomis teisės nuostatomis, kaip antai 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1150 dėl verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo.

  Teisinis pagrindas bus BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas.

 • Aš užsiprenumeravau naujienlaiškį

  Jūsų asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume jums siųsti naujienlaiškį su komercine informacija.

  Teisinis pagrindas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą, kuriame nurodoma, kad jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, nes jūs davėte tam sutikimą.

  Jūs bet kuriuo metu galite atšaukti mums duotą sutikimą. Parašykite mums arba nutraukite prenumeratą pagal naujienlaiškyje pateiktus nurodymus. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

DUOMENŲ GAVĖJAI

KAS GALI GAUTI JŪSŲ DUOMENIS

Jei jūs (ar jūsų darbdavys) turite paskyrą merXu, jūsų duomenys gali būti perduodami šiems subjektams:

 1. Sandorio šalims (jūsų ar jūsų darbdavio),

 2. Subjektams, kuriems pagal galiojančius įstatymus privalome perduoti duomenis, pvz., teismams ar policijai,

 3. Subjektams, kurie padeda mums vykdyti mūsų veiklą, t. y. atrinktiems subjektams, kurie vykdo veiklą tik griežtai nurodytiems tikslams ir su mūsų priežiūra; dažniausiai tai yra subjektai, teikiantys mums IT, apskaitos ar teisines paslaugas (trumpai tariant – „subjektai, kuriems pavesta tvarkyti duomenis“ ar „duomenų tvarkytojai“).

Jei užsiprenumeravote mūsų naujienlaiškį, jūsų duomenys gali būti perduodami:

 1. Subjektams, kuriems pagal galiojančius įstatymus privalome perduoti duomenis, pvz., teismams ar policijai,

 2. Subjektams, kurie padeda mums vykdyti mūsų veiklą; dažniausiai tai yra IT subjektai, kurie tiekia mums paslaugas, susijusias su naujienlaiškio veikimu.

DUOMENŲ APIMTIS

KOKIUS DUOMENIS IR IŠ KUR MES TURIME. KODĖL TURITE JUOS MUMS PATEIKTI

Panašiai kaip prieš tai nurodytose duomenų tvarkymo politikos nuostatose, jūsų asmens duomenų apimtis priklauso nuo to, kas jūs esate.

 • Esu savarankiškas darbuotojas ir turiu merXu registruotą paskyrą

  Mūsų turimi duomenys apie jus yra gauti iš jūsų. Jūs neprivalote mums jų pateikti, tačiau, jei to nepadarysite, mes negalėsime sukurti jūsų merXu paskyros, o jūs negalėsite naudotis mūsų paslaugomis. Tačiau, jei jau turite paskyrą, mes galime pareikalauti papildomos informacijos, pavyzdžiui, jei mes esame teisiškai įpareigoti gauti tokią informaciją. Tokiu atveju jūs privalėsite pateikti mums šiuos duomenis.

  Turime šiuos jūsų duomenis: vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, adresą, kuriuo vykdote savo veiklą, NIP (mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris), el. paštą, kontaktinį telefono numerį, prisijungimo vardą, slaptažodį, sandorių istoriją, banko sąskaitų numerius. Taip pat galime turėti kitą informaciją, kurią mums perdavėte, pvz., susijusią su jūsų pateikta pretenzija.

 • Esu darbuotojas, o įmonė, kurioje dirbu, turi registruotą paskyrą platformoje

  Mūsų turimi duomenys apie jus yra gauti iš jūsų darbdavio:

  • prisijungimo vardas, slaptažodis, el. pašto adresas, vardas, pavardė, pareigos, kontaktinis telefono numeris.
 • Aš užsiprenumeravau naujienlaiškį

  Mūsų turimi duomenys apie jus yra gauti iš jūsų. Jūs neprivalote mums pateikti duomenų, tačiau, jei to nepadarysite, mes negalėsime jums siųsti naujienlaiškių.

  Šiuo tikslu mes turime jūsų el. pašto adresą ir informaciją, ar jūs norite gauti komercinę informaciją tik iš mūsų ar taip pat ir iš mūsų partnerių.

TVARKYMO LAIKOTARPIS

KIEK LAIKO MES SAUGOME JŪSŲ DUOMENIS

Kiek laiko bus tvarkomi jūsų duomenys, priklauso nuo tvarkymo tikslo.

Jūsų (ar jūsų darbdavio) paskyroje renkamą informaciją saugome tol, kol paskyra yra ištrinama – tiek, kiek reikia mūsų tarpusavio sutarties vykdymui. O tuomet tiek, kiek reikia atsiskaitymams užbaigti, arba iki su mūsų teikiamomis paslaugomis susijusių ieškinių senaties termino.

Surinktus su naujienlaiškiu susijusius duomenis tvarkysime tol, kol neatšauksite savo sutikimo gauti komercinę informaciją.

DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS, SUSIJUSIOS SU DUOMENŲ TVARKYMU

Jūsų teisės priklauso nuo to, kokiu teisiniu pagrindu tvarkomi jūsų duomenys. Lentelėje pateikiame jūsų teises pagal konkrečius teisinius duomenų tvarkymo pagrindus. Daugiau informacijos apie teisinius duomenų tvarkymo pagrindus rasite punkte DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAS IR TEISINIS PAGRINDAS DUOMENŲ TVARKYMUI.

Žemiau taip pat rasite pagrindinę informaciją apie jums priklausančias teises.

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, rašykite mums adresu contact@merxu.com.

TEISĖS SUTIKIMAS
BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas
SUTARTIS
BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas
TEISĖTAS INTERESAS
BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas
ĮSTATYMŲ NUOSTATOS
BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas
Teisė susipažinti su duomenimis TAIP TAIP TAIP TAIP
Teisė taisyti duomenis TAIP TAIP TAIP TAIP
Teisė reikalauti ištrinti duomenis TAIP TAIP TAIP TAIP
Teisė apriboti duomenų tvarkymą TAIP TAIP TAIP TAIP
Teisė į duomenų perkeliamumą TAIP TAIP NE NE
Teisė prieštarauti NE NE TAIP NE
Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai TAIP TAIP TAIP TAIP
 • Teisė susipažinti su duomenimis: galite reikalauti mūsų patvirtinti, ar jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, ir, jei taip, reikalauti konkrečios informacijos, pvz., tvarkymo tikslo, tvarkomų duomenų kategorijų, duomenų gavėjų kategorijų, numatytos tvarkymo trukmės ar kaip šis laikotarpis bus nustatytas, jūsų teisių, duomenų šaltinio, automatizuoto sprendimų priėmimo ir profiliavimo. Taip pat galite gauti jūsų duomenų, kuriuos mes turime, kopiją.

 • Teisė taisyti duomenis: galite reikalauti, kad mes ištaisytume netikslius ar neišsamius jūsų duomenis.

 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis: kitaip vadinama teise būti pamirštam. Galite reikalauti, kad mes ištrintume jūsų duomenis iš mūsų šaltinių. Šia teise galite pasinaudoti, jei jūsų duomenys nebereikalingi duomenų tvarkymo tikslui, kuriam jie buvo renkami, pasiekti, jei prieštaraujate savo duomenų tvarkymui, jei atšaukėte sutikimą tvarkyti jūsų duomenis arba jų tvarkymas buvo neteisėtas.

 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą: galite reikalauti, kad mes nevykdytume jokio duomenų tvarkymo, išskyrus jūsų duomenų saugojimą, be jūsų sutikimo. Šia teise galite pasinaudoti, jei abejojate savo duomenų, kuriuos mes tvarkome, tikslumu (kol patikrinsime jūsų duomenis), jei jūsų duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau nenorite, kad jūsų duomenys būtų ištrinti, jei jums jūsų duomenys nebereikalingi, tačiau gali jų prireikti nagrinėjant jūsų pretenzijas, jei pareiškėte prieštaravimą – tol, kol bus nustatyta, ar mūsų teisėtas duomenų tvarkymo interesas nėra viršesnis už jūsų interesą.

 • Teisė į duomenų perkeliamumą: galite reikalauti, kad mes perduotume jūsų asmens duomenis jums (ar tiesiogiai kitam subjektui, jei techniškai įmanoma). Taikoma tik duomenims, kuriuos tvarkome automatizuotu būdu (turime juos savo IT sistemoje), ir tik tiems duomenims, kuriuos jūs mums perdavėte.

 • Teisė prieštarauti: turite teisę prieštarauti dėl savo asmens duomenų tvarkymo konkrečiu tikslu. Norėdami pasinaudoti šia teise, reikalavime turite nurodyti konkrečią situaciją ir pagrįsti, kodėl neturėtume tvarkyti jūsų asmens duomenų. Ši informacija mums reikalinga, kad galėtume nustatyti, ar jūsų interesas yra viršesnis už mūsų teisėtą interesą, kurio pagrindu tvarkome jūsų duomenis.

  Jei jūsų duomenys tvarkomi rinkodaros tikslais, konkrečios situacijos nurodyti neprivalote. Tokiu atveju jūsų prieštaravimas visuomet bus tenkinamas.

 • Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai: jei manote, kad tvarkant jūsų asmens duomenis buvo padaryta pažeidimų, galite pateikti skundą atitinkamai priežiūros institucijai. Lenkijoje ši institucija yra Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkas.

Grupės įmonių sąrašas:

 

Įmonės pavadinimas

Adresas

Registracijos Nr.

Merxu GmbH

Germany

Pappelallee 78/79, 10437 Berlin

HRB 232042 B

Merxu s.r.o

Czech Republic

Mostní 5552, 760 01, Zlín

092 96 573

Merxu Kft

Hungary

1025 Budapest, Csévi utca 7/B

01 09 389563

merxU B.V.

Netherlands

Herikerbergweg 88, 1101 CM Amsterdam

77369467

merXu sp. z o.o.

Poland

św. Marcin 11/7 61-803 Poznań

0000835832UAB Merxu

Lithuania
Ukmerges st. 369a,Vilnius

305868313

Merxu Online SRL

Romania
Bucharest, District 1, 73a CLUJ Street, room 4

45227152

Merxu OÜ

Estonia
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Jalgpalli tn 1, 11312

16053033