REGULAMIN MERXU (obowiązuje od 2.04.2024) 

CZĘŚĆ OGÓLNA
zawiera definicje i warunki techniczne korzystania z platformy merXu.

Definicje

Regulamin - to ten dokument określający zasady i warunki realizowania usług, dostępny na stronie merxu.com w polskiej i angielskiej wersji językowej, a także w formie umożliwiającej pobranie i zapisanie pliku (.pdf) w sposób dostępny do przyszłego korzystania przez okres odpowiedni do celów informacji i który pozwala na niezmienione odtworzenie jego treści.

Regulamin określa reguły korzystania z platformy merXu.com i aplikacji mobilnej merXu - o ile nie zaznaczono inaczej.

Merxu sp. z o. o. - wizytówka przedsiębiorcy

Merxu sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy ul. Garbary 35/9, 61-868 Poznań, Regon: 385853514, NIP: 7792514527, KRS: 0000835832, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.500.000 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; dalej jako “Usługodawca”. 

merXu - prowadzona przez Usługodawcę platforma handlowa on-line dostępna na stronie merxu.com.

Korzystanie z Platformy odbywa się za pośrednictwem Konta Użytkownika. 

Usługi na Platformie są dostępne wyłącznie dla zarejestrowanych przedsiębiorców; dalej jako “merXu” lub “Platforma”.

Miejsce świadczenia usług - umowę o świadczeniu usług wykonujemy w siedzibie Usługodawcy. Regulamin merXu podlega prawu polskiemu; prawem właściwym w świadczeniu i wykonaniu umów objętych Regulaminem są przepisy prawa polskiego. Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

Użytkownik -  użytkownikiem stajesz się, gdy zarejestrujesz Konto na merXu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Każde podmiot prowadzący działalność gospodarczą i wpisany do odpowiedniego rejestru, z wyłączeniem osoby fizycznej prowadzącej gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, może zostać Użytkownikiem merXu.
W Regulaminie korzystamy też z określeń “Sprzedający” lub “Kupujący”.

Dostawca - dostawca usług płatniczych (Adyen, zgodnie z Załącznikiem 5), który jest właścicielem i operatorem systemu umożliwiającego Użytkownikom dokonywanie Płatności.

Płatność – zapłata za Produkty stanowiące przedmiot Transakcji, dokonywana przy użyciu usług płatniczych świadczonych przez Dostawcę.

Konto - zbiór informacji o Użytkowniku, jak również zbiór funkcjonalności merXu dostępny po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na Platformie. Posiadanie Konta pozwala na przechowywanie danych Użytkownika, ich edycję, jak również realizowanie Transakcji na merXu.

Rejestracja - tak skrótowo określamy formularz znajdujący się na Platformie, którego wypełnienie i przesłanie rozpoczyna tworzenie Twojego Konta na merXu.
Aby zarejestrować się na merXu musisz podać m.in. pełne dane swojej firmy, ustalić login i hasło, które umożliwi Ci następnie dostęp do Konta. 

Aktywacja - proces udostępnienia Użytkownikowi funkcjonalności Platformy, które pozwolą na korzystanie z Konta merXu jako Kupujący.

Weryfikacja - proces autoryzacji zarejestrowanego Konta przeprowadzany przez Usługodawcę      dla zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom Platformy, w tym Transakcji przez nich zawieranych, a także pozwalający na korzystanie z Konta jako Sprzedający.

Pomoc - instrukcja użytkowania merXu wraz z opisem jego funkcjonalności, w tym m.in zasad zarządzania Kontem, dodawania pracowników i nadawania uprawnień z poziomu Konta Użytkownika.

Produkt - rzecz lub rzecz i usługa będące przedmiotem Oferty, przy czym za usługi w rozumieniu tego punktu uważa się zarówno usługę stanowiącą dostosowania Produktu do oczekiwań Kupującego (personalizacja/customizacja), jak również usługę ściśle związaną z przedmiotem Oferty.

Oferta - propozycja zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych przez Sprzedającego, jednak przy uwzględnieniu treści Regulaminu, zawierającego oświadczenia woli składane przez Użytkowników na etapie zawierania umowy w ramach Transakcji, w szczególności zawierająca dane Produktu - zgodnie z parametrami wskazanymi w Regulaminie - wystarczające do zrealizowania Transakcji.

Transakcja - zespół czynności, na który składa się zawieranie i wykonywanie umowy sprzedaży w ramach merXu pomiędzy Kupującym i Sprzedającym. 
Komunikator – udostępniona przez Usługodawcę funkcjonalność w panelu zamówień Konta, służąca komunikacji między Użytkownikami.

Komunikator udostępniona przez Usługodawcę funkcjonalność w panelu zamówień Konta, służąca komunikacji między Użytkownikami.

Treści - materiały (graficzne, tekstowe, video) umieszczane na merXu przez Użytkowników, w tym katalogi Produktów, dane Produktów  i bazy danych udostępniane przez Użytkowników i stanowiące podstawę utworzenia Oferty. 

Wsparcie techniczne - usługi wsparcia technicznego świadczone przez merXu na rzecz Użytkowników związane z zamieszczanymi Ofertami.

Zapytanie ofertowe, negocjacje, customizacja, Wsparcie techniczne, Asysta w organizacji transportu - funkcjonalności merXu ułatwiające stronom umowy sprzedaży zawieranej na Platformie pomiędzy Kupującym a Sprzedającym uzyskanie najlepszych warunków Transakcji, obejmujące ustalenie ceny, formy przesyłki, formy i terminu zapłaty czy zmiany cech Produktu (personalizacji/customizacji).

Przepisy prawa polskiego - prawem właściwym dla wszelkich kwestii związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Zastosowanie mają m. in.:
● k.c. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
● pr. aut. - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 
● rozporządzenie - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1150 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego,
● p.w.p. - ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej, 
● u.ś.d.e. - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ,
● u.z.n.k. – ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 


2. Warunki techniczne niezbędne do korzystania z merXu 
●  Niezbędne do korzystania z platformy merXu są: 
podłączenie do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Opera, Firefox, Chrome lub Microsoft Edge w najwyższej wersji, 
● rozdzielczość ekranu minimum 1024x768, 
● włączona opcja akceptacji "cookies", 
● włączona obsługa JavaScript oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

II TRANSAKCJE, TJ. WARUNKI ZAWIERANIA, WYKONYWANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Postanowienia ogólne, opłaty

1. Jeśli logujesz się na merXu, potwierdzasz, że znasz i akceptujesz nasz Regulamin. To także oznacza, że zawarłeś z nami umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.


2. Jako Użytkownik oświadczasz, że upoważniasz merXu do kierowania na wskazany przy składaniu zamówień adres e-mail informacji związanych z umowami oraz ich wykonywaniem.


3. Korzystanie z merXu ma charakter nieodpłatny w zakresie, w jakim korzystasz z Platformy jako Kupujący.

4. Usługodawca może wprowadzić zmiany w odpłatności określonych usług lub funkcjonalności dostępnych na Platformie. Informacje dotyczące zmian w cenach zostaną opublikowane na merXu z przynajmniej 21-dniowym wyprzedzeniem, a także przekazane Użytkownikom w formie mailowej.  Użytkownicy mogą w tym terminie zdecydować, czy chcą korzystać także z usług odpłatnych.


5. W okresie zawiadomienia, o którym mowa w pkt II.1.4     . powyżej, Użytkownik będzie miał możliwość usunięcia Konta zgodnie z procedurą opisaną w pkt II.6. Regulaminu, jeżeli nie będzie chciał nadal korzystać z merXu odpłatnie. Usunięcie Konta w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie wiązało się z koniecznością uiszczenia jakichkolwiek opłat.


6. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przyznawania – według własnego uznania oraz w ramach aktualnych akcji promocyjnych – indywidualnych rabatów. Ewentualne przyznanie lub zmiana wysokości rabatu nie wymaga zmiany Regulaminu. O każdym przyznanym rabacie merXu informuje Sprzedającego, w sytuacji gdy merXu zamierza dokonać zmiany wysokości rabatu, zobowiązuje się poinformować Sprzedającego z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem.


7. W merXu obowiązuje zakaz dostarczania Treści, które posiadają charakter bezprawny (np. obraźliwych komentarzy). Oczekujemy od Ciebie poszanowania przepisów prawa i postępowania zgodnie z dobrymi obyczajami w taki sposób, aby Twoje działania nie wpływały negatywnie na bezpieczeństwo funkcjonowania Platformy lub w inny sposób szkodziły naszym Użytkownikom. Poszanowanie dóbr osobistych Użytkowników merXu oraz osób trzecich jest dla nas szczególnie istotne. 


8. Jako Użytkownik oświadczasz, że dostarczane przez Ciebie Treści nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu u.z.n.k. lub przepisów prawa obowiązujących Użytkowników dokonujących Transakcji w kraju innym niż Rzeczpospolita Polska.


9. Użytkownik zobowiązuje się do niewprowadzania do sprzedaży na Platformie Produktów naruszających przepisy obowiązujące w polskim systemie prawnym oraz w systemach prawnych Użytkowników, którzy dokonują Transakcji. Użytkownik zobowiązuje się do niewprowadzania do sprzedaży na Platformie Produktów naruszających uprawnienia innych osób (w szczególności prawa własności intelektualnej). 


10. Lista produktów niedozwolonych i objętych ograniczeniami, które nie mogą być przedmiotem sprzedaży na merXu stanowi Załącznik nr 2 - Produkty niedozwolone i objęte ograniczeniami do Regulaminu.


11. Jeżeli otrzymamy urzędowe zawiadomienie o bezprawnym przechowywaniu danych, podejmiemy kroki w celu niezwłocznego uniemożliwienia dostępu do tych danych.


12. Na Platformie mogą pojawiać się treści reklamowe. 


13. W ramach funkcjonalności na Platformie, Usługodawca      oferuje usługi Wsparcia technicznego oraz Asystę w organizacji transportu. Szczegółowy zakres świadczonych usług można znaleźć w Załączniku nr 7 - Asysta w organizacji transportu.


14. Usługodawca pobiera opłaty od Transakcji zrealizowanych na Platformie. Szczegółowy zakres i zasady pobierania tych opłat można znaleźć w Załączniku 1      – Opłaty transakcyjne.


15.    Użytkownik oświadcza, że korzystając z merXu, działa jako przedsiębiorca prowadzący swoją działalność gospodarczą i że umowy zawierane i wykonywane w ramach merXu mają dla Użytkownika charakter zawodowy.

16. Użytkownik oświadcza, że, korzystając z merXu, nie działa jako osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.


2. Konto Użytkownika

1. Korzystanie z Platformy jest możliwe po zarejestrowaniu Konta na warunkach wskazanych w Regulaminie. Aktywacja umożliwi Ci składanie i otrzymywanie zamówień na Produkty  za pośrednictwem merXu. 


2. Konto założysz, wypełniając formularz dostępny na stronie merXu.com. 


3. Dane, których wymagamy podczas Rejestracji, to m.in. pełna nazwa Twojej firmy, pełny adres siedziby (w tym: kraj), adres e-mail i numer telefonu; IBAN firmowego konta bankowego oraz login i hasło dostępu, które samodzielnie ustalisz podczas Rejestracji. 


4. Pamiętaj, że Użytkownikiem możesz być jedynie wtedy, gdy status Twojej działalności jest aktywny, tj.  Twoja działalność gospodarcza nie została zawieszona.


5. Oprócz podania powyższych danych, zarejestrowanie Konta wymaga potwierdzenia akceptacji Regulaminu w formularzu rejestracyjnym. Gdy prześlesz uzupełniony formularz, otrzymasz wiadomość zwrotną od Usługodawcy - zawarty w niej link aktywacyjny pozwoli Ci ustalić hasło dostępu do Twojego Konta i potwierdzi Twoją Rejestrację. To moment, w którym zawierasz z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. 


6. Pamiętaj, że każdą zmianę danych, które podałeś przy Rejestracji Konta, np. zmianę siedziby Twojej firmy, zawieszenie działalności gospodarczej, masz obowiązek na bieżąco aktualizować w panelu ustawień. 


7. Ze względów bezpieczeństwa Użytkowników, przeprowadzimy Weryfikację Twoich danych. 


8. Funkcję sprzedaży udostępnimy Ci po przeprowadzeniu pozytywnej weryfikacji rachunku bankowego Twojej firmy, do której należy Konto     . W celu weryfikacji należy wykonać przelew weryfikacyjny autoryzujący Konto, który zostanie Ci w całości zwrócony. Przygotowane przez Ciebie Oferty staną się widoczne dla innych Użytkowników po zakończeniu Weryfikacji.


9. Status Weryfikacji jest widoczny dla innych Użytkowników. 


10. Forma Weryfikacji może się zmienić. 


11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Konta Użytkownika w dowolnie wybranym przez siebie czasie, m.in. w odniesieniu do Kupujących, którzy zgłosili udział w promocjach merXu. 


12. Konto możesz udostępnić pracownikom wyszczególnionym w Twoim panelu Użytkownika. Korzystając z tej funkcjonalności, oświadczasz, że pracownicy przez Ciebie wskazani są umocowani do reprezentowania Twojej firmy i zawierania umów w jej imieniu. Funkcjonalności panelu Użytkownika szczegółowo opisaliśmy w artykule Pomocy. Znajdziesz w nim m.in. opis zasad zarządzania Kontem, dodawania pracowników i nadawania uprawnień z poziomu Konta Użytkownika.


13. Panel Konta umożliwia indywidualne dostosowanie zakresu powiadomień dotyczących Twojej aktywności w merXu oraz sposobu ich otrzymywania (e-mail, SMS). Powiadomienia SMS wiążą się z autoryzacją, w ramach której poprosimy Cię o podanie kodu wysłanego na podany numer telefonu. Poprzez Konto Użytkownika możesz ograniczyć zakres powiadomień otrzymywanych przez pracowników.


14. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania komunikatora w celach innych niż komunikacja związana z negocjowaniem warunków Transakcji, w szczególności do targetowania reklam oraz wysyłania materiałów promocyjnych związanych ze świadczonymi przez niego usługami lub usługami świadczonymi przez osoby trzecie.

3. Oferta

1. Produkty do sprzedaży dodasz poprzez plik lub uzupełniony formularz z parametrami Produktów. Obie możliwości są dostępne na Twoim Koncie     . Obowiązkowe parametry Oferty to: 
○    opis Produktu,
○    tytuł Oferty,
○    kategoria Produktu, 
○    Cena, 
○    najniższa cena  Produktu z ostatnich trzydziestu dni (z zastrzeżeniem ograniczeń oraz postanowień regulujących kwestie najniższej ceny według prawa mającego zastosowanie do Sprzedającego; zobacz punkt 1a poniżej),
○    waluta Transakcji, bez których wystawienie Oferty nie będzie możliwe.


1a. Obowiązek podania najniższej ceny Produktu w ciągu ostatnich 30 dni przypadku promocji dotyczy Użytkowników zgodnie z lokalnymi (krajowymi) przepisami prawa. Niezależnie od obowiązku płynącego z norm prawnych, Usługodawca zachęca wszystkich Użytkowników do informowania o najniższej cenie Produktu w ciągu ostatnich 30 dni dla budowania zaufania klientów oraz transparentności prowadzenia działalności gospodarczej. 

2. Jako Sprzedający składasz Ofertę przy pomocy formularza lub pliku. Na swoim koncie możesz opublikować do 30 000 aktywnych ofert. Masz możliwość zamieszczania zdjęć, filmów oraz opisu oferowanego Produktu. Ponosisz odpowiedzialność za informacje przekazane w Ofercie, dlatego oczekujemy od Ciebie rzetelności (zobacz szerzej “Prawa autorskie”). Do Oferty możesz dodać zdjęcie główne oraz maksymalnie 8 zdjęć dodatkowych, każde o wadze maksymalnej 10MB. Zdjęcia muszą być powiązane z treścią Oferty. Zdjęcia nie mogą naruszać praw autorskich ani praw własności przemysłowej (w szczególności znaków towarowych), zawierać znaków wodnych ani odbić. Dozwolone jest, aby dodatkowe zdjęcia przedstawiały Produkt w użyciu, zbliżenia ważnych jego funkcji, opakowanie, akcesoria po wyjęciu z pudełka, transformacje Produktu.


3. Oferta musi zawierać również cenę sprzedaży netto, chyba że skorzystasz z innych funkcjonalności Platformy. Pamiętaj o obowiązku wybrania waluty dla składanej Oferty. Jeżeli będziesz chciał oferować Produkty w różnych walutach, będziesz musiał złożyć osobne Oferty.


4. W przypadku chęci sprzedaży akcesoriów do Produktów, usług lub produktów powiązanych, należy przygotować osobne Oferty dla każdego z Produktów. W przeciwnym wypadku, Usługodawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji i usunięcia Oferty do czasu wyjaśnienia wątpliwości.


5. Jedną z funkcjonalności merXu jest kalkulator kursów walut, który pomoże Ci poznać cenę Ofert dostępnych na platformie merXu w innych walutach. W celu obliczenia ceny w innej walucie stosujemy średni kurs wymiany opublikowany przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień roboczy poprzedzający dany dzień (np. dzień Transakcji lub zapytania o walutę). Pamiętaj, że kalkulator kursów walut ma charakter pomocniczy, a pokazywane ceny w walucie obcej mają charakter wyłącznie poglądowy.


6. Charakter prawny Oferty jest determinowany również przez treść Regulaminu, zawierającego oświadczenia woli składane przez Użytkowników na etapie zawierania umowy w ramach Transakcji (tj. zarówno jako przez Sprzedającego przy składaniu Oferty, jak i jako Kupującego przy akceptowaniu Oferty), w szczególności w zakresie sposobu wygaszenia stosunku zobowiązaniowego (warunek rozwiązujący) czy też w zakresie odstąpienia (ze Sprzedającym, który ma miejsce zwykłego pobytu w Niemczech). 


7. Od momentu opublikowania Oferty jesteś związany jej treścią. Modyfikacja jest uznawana za złożenie nowej Oferty (mowa o sytuacjach gdy np. udostępnisz usługę personalizacji/customizacji).


8. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wzbogacania Ofert Sprzedających o dodatkowe parametry Produktów. Wzbogacanie następuje w oparciu o zweryfikowane źródła informacji, w szczególności EAN lub katalogi udostępnione przez producentów Produktów. 


9. Główne parametry determinujące plasowanie Ofert, czyli przyznawanie określonej widoczności Ofertom, to:
○    wykupienie przez Użytkownika pozycji sponsorowanej w listingu Produktów (dotyczy pierwszych czterech pozycji w pierwszej kategorii produktu); 
○    nazwa, atrybuty podstawowe (producent), treść opisu - sortowanie odbywa się w oparciu o jakość dopasowania tekstu wpisanego przez Użytkownika do tekstu uzupełnionego w Ofercie;
○    opis, zdjęcia, atrybuty - sortowanie odbywa się w oparciu o spełnienie kryteriów jakościowych, w szczególności dotyczących dopasowania Produktu do określonej kategorii, długości opisu oraz ilości zdjęć;
○    cena - kryterium ceny ma wpływ na sortowanie w przypadku dokonania takiego wyboru przez Użytkownika.  

10. Wskazanie w pkt 8 parametrów jako parametrów głównych dla plasowania Ofert determinowane jest przez aktualne czynniki technologiczne oraz chęć umożliwienia Użytkownikom dokładnego dopasowania wyników wyszukiwania do ich konkretnego zapytania.  Oferty należące ze względu na swój charakter do kategorii Energia odnawialna i jej podkategorii są zawsze wyświetlane w pierwszej kolejności przed innymi ofertami z Produktami, które nie są związane z tą kategorią. Takie oferty są uważane za nieskategoryzowane. Usługodawca nie stosuje personalizacji sortowania. Z szerszym omówieniem wytycznych, które pomogą Ci uzyskać lepszą widoczność Oferty, możesz zapoznać się w poradniku Pomocy „Jak stworzyć atrakcyjną ofertę” znajdującym się pod adresem: https://merxu.com/pl/help/articles/jak-stworzyc-atrakcyjna-oferte-ktora-przyciagnie-kupujacych-179/.


11. Eksponowanie wyróżnionych Ofert na stronie głównej merXu w kategorii “Najpopularniejsze” następuje w oparciu o parametr zainteresowania, tj. wysokiej liczby wyświetleń danej Oferty przez Użytkowników. 


12. Usługodawca nie jest stroną zawieranych umów pomiędzy Użytkownikami. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania Użytkowników, nienależyte wykonanie lub niewykonanie zawieranych umów oraz za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Produktów i proces ich dostawy lub realizacji.


13. Usługodawca oferuje możliwość odpłatnej promocji Użytkowników i ich towarów bądź usług na zasadach indywidualnie określonych w „informacjach o odpłatnej reklamie w serwisie merXu”.

14. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby dopasować produkty do ofert sprzedawców w oparciu o dostępne informacje i kryteria. Jednak ze względu na dynamiczny charakter merXu, Usługodawca nie gwarantuje idealnego dopasowania produktów i ofert sprzedawców, a Usługodawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za rozbieżności, które mogą się pojawić. Sprzedawcy są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania Usługodawcy w przypadku jakichkolwiek rozbieżności, aby ułatwić terminowe rozwiązanie i zwiększyć ogólną dokładność ofert produktów na platformie.

4. Oświadczenia wstępne Użytkowników

1. Zawierając umowę w ramach Transakcji , jako Użytkownik (tj. zarówno jako Sprzedawca składający Ofertę, jak i jako Kupujący akceptujący Ofertę) składasz oświadczenia woli w następującej treści:

1.1. umowa zawarta w ramach Transakcji oraz wszelkie stosunki prawne z nią związane i z niej wynikające podlegają prawu kraju, w którym Sprzedawca ma miejsce zwykłego pobytu;

1.2. wszelkie spory dotyczące umowy zawartej w ramach Transakcji oraz wszelkich stosunków prawnych z nią związanych i z niej wynikających rozstrzygać będzie wyłącznie sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy;

5. Realizacja zamówień

1. Wykonanie usługi w ramach merXu wymaga poprawnego zalogowania się poprzez podanie prawidłowego loginu i hasła. 


2. Użytkownicy zobowiązani są do negocjowania Ofert i Transakcji za pośrednictwem Komunikatora. Inne formy komunikacji, omijające merXu są niedozwolone. Przed przystąpieniem do negocjacji rekomendujemy zawarcie umowy o zachowaniu poufności (NDA). Treści oraz dane przekazywane za pośrednictwem komunikatora nie są przetwarzane przez innych Użytkowników poza merXu w zakresie, jaki jest niezbędny do właściwej realizacji usług w zw. z postanowieniami pkt II.11-13. Regulaminu. 


3. Usługodawca umożliwia Użytkownikom, tj. stronom zawieranych na Platformie umów dopasowanie Oferty do potrzeb Kupującego za pośrednictwem funkcji “Poproś o wycenę” aktywnej w trakcie dokonywania zakupu. Komunikacja odbywa się za pośrednictwem Komunikatora.


4. Złożenie prośby o wycenę pozwala na sfinalizowanie zamówienia (poprzez potwierdzanie dalszych kroków zakupu), a tym samym odroczenie realizacji zakupu do chwili ustalenia i potwierdzenia ostatecznych warunków Oferty między Sprzedającym a Kupującym.


5. Sprzedający w odpowiedzi na złożone zapytanie ofertowe, w wiadomości wysłanej za pośrednictwem merXu, wskazuje czy modyfikacja Oferty jest możliwa i składa Kupującemu nową Ofertę na Produkt dostosowany do zapytania ofertowego Kupującego (w Regulaminie określamy to jako “personalizację/customizację”). 


6. Akceptacja przez Kupującego spersonalizowanej Oferty jest równoznaczna z zakupem przez Kupującego zmodyfikowanego Produktu oferowanego przez Sprzedającego. 


7. Jedną z funkcjonalności merXu jest Asysta w transporcie, w ramach której m.in. możesz wycenić koszty transportu dla zaakceptowanej Oferty. Pamiętaj jednak, że odpowiednie kalkulatory transportowe zostaną Ci udostępnione dopiero po zaakceptowaniu Oferty Sprzedawcy.


8. Przed finalizacją zamówienia otrzymasz informację od Sprzedającego o łącznej cenie brutto za zamówienie, wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi. Klikając w link „Potwierdzam zamówienie” akceptujesz listę Produktów oraz cenę  a także dokonujesz wyboru metody płatności zgodnie z pkt II.5.9,  i tym samym zawierasz umowę ze Sprzedającym. 


9. Kupujący dokonuje wyboru sposobu płatności wyłącznie spośród sposobów dostępnych w ramach merXu, o których mowa w pkt II.5.3 lub innych sposobów wyraźnie dopuszczonych przez Usługodawcę dla konkretnej Transakcji, a Sprzedający zobowiązuje się do przyjmowania płatności  z zastrzeżeniem opcji merXu Protected Payments, o której mowa w punkcie II.5.13. Niedozwolone jest stosowanie przez Kupujących lub Sprzedających innych sposobów płatności niż wskazane w zdaniu poprzednim.


10. Jeżeli składasz zamówienie w trybie negocjacji, o których mowa w pkt II.5.2., to Ty jako Kupujący proponujesz cenę, jaką chcesz zapłacić za Produkt Sprzedającego. Wtedy do potwierdzenia zamówienia dochodzi gdy obie strony - Kupujący i Sprzedający - zaakceptują nową Ofertę cenową dla Produktu Sprzedającego. 


11. Potwierdzenie zamówienia otrzymasz automatycznie. Do obu stron – Kupującego i Sprzedającego - wyślemy wiadomość e-mail wraz z danymi drugiej strony, pobranymi z Konta. Sprzedający otrzyma Twoje dane rozliczeniowe niezbędne do wystawienia faktury i dane wysyłkowe.


12. W związku z zawartą umową Kupujący powinien zapłacić za Produkt w terminie ustalonym ze Sprzedającym, z zastrzeżeniem dokonania płatności z wykorzystaniem opcji merXu Protected Payments, o której mowa w punkcie II.5.13.

13. Usługodawca udostępnia na merXu możliwość dokonywania płatności za Produkt z wykorzystaniem opcji merXu Protected Payments. Szczegółowe zasady dokonywania płatności z wykorzystaniem merXu Protected Payment, w tym zasady dotyczące ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 6 - Zasady dokonywania płatności przy użyciu merXu Protected Payment.

Dostawca Usług udostępnia na merXu możliwość dokonywania płatności za Produkt za pośrednictwem Dostawcy współpracującego z Usługodawcą. Dostawca świadczy usługi płatnicze. Szczegółowe zasady dokonywania płatności za pośrednictwem Dostawcy, w tym zasady dokonywania Płatności przy użyciu merXu Protected Payment za pomocą metod płatności akceptowanych przez Dostawcę, ponoszenia odpowiedzialności i rozpatrywania reklamacji z tego tytułu, zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 5 - Zasady dokonywania płatności za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych - Adyen.

14. Usługodawca nie świadczy na rzecz Użytkowników żadnych usług płatniczych.

15. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, poinformuj o tym Kupującego w ciągu 24 godzin roboczych. 


16. Sprzedający jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na wiadomość Kupującego, w Komunikatorze, w ciągu 24 godzin od jej otrzymania. Czas ten nie biegnie w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy w kraju rejestracji Sprzedającego. Wskaźnik terminowych odpowiedzi w danym miesiącu kalendarzowym nie powinien być niższy niż 80% odpowiedzi udzielonych zgodnie z zasadą opisaną powyżej.

17. Użytkownikom nie wolno podejmować żadnych działań prowadzących do wynegocjowania, zawarcia, lub dokonania Transakcji poza Platformą lub uniknięcia lub obejścia obowiązku uiszczenia opłaty transakcyjnej określonej w niniejszym Regulaminie. Przez takie działania rozumiemy w szczególności:
- publikowanie lub wysyłanie linków i innych odnośników do zewnętrznych e-sklepów, platform lub serwisów transakcyjnych, zarówno online, jak i offline,
- przekierowanie Sprzedających lub potencjalnych Kupujących w celu negocjacji Transakcji lub realizacji zamówienia na platformach zewnętrznych lub poprzez inne kanały kontaktu niż oferowane przez Usługodawcę (Komunikator),
- zachęcanie Sprzedających lub Kupujących do rezygnacji z korzystania z funkcjonalności oferowanych przez Usługodawcę, w tym związanych ze sposobami płatności lub dostawą Produktów,
- zachęcanie Sprzedających lub Kupujących do rezygnacji z korzystania z promocji oferowanych przez Usługodawcę,
- zachęcanie Sprzedających lub Kupujących do korzystania z innych sposobów płatności niż określone w pkt II.5.9.


18. Sprzedawcy nie mogą różnicować cen Ofert ze względu na zastosowany sposób płatności, o którym mowa w pkt II.5.9 powyżej. Sprzedawca nie może obciążać Kupującego żadnymi kosztami ani opłatami, bezpośrednio lub pośrednio, w związku z korzystaniem przez Kupującego ze sposobu płatności, o którym mowa w pkt II.5.9. Takie zachowanie stanowi naruszenie Regulaminu.

6. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. W każdym momencie możesz usunąć swoje Konto pisząc na adres pomoc@merXu.com, pod warunkiem, że uregulowałeś wszystkie swoje zobowiązania finansowe wobec Usługodawcy. Rezygnacja z usług merXu nie wpłynie na możliwość dostępu do Twoich zamówień - będziesz mógł je sfinalizować w ciągu 30 dni od złożenia ostatniego z nich. Po wygaśnięciu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nadal możemy udzielić Ci informacji, które przekazałeś lub wygenerowałeś w ramach swojego Konta; w tym celu prosimy o kontakt mailowy pomoc@merxu.com. 


2. Rozwiązanie umowy wiążącej Cię z Usługodawcą      nastąpi po usunięciu Konta. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni od złożenia lub otrzymania ostatniego zamówienia z pomocą usuniętego Konta. 


3. Twoje ostatnie zamówienie zostanie zrealizowane na zasadach obowiązujących w momencie rozpoczęcia składania tego zamówienia.


4. W przypadku naruszenia przez Ciebie postanowień niniejszego Regulaminu, zastrzegamy sobie możliwość rozwiązania umowy prowadzenia Konta za trzydziestodniowym okresem wypowiedzenia. Otrzymasz od nas uzasadnienie takiej decyzji. Ponowna Rejestracja Konta będzie wymagała naszej zgody. Przestrzeganie Regulaminu jest gwarancją uniknięcia takiej sytuacji. 


5. Ponadto, jako Użytkownik oświadczasz, że wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę faktur drogą elektroniczną za pośrednictwem e-maila, wystawianych przez Usługodawcę za usługi świadczone na Platformie na Twoją rzecz. 

7. Prawa autorskie

1. W związku ze świadczeniem usług, Usługodawca      udostępnia Użytkownikom treści chronione prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie treści udostępnionych w merXu i ich udostępniane jest zakazane, chyba że z odrębnych umów wynika inaczej. 


2. Warunkiem korzystania z merXu jest posiadanie Twojej zgody na korzystanie ze zdjęć Produktów oraz przygotowanych przez Ciebie opisów. Udzielenie przez Ciebie licencji nam oraz innym Użytkownikom na korzystanie z praw własności intelektualnej następuje w momencie wgrania Twoich materiałów na nasz serwer (por. pkt II.3-5. Regulaminu) i obejmuje wszystkie znane na dzień wgrania pola eksploatacji. 


3. Potrzebujemy Twojej zgody na korzystanie z Twoich praw własności intelektualnej w zakresie pozwalającym na tworzenie Ofert, ich uzupełnianie, udostępnianie i przetwarzanie w innych formach. 


4. Pamiętaj, że udzielona licencja obejmuje również tworzenie tzw. utworów zależnych i zapewnia możliwość korzystania z materiałów w celu uzupełnienia Ofert przez inne podmioty, również te, które być może z Tobą konkurują. 


5. Opis dobrych praktyk w ramach praw autorskich stanowi Załącznik nr 4 - Kodeks dobrych praktyk merXu w zakresie ochrony Praw Własności Intelektualnej do Regulaminu.

8. Kontakt

1. Możesz skontaktować się z nami pisemnie przesyłając list na adres merXu sp. z o.o. ul. Garbary 35/9, 61-868 Poznań albo elektronicznie korzystając z adresu e-mail pomoc@merxu.com. 


2. Usługodawca      może użyć do kontaktu z Tobą wszystkich danych, które podałeś na swoim Koncie. 


3. Zarówno Usługodawca , jak i Użytkownik są zobowiązani niezwłocznie informować się wzajemnie o zmianie adresu mailowego do doręczeń, a także wszelkich innych danych kontaktowych i teleadresowych.

9. Reklamacje

1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Platformy, a w razie potrzeby udzielenia Ci pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych. 


2. Jeśli Twoim zdaniem merXu nie funkcjonuje prawidłowo, możesz złożyć reklamację na adres: pomoc@merxu.com. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać Twoje dane, zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń, datę i godzinę wystąpienia problemu i propozycję sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. 


3. Na reklamację odpowiemy w ciągu 14 dni; w wyjątkowo złożonych sytuacjach zastrzegamy sobie możliwość przedłużenia tego terminu. 


4. Jeśli w Twoim zgłoszeniu zabraknie szczegółów umożliwiających nam rozwiązanie problemu lub udzielenie odpowiedzi, zwrócimy się do Ciebie o uzupełnienie. Termin rozpatrzenie reklamacji biegnie wówczas od momentu uzyskania pełnego, niezbędnego opisu Twoich zastrzeżeń.

10. Ryzyka związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Pamiętaj, że korzystając z Internetu możesz być narażony na:
- działanie szkodliwego oprogramowania w środowisku sieciowym rozpowszechnianego poprzez replikację kodu,
- łamanie zabezpieczeń w celu pozyskania osobistych i poufnych informacji, a w konsekwencji kradzieży tożsamości, poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających wiadomości autentyczne,
- łowienie haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących Użytkownika,
- niedozwolony podsłuch, polegający na wykorzystaniu programu komputerowego, którego zadaniem jest przechwytywanie i ewentualne analizowanie danych przepływających w sieci (spyware),
- naruszanie autorskich praw majątkowych poprzez ich nieuprawnione kopiowanie i wykorzystanie bez zgody i wiedzy podmiotu uprawnionego,
- udostępniania zmodyfikowanego przez osoby trzecie oprogramowania złośliwego.


2. Podejmujemy działania minimalizujące możliwość wystąpienia tych zagrożeń, w szczególności poprzez bieżący monitoring oprogramowania, sieci oraz informowanie Cię o wzmożeniu ryzyka określonego rodzaju.

11. Odpowiedzialność 

1. Transakcje dokonywane są pomiędzy Użytkownikami Platformy, dlatego Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników ani nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów.


2. Zareagujemy, jeśli Twoje działania naruszą postanowienia Regulaminu. Możesz wtedy otrzymać od nas upomnienie. Jeśli to okaże się niewystarczające, mamy prawo ograniczyć funkcjonalność Twojego Konta. Ostatecznym krokiem może być zawieszenie Konta zgodnie z pkt II.13. Regulaminu.


3. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne Produktów oraz nie dajemy gwarancji jakości. 


4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług w całości albo w części, wynikające z awarii, przypadków wadliwego funkcjonowania systemów (w tym systemów transmisji i systemów teleinformatycznych) będących poza naszym wpływem lub konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych Platformy. 


5. Niezależnie od tego zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania świadczonych usług lub ich zakończenia w razie zaistnienia sytuacji wyjątkowych, za które również nie ponosimy odpowiedzialności.

12. Bezpieczeństwo Twojego Konta

1. Jeżeli będziemy mieli uzasadnione podejrzenie związane z bezpieczeństwem Twojego Konta, poprosimy Cię o dokonanie zmiany hasła dostępu. Po wprowadzeniu zmiany odzyskasz dostęp do swojego Konta. 


2. W razie uzasadnionych podejrzeń naruszenia zasad bezpieczeństwa możemy zastosować czasowe blokady Kont bądź dostępu do wybranych usług jeśli uznamy, że bezpieczeństwo Konta lub innych Użytkowników jest zagrożone. Blokady mogą zostać usunięte natychmiast po wyjaśnieniu i usunięciu źródła problemu.

13. Zawieszenie Konta

1. W sytuacjach, gdy naruszysz postanowienia niniejszego Regulaminu, możemy zawiesić Twoje Konto. W szczególności może się to wydarzyć m.in. gdy:
a. przekazujesz treści o charakterze bezprawnym, np. obraźliwe komentarze,
b. wprowadzasz do sprzedaży Produkty niedozwolone lub podrobione,
c. nie aktualizujesz swoich danych,
d. zawiesisz działalność gospodarczą (zgodnie z informacją w CEIDG) lub Twoja spółka zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
e. nie udzielasz odpowiedzi Użytkownikom w czasie określonym w pkt II.5.16. Regulaminu,
f. korzystasz z komunikatora do celów innych niż komunikacja związana z negocjowaniem warunków Transakcji zgodnie z pkt II.2.14. Regulaminu, lub negocjujesz Oferty i Transakcje nie korzystając z Komunikatora, pomimo obowiązku określonego w pkt II.5.2 Regulaminu,
g. naruszasz zasady przyjmowania płatności określone w pkt II.5.9 Regulaminu,
h. otrzymujesz powtarzające się (min. 3) negatywne oceny Transakcji wskazujące na łamanie przez Ciebie Regulaminu,
i. podejmujesz którąkolwiek z czynności określonych w pkt II.5.18 Regulaminu,
j. w sytuacji określonej w pkt V.7 Załącznika nr 5a do Regulaminu.
k. zalegasz z jakimikolwiek opłatami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę.


2. Mamy prawo zawieszenia Konta Użytkownika w przypadku powzięcia podejrzeń, że Użytkownik używa Konta do celów sprzecznych z prawem, w szczególności do przeprowadzania transakcji typu fraud. W razie konieczności uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów, merXu zawiesza Konto na czas wyjaśniania sprawy. 


3. W przypadku zaistnienia okoliczności do zawieszenia Konta, możemy     według własnego uznania      pozostawić Ci wgląd do zawieszonego Konta oraz dostęp do funkcji pozwalających uregulowanie płatności oraz sfinalizowanie umów zawartych przed zawieszeniem Konta, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku zawieszenia działalności lub wykreślenia wpisu w odpowiednim rejestrze, sfinalizowanie Transakcji może zostać utrudnione (o czym masz obowiązek poinformować również drugiego Użytkownika danej Transakcji). Pozostałe funkcje Konta zostaną wyłączone.


4. W sytuacjach opisanych w pkt II.13.1.1-2.      Regulaminu, możemy odmówić dostępu do zawieszonego Konta. 


5. W momencie zawieszenia Twojego Konta, przekażemy Ci uzasadnienie tej decyzji drogą mailową. 


6. W szczególnych sytuacjach możemy także odmówić Ci Rejestracji Konta, jeżeli Konto, z którego korzystałeś w przeszłości, zostało zawieszone. W takim przypadku co najmniej 30 dni przed zakończeniem świadczenia usług na Twoją rzecz przekażemy Ci uzasadnienie tej decyzji drogą mailową. W szczególnych przypadkach wskazanych w rozporządzeniu możemy zakończyć świadczenie usług w krótszym terminie. 


7. Mamy prawo ponownie aktywować zawieszone Konto. 


8. W przypadku zawieszenia Konta, udział lub kontynuacja udziału w bieżących promocjach Usługodawcy nie będzie możliwy. W przypadku skorzystania z promocji przed zawieszeniem Konta, lecz w sytuacji, gdy istniały już podstawy do jego zawieszenia, będziesz zobowiązany do zwrotu na rzecz Usługodawcy    otrzymanych świadczeń.

14. Oceny Transakcji

1. Możemy udostępnić Użytkownikom możliwość wyrażenia swojej opinii i oceny Użytkownika na temat negocjacji i doświadczenia z Użytkownikiem, z którym zawarł lub był zainteresowany zawarciem Transakcji. Ocena ta będzie widoczna dla stron Transakcji oraz Usługodawcy. Usługodawca zastrzega sobie prawo do publikowania treści wszystkich lub wybranych ocen w przyszłości, na stronie Oferty. O możliwości publikacji ocen Użytkownicy zostaną powiadomieni z 30-dniowym wyprzedzeniem. 


2. Ocena Transakcji wystawiana Użytkownikowi powinna być zwięzła oraz powinna ściśle dotyczyć przeprowadzonej Transakcji. Oceny nie powinny naruszać dobrych obyczajów lub praw osób trzecich, w tym nie powinny przekazywać m.in. treści reklamowych, treści wskazujących strony internetowe inne niż merxu.com.


3. Użytkownik, który otrzymał ocenę Transakcji, może na nią odpowiedzieć. Odpowiedź widoczna jest jedynie dla stron Transakcji i Usługodawcy. 


4. Nie ingerujemy w oceny Transakcji zgodnych z pkt II.14.2. powyżej. Na zgodne życzenie obu stron Transakcji może jednak usunąć lub edytować ocenę, w przypadku jej opublikowania zgodnie z pkt II.14.1. zdanie trzecie powyżej.


5. Powtarzające się negatywne oceny Transakcji wskazujące na łamanie Regulaminu mogą być przyczyną do stałego lub czasowego ograniczenia funkcjonalności konta (zawieszenie konta). 


6. W przypadku zawieszenia konta Użytkownika, jak również jego usunięcia, wszelkie opłaty, do których poniesienia jest zobowiązany Użytkownik wobec Usługodawcy      nie są zwracane.

15. Prywatność

1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z polityką prywatności, która stanowi Załącznik nr 3 - Polityka prywatności do Regulaminu. 


2. Dla celów analitycznych i statystycznych możemy przetwarzać inne dane, nieujęte powyżej, a związane z Twoją aktywnością na merXu. Robimy to w celu poprawy jakości świadczonych usług i doskonalenia merXu.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie www.merxu.com, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3 poniżej.


2. Możemy zmienić Regulamin i uruchomić jego nową wersję. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę. Ten termin nie może być krótszy niż 15 dni od momentu udostępnienia na Platformie zmienionego Regulaminu. Termin może być krótszy, jeżeli zostaniemy zobowiązani do zmiany Regulaminu w krótszym terminie lub w drodze wyjątku zmienimy Regulamin w celu przeciwdziałania nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu. Szczególne zasady zmiany Regulaminu w zakresie dotyczącym Płatności określa Załącznik nr 5 - Zasady dokonywania płatności za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych - Adyen oraz Załącznik nr [9a] - Zasady dokonywania płatności za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych - PayU.


3. Regulamin opublikowany na Platformie w dniu 18 marca 2023 w odniesieniu do podmiotów będących Użytkownikami w dniu jego publikacji wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2024. W przypadku podmiotów, które dokonają rejestracji Konta na Platformie i staną się jej Użytkownikami w dniu lub po dniu publikacji niniejszej wersji Regulaminu, niniejsza wersja Regulaminu jest dla nich wiążąca od dnia rejestracji Konta.


4. Zamówienia złożone (w tym potwierdzone przez Sprzedającego i zaakceptowane przez Kupującego) przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane na zasadach dotychczasowych. 


5. O zmianie Regulaminu powiadomimy Cię mailowo. Jeśli odmówisz akceptacji zmian będzie to dla nas oznaczało, że chcesz rozwiązać umowę z Usługodawcą. Brak reakcji na wysłaną wiadomość o zmianie Regulaminu uznajemy za akceptację jego treści. 


6. Regulamin został sporządzony i podlega prawu polskiemu, w szczególności prawem właściwym w świadczeniu i wykonaniu umów objętych Regulaminem są przepisy prawa polskiego.


7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.


8. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.


9. Regulamin został sporządzony w polskiej i angielskiej wersji językowej, w przypadku rozbieżności wersja polska będzie miała znaczenie rozstrzygające. 


10. W razie wyniknięcia sporu związanego ze świadczonymi przez nas usługami jesteśmy gotowi podjąć próbę osiągnięcia porozumienia w drodze mediacji. W tym celu współpracujemy z niezależnymi mediatorami w Wielkopolskim Centrum Arbitrażu i Mediacji Św. Marcin 24/ 402, 61-805 Poznań. W związku z tym, że mediacja jest dobrowolna, obie strony sporu winny wyrazić chęć rozwiązania sporu w trybie mediacji. 

IV ZAŁĄCZNIKI 

  1. Załącznik nr 1 - Opłaty transakcyjne
  2. Załącznik nr 2 - Produkty niedozwolone i objęte ograniczeniami 
  3. Załącznik nr 3 - Polityka prywatności
  4. Załącznik nr 4 - Kodeks dobrych praktyk merXu w zakresie ochrony Praw Własności Intelektualnej
  5. Załącznik nr 5 - Zasady dokonywania płatności za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych - Adyen
  6. Załącznik nr 6 -  Zasady dokonywania płatności przy uzyciu merXu Protected Payment 
  7. Załącznik nr 7 - Asysta w organizacji transportu

 
________________________________________