REGULAMIN PROMOCJI DARMOWA DOSTAWA DLA ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY ZAKUPOWEJ MERXU


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem promocji Darmowa dostawa (dalej: „Promocja”) dla użytkowników platformy zakupowej merXu www.merxu.com jest promowanie platformy merXu służącej do zakupu i sprzedaży produktów wśród jej użytkowników oraz podmiotów rynku (dalej: „Platforma”). 

 2. Organizatorem Promocji jest spółka merXu sp. z o.o. z siedzibą w Poznań (60-518), ul. Garbary 35/9, 61-868, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000835832, NIP: 7792514527, o kapitale zakładowym w wysokości 1 500 000 złotych (dalej: „Organizator”). 

 3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanej Promocji i zawiera stosowne zasady postępowania, które uczestnik Promocji akceptuje w chwili przystąpienia do udziału w Promocji. 

 4. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. Regulamin jest udostępniony dla użytkowników Platformy w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.merxu.com.

 5. Promocja jest realizowana przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego, na warunkach określonych w Regulaminie. 

 6. Promocja dotyczy zakupu produktów sprzedawanych na Platformie merXu za określoną kwotę minimalną, w okresie od dnia 1 maja 2024r. do wyczerpania puli Premii pieniężnej w Promocji, nie później jednak niż do dnia 31 maja 2024r. (dalej: „Czas Trwania Promocji”). Organizator Promocji może podjąć decyzję o wydłużeniu Czasu Trwania Promocji.

 7. Promocja przeprowadzana jest za pomocą strony internetowej Platformy zakupowej merXu: www.merxu.com i dotyczy Zakupów Promocyjnych dokonywanych za pośrednictwem Platformy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 

 8. Dla celów Promocji za datę Zakupu Promocyjnego uznaje się datę sprzedaży wskazaną na dowodzie zakupu. Dowodami zakupu dla celów Promocji są: faktura oraz faktura VAT (dalej: „Dowód Zakupu”). 

 9. Promocja Darmowa Dostawa nie może być łączona z innymi promocjami Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY PROMOCJI, WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ PREMIA DARMOWA DOSTAWA

 1. Promocja skierowana jest do użytkowników Platformy zakupowej merXu zarejestrowanych na Platformie przed i w Okresie Promocji (zwany dalej „Uczestnikiem”).

 2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.  

 3. Uczestnikiem Promocji nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora, tak obecni, jak i byli. 

  3.1 . Za pracownika uważa się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zaś za współpracownika uważa się osobę zatrudnioną na podstawie innego tytułu prawnego, w tym w ramach umowy cywilnoprawnej, która dokonała rejestracji na Platformie we własnym imieniu i na swoją rzecz oraz stała się jej użytkownikiem.

 4. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie przez Uczestnika w Czasie Trwania Promocji, zakupu za pośrednictwem platformy, w ramach aktywnej (na dzień rozpoczęcia Zakupu Promocyjnego) które ze swej natury należą do kategorii Energia odnawialna lub jej podkategorii dostępnych na platformie gdzie minimalna wartość międzynarodowego zakupu wynosi co najmniej 1 000 EUR netto lub odpowiednio 4500 PLN netto lub 25 000 CZK netto lub 400 000 HUF netto lub 5 000 RON netto odpowiednio, w jednej pojedynczej transakcji(z wyłączeniem kategorii Usługi) (dalej: „Zakup Promocyjny”).

 5. W Czasie Trwania Promocji do każdego Zakupu Promocyjnego Uczestnik może otrzymać zwrot poniesionych kosztów dostawy, po dokonaniu Zgłoszenia Zakupu Promocyjnego, tytułem premii pieniężnej, w formie noty kredytowej, na firmowy rachunek bankowy zweryfikowany przez merxu i wskazany przez Uczestnika na jego koncie użytkownika na Platformie merXu w zakładce Moje merXu - Ustawienia - Profil firmy.

 6. Zwrot poniesionych kosztów realizowany jest do wysokości 700 (siedemset) PLN albo odpowiednio 150 (sto pięćdziesiąt) EUR albo 3750 CZK  (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt), 60 000 (sześćdziesiąt tysięcy) HUF, 700 RON (siedemset) w przypadku międzynarodowego Zakupu Promocyjnego (transakcja, w której dostawa jest realizowana do kraju innego niż kraj wysyłki zakupionego produktu/produktów

  6.1. Kwota łączna Premii pieniężnej w jednym miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć 700  (siedemset) PLN albo odpowiednio 150 (sto pięćdziesiąt) EUR albo 3750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) CZK,  60 000 (sześćdziesiąt tysięcy) HUF, 700 (siedemset) RON.

 7. Pula Premii Darmowa dostawa w Promocji to 135.000,00 (sto trzydzieści pięć tysięcy) PLN. Organizator może zadecydować o zwiększeniu puli Premii Darmowa dostawa w Promocji. 

 8. W przypadku odstąpienia od umowy Zakupu Promocyjnego przez Uczestnika na podstawie obowiązujących przepisów pozwalających na dokonanie takiego odstąpienia przez kupującego bez podawania przyczyny, Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania Premii Darmowa dostawa Uczestnik, który otrzymał Premię Darmowa dostawa wbrew powyższemu zastrzeżeniu, zobowiązany jest do jego zwrotu na rachunek bankowy, z którego otrzymał Premię, w terminie 3 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Zakupu Promocyjnego. 

 9. Powyższe ograniczenie nie dotyczy jednak tych przypadków, gdy zwrot Produktu Promocyjnego nastąpił w wykonaniu uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego kupującemu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z powodu wady produktu. 

 10. W celu wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Premii Darmowa dostawa, Uczestnik Promocji dokonuje rejestracji Zakupu Promocyjnego poprzez przesłanie związanego z nim Dowodu Zakupu na Platformie merXu na stronie zamówienia, w której dokonano danego Zakupu Promocyjnego (dalej: “Zgłoszenie").

  10.1 Na wniosek organizatora, w celu potwierdzenia dokonania transakcji, Uczestnik Promocji powinien uzupełnić zgłoszenie o dokumenty transportowe, w tym CMR / AWB w  przypadku  wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

 11. Do otrzymania Premii Pieniężnej w promocji Darmowa Dostawa nie kwalifikują się transakcje dokonane pomiędzy Podmiotami Powiązanymi (w tym kapitałowo lub osobowo), transakcje mające cel inny niż faktyczne przeniesienie własności towaru oraz transakcje naruszające zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje.  

  11.1 Przez Podmioty Powiązane kapitałowo lub osobowo rozumiemy w szczególności: jednostkę dominującą, znaczącego inwestora, jednostki zależne, jednostki współzależne, jednostki stowarzyszone, wspólników jednostki współzależnej oraz jednostki znajdujące się wraz z jednostką pod wspólną kontrolą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 Ustawy o Rachunkowości.

 12. W Zgłoszeniu Uczestnik zobowiązany jest podać:

  a. dane Uczestnika, w tym m.in. dane adresowe, NIP, numer KRS [lub numer wpisu do odpowiedniego rejestru];

  b. numer rachunku bankowego Uczestnika, na który zostanie przekazana Premia a który będzie zgodny z numerem rachunku bankowego wskazanym na jego koncie użytkownika na Platformie merXu w zakładce Moje konto – profil firmy;

  c. informacje o Zakupie Promocyjnym obejmujące: datę zakupu, wskazanie pełnej firmy sprzedawcy, u którego nastąpił zakup, numer dokumentu sprzedaży,

  d. czytelny skan lub zdjęcie dokumentu sprzedaży dotyczącego zgłaszanego Zakupu Promocyjnego.

 13. Zgłoszenia udziału w Promocji przyjmowane są nie później niż po upływie czterech tygodni od daty Zakupu Promocyjnego wskazanej na fakturze zakupu, do wyczerpania puli Premii, po upływie tego czasu zgłoszenie Zakupu Promocyjnego oraz otrzymanie Premii Darmowa dostawa nie jest możliwe.

 14. Dane podane w Zgłoszeniu powinny być zgodne z danymi widocznymi w załączonych dokumentach.

 15. Bezpośrednio po otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, na adres e-mail Uczestnika podany w Zgłoszeniu zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia. Potwierdzenie to ma charakter techniczny i nie oznacza uzyskania prawa do otrzymania Premii Darmowa dostawa. 

 16. Zgłoszenia dokonanie niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym Zgłoszenia niekompletne oraz niezawierające wymaganych załączników, nie będą uwzględniane przez Organizatora i nie stanowią podstawy do otrzymania Premii Darmowa dostawa w Promocji.
 17. Wszystkie istotne wartości związane z Promocją (np. limity, minimalna cena zakupu, bonus itp.) Uczestników zarejestrowanych w innych krajach UE niż Czechy, Polska, Rumunia, Węgry zostaną przeliczone i obliczone w walucie EUR. Wartość Premii obliczona zgodnie z powyższymi zasadami zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

§ 3. ZASADY PRZYZNAWANIA ORAZ REALIZACJA PREMII W PROMOCJI

 1. Premia Darmowa dostawa przysługuje Uczestnikowi pod warunkiem dokonania prawidłowego Zgłoszenia Zakupu Promocyjnego oraz pod warunkiem, że pula Premii w Promocji nie uległa wyczerpaniu. 

 2. Premie Darmowa dostawa przyznawane są Uczestnikom według kolejności prawidłowych Zgłoszeń do Promocji. 

 3. W przypadku wyczerpania się puli Premii w Promocji Premia Darmowa dostawa nie jest przyznawany. W takim przypadku kolejne zgłoszenia nie będą przyjmowane.

 4. Zgłoszenie Zakupu Promocyjnego zostanie zweryfikowane przez Organizatora w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora, pod kątem jego zgodności z Regulaminem. W przypadku ujawnienia niezgodności Zgłoszenia lub Zakupu Promocyjnego z Regulaminem w późniejszym terminie, Organizator zastrzega sobie możliwość dochodzenia zwrotu kwoty odpowiadającej Premii Darmowa dostawa.

 5. Informacja o przyznaniu Premii darmowa dostawa lub odmowie jej przyznania jest przesyłana na adres e-mail podany w Zgłoszeniu. 

 6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w Zgłoszeniu, polegającej na tym, że załączony dokument jest nieczytelny, Organizator może wezwać Uczestnika do uzupełnienia Zgłoszenia w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni w postaci przesłania czytelnego załącznika, pod rygorem uznania Zgłoszenia za nieprawidłowe i odmowy przyznania Premii Darmowa dostawa .

 7. W razie wątpliwości co do prawidłowości Zgłoszenia, w tym co do nabycia prawa do skorzystania z Promocji, Organizator – w terminie przewidzianym na weryfikację Zgłoszenia – może skontaktować się z podmiotem dokonującym sprzedaży w ramach Zakupu Promocyjnego celem uzyskania niezbędnych informacji dotyczących Zakupu Promocyjnego. 

 8. W przypadkach otrzymania przez Organizatora Zgłoszenia Zakupu Promocyjnego, dokonanego z wykorzystaniem tego samego Dowodu Zakupu, który został już zgłoszony przez innego Uczestnika, Organizator uwzględni tylko pierwsze, prawidłowe Zgłoszenie.

 9. Premie Darmowa dostawa będą wypłacane w terminie 14 (czternastu) dni od dokonania przez Organizatora pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Zakupu Promocyjnego. 

 10. Premia darmowa dostawa będzie wypłacany Uczestnikowi przelewem na numer jego rachunku bankowego podany na jego koncie użytkownika na Platformie merXu w zakładce Moje konto - profil firmy. 

 11. Premia Darmowa dostawa nie będzie wypłacana w innej formie niż przelewem na zweryfikowany, firmowy rachunek bankowy Uczestnika. Premia Darmowa dostawa nie podlega również wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, np. bon, kartę podarunkową.

 12. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania Premii Darmowa dostawa na  osobę trzecią. 

 13. Organizator informuje, że na dzień rozpoczęcia Promocji, zgodnie z przepisami prawa podatkowego wszelkie obowiązki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od uzyskanej Premii Darmowa dostawa spoczywają na Uczestniku Promocji. 

 14. W przypadku, gdy zachodzi niemożność wydania Premii Darmowa dostawa Uczestnikowi lub jej odebrania przez Uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie, takich jak w szczególności podanie przez Uczestnika błędnych, niekompletnych lub nieprawdziwych danych teleadresowych lub dotyczących numeru rachunku, Premia Darmowa dostawa przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 4. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2024r. 

 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać na adres poczty elektronicznej pomoc@merxu.com w tytule maila wpisując „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, firmę, dokładny adres Uczestnika, adres e-mail, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i określonego zachowania się przez Organizatora.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 

 4. Uczestnik będzie informowany o wyniku postępowania reklamacyjnego odpowiednio drogą pocztową. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator, z którym można kontaktować się:

  a) pisemnie na adres wskazany w § 1 ust. 2 powyżej lub
  b) mailowo na adres pomoc@merxu.com.

 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu:

  a) przeprowadzenia Promocji, przez co należy w szczególności rozumieć przyjęcie Zgłoszenia, przeprowadzenie weryfikacji Zgłoszeń, przyznanie oraz przekazanie Premii Darmowa dostawa– odbywa się to na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) rozpatrywania reklamacji – na podstawie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  c) przeprowadzenia ewaluacji Promocji, w tym przeprowadzenia analiz statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w Promocji i otrzymanie Premii Darmowa dostawa. Dane w zakresie potrzebnym do dokonania weryfikacji Zgłoszenia mogą pochodzić również od podmiotu będącego stroną Zakupu Promocyjnego oraz innych spółek z grupy Organizatora.  

 5. Organizator będzie przechowywać dane osobowe Uczestnika przez okres niezbędny do wywiązania się z wszystkich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, a po przeprowadzeniu Promocji dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z Promocji i po tym czasie zostaną niezwłocznie usunięte. 

 6. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane podmiotom, którym Organizator zleca wykonywanie czynności podczas organizowania Promocji, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi związane z dostawą Premii Darmowa dostawa lub usługi IT, księgowe lub prawne.

 7. Uczestnikowi służy:

  a) prawo dostępu do danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO; 
  b) prawo żądania sprostowania danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 RODO;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO;
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 18 RODO.

 8. Uczestnikowi służy ponadto prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu, o jakim mowa w ust. 3 pkt c. powyżej, na zasadach określonych w art. 21 RODO.

 9. Jeśli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe podczas Promocji są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin będzie dostępny w okresie Czasu Trwania Promocji na stronie internetowej Platformy www.merxu.com. 

 2. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny. 

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w sytuacji, gdy konieczność zmiany wynika z przyczyn niezależnych od Organizatora, pod warunkiem, że będzie to uzasadnione celem Promocji lub nie naruszy praw nabytych przez Uczestników i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa.

 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Platformy.

 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego. 

 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa poszczególnych krajów Promocji. 

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Platformy.

 8. Regulamin sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, polska wersja językowa jest wiążąca.