REGULAMIN PROMOCJI “POLEĆ MERXU SWOJEMU KONTRAHENTOWI” (MEMBER GET MEMBER)” DLA ZAREJESTROWANYCH I NOWYCH UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY ZAKUPOWEJ MERXU


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem promocji POLEĆ MERXU SWOJEMU KONTRAHENTOWI (dalej: „Promocja”) dla użytkowników platformy zakupowej merXu www.merxu.com jest promowanie platformy merXu służącej do zakupu i sprzedaży produktów wśród jej użytkowników oraz podmiotów rynku (dalej: „Platforma”).
 2. Organizatorem Promocji jest spółka merXu sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-803), ul. Św. Marcin 11/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000835832, NIP: 7792514527, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych (dalej: „Organizator”).
 3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanej Promocji i zawiera stosowne zasady postępowania, które Uczestnik Promocji akceptuje w chwili przystąpienia do udziału w Promocji.
 4. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa poszczególnych krajów, w których Platforma działa, a które będą mieć zastosowanie do dokonywanych Zakupów Promocyjnych oraz organizowanej Promocji. Regulamin jest udostępniony dla użytkowników Platformy w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.merxu.com
 5. Promocja jest realizowana przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego, na warunkach określonych w Regulaminie. 
 6. Promocja dotyczy zakupu produktów sprzedawanych na Platformie merXu za określoną kwotę minimalną, w okresie od dnia 1 lipca 2022 r., do wyczerpania puli Premii Pieniężnej w Promocji, nie później jednak niż do dnia 31 sierpnia 2022 r. (dalej: „Czas Trwania Promocji”). Organizator Promocji może podjąć decyzję o wydłużeniu Czasu Trwania Promocji.
 7. Promocja przeprowadzana jest za pomocą strony internetowej Platformy zakupowej merXu: www.merxu.com i dotyczy Zakupów Promocyjnych dokonywanych za pośrednictwem Platformy we wszystkich krajach jej działania, tj. Polsce, Estonii, Litwie, Słowacji, Niemczech, Rumunii, Węgrzech i Czechach.
 8. Dla celów Promocji za datę Zakupu Promocyjnego uznaje się datę sprzedaży wskazaną na dowodzie zakupu. Dowodami zakupu dla celów Promocji są: faktura oraz faktura VAT (dalej: „Dowód Zakupu”)
 9. Promocja łączy się z innymi promocjami Organizatora. 

§ 2. UCZESTNICY PROMOCJI, WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ PREMIA PIENIĘŻNA

 1. Promocja skierowana jest do użytkowników Platformy zakupowej merXu, tj. podmiotów zarejestrowanych na platformie zakupowej merXu przed Czasem Trwania Promocji (dalej: „Uczestnik Polecający”) oraz do nowych użytkowników - podmiotów gospodarczych, zarejestrowanych z polecenia Uczestnika Polecającego w Czasie Trwania Promocji (dalej: “Uczestnik Polecany) na warunkach opisanych w § 2.2 - 2.19.

 2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.  

 3. Uczestnikiem Promocji nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora, tak obecni, jak i byli oraz członkowie ich rodzin.
  3.1 Za pracownika uważa się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, zaś za współpracownika uważa się osobę zatrudnioną na podstawie innego tytułu prawnego, w tym w ramach umowy cywilnoprawnej, która dokonała rejestracji na Platformie we własnym imieniu i na swoją rzecz oraz stała się jej użytkownikiem.
 4. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik Polecający musi spełnić wszystkie wymienione poniżej warunki:

  4.1 w Czasie Trwania Promocji wskaże jeden lub więcej podmiotów gospodarczych, które są zainteresowane zarejestrowaniem się na Platformie merxu.com poprzez udostępnienie swojego indywidualnego linku polecającego, znajdującego się w zakładce Moje Konto - Moja Firma - Kontakty, na stronie internetowej www.merxu.com;

  4.2 jeden lub więcej Uczestników Polecanych zarejestruje się na platformie zakupowej merxu.com, poprzez wykorzystanie indywidualnego linku polecającego, uzyskanego od Uczestnika Polecającego oraz dokona zakupu w Czasie Trwania Promocji

  4.3 w Czasie Trwania Promocji jeden lub więcej Uczestników Polecanych dokona zakupów produktów (z wyłączeniem usług) sprzedawanych za pośrednictwem Platformy merXu w ramach aktywnej (na dzień rozpoczęcia Zakupu Promocyjnego) oferty reprezentującej przynajmniej jedną z kategorii produktowych dostępnych na platformie, za kwotę nie mniejszą niż 1.300,00 (tysiąc trzysta) PLN netto lub odpowiednio 300,00 (trzysta) EUR netto, ​​7.500,00 CZK (siedem tysięcy pięćset) netto, 100.000,00 HUF (sto tysięcy) netto, 1.300,00 RON (tysiąc trzysta) netto (dalej: Zakup Promocyjny Uczestnika Polecanego-Kupujacego), w ramach pojedynczej transakcji;

  4.3.1 W przypadku wystawienia usługi lub oferty produktów, które zgodnie ze swoją charakterystyką nie przynależą do dowolnej z istniejących kategorii na merxu.com (w szczególności odzież, towary konsumpcyjne itp.), Uczestnik Polecający nie będzie uprawniony do otrzymania Premii Pieniężnej;

 5. W Czasie Trwania Promocji, Uczestnik Polecający uprawniony jest do otrzymania premii pieniężnej w wysokości 180 (sto osiemdziesiąt) PLN lub odpowiednio 40 (czterdzieści) EUR lub 1000 (tysiąc) CZK lub 15 000 (piętnaście tysięcy) HUF lub 180 (sto osiemdziesiąt) RON, za każdy pierwszy Zakup promocyjny skutecznie poleconego Uczestnika Polecanego pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 4.1 - 4.3 powyżej (dalej: Premia pieniężna).
 6. Uczestnik Polecający otrzyma odpowiednią Premię Pieniężną w formie przelewu bankowego na zweryfikowany przez merXu firmowy rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika na jego koncie użytkownika na Platformie merXu w zakładce Moje konto - profil firmy.

 7. Pula Premii Pieniężnej w Promocji to 250.000,00 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) PLN. Organizator może zadecydować o zwiększeniu puli Premii Pieniężnej.

 8. W przypadku odstąpienia od umowy Zakupu Promocyjnego przez Uczestnika na podstawie obowiązujących przepisów pozwalających na dokonanie takiego odstąpienia przez kupującego bez podawania przyczyny, Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania Premii Pieniężnej Uczestnik, który otrzymał Premię Pieniężną wbrew powyższemu zastrzeżeniu, zobowiązany jest do jego zwrotu na rachunek bankowy, z którego otrzymał Premię , w terminie 3 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Zakupu Promocyjnego.

 9. Powyższe ograniczenie nie dotyczy jednak tych przypadków, gdy zwrot Produktu Promocyjnego nastąpił w wykonaniu uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego kupującemu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z powodu wady produktu.

 10. Do wartości zakupów uprawniającej do otrzymania Premii Pieniężnej nie wliczają się: transakcje dokonane pomiędzy Podmiotami Powiązanymi (w tym kapitałowo lub osobowo), transakcje mające cel inny niż faktyczne przeniesienie własności towaru oraz transakcje naruszające zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje

  10.1 Przez Podmioty Powiązane kapitałowo lub osobowo rozumiemy w szczególności: jednostkę dominującą, znaczącego inwestora, jednostki zależne, jednostki współzależne, jednostki stowarzyszone, wspólników jednostki współzależnej oraz jednostki znajdujące się wraz z jednostką pod wspólną kontrolą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 43 Ustawy o Rachunkowości

 11. Warunkiem otrzymania Premii Pieniężnej jest dokonanie Zgłoszenia Zakupu Promocyjnego w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który wypłacana jest Premia Pieniężna jest wysyłanie zgłoszenia na adres e-mail pomoc@merxu.com (dalej: „Zgłoszenie Zakupu Promocyjnego” lub „Zgłoszenie”).

  11.1 Na wniosek Organizatora, w celu potwierdzenia dokonania transakcji, Uczestnik Promocji powinien uzupełnić zgłoszenie o dokumenty transportowe , w tym CMR / AWB w  przypadku  wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

 12. W Zgłoszeniu Zakupu Promocyjnego Uczestnik Polecający zobowiązany jest podać:

  - dane podmiotu w tym m.in. dane adresowe, NIP, numer KRS (lub numer wpisu do odpowiedniego rejestru);

  - numer rachunku bankowego Uczestnika Polecającego, na który zostanie przekazana Premia, a który będzie zgodny z numerem rachunku bankowego wskazanym na jego koncie użytkownika na Platformie merXu w zakładce Moje konto – profil firmy;

 13. Dane podane w Zgłoszeniu powinny być zgodne z danymi widocznymi w załączonych dokumentach.
 14. Bezpośrednio po otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, na adres e-mail Uczestnika podany w Zgłoszeniu zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia. Potwierdzenie to ma charakter techniczny i nie oznacza uzyskania prawa do otrzymania Premii Pieniężnej.
 15. Zgłoszenia dokonane niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym Zgłoszenia niekompletne oraz niezawierające wymaganych załączników, nie będą uwzględniane przez Organizatora i nie stanowią podstawy do otrzymania Premii Pieniężnej w Promocji

§ 3. ZASADY PRZYZNAWANIA ORAZ REALIZACJA PREMII W PROMOCJI

 1. Premia Pieniężna przysługuje Uczestnikowi pod warunkiem dokonania prawidłowego Zgłoszenia oraz pod warunkiem, że pula Premii w Promocji nie uległa wyczerpaniu.
 2. Premie Pieniężne przyznawane są Uczestnikom według kolejności prawidłowych Zgłoszeń do Promocji. 
 3. W przypadku wyczerpania się puli Premii w Promocji nie jest przyznawany. W takim przypadku kolejne zgłoszenia nie będą przyjmowane.
 4. Zgłoszenie Zakupu Promocyjnego zostanie zweryfikowane przez Organizatora w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora, pod kątem jego zgodności z Regulaminem. W przypadku ujawnienia niezgodności Zgłoszenia lub Zakupu Promocyjnego z Regulaminem w późniejszym terminie, Organizator zastrzega sobie możliwość dochodzenia zwrotu kwoty odpowiadającej Premii “Poleć merXu swojemu kontrahentowi”.
 5. Informacja o przyznaniu Premii “Poleć merXu swojemu kontrahentowi” lub odmowie jej przyznania jest przesyłana na adres e-mail podany w Zgłoszeniu. 
 6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w Zgłoszeniu, mogącej polegać m.in. na tym, że załączony dokument jest nieczytelny, Organizator może wezwać Uczestnika do uzupełnienia Zgłoszenia w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni w postaci przesłania czytelnego załącznika, pod rygorem uznania Zgłoszenia za nieprawidłowe i odmowy przyznania Premii Pieniężnej.
 7. W razie wątpliwości co do prawidłowości Zgłoszenia, w tym co do nabycia prawa do skorzystania z Promocji, Organizator – w terminie przewidzianym na weryfikację Zgłoszenia – może skontaktować się z podmiotem dokonującym sprzedaży w ramach Zakupu Promocyjnego celem uzyskania niezbędnych informacji dotyczących Zakupu Promocyjnego. 
 8. W przypadkach otrzymania przez Organizatora Zgłoszenia Zakupu Promocyjnego, dokonanego z wykorzystaniem tego samego Dowodu Zakupu, który został już zgłoszony przez innego Uczestnika, Organizator uwzględni tylko pierwsze, prawidłowe Zgłoszenie.
 9. Premie Pieniężne będą wypłacane w terminie 14 (czternastu) dni od dokonania przez Organizatora pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Zakupu Promocyjnego albo weryfikacji rejestracji Uczestników Poleconych, którzy skorzystali z indywidualnych linków polecających 
 10. Premia Pieniężna będzie wypłacana Uczestnikowi przelewem na numer jego rachunku bankowego podany na jego koncie użytkownika na Platformie merXu w zakładce Moje konto - profil firmy.
 11. Premia Pieniężna nie będzie wypłacana w innej formie niż przelewem na rachunek bankowy Uczestnika. Premia nie podlega również wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, np. bon, kartę podarunkową.
 12. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania Premii Pieniężnej na  osobę trzecią. 
 13. Organizator informuje, że na dzień rozpoczęcia Promocji, zgodnie z przepisami prawa podatkowego wszelkie obowiązki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od uzyskanej Premii Pieniężnej spoczywają na Uczestniku Promocji. 
 14. W przypadku, gdy zachodzi niemożność wydania Premii Pieniężnej Uczestnikowi lub jej odebrania przez Uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie, takich jak w szczególności podanie przez Uczestnika błędnych, niekompletnych lub nieprawdziwych danych teleadresowych lub dotyczących numeru rachunku, Premia Pieniężna przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 4. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia 30 września 2022 r.  
 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać na adres poczty elektronicznej pomoc@merxu.com w tytule maila wpisując „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, firmę, dokładny adres Uczestnika, adres e-mail, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i określonego zachowania się przez Organizatora.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 
 4. Uczestnik będzie informowany o wyniku postępowania reklamacyjnego odpowiednio drogą pocztową. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator, z którym można kontaktować się:
  - pisemnie, na adres wskazany w §1, punkt 2., powyżej;
  - mailowo, na adres pomoc@merxu.com.
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu:
  - przeprowadzenia Promocji, przez co należy w szczególności rozumieć przyjęcie Zgłoszenia, przeprowadzenie weryfikacji Zgłoszeń, przyznanie oraz przekazanie Premii Pieniężna – odbywa się to na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  - rozpatrywania reklamacji – na podstawie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  - przeprowadzenia ewaluacji Promocji, w tym przeprowadzenia analiz statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w Promocji i otrzymanie Premii Pieniężna . Dane w zakresie potrzebnym do dokonania weryfikacji Zgłoszenia mogą pochodzić również od podmiotu będącego stroną Zakupu Promocyjnego oraz innych spółek z grupy Organizatora. 
 5. Organizator będzie przechowywać dane osobowe Uczestnika przez okres niezbędny do wywiązania się z wszystkich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, a po przeprowadzeniu Promocji dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z Promocji i po tym czasie zostaną niezwłocznie usunięte.
 6. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane podmiotom, którym Organizator zleca wykonywanie czynności podczas organizowania Promocji, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi związane z dostawą Premii Pieniężnej lub usługi IT, księgowe lub prawne.
 7. Uczestnikowi przysługuje:
  - prawo dostępu do danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO; 
  - prawo żądania sprostowania danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 RODO;
  - prawo do żądania usunięcia danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO;
  - prawo do ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 18 RODO.
 8. Uczestnikowi służy ponadto prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu, o jakim mowa w ust. 3 pkt c. powyżej, na zasadach określonych w art. 21 RODO.
 9. Jeśli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe podczas Promocji są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin będzie dostępny w okresie Czasu Trwania Promocji na stronie internetowej Platformy www.merxu.com. 
 2. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w sytuacji, gdy konieczność zmiany wynika z przyczyn niezależnych od Organizatora, pod warunkiem, że będzie to uzasadnione celem Promocji lub nie naruszy praw nabytych przez Uczestników i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa.
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Platformy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa poszczególnych krajów, w których Platforma działa, a które będą mieć zastosowanie do dokonywanych Zakupów Promocyjnych oraz organizowanej Promocji. 
 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa poszczególnych krajów Promocji. 
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Platformy.
 8. Regulamin sporządzono w polskiej, angielskiej, czeskiej, litewskiej, słowackiej, węgierskiej, rumuńskiej, niemieckiej oraz estońskiej wersji językowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, polska wersja językowa jest wiążąca.