REGULAMIN PROMOCJI CASHBACK DLA ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW PLATFORMY ZAKUPOWEJ MERXU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem promocji Cashback (dalej: „Promocja”) dla użytkowników platformy zakupowej merXu www.merxu.com jest promowanie platformy merXu służącej do zakupu i sprzedaży produktów wśród jej użytkowników oraz podmiotów rynku (dalej: „Platforma”).

 2. Organizatorem Promocji jest spółka merXu sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-803), ul. Św. Marcin 11/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000835832, NIP: 7792514527, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych (dalej: „Organizator”).

 3. Regulamin określa zasady udziału w organizowanej Promocji i zawiera stosowne zasady postępowania, które uczestnik Promocji akceptuje w chwili przystąpienia do udziału w Promocji.

 4. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Polsce, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa poszczególnych krajów, w których Platforma działa, a które będą mieć zastosowanie do dokonywanych Zakupów Promocyjnych oraz organizowanej Promocji. Regulamin jest udostępniony dla użytkowników Platformy w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.merxu.com oraz za pośrednictwem wiadomości e-mail.

 5. Promocja jest realizowana przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego, na warunkach określonych w Regulaminie.

 6. Promocja dotyczy zakupu produktów sprzedawanych na Platformie merXu za określoną kwotę minimalną, w okresie od dnia 10 lutego 2021 r. do wyczerpania puli Rabatów Cashback w Promocji, nie później jednak niż do dnia 12 marca 2021 r. (dalej: „Czas Trwania Promocji”). Organizator Promocji może podjąć decyzję o wydłużeniu Czasu Trwania Promocji.

 7. Promocja przeprowadzana jest za pomocą strony internetowej Platformy zakupowej merXu: www.merxu.com i dotyczy Zakupów Promocyjnych dokonywanych za pośrednictwem Platformy we wszystkich krajach jej działania, tj. Polsce, Estonii, Litwie, Słowacji, Czechach.

 8. Dla celów Promocji za datę Zakupu Promocyjnego uznaje się datę sprzedaży wskazaną na dowodzie zakupu. Dowodami zakupu dla celów Promocji są: faktura oraz faktura VAT (dalej: „Dowód Zakupu”).

§ 2. UCZESTNICY PROMOCJI, WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ RABAT CASHBACK

 1. Promocja skierowana jest do użytkowników Platformy zakupowej merXu, tj. podmiotów zarejestrowanych na platformie zakupowej merXu przed i w Czasie Trwania Promocji (dalej: „Uczestnik”).

 2. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

 3. Uczestnikiem Promocji nie może być pracownik Organizatora. Za pracownika uważa się osobę zatrudnioną na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej, która dokonała rejestracji na Platformie we własnym imieniu i na swoją rzecz oraz stała się jej użytkownikiem.

 4. Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie przez Uczestnika jednorazowego zakupu produktów sprzedawanych za pośrednictwem Platformy merXu za kwotę nie mniejszą niż 600,00 (sześćset złotych) PLN netto (dalej: „Zakup Promocyjny”), lub odpowiednio 125,00 (sto dwadzieścia pięć) EUR netto lub 3.500,00 (trzy tysiące pięćset) CZK netto.

 5. W Czasie Trwania Promocji do każdego Zakupu Promocyjnego za kwotę nie mniejszą niż 600,00 (sześćset) PLN netto, lub odpowiednio 125,00 (sto dwadzieścia pięć) EUR netto lub 3.500,00 (trzy tysiące pięćset) CZK netto Uczestnik może otrzymać odpowiednio 100,00 (sto) złotych, 25,00 (dwadzieścia pięć) EUR lub 500,00 (trzysta pięćdziesiąt) CZK (dalej: „Rabat Cashback”) po dokonaniu Zgłoszenia Zakupu Promocyjnego tytułem rabatu posprzedażowego w formie noty kredytowej, na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika na jego koncie użytkownika na Platformie merXu w zakładce Moje konto - profil firmy.

 6. Pula Rabatów Cashback w Promocji to 135.000,00 (sto trzydzieści pięć tysięcy) PLN. Organizator może zadecydować o zwiększeniu puli Rabatów Cashback w Promocji.

 7. W przypadku odstąpienia od umowy Zakupu Promocyjnego przez Uczestnika na podstawie obowiązujących przepisów pozwalających na dokonanie takiego odstąpienia przez kupującego bez podawania przyczyny, Uczestnik nie jest uprawniony do otrzymania Rabatu Cashback. Uczestnik, który otrzymał Rabat Cashback wbrew powyższemu zastrzeżeniu, zobowiązany jest do jego zwrotu na rachunek bankowy, z którego otrzymał Rabat Cashback, w terminie 3 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Zakupu Promocyjnego.

 8. Powyższe ograniczenie nie dotyczy jednak tych przypadków, gdy zwrot Produktu Promocyjnego nastąpił w wykonaniu uprawnienia do odstąpienia od umowy przysługującego kupującemu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z powodu wady produktu.

 9. W celu wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Rabatu Cashback, Uczestnik Promocji powinien dokonać zgłoszenia Zakupu Promocyjnego przesyłając dowód zrealizowania Zakupu Promocyjnego na adres poczty elektronicznej pomoc@merxu.com (dalej: “Zgłoszenie").

 10. W Zgłoszeniu Uczestnik zobowiązany jest podać:

  a. dane Uczestnika, w tym m.in. dane adresowe, NIP, numer KRS [lub numer wpisu do odpowiedniego rejestru];

  b. numer rachunku bankowego Uczestnika, na który zostanie przekazany Rabat Cashback, a który będzie zgodny z numerem rachunku bankowego wskazanym na jego koncie użytkownika na Platformie merXu w zakładce Moje konto – profil firmy;

  c. informacje o Zakupie Promocyjnym obejmujące: datę zakupu, wskazanie pełnej firmy sprzedawcy, u którego nastąpił zakup, numer dokumentu sprzedaży,

  d. czytelny skan lub zdjęcie dokumentu sprzedaży dotyczącego zgłaszanego Zakupu Promocyjnego.

 11. Zgłoszenia udziału w Promocji przyjmowane są w Czasie Trwania Promocji do wyczerpania puli Rabatów Cashback, po jego upływie zgłoszenie Zakupu Promocyjnego oraz otrzymanie Rabatu Cashback nie jest możliwe.

 12. W ramach jednego Zgłoszenia Uczestnik może otrzymać tylko jeden Rabat Cashback.

 13. Uczestnik może skorzystać z Promocji tylko jeden raz.

 14. Dane podane w Zgłoszeniu powinny być zgodne z danymi widocznymi w załączonych dokumentach.

 15. Bezpośrednio po otrzymaniu Zgłoszenia przez Organizatora, na adres e-mail Uczestnika podany w Zgłoszeniu zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania Zgłoszenia. Potwierdzenie to ma charakter techniczny i nie oznacza uzyskania prawa do otrzymania Rabatu Cashback.

 16. Zgłoszenia dokonanie niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym Zgłoszenia niekompletne oraz niezawierające wymaganych załączników, nie będą uwzględniane przez Organizatora i nie stanowią podstawy do otrzymania Rabatu Cashback w Promocji.

§ 3. ZASADY PRZYZNAWANIA ORAZ REALIZACJA RABATU CASHBACK W PROMOCJI

 1. Rabat Cashback przysługuje Uczestnikowi pod warunkiem dokonania prawidłowego Zgłoszenia Zakupu Promocyjnego oraz po warunkiem, że pula Rabatów Cashback w Promocji nie uległa wyczerpaniu.

 2. Rabaty Cashback przyznawane są Uczestnikom według kolejności prawidłowych Zgłoszeń do Promocji.

 3. W przypadku wyczerpania się puli Rabatów Cashback w Promocji Rabat Cashback nie jest przyznawany. W takim przypadku kolejne zgłoszenia nie będą przyjmowane.

 4. Zgłoszenie Zakupu Promocyjnego zostanie zweryfikowane przez Organizatora w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania Zgłoszenia przez Organizatora, pod kątem jego zgodności z Regulaminem. W przypadku ujawnienia niezgodności Zgłoszenia lub Zakupu Promocyjnego z Regulaminem w późniejszym terminie, Organizator zastrzega sobie możliwość dochodzenia zwrotu kwoty odpowiadającej Rabatowi Cashback.

 5. Informacja o przyznaniu Rabatu Cashback lub odmowie jego przyznania jest przesyłana na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.

 6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w Zgłoszeniu, polegającej na tym, że załączony dokument jest nieczytelny, Organizator może wezwać Uczestnika do uzupełnienia Zgłoszenia w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni w postaci przesłania czytelnego załącznika, pod rygorem uznania Zgłoszenia za nieprawidłowe i odmowy przyznania Rabatu Cashback.

 7. W razie wątpliwości co do prawidłowości Zgłoszenia, w tym co do nabycia prawa do skorzystania z Promocji, Organizator – w terminie przewidzianym na weryfikację Zgłoszenia – może skontaktować się z podmiotem dokonującym sprzedaży w ramach Zakupu Promocyjnego celem uzyskania niezbędnych informacji dotyczących Zakupu Promocyjnego.

 8. W przypadkach otrzymania przez Organizatora Zgłoszenia Zakupu Promocyjnego, dokonanego z wykorzystaniem tego samego Dowodu Zakupu, który został już zgłoszony przez innego Uczestnika, Organizator uwzględni tylko pierwsze, prawidłowe Zgłoszenie.

 9. Rabaty Cashback będą wypłacane w terminie 3 (trzech) dni od dokonania przez Organizatora pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Zakupu Promocyjnego.

 10. Rabat Cashback będzie wypłacany Uczestnikowi przelewem na numer jego rachunku bankowego podany na jego koncie użytkownika na Platformie merXu w zakładce Moje konto - profil firmy.

 11. Rabat Cashback nie będzie wypłacany w innej formie niż przelewem na rachunek bankowy Uczestnika. Rabat Cashback nie podlega również wymianie na jakikolwiek ekwiwalent, np. bon, kartę podarunkową.

 12. Uczestnik nie może przenieść prawa do otrzymania Rabatu Cashback na osobę trzecią.

 13. Organizator informuje, że na dzień rozpoczęcia Promocji, zgodnie z przepisami prawa podatkowego wszelkie obowiązki podatkowe w zakresie podatku dochodowego od uzyskanego Rabatu Cashback spoczywają na Uczestniku Promocji.

 14. W przypadku, gdy zachodzi niemożność wydania Rabatu Cashback Uczestnikowi lub jego odebrania przez Uczestnika z przyczyn leżących po jego stronie, takich jak w szczególności podanie przez Uczestnika błędnych, niekompletnych lub nieprawdziwych danych teleadresowych lub dotyczących numeru rachunku, Rabat Cashback przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 4. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi najpóźniej do dnia 12 kwietnia 2021 r.

 2. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać na adres poczty elektronicznej pomoc@merxu.com w tytule maila wpisując „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, firmę, dokładny adres Uczestnika, adres e-mail, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i określonego zachowania się przez Organizatora.

 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

 4. Uczestnik będzie informowany o wyniku postępowania reklamacyjnego odpowiednio drogą pocztową. Osoba składająca reklamację zostanie pisemnie poinformowana o decyzji listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. Organizator może ponadto powiadomić o decyzji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 5. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dla potrzeb niniejszego Regulaminu termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator, z którym można kontaktować się:

  a. pisemnie na adres wskazany w § 1 ust. 2 powyżej lub

  b. mailowo na adres pomoc@merxu.com.

 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu:

  a. przeprowadzenia Promocji, przez co należy w szczególności rozumieć przyjęcie Zgłoszenia, przeprowadzenie weryfikacji Zgłoszeń, przyznanie oraz przekazanie Rabatów Cashback – odbywa się to na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  b. rozpatrywania reklamacji – na podstawie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

  c. przeprowadzenia ewaluacji Promocji, w tym przeprowadzenia analiz statystycznych - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w Promocji i otrzymanie Rabatu Cashback. Dane w zakresie potrzebnym do dokonania weryfikacji Zgłoszenia mogą pochodzić również od podmiotu będącego stroną Zakupu Promocyjnego oraz innych spółek z grupy Organizatora.

 5. Organizator będzie przechowywać dane osobowe Uczestnika przez okres niezbędny do wywiązania się z wszystkich obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, a po przeprowadzeniu Promocji dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń z Promocji i po tym czasie zostaną niezwłocznie usunięte.

 6. Dane osobowe Uczestnika mogą zostać przekazane podmiotom, którym Organizator zleca wykonywanie czynności podczas organizowania Promocji, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi związane z dostawą Rabatów Cashback lub usługi IT, księgowe lub prawne.

 7. Uczestnikowi służy:

  a. prawo dostępu do danych osobowych na zasadach określonych w art. 15 RODO;

  b. prawo żądania sprostowania danych osobowych na zasadach określonych w art. 16 RODO;

  c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych na zasadach określonych w art. 17 RODO;

  d. prawo do ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w art. 18 RODO.

 8. Uczestnikowi służy ponadto prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu, o jakim mowa w ust. 3 pkt c. powyżej, na zasadach określonych w art. 21 RODO.

 9. Jeśli Uczestnik uzna, że jego dane osobowe podczas Promocji są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin będzie dostępny w okresie Czasu Trwania Promocji na stronie internetowej Platformy www.merxu.com.

 2. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w sytuacji, gdy konieczność zmiany wynika z przyczyn niezależnych od Organizatora, pod warunkiem, że będzie to uzasadnione celem Promocji lub nie naruszy praw nabytych przez Uczestników i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa.

 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Platformy.

 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa poszczególnych krajów, w których Platforma działa, a które będą mieć zastosowanie do dokonywanych Zakupów Promocyjnych oraz organizowanej Promocji.

 6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa poszczególnych krajów Promocji.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Platformy.

 8. Regulamin sporządzono w polskiej, angielskiej, czeskiej, litewskiej, słowackiej oraz estońskiej wersji językowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wersjami językowymi, polska wersja językowa jest wiążąca.