merXu
Atšaukti

„MEMBER GET MEMBER“ REKLAMOS KAMPANIJOS SĄLYGOS REGISTRUOTIEMS IR NAUJIEMS „MERXU“ PREKYBOS PLATFORMOS VARTOTOJAMS


1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Member Get Member“ reklaminės kampanijos (toliau – Kampanija), skirtos „MerXu“ prekybos platformos www.merxu.com vartotojams, tikslas yra reklamuoti „MerXu“ platformą produktų pirkimui ir pardavimui tarp jos vartotojų ir rinkos subjektų (toliau – Platforma).
 2. Kampanijos organizatorius yra „merXu sp. z o.o.“ kurios buveinė yra Poznanėje (61-803), ul. Św. Marcin 11/7, įrašyta į Nacionalinio teismų registro Įmonių registrą, kurį tvarko Poznanės – Nowe Miasto i Wilda Poznanėje apygardos teismas, Nacionalinio teismų registro VIII komercinį skyrių, KRS numeriu 0000835832, NIP [mokesčių identifikavimo numeris ] 7792514527, kurios įstatinis kapitalas yra 5000 PLN (toliau – Organizatorius).
 3. Sąlygos apibrėžia dalyvavimo organizuojamoje Kampanijoje taisykles ir apima atitinkamas elgesio taisykles, kurių laikytis Kampanijos dalyvis sutinka prisijungdamas prie Kampanijos.
 4. Sąlygoms (toliau – Sąlygos) taikomi Lenkijoje paprastai taikomi įstatymai, atsižvelgiant į privalomas atskirų šalių, kuriose veikia Platforma, įstatymų nuostatas, taikomas sudarytiems Kampanijos pirkimams ir organizuotai Kampanijai. Platformos vartotojams Sąlygos yra pateikiamos elektronine forma svetainėje merxu.com ir el. paštu.
 5. Organizatorius vykdo Kampaniją kaip viešą pažadą, apibrėžtą Civilinio kodekso 919-921 straipsniuose. Organizatorius yra subjektas, žadantis atlygį, kaip apibrėžta Civilinio kodekso 919 straipsnyje, Sąlygose nustatytomis sąlygomis.
 6. Kampanija taikoma perkant produktus, parduodamus „merXu“ Platformoje už nustatytą minimalią sumą, laikotarpiu, kuris prasideda 2022 m. liepos 1 d. ir baigiasi, išnaudojus Kampanijos piniginių premijų fondą (toliau – Kampanijos laikotarpis), bet ne vėliau nei 2023 m. sausio 31 d. Kampanijos organizatorius gali nuspręsti pratęsti Kampanijos laikotarpį.
 7. Kampanija vykdoma per „MerXu“ prekybos Platformos svetainę merxu.com ir taikoma Kampanijos pirkimams, atliekamiems per platformą visose šalyse, kuriose ji veikia, t. y. Lenkijoje, Estijoje, Lietuvoje, Slovakijoje ir Čekijoje.
 8. Kampanijos tikslais Kampanijos pirkimo data yra pirkimą įrodančiame dokumente nurodyta pardavimo data. Kampanijos tikslais pirkimo įrodymas yra sąskaita faktūra ir PVM sąskaita faktūra (toliau – Pirkimo įrodymas).

2. KAMPANIJOS DALYVIAI, DALYVAVIMO SĄLYGOS IR PINIGINĖ PREMIJA

 1. Akcija skirta merXu apsipirkimo platformos naudotojams, registruotiems merXu apsipirkimo platformoje, jei vartotojas yra subjektas, kuris iki Akcijos laikotarpio pradžios oficialiai registruotas Lenkijoje, Estijoje, Lietuvoje, Slovakijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Rumunijoje arba Čekijoje. (toliau – „Rekomenduojantis dalyvis“) ir naujiems vartotojams – verslo subjektams, oficialiai registruotiems Lenkijoje, Estijoje, Lietuvoje, Slovakijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Rumunijoje arba Čekijoje – registruotiems Rekomenduojamo dalyvio rekomendacija Akcijos laikotarpiu. (toliau – „Rekomenduojamas klientas“) laikantis 2.2–2.19 punktuose aprašytų sąlygų.
 2. Dalyvavimas Kampanijoje yra savanoriškas.
 3. Kampanijos dalyvis negali būti nei esamas, nei buvęs Organizatoriaus darbuotojas ar susitariančioji šalis, nei jų šeimos nariai.

  3.1      Darbuotojas yra fizinis asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį, įgaliojimo sutartį arba konkrečios užduoties sutartį, o susitariančioji šalis – fizinis asmuo, dirbantis kitu teisiniu pagrindu, įskaitant civilinės teisės sutartį, kuris užsiregistravo Platformoje savo vardu ir savo naudai, ir tapo jos vartotoju.
 1. Rekomenduojantis dalyvis, norintis dalyvauti Kampanijoje, turi įvykdyti visas šias sąlygas:

  4.1      Rekomenduojantis dalyvis ne vėliau kaip  per akcijos laikotarpį nurodo vieną ar kelis verslo subjektus, norinčius užsiregistruoti „merxu.com“ (Rekomenduojamas dalyvis), pateikiant rekomenduojamo dalyvio individualios rekomendacijos nuorodą, kurią galite rasti merXu svetainės skirtuke Mano paskyra – Mano įmonė – Kontaktai. 

  4.2      Kampanijos laikotarpiu vienas ar daugiau Rekomenduojamų dalyvių užsiregistruoja „merxu.com“ prekybos platformoje pasinaudodami jiems pateikta nuoroda.

  4.3      Rekomenduojamas dalyvis Kampanijos laikotarpiu per „merxu.com“ prekybos platformą atlieka vieną ar kelis Pirkimus, kurių grynoji suma yra ne mažesnė kaip 300,00 (trys šimtai) EUR) per vieną sandorį (toliau – Rekomenduojamo dalyvio Kampanijos pirkimas).

 2. Kampanijos laikotarpiu Rekomenduojantis dalyvis gali gauti 40,00 EUR (keturiasdešimt), 850,00 CZK (aštuoni šimtai penkiasdešimt), (toliau –kaip „piniginę premiją“) už kiekvieną pirmą kartą sėkmingai rekomenduotos rekomenduojamos šalies pirkimą pagal Rekomenduojančio dalyvio pateiktą pasiūlymą pagal 4.1–4.3 punktuose nurodytas sąlygas. 
 3. Rekomenduojantis dalyvis gauna atitinkamą Piniginę premiją banko pavedimu į dalyvio paskyros „merXu“ Platformoje skirtuke „Mano sąskaita – įmonės profilis“ nurodytą savo banko sąskaitą.
 1. Kampanijos Piniginių premijų fondas yra 250 000,00 (du šimtai penkiasdešimt tūkstančių) PLN. Organizatorius gali nuspręsti padidinti Kampanijos Piniginių premijų fondą.
 2. Jei Dalyvis atšaukia Kampanijos pirkimą vadovaudamasis privalomomis įstatymų nuostatomis, leidžiančiomis pirkėjui atsisakyti pirkimo nenurodant priežasties, Dalyvis neturi teisės gauti Piniginės premijos. Dalyvis, gavęs Piniginę premiją priešingai pirmiau nurodytoms sąlygoms, privalo per 3 dienas nuo pareiškimo apie pasitraukimą iš Kampanijos pirkimo sutarties pateikimo grąžinti Piniginę premiją į banko sąskaitą, iš kurios ją gavo.
 3. Tačiau pirmiau nurodytas apribojimas netaikomas, jei Kampanijos gaminys grąžinamas įgyvendinant pirkėjo teisę atsisakyti sutarties pagal bendrai taikomus įstatymus dėl gaminio defekto.
 4. Kampanijos pirkimų, už kuriuos įgyjama teisė gauti Piniginę premiją, vertė neapima: sandorių, sudarytų tarp Susijusių subjektų (įskaitant per kapitalą ar asmeniškai), sandorių, kurių tikslas yra kitas, nei faktinis prekių nuosavybės perdavimas, ir sandorių, kurie pažeidžia bendruomenės gyvenimo ir viešojo padorumo principus.Susijęs subjektas – tai patronuojanti įmonė, reikšmingas investuotojas, patronuojamosios įmonės, antrinės patronuojamosios įmonės, asocijuotos šalys, patronuojamųjų įmonių akcininkai ir šalys, kurios yra kontroliuojamos kartu su subjektu (Lenkijos Apskaitos įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 43 punktas).
 5. Organizatoriaus prašymu, norėdamas patvirtinti sandorį, Akcijos dalyvis paraišką turi papildyti transporto dokumentais, įskaitant CMR / AWB prekių pristatymo Bendrijos viduje atveju.
 6. Piniginės premijos gavimo sąlyga yra pateikti Kampanijos pirkimo paraišką iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, už kurį mokama piniginė premija, 15 dienos.

 7. Kampanijos pirkimo paraiškoje Rekomenduojantis dalyvis privalo nurodyti:

  • išsamią informaciją apie verslo subjektą, įskaitant adresą, įmonės kodą, PVM kodą;
  • Rekomenduojančio dalyvio, į kurį bus pervedama Premija, įmonės banko sąskaitos numeris, kuris turi atitikti banko sąskaitos numerį, nurodytą jo vartotojo paskyroje MerXu platformoje Mano paskyra skirtuke - įmonės profilis;
   Piniginės premijos gavimo sąlyga yra pateikti Kampanijos pirkimo paraišką iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, už kurį mokama piniginė premija, 10 dienos.
  • informacija apie vėlesnį Rekomenduojamo dalyvio pirkimą, įsigytą pagal Rekomenduojančio dalyvio pateiktą pasiūlymą pagal 4.1–4.3 punktuose nurodytas sąlygas, įskaitant: pirkimo datą, visą pirkusio Rekomenduojamo dalyvio įmonės pavadinimą, atitinkamo užsakymo, paskelbto merXu platformoje, numeris ir atitinkamo pardavimo dokumento (sąskaitos faktūros) numeris,
  • su įvestu Reklaminiu pirkimu susijusio pardavimo dokumento (sąskaitos faktūros) įskaitomas skenavimas arba nuotrauka.
 1. Akcijos Organizatorius Rekomenduojamų dalyvių, naudojusių individualias rekomendacijų nuorodas, registraciją tikrins kartą per mėnesį, iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį Rekomenduojamas dalyvis užsiregistravo, 15 dienos.
 2. Paraiškoje pateikti duomenys turi atitikti pridedamuose dokumentuose nurodytus duomenis.
 3. Kai Organizatorius gauna Įrašą, Dalyvio el. pašto adresu, nurodytu Įraše, iš karto siunčiamas patvirtinimas apie Įrašo gavimą. Šis patvirtinimas yra techninio pobūdžio ir nesuteikia teisės gauti Piniginės premijos.
 4. Organizatorius neatsižvelgia į Įrašus, padarytus pažeidžiant Sąlygų nuostatas, įskaitant nepilnus Įrašus ir Įrašus be reikalaujamų priedų. Tokie Įrašai nesuteikia pagrindo gauti Piniginės premijos Kampanijoje.

3. PINIGINĖS PREMIJOS UŽ REKLAMĄ SKYRIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLĖS

 1. Dalyvis turi teisę gauti Piniginę premiją su sąlyga, kad jis teisingai padarė Įrašą (ir (arba) Kampanijos pirkimo įrašą), ir su sąlyga, kad Kampanijos Piniginių premijų fondas nebuvo išnaudotas.
 2. Dalyviams Piniginės premijos suteikiamos teisingų Kampanijos Įrašų eilės tvarka.
 3. Jei Kampanijos Piniginių premijų fondas buvo išnaudotas, Piniginė premija neskiriama. Tokiu atveju daugiau Įrašų nebepriimama.
 4. Organizatorius patikrina, ar Kampanijos Pirkimo įrašas atitinka Sąlygas per 30 (trisdešimt) dienų. Jei vėliau pasirodytų, kad Įrašas ar Kampanijos pirkimas neatitinka Sąlygų, Organizatorius pasilieka teisę reikalauti grąžinti Piniginę premiją atitinkančią sumą.
 5. Informacija apie tai, ar piniginė premija buvo suteikta, ar ne, siunčiama Įraše nurodytu el. pašto adresu.
 6. Jei Įraše aptinkami netikslumai, susiję su tuo, kad pridedamas dokumentas yra neįskaitomas, Organizatorius gali paprašyti Dalyvio papildyti įrašą ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas, atsiunčiant įskaitomą priedą, kitaip Įrašas laikomas neteisingu ir Piniginė premija neskiriama.
 7. Kilus abejonių dėl Įrašo teisingumo, įskaitant teisę dalyvauti Kampanijoje, Organizatorius per Įrašo patikrinimui nustatytą terminą gali susisiekti su subjektu, atlikusių pardavimą kaip Kampanijos pirkimo dalį, kad gautų reikiamos informacijos apie Kampanijos pirkimą.
 8. Tais atvejais, kai Organizatorius gauna Kampanijos pirkimo Įrašą, padarytą naudojant tą patį Pirkimo įrodymą, kurį jau įrašė kitas Dalyvis, Organizatorius atsižvelgia tik į pirmą teisingą Įrašą.
 9. Piniginės premijos išmokamos per 30 (trisdešimt) dienų nuo Organizatoriaus teigiamo patvirtinimo apie Kampanijos pirkimą arba Rekomenduojamo dalyvio, naudojusio individualios rekomendacijos nuorodą, registracijos patikrinimo.
 10. Piniginė premija Dalyviui išmokama pervedant į jo banko sąskaitą, kurios numeris nurodytas jo vartotojo paskyros „merXu“ Platformoje skirtuke „Mano sąskaita – įmonės profilis“.
 11. Piniginė premija nemokama jokia kita forma, nei pervedimu į Dalyvio banko sąskaitą. Piniginė premija taip pat negali būti pakeičiama jokiu kitu ekvivalentu, pvz. kuponu, dovanų kortele.
 12. Dalyvis negali perleisti teisės gauti Piniginę premiją trečiajai šaliai.
 13. Organizatorius informuoja, kad Kampanijos pradžios dieną, vadovaujantis mokesčių įstatymų nuostatomis, visus mokestinius įsipareigojimus, susijusius su pajamų mokesčiu nuo Piniginės premijos, prisiima Kampanijos dalyvis.
 14. Jei dėl priežasčių, susijusių su Dalyviu, Dalyviui neįmanoma išmokėti Piniginės premijos arba Dalyvis negali jos pasiimti, pavyzdžiui, jei Dalyvis pateikia neteisingus, neišsamius ar melagingus kontaktinius duomenis ar sąskaitos numerį, Piniginė premija prarandama ir lieka Organizatoriaus žinioje.

4. PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO TAISYKLĖS

 1. Visas pretenzijas Organizatoriui galima pateikti ne vėliau kaip iki 2023 m. vasario 28 d.
 2. Pretenzijos siunčiamos elektroniniu paštu adresu pagalba@merxu.com, nurodant elektroninio laiško temą „Pretenzija“. Pretenzijoje turi būti: Dalyvio vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, tikslus adresas, el. pašto adresas, taip pat nurodoma pretenzijų priežastis ir konkretus Organizatoriaus elgesys.
 3. Pretenzijos išnagrinėjamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos.
 4. Dalyvis apie pretenzijų nagrinėjimo procedūros rezultatus atitinkamai informuojamas paštu. Pareiškėjas apie sprendimą informuojamas raštu registruotu laišku, kuris išsiunčiamas pretenzijoje nurodytu adresu per 7 dienas nuo pretenzijos išnagrinėjimo dienos. Organizatorius apie sprendimą taip pat gali pranešti el. paštu.
 5. Pretenzijų nagrinėjimo procedūra yra savanoriška ir nepanaikina Dalyvio teisės pareikšti ieškinį teisme, nepriklausomai nuo pretenzijų nagrinėjimo procedūros.

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Šiose Sąlygose BDAR – tai 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.
 2. Kampanijos dalyvių asmens duomenų Valdytojas yra Organizatorius, su kuriuo galima susisiekti:
  1. raštu 1 straipsnio 2 dalyje nurodytu adresu arba
  2. paštu pagalba@merxu.com.
 3. Dalyvio asmens duomenys bus tvarkomi šiais tikslais:
  1. Kampanijos vykdymas, kuris visų pirma reiškia Įrašų priėmimą, Įrašų patikrinimas, Piniginių premijų skyrimą ir pervedimą – tai grindžiama teisėtu Valdytojo interesu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas),
  2. pretenzijų nagrinėjimas – remiantis teisiniais įpareigojimais, nustatytais Valdytojui pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą;
  3. Kampanijos vertinimo, įskaitant statistinę analizę, atlikimas – teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, t. y. teisėtas Valdytojo interesas.
 4. Asmens duomenų teikimas yra savanoriškas, tačiau jų nepateikus bus neįmanoma dalyvauti Kampanijoje ir gauti piniginę premiją. Duomenys tiek, būtini Įrašui patvirtinti, taip pat gali būti gauti iš subjekto, kuris yra Kampanijos pirkimo šalis, ir kitų Organizatoriaus grupės įmonių.
 5. Organizatorius saugo Dalyvio asmens duomenis tiek laiko, kiek reikia visiems įsipareigojimams pagal Sąlygas įvykdyti, o po Kampanijos asmens duomenys saugomi visą terminą, kol sueina senatis ieškiniui dėl Kampanijos pareikšti, po to asmens duomenys nedelsiant ištrinami.
 6. Dalyvio asmens duomenys gali būti perduodami subjektams, su kuriais Organizatorius, remdamasis asmens duomenų tvarkymo sutartimis, sudaro subrangos sutartis, ypač subjektams, teikiantiems su Piniginių premijų pervedimu susijusias paslaugas, IT, apskaitos ar teisines paslaugas.
 7. Dalyvis turi:
  1. teisę susipažinti su asmens duomenimis pagal BDAR 15 straipsnio sąlygas;
  2. teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis pagal BDAR 16 straipsnio sąlygas;
  3. teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis pagal BDAR 17 straipsnio sąlygas;
  4. teisę į duomenų tvarkymo apribojimą pagal BDAR 18 straipsnio sąlygas.
 8. Dalyvis taip pat turi teisę pagal BDAR 21 straipsnio sąlygas nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi pirmiau 3 punkto c papunktyje nurodytu tikslu.
 9. Jei Dalyvis mano, kad jo asmens duomenys Kampanijos metu yra tvarkomi pažeidžiant įstatymų nuostatas, jis gali pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkui.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Kampanijos laikotarpiu Sąlygos yra skelbiamos Platformos svetainėje www.merxu.com.
 2. Kampanijos vykdymo taisyklės išimtinai išdėstytos Sąlygose. Visa reklaminė medžiaga skirta tik informacijai.
 3. Organizatorius pasilieka teisę keisti Sąlygas, kai tokių pakeitimų poreikis atsiranda dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus, su sąlyga, kad tokie pakeitimai yra pateisinami Kampanijos tikslu arba nepažeidžia Dalyvių įgytų teisių ir dėl to nepablogėja dalyvavimo sąlygos.
 4. Informacija apie sąlygų pakeitimus skelbiama Platformos svetainėje.
 5. Čia nereglamentuojamais klausimais taikomos atitinkamos Lenkijos teisės nuostatos, atsižvelgiant į privalomas atskirų šalių, kuriose veikia Platforma, įstatymų nuostatas, kurios taikomos sudarytiems Kampanijos pirkimams ir organizuojamai Kampanijai.
 6. Teismas, kompetentingas spręsti ginčus, yra kompetentingas Organizatoriaus registruotos buveinės teismas, kuriam taikomos privalomos atskirų Kampanijos šalių įstatymų nuostatos.
 7. Sąlygos įsigalioja jų paskelbimo Platformos svetainėje dieną.
 8. Sąlygos sudarytos lenkų, anglų, čekų, lietuvių, slovakų ir estų kalbomis. Esant prieštaravimų tarp versijų skirtingomis kalbomis, pirmenybė teikiama versijai lenkų kalba.