merXu
Atšaukti

“CASH BOX Cash Box” AKCIJOS NUOSTATOS IR SĄLYGOS

VOKIETIJOS, SLOVAKIJOS, LIETUVOS, RUMUNIJOS, VENGRIJOS, ESTIJOS MERXU PLATFORMOJE REGISTRUOTIEMS NARIAMS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. „Cash Box“ akcijos (toliau – „Akcija“), skirtos merXu apsipirkimo platformos www.merxu.com vartotojams, kurie registruoti Vokietijoje, Estijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje, tikslas – reklamuoti merXu prekių pirkimo ir pardavimo platformą tarp jos vartotojų ir rinkos subjektų (toliau – vadinama „Platforma“).
 2. Akcijos organizatorius merXu sp. z o.o. su registruota buveine Poznanėje (61-803), ul. Św. Marcin 11/7, įrašytas į Nacionalinio teismų registro verslininkų registrą, kurį tvarko Poznanės apylinkės teismas - Nowe Miasto i Wilda, Poznanė, VIII Nacionalinio teismų registro komercinis skyrius, KRS numeriu: 0000835832, NIP [Mokesčių identifikavimo numeris ]: 7792514527, kurio įstatinis kapitalas yra 5000 PLN (toliau – Organizatorius).
 3. Sąlygose apibrėžiamos dalyvavimo organizuojamoje Akcijoje taisyklės ir pateikiamos atitinkamos elgesio taisyklės, su kuriomis Akcijos dalyvis sutinka prisijungdamas prie Akcijos.
 4. Sąlygoms (toliau – „Sąlygos“) taikomi Lenkijoje paprastai taikomi įstatymai, atsižvelgiant į privalomas atskirų šalių, kuriose veikia Platforma, įstatymų nuostatas, kurios taikomos sudarytiems Akciniams pirkimams pagal organizuotą Akciją. Sąlygos elektronine forma pateikiamos svetainėje www.merxu.com.
 5. Reklamą Organizatorius vykdo kaip viešą pažadą pagal Lenkijos civilinio kodekso 919-921 straipsnius. Organizatorius yra subjektas, kuris žada atlygį, kaip apibrėžta Lenkijos civilinio kodekso 919 straipsnyje, Sąlygose nustatytomis sąlygomis.
 6. Akcija taikoma perkant produktus, parduodamus merXu platformoje už nustatytą minimalią sumą, laikotarpiu nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2022 m. lapkričio 30 d. (toliau – „Akcijos laikotarpis“). Akcijos organizatorius gali nuspręsti pratęsti Akcijos laikotarpį arba padidinti Premijos fondą.
 7. Akcija vykdoma per merXu apsipirkimo platformos svetainę: www.merxu.com ir taikoma reklaminiams pirkiniams, atliekamiems per Platformą visose šalyse, kuriose ji veikia, t. y. Estijoje, Lietuvoje, Slovakijoje, Rumunijoje, Vengrijoje, Vokietijoje. 
 8. Akcijos tikslais Akcinio pirkimo data yra pirkimo dokumente nurodyta pardavimo data. Pirkimo įrodymas Akcijos tikslais yra: sąskaita faktūra ir PVM sąskaita faktūra (toliau – Pirkimo įrodymas).

2. AKCIJOS DALYVIAI IR DALYVAVIMO SĄLYGOS

 1. Akcija skirta merXu apsipirkimo platformos naudotojams, registruotiems merXu apsipirkimo platformoje, jei vartotojas yra Estijoje, Lietuvoje, Slovakijoje, Vokietijoje, Vengrijoje arba Rumunijoje prieš Akcijos laikotarpį ir jo metu oficialiai registruotas subjektas (toliau – „Dalyvis“).
 2. Dalyvavimas Akcijoje yra savanoriškas.
 3. Akcijos dalyviu negali būti Organizatoriaus darbuotojai ir bendradarbiai, tiek esami, tiek buvę, taip pat jų šeimos nariai. Darbuotoju suprantamas asmuo, dirbantis pagal darbo sutartį, pavedimo sutartį ar konkrečią darbo sutartį, o bendradarbiu – asmuo, dirbantis kitu teisiniu pagrindu, įskaitant civilinę sutartį, kuris užsiregistravo Platformoje savo vardu ir savo vardu ir tapo jos naudotoju.
 4. Prisijungus prie Dalyvio paskyros Platformoje, Dalyviui bus suteiktas piniginės premijos fondas (toliau – Premija), kurią Dalyvis gali gauti Akcijos laikotarpiu. Gauta Premija galima pasinaudoti tik tą kalendorinį mėnesį. 
 5. Bet kokia Dalyvio tam tikrą mėnesį nepanaudota Premija neperkeliama į kitą atsiskaitymo mėnesį.
 6. Dalyvavimo Akcijoje sąlyga yra ta, kad Dalyvis Akcijos laikotarpiu pirktų per merXu platformą parduodamus produktus (toliau – „Akcinis pirkinys“).
 7. Akcijos laikotarpiu:

a) už pirmąjį Akcinį pirkinį, kuris kartu yra ir pirmasis Dalyvio pirkimas Platformoje, Dalyvis gaus 20% premiją nuo Akcinio pirkimo grynosios vertės, jei pirmojo Reklaminio pirkimo grynoji vertė yra ne mažesnė nei 300,00 (trys šimtai) EUR, 113 000,00 HUF (vienas šimtas trylika tūkstančių), 1 300,00 (vienas tūkstantis trys šimtai) RON.

b) už antrąjį ir vėlesnius Akcinius pirkimus Dalyvis gauna 8% Premiją nuo Akcinio pirkimo grynosios vertės.

8. Dalyvis į Akciją gali įtraukti tik savo pirkinius.

9. Premijos vertė, apskaičiuota pagal aukščiau nurodytas taisykles, suapvalinama iki dviejų skaičių po kablelio.

10. Į Premiją suteikiančių pirkinių vertę neįtraukiami sandoriai tarp susijusių šalių (įskaitant kapitalą ar asmeniškai), sandoriai, kurių tikslas yra kitoks nei faktinis prekių nuosavybės perėjimas ir sandoriai, pažeidžiantys socialinio bendravimo taisykles. Susijusios šalys pagal kapitalą arba asmeniškai suprantamos kaip: patronuojanti įmonė, pagrindinis investuotojas, dukterinės įmonės, bendrosios dukterinės įmonės, asocijuotos įmonės, bendros dukterinės įmonės akcininkai ir su įmone bendrai kontroliuojami subjektai, kaip apibrėžta 3 straipsnio punkte. 1 Buhalterinės apskaitos įstatymo 43 punktas.

11. Premija mokama ta valiuta, kuri yra aktuali Akcijoje dalyvaujančio Dalyvio registracijos šalyje, atitinkamame verslininkų registre.

12. Pateikdamas reklaminį pirkinį, apmokėtą kita valiuta nei Dalyvio registracijos šalies valiuta, Organizatorius konvertuoja valiutą pagal Europos centrinio banko kursą, galiojusį darbo dieną prieš Akcijos pateikimo dieną. Pirkimas.

13. Organizatoriui patikrinus ir priėmus Dalyvio paraišką Akciniam pirkimui, Premija bus pervesta automatiškai kaip piniginė premija kreditinio raštelio pavidalu, į Organizatoriaus patikrintą ir Dalyvio nurodytą įmonės banko sąskaitą merXu platformos naudotojo skydelyje.

14. Bendras premijų fondas Akcijos laikotarpiu yra 1 000 000,00 PLN (vienas milijonas Lenkijos zlotų), su išlyga, kad:

 - mėnesio išmokos limitas yra 150,00 EUR. kiekvienam dalyviui.

15. Organizatorius gali nuspręsti padidinti Akcijos premijų fondą.

16. Jei Dalyvis atsisako Reklaminio pirkimo pagal 2014 m. gegužės 30 d. Lenkijos vartotojų teisių įstatymo 27 straipsnį, Dalyvis neturi teisės gauti premijos. Dalyvis, gavęs Premiją priešingai nei nurodyta aukščiau, per 3 dienas po deklaracijos apie Reklaminio pirkimo sutarties atsisakymo pateikimo privalo ją grąžinti į banko sąskaitą, iš kurios gavo Premiją.

17. Tačiau aukščiau nurodytas apribojimas netaikomas, jei Akcijos prekė grąžinama pasinaudojant pirkėjo teise atsisakyti sutarties pagal bendrai galiojančius teisės aktus dėl prekės trūkumų ar broko.

18. Norėdamas panaudoti vartotojui suteiktą Premiją, Akcijos dalyvis turi įrašyti Akcinį pirkinį, įkeldamas su juo susijusį pirkimo įrodymą merxu platformos Akcijos skirtuke, (toliau – „Įrašas“).

19. Dalyvis įraše turi pateikti:

 - informaciją apie Akcinį pirkimą, įskaitant: pirkimo datą, per Platformą, su kuria susijusi sąskaita faktūra, atliktą operaciją, pardavimo dokumento numerį, grynąją sąskaitos vertę (neįskaitant pristatymo, pakavimo ir kitų išlaidų),

- įskaitomas pirkimo įrodymo dokumentas arba pdf failas, susijęs su įvestu Akciniu pirkimu.

20. Akcijos dalyvis, Organizatoriaus prašymu, norėdamas patvirtinti sandorį, pranešimą papildo transporto dokumentais, įskaitant CMR / AWB prekių pristatymo Bendrijos viduje atveju.

21. Tam tikro Akcinio pirkimo įrašas gali būti atliktas ne vėliau kaip per 4 savaites nuo pardavimo datos, nurodytos Akcinio pirkimo sąskaitoje faktūroje.

22. tlikus Įrašą, Premijos suma vienam dalyviui sumažinama Premija, kurią dengia Įrašas, kol bus išnaudota mėnesinė Premijos suma.

23. Dalyvis Akcijoje gali įtraukti neribotą Akcinių pirkinių skaičių, tačiau atsižvelgiant į Dalyvio premijų fondą atitinkamam mėnesiui ar Akcijos laikotarpiui.

24. Nepanaudota Premija, į kurią Dalyvis turi teisę tam tikrą mėnesį, yra konfiskuojama, t.y. ne perkeliama į kitą mėnesį.

25. Įraše pateikti duomenys turi atitikti pridedamuose dokumentuose pateiktus duomenis.

26. Organizatoriui gavus Įrašą, formoje nurodytu Dalyvio elektroninio pašto adresu iš karto išsiunčiamas patvirtinimas apie Įrašo gavimą. Šis patvirtinimas yra techninio pobūdžio ir nesuteikia teisės gauti Premiją.

27. Organizatorius neatsižvelgia į Įrašus, padarytus pažeidžiant šių Sąlygų nuostatas, įskaitant neišsamius įrašus, kuriuose nėra reikiamų priedų, ir jie nėra pagrindas gauti Akcijos premiją.

3. PREMIJOS SKYRIMO IR MOKĖJIMO TAISYKLĖS

 1. Dalyvis turi teisę į Premiją, jei jis teisingai įvedė Akcinį pirkinį ir jei nebuvo išnaudotas mėnesinių ir ketvirtinių Akcijos Premijų fondas.
 2. Premijos dalyviams išmokamos atikus teisingus Įrašus pagal Akcijos tvarką.
 3. Jei Akcijos premijų fondas per tam tikrą mėnesį buvo išnaudotas, jokia premija neskiriama.
 4. Akcinio pirkimo įrašą Organizatorius patikrina per 14 (keturiolika) dienų nuo tos dienos, kai Organizatorius gavo Paraišką, ar jis atitinka Sąlygas. Tuo atveju, jei vėliau nustatoma, kad Dalyvis ar Akcinis pirkinys neatitinka Sąlygų, Organizatorius pasilieka teisę reikalauti grąžinti Premiją atitinkančią sumą.
 5. Informacija apie tai, ar Premija buvo suteikta, ar ne, turi būti siunčiama Paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu, taip pat Paraiškos būsena matoma vartotojo skydelyje Akcijos skirtuke.
 6. Jei Paraiškoje aptinkama netikslumų, susijusių su tuo, kad pridedamas dokumentas yra neįskaitomas, Organizatorius gali pareikalauti, kad Dalyvis užbaigtų Paraišką per ne trumpiau kaip 7 (septynias) dienas, atsiųsdamas įskaitomą priedą, priešingu atveju Paraiška bus laikoma neteisinga ir Premija nėra skiriama.
 7. Kilus abejonių dėl Paraiškos teisingumo, įskaitant teisę naudotis Akcija, Organizatorius per Paraiškos patikrinimui nustatytą terminą gali susisiekti su subjektu, kuris parduoda kaip Akcinio pirkimo dalį siekiant gauti reikiamą informaciją apie Akcinį pirkimą.
 8. Premijos išmokamos per 14 (keturiolika) dienų nuo Organizatoriaus teigiamo Akcinio pirkimo Įrašo patvirtinimo.
 9. Premija mokama tik pavedimu į Dalyvio įmonės banko sąskaitą. Premija taip pat negali būti iškeista į jokį lygiavertį išmokėjimą, pvz. kuponas, dovanų kortelė.
 10. Dalyvis negali perleisti teisės gauti Premiją trečiajai šaliai.
 11. Organizatorius informuoja, kad Akcijos pradžios dieną pagal mokesčių įstatymus už bet kokias mokestines prievoles, susijusias su Premijos pajamų mokesčiu, atsako Akcijos dalyvis.
 12. Jei Premijos nėra įmanoma grąžinti Dalyviui arba dalyviui jos atsiimti dėl nuo Dalyvio priklausomų priežasčių, pavyzdžiui, jei Dalyvis pateikia neteisingus, neišsamius ar klaidingus kontaktinius duomenis ar sąskaitos numerį, Premija nėra išmokama ir lieka Organizatoriaus žinioje.

4. PRETENZIJŲ PATEIKIMO TAISYKLĖS

 1. Visas pretenzijas Organizatoriui galima pateikti ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.
 2. Pretenzijos turi būti siunčiamos el. paštu adresu: pagalba@merxu.com, el. pašto pavadinimu: „Pretenzija“. Pretenzijoje turi būti nurodyta: Dalyvio vardas, pavardė, tikslus adresas, elektroninio pašto adresas, taip pat pretenzijų priežastis ir konkretus Organizatoriaus elgesys.
 3. Pretenzijos turi būti išnagrinėtos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos.
 4. Apie pretenzijų nagrinėjimo rezultatus Dalyvis atitinkamai informuojamas paštu arba el. paštu. Apie priimtą sprendimą ieškovas informuojamas raštu registruotu laišku arba elektroniniu paštu, išsiųstu pretenzijoje nurodytu adresu per 7 dienas nuo pretenzijos išnagrinėjimo dienos.
 5. Ieškinių pateikimo procedūra yra savanoriška ir neatmeta Dalyvio teisės reikšti reikalavimus teisme, nepriklausomai nuo ieškinių pateikimo tvarkos.

5. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 1. Sąlygose BDAR reiškia 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl 2016 m. laisvą tokių duomenų judėjimą ir panaikinančią Direktyvą 95/46/EB.
 2. Akcijos dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius, su kuriuo galima susisiekti:

- raštu šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu adresu arba

- paštu pagalba@merxu.com.

3. Dalyvio asmens duomenys bus tvarkomi šiais tikslais:

- Akcijos vykdymas, o tai visų pirma reiškia Paraiškos priėmimą, Paraiškų patikrinimą, Premijos skyrimą ir pervedimą – tai turi būti pagrįsta Duomenų valdytojo teisėtu interesu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas),

- pretenzijų nagrinėjimas – remiantis Duomenų valdytojui nustatytais teisiniais įsipareigojimais (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas);

- atliekant Akcijos vertinimą, įskaitant statistinę analizę – asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas, t.y. teisėtas Valdytojo interesas.

4. Asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau jų nepateikus bus neįmanoma dalyvauti Akcijoje ir gauti Premiją. Duomenys tiek, kiek reikia norint patikrinti Paraišką, taip pat gali būti gauti iš subjekto, kuris yra Akcinio pirkimo šalis / ir kitų Organizatoriaus grupės įmonių.

5. Organizatorius saugo Dalyvio asmens duomenis tiek laiko, kiek būtina įvykdyti visus įsipareigojimus pagal Sąlygas, o po Akcijos asmens duomenys saugomi su Akcija susijusių pretenzijų senaties terminą, kuriam pasibaigus. jie nedelsiant ištrinami.

6. Dalyvio asmens duomenys gali būti perduodami subjektams, kuriems Organizatorius, vykdydamas Akcijos organizavimą, pagal asmens duomenų tvarkymo sutartis paveda vykdyti veiklą, ypač subjektams, teikiantiems paslaugas, susijusias su Premijų perdavimu ar IT, buhalterinės ar teisinės paslaugos.

7. Dalyvis turi:

- teisę susipažinti su asmens duomenimis pagal BDAR 15 straipsnio sąlygas;

- teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis pagal BDAR 16 straipsnio sąlygas;

- teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis pagal BDAR 17 straipsnio sąlygas;

- teisę į duomenų tvarkymo apribojimą pagal BDAR 18 straipsnio sąlygas.

8. Dalyvis taip pat turi teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi 3 punkto c punkte nurodytu tikslu. toliau, pagal BDAR 21 straipsnio sąlygas.

9. Jei Dalyvis mano, kad jo asmens duomenys Akcijos metu yra tvarkomi pažeidžiant teisės aktų nuostatas, jis gali pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybos prezidentui.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šios sąlygos bus prieinamos Platformos svetainėje www.merxu.com Akcijos laikotarpiu.
 2. Platformoje siūlomos akcijos, nuolaidos ar premijos nesumuojamos, bet vartotojai gali pateikti sąskaitą kelioms reklaminėms akcijoms, norėdami gauti nuolaidą ar bet kokią kitą nuolaidą ar premiją.
 3. Akcijos vykdymo taisyklės yra išimtinai nustatytos tik šiose Taisyklėse ir sąlygose. Visa reklaminė ir kita medžiaga skirta tik informaciniams tikslams.
 4. Organizatorius pasilieka teisę keisti Sąlygas, jei tokių pakeitimų poreikis atsiranda dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus, jeigu tokie pakeitimai yra pateisinami Akcijos tikslu arba nepažeidžia įgytų teisių. dalyviams ir nepablogina dalyvavimo sąlygų.
 5. Informacija apie Sąlygų pakeitimus skelbiama Platformos svetainėje.
 6. Čia nereglamentuotais klausimais taikomos atitinkamos Lenkijos įstatymų nuostatos, atsižvelgiant į imperatyvias atskirų šalių, kuriose veikia Platforma, įstatymų nuostatas, kurios taikomos sudarytiems Akcijos pirkiniams ir organizuojamai Akcijai.
 7. Ginčus nagrinėti kompetentingas yra teismas, kompetentingas pagal Organizatoriaus buveinę, atsižvelgiant į imperatyvias atskirų Akcijos šalių įstatymų nuostatas.
 8. Sąlygos įsigalioja jų paskelbimo Platformos svetainėje dieną.
 9. Sąlygos parengtos lenkų, anglų, čekų, lietuvių, slovakų, vokiečių, rumunų, vengrų ir estų kalbomis. Esant neatitikimams tarp kalbų versijų, pirmenybė teikiama versijai lenkų kalba.