merXu ÁSZF 8. sz.melléklete KOCKÁZATMENTES VÁSÁRLÁS 5000 EURÓIG

A merXu-n keresztül kötött tranzakciók biztonsága kiemelkedően fontos számunkra. Ezért hoztuk létre a "Buy Risk Free up to EUR 5000" azaz “Kockázatmentes vásárlás 5000 Euróig” Programot, amelynek célja, hogy biztonságot nyújtson a Vevő számára az Eladó különböző típusú helytelen magatartása esetén. A Program feltételeinek teljesítése után kártalanítjuk Önt az elszenvedett kárért a kártalanítási limit összegének erejéig.

Gondoskodunk a Tranzakció biztonságosságáról, biztosítva, hogy az a Programban feltüntetett szerződési feltételek szerint történjen. Mind az Eladó, aki ajánlatot tesz, mind a Vevő, aki elfogadja azt, beleegyezik, hogy az általuk kötött megállapodás összhangban van a Program rendelkezéseivel. Ezért minden, a merXu-n keresztül megkötött Tranzakció megfelel a Program szerződési feltételeinek.

A Program használata előtt vegye fel személyesen a kapcsolatot az Eladóval a probléma megoldása érdekében (lásd a 3.2. pontot)!

Az alábbiakban részletesebb leírást talál.

 1.     Definíciók

Kompenzációs határérték - a 5.000,00 EUR maximális kártérítési érték, amely az adott Eladóval és a vele Kapcsolatban álló felekkel kötött valamennyi Tranzakcióra vonatkozik.

Szokásos tartózkodási hely - a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L. 2008. L. 177., 6. o.) 19. cikkében meghatározott jelentéssel bír, azaz:

o   a társaságok és más jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek szokásos tartózkodási helye a központi ügyintézés helye;

o   üzleti tevékenység során eljáró természetes személy szokásos tartózkodási helye az üzleti tevékenységnek fő helye;

o   ha a szerződést egy fióktelep, képviselet vagy bármely más létesítmény működése során kötik, vagy ha a szerződés értelmében a teljesítés egy ilyen fióktelep, képviselet vagy létesítmény feladata, az szokásos tartózkodási helynek azt a helyet kell tekinteni, ahol a fióktelep, képviselet vagy bármely más létesítmény található;

-       a szokásos tartózkodási hely meghatározása szempontjából az irányadó időpont a szerződés megkötésének időpontja.

Program - a jelen "Kockázatmentes vásárlás 5000 euróig" program.

Kapcsolódó fél - az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról szóló, 2008. november 3-i 1126/2008/EK bizottsági rendeletben (HL L 320., 2008.11.29., 1. o., módosított szöveg) meghatározott jelentéssel bír, azaz az IAS 24, a pénzügyi kimutatások elkészítésére való tekintet nélkül.

Program - ez a 'Buy Risk Free' program.

Érintett merXu Vállalat - a Platformot kezelő, az Eladó szokásos tartózkodási helye szerint illetékes társaság, azaz:

1)     csehországi vagy szlovákiai eladók esetében - merXu s.r.o., IČ 09296573, se sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 118319, která je poskytovatelem a provozovatelem platformy merXu v České republice;

2)      németországi eladók esetében – merXu GmbH with its registered office in Germany, in der Pappelallee 78/79, 10437 Berlin, USt-ID Nr. DE350319278: mit einem Stammkapital von 25 000 EUR, eingetragen im Unternehmerregister, Charlottenburg HRB 232042 B;

3)      lengyelországi és más európai uniós eladók esetében - merXu sp. z o. o. with its registered office in Poznań, ul. Święty Marcin 11/7, 61-803 Poznań, Regon: 385853514, NIP: 7792514527, KRS: 0000835832, with the share capital in the amount of PLN 1,000,000.00, entered in the register of entrepreneurs kept by the District Court Poznań-Nowe Miasto i Wilda in Poznań, VIII Commercial Division of the National Court Register;

4)      romániai eladók esetében - MERXU ONLINE S.R.L., cu sediul social în București, Strada Cluj nr. 73A, camera 4, sector 1, înregistrată în Registrul Comerţului București sub nr. J40/20020/2021, cod unic de înregistrare 45227152;

5)      magyarországi eladók esetében - merXu Kft., székhelye: 1025 Budapest, Csévi utca 7/B, adószáma 27426562-2-41 (közöségi adószáma HU27426562), cégjegyzék száma 01-09-389563, alaptőkéje 3.000.000,- Ft.

Amikor a Program leírásán belül olyan kifejezést használunk nagybetűvel, amely nincs itt definiálva, az adott kifejezés definíciója a merXu Általános Szerződési Feltételekben található.

 1.     A Felhasználók bevezető nyilatkozatai

2.1.   A Tranzakción belüli megállapodás megkötésével Ön mint Felhasználó (azaz mind Eladóként az Ajánlat megtételekor, mind Vevőként az Ajánlat elfogadásakor) kijelenti, hogy:

2.1.1. a Program rendelkezései, különös tekintettel a szerződéses kötelezettség megszűnésére (utólagos feltétel) vagy az elállásra (ha az Eladó szokásos tartózkodási helye Németországban van), a az Eladó és a Vevő között létrejött szerződés kötelező részét képezik;

2.1.2.a Tranzakció részeként megkötött szerződésre és az azzal kapcsolatos és abból eredő valamennyi jogviszonyra az Eladó szokásos tartózkodási helye szerinti ország joga az irányadó;

2.1.3.a Tranzakció részeként megkötött szerződéssel és az ahhoz kapcsolódó és abból eredő bármely jogviszonnyal kapcsolatos valamennyi jogvitát kizárólag az Eladó területi illetékességgel rendelkező bírósága dönti el;

2.1.4.az Egyesült Nemzetek 1980. április 11-én Bécsben kelt, az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye és az 1974. június 14-én New Yorkban kelt, az áruk nemzetközi adásvételének elévülési idejéről szóló egyezmény nem alkalmazandó a Tranzakció részeként kötött megállapodásra;

2.1.5.a Program minden nyelvi változatban azonos, azonban az Eladó és a Vevő nyelvi változatai közötti előre nem látható eltérések esetén az Eladó nyelvi változata az irányadó;

2.1.6. a fenti rendelkezések minden más korábbi vagy egyidejűleg kötött írásbeli vagy szóbeli megállapodás, nyilatkozat, vagy szerződés helyébe lépnek a jelen rendelkezések tárgyát képező tárgy tekintetében.

2.2.   Azzal, hogy Vevőként, természetes személyként jelentkezik a Programba, egyúttal kijelenti, hogy az Ön által a Tranzakció keretében kötött szerződés az Ön üzleti vagy szakmai tevékenysége céljából jött létre.

3.      Előfeltételek a Programban Vevőként való részvételhez

3.1.   Ön akkor vehet részt a Programban, ha a kérelem tárgyát képező Tranzakció fizetési módja a merXu platformon elérhetővé tett elektronikus fizetés.

3.2.   Ön akkor vehet részt a Programban, ha a Programban való részvételt megelőzően saját maga lépett kapcsolatba az Eladóval a Tranzakcióval kapcsolatos probléma megoldása érdekében, és ez nem vezetett eredményre. Ha az Eladó szokásos tartózkodási helye Németországban van, Ön akkor vehet részt a Programban, ha Ön utólagos teljesítést kért az Eladótól (6b. sz. melléklet - Megfelelő teljesítés iránti kérelem), és az utólagos teljesítésre nyitva álló határidő eredménytelenül telt el, vagy az Eladó határozottan megtagadta az utólagos teljesítést.

3.3.   A Programot akkor veheti igénybe, ha szokásos tartózkodási helye az Európai Unió valamelyik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségben van.

3.4.   Ön akkor használhatja a Programot, ha a Tranzakcióra vonatkozó megállapodást üzleti vagy szakmai tevékenységéhez kapcsolódó célból kötötte.

3.5.   Ne jelentkezzen a Programba, ha kártérítési igényt kíván érvényesíteni az Eladóval szemben, mertaz Ön kártérítési igénye az Eladóval szemben megszűnhet a Programba való jelentkezésének elfogadásával (és emiatt Ön nem lesz képes sikeresen kártérítést követelni).

3.6.   Nem veheti igénybe a Programot, ha a Tranzakciót a merXu Pay fizetési móddal kötötte meg, és még nem egyenlítette ki velünk szemben fennálló kötelezettségét.

3.7.  Nem vehet részt a Programban, ha a visszaterhelési eljárást (chargeback) alkalmazza, és kérelmét még nem vették figyelembe, vagy azt már jóváhagyták (akár részben is).

3.8. Nem részesülhet a Programban, ha a kérelem tárgyát képező ügyletet kötött egy Kapcsolt féllel.

-         lsd. még az alábbi 10. pontot (Kizáró okok)

 1.     Kompenzáció a Vevők számára

4.1.   Kártérítést nyújtunk Önnek, ha Ön a Platform használata során, egy adott Tranzakcióban Vevőként kárt szenvedett. Kár alatt a következő körülményeket értjük:

o   Ön fizetett a Termékért, de nem kapta meg azt;

o   Ön az Ajánlatnak nem megfelelő, lényegesen alacsonyabb értékű (akár hiányos vagy sérült) Terméket kapott;

o   a megvásárolt Termék(ek)nek csak egy részét kapta meg - csak fajták szerint megjelölt tételek;

o   Ön a tranzakció részeként a megvásárolt Termékek egy adott típusának csak egy részét kapta meg, külön (egyenként) árazva.

4.2.   A kártérítés a szóban forgó Tranzakció következtében Önt ért kár értékét fedezi. A kártérítés legfeljebb az Ön által viselt (bruttó) Tranzakciós költség - a Termék, beleértve a szállítási költséget is, ha van ilyen, de nem haladhatja meg a kártérítési limitet.

4.3.   A kártérítési limit abban a pénznemben kerül kifizetésre, amelyben Ön a Termékért az Ajánlatnak megfelelően fizetett.

4.4.   A kompenzációs limitet az Tranzakció napját megelőző utolsó munkanapon érvényes, az Európai Központi Bank által az euróval szemben alkalmazott devizareferencia-árfolyamon számítják át az adott devizára.

4.5.   A kártérítést az Érintett merXu Vállalat fizeti ki.

 1.     A Vevők jelentkezése a Programra

5.1.   A Programra való jelentkezéshez küldjön e-mailt a kapcsolat@merxu.com címre. Ezt a lehető legkorábban a Tranzakciót követő 30 napon belül, de legkésőbb 90 napon belül kell megtennie. Indokolt körülmények között elfogadhatjuk az Ön más időpontban benyújtott jelentkezését is.

5.2.   E-mailjében részletesen írja le a kárát okozó helyzetet. Feltétlenül csatolja a következő információkat és dokumentumokat:

o   Rendelés száma;

o   értékesítési dokumentum (pl. áfás számla);

o   a céges bankszámlaszám, amelyre kompenzációt szeretne kapni;

o   annak igazolása, hogy Ön a Programhoz való jelentkezését megelőzően felvette a kapcsolatot az Eladóval annak érdekében, hogy a Tranzakcióval kapcsolatos problémát saját maga oldja meg, és ez nem járt sikerrel, és ha az Eladó szokásos tartózkodási helye Németországban van, ezen felül a Program 1. számú melléklete szerinti, a szerződéstől való elállás szankciója mellett történő teljesítés iránti kérelem;

o   amennyiben Ön bejelentést tett a bűnüldözési hatóságok felé az Eladó által az Ön sérelmére elkövetett bűncselekmény lehetőségéről, az ügy hivatkozási számával együtt

o   amennyiben:

      o   a megvásárolt Termékeknek csak egy részét kapta meg - azonos vagy azonos értékű helyettesítő termékeket,

      o   a Tranzakció részeként a megvásárolt Termékek egy bizonyos típusú, külön beárazott terméknek csak egy részét kapta meg.

- tájékoztatás arról, hogy meg kívánja-e tartani a kapott Termékek egy részét (milyen mértékben kívánja felmondani/felbontani a Tranzakció keretében kötött megállapodást).

5.3.   Kérhetjük, hogy további információkat vagy dokumentumokat bocsásson rendelkezésünkre, különösen annak megerősítését, hogy az Eladó az Ön kárára elkövetett bűncselekmény elkövetésének lehetőségéről szóló bejelentést tett a bűnüldöző hatóságoknak, ügyszámmal ellátva. A vonatkozó információkat minden esetben az e-mail kézhezvételétől számított 7 napon belül (bűncselekmény elkövetésének lehetőségéről szóló bejelentés esetén 14 napon belül) kell benyújtania.

 1.     A Vevőktől érkező bejelentések kezelése 

6.1.   Az Öntől érkezett bejelentésre azon az e-mail címen válaszolunk, amelyről a kérését megkaptuk, annak kézhezvételétől vagy az utolsó információ vagy dokumentum kézhezvételétől számított 14 napon belül, a fenti 5.3. pont szerint. Addig is felvesszük a kapcsolatot az Eladóval a helyzet tisztázása érdekében.

6.2.   Ha elfogadjuk a bejelentést, az elfogadással együtt kártérítési javaslatot teszünk Önnek. Ha azonban a helyzet időközben tisztázódik, pl. a Termék kiszállításával, visszatérítéssel vagy az Eladóval való egyéb megegyezéssel, a bejelentést nem fogadjuk el.

6.3.   Ha az Eladó szokásos tartózkodási helye Németországban van, akkor a kérelem elfogadását követően el kell állnia az ügylet keretében kötött szerződéstől. Ehhez nyújtson be egy nyilatkozatot az Eladónak a 6c. számú melléklet - Elállási nyilatkozat - szerint. A nyilatkozatot e-mailben küldheti el az Eladónak. A nyilatkozatot legkorábban a fenti 5.2. pontban említett 6b. sz. melléklet - A megfelelő teljesítésre vonatkozó kérelem című melléklet szerinti nyilatkozat benyújtását követő 14 napon belül kell benyújtani az Eladóhoz.

6.4.   Válaszolnia kell a kompenzációs ajánlatunkra. A kártérítési ajánlatra adott pozitív válasz mellett, ha az Eladó szokásos tartózkodási helye Németországban van, küldje el nekünk e-mailben a fenti 6.3. pontban említett nyilatkozatot, valamint az Eladónak való elküldését igazoló dokumentumot. A kártalanítási ajánlatra adott pozitív választ legkésőbb a Tranzakció időpontjától számított 6 hónapon belül kell elküldenie, mivel ezen időszak lejárta után a kérelem nem vehető figyelembe, és a kártalanítási ajánlat érvényét veszti (lásd a 7.1. pontot).

6.5.   Ezt követően e-mailben megküldjük Önnek és az Eladónak az alábbi 7.1. pontban említett nyilatkozatot, kivéve, ha az Eladó szokásos tartózkodási helye Németországban van (ebben az esetben a nyilatkozatra nincs szükség, mivel az Ön és a Vevő közötti jogviszony a fenti 6.3. pontban említett nyilatkozattal megszűnt).

6.6.  Ezt követően az Érintett merXu Vállalat nevében küldünk Önnek egy megbízási szerződést a 6d. számú mellékletnek - Megbízási szerződés - megfelelő szövegezéssel. Ha kártérítést kíván kapni, a visszaküldött üzenetben jelezze, hogy egyetért az engedményezési megállapodással, és csatolja az aláírt engedményezési megállapodás szkennelt példányát és az ahhoz tartozó számlát (vagy más vonatkozó számviteli bizonylatot) a kártérítés értékéről. A számla (vagy más vonatkozó számviteli bizonylat) alapján az  Érintett merXu Vállalat a fent említett dokumentumok beérkezésétől számított 30 napon belül kifizeti Önnek a kompenzációt.

6.7.   Az átruházás időpontjában Ön kijelenti, hogy az Eladónak nincs lejárt követelése Önnel szemben, amely beszámítás tárgyát képezhetné, és hogy a szóban forgó követelés korábban nem került átruházásra.

6.8.   Ugyanarra a Tranzakcióra vonatkozó újabb bejelentést nem veszünk figyelembe, kivéve, ha a Tranzakció körülményei megváltoztak.

 1.     A Programba való jelentkezés elfogadásának következményei

7.1.   A megkötött Tranzakcióból eredő jogviszony abban a pillanatban szűnik meg, amikor bármelyik Érintett merXu Vállalat a Programba való jelentkezés elfogadásának eredményeként a jogviszony megszűnéséről szóló nyilatkozatot (utólagos feltétel) nyújt be Önnek (a Vevőnek) és az Eladónak; ha a jelentkezés a megvásárolt Termékek - helyettesíthető termékek - csak egy részére vagy a megvásárolt Termékek egy meghatározott típusú, az Ügylet részeként külön (egyedileg) beárazott Termékeinek csak egy részére vonatkozott, a jogviszony csak a Termékek jelentkezéssel érintett része tekintetében szűnik meg. A szándéknyilatkozat benyújtása önmagában az Ügylet keretében kötött megállapodás által lefedett későbbi feltételnek minősül. Ha a Vevő a megvásárolt Termékek - helyettesítő termékek - csak egy részét vagy a megvásárolt Termékek egy meghatározott típusú, külön (egyedileg) beárazott Termékeinek csak egy részét kapta meg az Ügylet részeként, akkor jogosult a kérelmében (lásd a fenti 5.2. pontot) úgy választani, hogy a Vevő és az Eladó közötti jogviszony a teljes összegben, azaz valamennyi Termékre vonatkozóan megszűnik (azonban a kérelmet csak a Termékek át nem vett része tekintetében vagyunk jogosultak elfogadni, lásd az alábbi 10.3. pontot). A Vevő jogosult a megkötött Ügyletből eredő jogviszonyt a fent említett nyilatkozatban meghatározott mértékben, azonnali hatállyal, póthatáridő vagy felszólítás, bírósági beavatkozás és egyéb alaki követelmények nélkül automatikusan megszűntnek tekinteni. Ahhoz, hogy a jogviszony megszűnjön, a nyilatkozatot legkésőbb az Ügylet megkötésétől számított 6 hónapon belül kell megtenni. Ennek következtében mindaz, amit Ön és az Eladó az Ügylet eredményeként korábban egymásnak teljesített (részleges felmondás esetén - a teljesítés megfelelő része), változatlanul visszakerül.

7.2.   Amennyiben az Eladó szokásos tartózkodási helye Németországban van, a megkötött ügyletből eredő jogviszony a fenti 6.3. pontban említett nyilatkozat benyújtásával visszatérési kötelezettséggé alakul át. A fenti 7.1. pont a fennmaradó körben alkalmazandó.

7.3.   A fenti 6.6. pontban említett, a merXu sp. z o.o.-val, mint a Érintett merXu Vállalat meghatalmazottjával kötött engedményezési megállapodás keretében Ön kijelenti, hogy a kártérítés kifizetésével Ön a felmondás, illetve - amennyiben az Eladó szokásos tartózkodási helye Németországban van - a Tranzakció keretében kötött szerződéstől való elállás miatt az Eladóval szemben a kapott kártérítés összegének erejéig (követelés engedményezés) a fizetett vételár visszatérítésére vonatkozó, Önt megillető követelést a Érintett merXu Vállalatra engedményezi. Az Érintett merXu Vállalat értesíti az Eladót a követelés engedményezéséről.

 1.     A Vevő további kötelezettségei

8.1.   Azonnal tájékoztatnia kell minket, ha a kérelem benyújtását követően a körülményekben lényeges változás következik be, különösen, ha a kárt kijavítják, ha Ön az Eladótól, az Eladó kezdeményezésére, a gyártótól vagy bármely más jogalanytól bármilyen kedvezményt kap a Tranzakcióért.

8.2.   Ha a kártérítés átvételét követően Ön az Eladótól, annak kezdeményezésére, a gyártótól vagy bármely más jogalanytól a Tranzakcióval összefüggésben pénzbeli juttatást kap, köteles erről a tényről tájékoztatni minket, és azt a követelés számlájára és az engedményezett kártalanítási limit összegének erejéig - haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül - átutalni nekünk.

8.3.   Azonnal értesítenie kell minket, ha bankszámlaszáma vagy e-mail címe a bejelentést követően megváltozik.

8.4.   Önnek együtt kell működnie velünk az Eladó követelésének érvényesítésében. Nevezetesen, az Eladóval folytatott jogvita kapcsán kérhetjük Önt, hogy nyújtson be dokumentumokat, tegyen nyilatkozatokat stb.

 1.     A kártérítés visszatérítése

9.1.   Visszakövetelhetjük a kártérítést, ha:

o   Ön nem tájékoztat minket a fenti 8.1. pontban említett eseményről;

o   Ön nem nyújt nekünk a fenti 8.2. pont szerinti pénzbeli juttatást;

o   Ön nem működik velünk együtt a fenti 8.4. pont szerint;

o   Ön átveszi a terméket az Eladótól (ha még nem kapta meg);

o   Ön az Eladótól, az Eladó kezdeményezésére, a gyártótól vagy bármely más jogalanytól bármilyen ellenszolgáltatást elfogad a Tranzakció miatt, különösen, ha ez az Ön kárának lényeges részének megtérítését eredményezte;

o   jogosultak vagyunk azt hinni, hogy az Eladó a követelést vagy annak egy részét ténylegesen beszámította az Önnel szemben fennálló követelésébe;

o   az Ön által a vonatkozó bejelentéssel kapcsolatban tett bármely nyilatkozat hamisnak bizonyult, és nem volt összhangban az Általános Szerződési Feltételekkel, illetve különösen nem volt összhangban a Programmal;

o   az Ön jelentkezését az alábbi 10.1. pontban felsorolt kivételek miatt nem lehetett elfogadni.

 1.   Kizáró okok

10.1.A Program nem terjed ki minden helyzetre, azaz az Ön kérelmét nem fogadjuk el, ha:

o   Ön nem felel meg a Programban való részvétel feltételeinek a fenti 3. pont szerint;

o   a Tranzakció végrehajtásával Ön megszegte a Részvételi feltételeket;

o   a Tranzakció keretében megkötött megállapodás a Szerződési Feltételekben és különösen a Programban meghatározottaktól eltérő feltételekkel jött létre;

o   Ön nem fizette meg az összes, nekünk járó összeget (pl. a Programra való jelentkezésből eredő olyan Tranzakciókban, amelyekben Ön Eladó volt, vagy a merXu Pay fizetésből eredő tartozásokat);

o   a  fenti 7.1. pontban meghatározott időszak lejárt;

o   a Termék az Általános Szerződési Feltételek 2. számú melléklete - “Tiltott és korlátozott termékek” hatálya alá tartozik;

o   a Tranzakció keretében kötött szerződés megkötésének pillanatában Ön tudta, hogy a Termék hibás vagy hiányos;

o   Ön hibás bejelentést tett (pl. nem csatolta a megfelelő dokumentációt, vagy a bejelentést a határidő után tette meg);

o   Ön az Eladótól, az Eladó kezdeményezésére, a gyártótól vagy bármely más jogalanytól olyan ellenszolgáltatást kapott a Tranzakcióért, amely az Eladó kötelezettségének megszűnéséhez vagy az Ön kárának lényeges részének megtérítéséhez vezethetett;

o   joggal feltételezhetjük, hogy a Termék a fuvarozó hibájából sérült meg vagy veszett el a szállítás során;

o   Ön a kérelem tárgyát képező Tranzakciót kötött egy Kapcsolódó féllel.

A fenti 10.1. pontban említett esetekben jogunkban áll úgy dönteni, hogy nem fogadjuk el a bejelentést.

10.2.Ha Ön a Termékeknek csak egy részét kapta meg, és a szerződést (Németországban szokásos tartózkodási hellyel rendelkező Eladó esetében) az Ügylet egészére vonatkozóan kívánja felmondani vagy elállni a szerződéstől, indokolt esetben (pl. ha a Termékeknek az át nem vett része az Ügylet értékének kis részét teszi ki) csak a Termékeknek az át nem vett része tekintetében vagyunk jogosultak elfogadni az Ön kérelmét. Önt ekkor csak a Termékek át nem vett részéért kártalanítjuk. 

 1.   Jogválasztás / joghatóság

11.1.A fenti 6.6. és 7.3. pontban említett engedményezési szerződésre, valamint az azzal kapcsolatos és abból eredő valamennyi jogviszonyra az Eladó szokásos tartózkodási helye szerinti ország joga az irányadó. Az Egyesült Nemzetek 1980. április 11-i, az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye (CISG) és az 1974. június 14-én New Yorkban, az áruk nemzetközi adásvételében az elévülési időről szóló egyezmény nem alkalmazandó.

11.2.A fenti 6.6. és 7.3. pontban említett megbízási szerződéssel kapcsolatos bármely és valamennyi jogvitát és vitás kérdést, valamint az azzal kapcsolatos és abból eredő jogviszonyokat kizárólag az Eladó területi illetékességgel rendelkező bíróság dönti el.

 1.   Záró rendelkezések

12.1.Számlázási célú bankszámlaszámunk a következő: HU21120111480178415400100009

12.2.A kérelmet követően az Általános Szerződési Feltételek II / 12. pontja szerint felfüggeszthetjük az Eladó fiókját az ügy rendezéséig vagy az Eladó általi teljes visszatérítésig.

12.3.A bejelentés elfogadásának hiányában a Felhasználó nem jogosult semmilyen követelésre a merXu Kft-vel vagy bármely más Érintett merXu Vállalattal szemben, különösen kártérítés fizetésére.

12.4. Az alkalmazandó jog által megengedett legnagyobb mértékben, nem vállalunk felelősséget a Program végrehajtása során okozott károkért (ideértve különösen a kártérítés kifizetését vagy a követelések érvényesítését).

12.5.Felhívjuk figyelmét, hogy a Programot bármikor felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük, de erről a tényről a Felhasználási feltételeknek megfelelően tájékoztatjuk Önt. Ez nem érinti a már megszerzett jogait.