merXu
Tühista

MERXU E-KAUBANDUSE PLATVORMI REGISTREERITUD KASUTAJATELE SAKSAMAAL, SLOVAKKIAS, RUMEENIAS, UNGARIS, LEEDUS VÕI EESTIS, SUUNATUD ‘’CASH BOX’’ BOONUSKAMPAANIA KASUTUSTINGIMUSED

 

§ 1. ÜLDSÄTTED

 1. Käesolev ‘’Cash Box’’ boonusprogramm (edaspidi „kampaania“) on suunatud merXu e-kaubanduse platvormi www.merxu.com, registreeritud Saksamaal, Slovakkias, Rumeenias, Ungaris, Leedus või Eestis, (edaspidi „platvorm“) kasutajatele ning selle eesmärgiks on edendada merXu e-kaubanduse platvormi kasutamist kaupade ostmiseks ja müümiseks platvormi kasutajate ning turuosaliste poolt.
 2. Kampaania korraldajaks on merXu sp. z o.o., ametliku asukohaga: Poznań (61-803), ul. Św. Marcin 11/7, ja mis on Poznani Ringkonnakohtu Riikliku Kohtute Registri Ettevõtete registrisse - Nowe Miasto i Wilda, Poznań, Riikliku Kohtute Registri VIII Ettevõtete osakonnas kantud kohturegistrite koodi 0000835832 all, NIP koodiga [maksukohustuslase kood]: 7792514527, osakapitali mahuga PLN 5,000 (edaspidi: „korraldaja“).
 3. Käesolevad kasutustingimused (edaspidi: „kasutustingimused“) kehtestavad kampaanias osalemise tingimused ning sisaldavad kohaldatavaid tegutsemisjuhiseid, millega kampaanias osalejad kampaaniaga liitumise ajal nõustuvad.
 4. Kasutustingimustele kehtivad Poola seadused ning nende riikide õigusnormid, milles platvorm tegutseb, ning mida rakendatakse lõpuleviidud kampaaniasoetuste ja korraldatud kampaaniate suhtes. Kasutustingimused on platvormi kasutajatele kodulehel www.merxu.com elektroonilises vormis kättesaadavad.
 5. Kampaaniat käsitletakse korraldaja avaliku lubadusena tsiviilseadustiku artiklite 919-921 tähenduses. Korraldaja on isik, mis annab tsiviilseadustiku artiklis 919 sätestatu mõistes ning kasutustingimustes kirjeldatud tingimustel lubaduse autasu välja anda.
 6. Kampaania tingimused kehtivad selliste toodete ettemääratud kogustes soetamisel, mis on müüdud merXu platvormi kaudu perioodil jooksul, mis algab 1. juuli 2022 ja lõpeb siis, kui kampaania rahaliste boonuste summa on ammendunud, kuid mitte hiljem, kui 31. august 2022.a. (edaspidi „kampaania periood“). Kampaania korraldaja võib oma otsusega kampaania perioodi pikendada.
 7. Kampaania toimub merXu e-kaubanduse platvormi kaudu aadressil: www.merxu.com ja  selles osalevad platvormi kaudu tehtud soetused kõigis nendes riikides, kus platvorm tegutseb, st Poolas, Eestis, Leedus, Slovakkias, Tšehhis, Ungaris, Rumeenias ja Saksamaal.
 8. Kampaania raames loetakse kampaaniasoetuse kuupäevaks müügitehingut tõendaval dokumendil märgitud tehingu kuupäeva. Kampaania raames loetakse müügitehingut tõendavaks dokumendiks arvet ja käibemaksuarvet (edaspidi „müügitehingu tõendus“).

§ 2. KAMPAANIA OSALEJAD, KAMPAANIAS OSALEMISE TINGIMUSED JA RAHALINE BOONUS

 1. Kampaania on suunatud merXu e-kaubanduse platvormi kasutajatele, kes on merXu e-kaubanduse platvormil kampaaniaperioodi jooksul või enne seda kasutajaks registreeritud (edaspidi „osaleja“).
 2. Kampaanias osalemine on vabatahtlik.
 3. Korraldaja töötajad kampaanias osaleda ei saa. Korraldaja töötajaks loetakse isikut, kellega on sõlmitud lepinguline töösuhe, sealhulgas ka need isikud, kellega on sõlmitud tsiviilõiguslik leping, ja kes on platvormil oma nimega ning iseennast esindades kasutajaks registreeritud.
 4. Platvormil osaleja kontole sisselogimisel tehakse osalejale kättesaadavaks rahalise boonuse kogum (edaspidi ‘’Boonus’’), mille osaleja võib saada Kampaania perioodi jooksul. Osaleja võib arveldada boonuseid, millele tal on õigus, ainult igakuiselt.
 5. Osaleja poolt antud kuul kasutamata jäänud boonust ei kanta üle järgmisesse arveldus kuusse.
 6. Kampaanias osalemise tingimuseks on, et Osaleja sooritab Kampaaniaperioodi jooksul merXu platvormi kaudu müüdavate toodete (välja arvatud Teenused) ostu järgides järgmisi kriteeriumeid:a) Toodete ostmine, mis on saadaval aktiivse (soodusostu alustamise päeva seisuga) pakkumisena jab) Esindavad vähemalt ühte platvormil saadaolevatest tootekategooriatest,(edaspidi ‘’Kampaaniaost’’).
 7. Kampaania perioodil:- Esimese soodusostu puhul, mis on ühtlasi osaleja esimene ost platvormil, saab osaleja boonust 20% soodusostu netoväärtusest, eeldusel, et esimese kampaaniaostu netoväärtus ei ole väiksem kui PLN 1300.00 (üks tuhat ja kolmsada) neto või vastavalt EUR 300.00 (kolmsada) neto, CZK 7500.00 (seitse tuhat viissada) neto, HUF 110 000.00 (ükssada kümme tuhat) neto või RON 1300.00 (üks tuhat kolmsada) neto.- Teise ja järgnevate soodusostude puhul saab osaleja boonust 8% soodusostu netoväärtusest.
 8. Osaleja võib kampaaniasse sisestada ainult oma enda kampaaniaoste.
 9. Ülaltoodud reeglite kohaselt arvutatud boonuse väärtus ümardatakse kahe kümnendkohani. 
 10. Rahalise boonuse saamiseks õigustatud kampaaniaostude väärtus ei hõlma: seotud üksuste vahelisi tehinguid (sealhulgas kapitali või isiklikke), tehinguid muul eesmärgil kui kauba omandiõiguse tegelik üleandmine ja tehinguid, mis rikuvad kogukonna põhimõtteid ning eetikat. Seotud majandusüksuse järgi mõistame: emaettevõtet, olulist investorit, tütarettevõtteid, kaas-tütarettevõtteid, assotsieerunud osapooli, tütarettevõtte aktsionäre ja osapooli, kes on majandusüksusega ühise kontrolli all (lepingu artikli 3 lõike 1 punkt 43). Poola raamatupidamise seadus).
 11. Boonuse väljamaksmine toimub selle riigi valuutas, kus kampaanias osalev Osaleja on registreeritud vastavas ettevõtjate registris.
 12. Kui kampaania ost tunnistatakse tasutuks muus valuutas, konverteerib Korraldaja valuuta konverteerimisele eelneva päeva Euroopa Keskpanga vahetuskursi alusel.
 13. Pärast Osaleja soodusostu avalduse korraldajapoolset kontrollimist ja aktsepteerimist antakse boonus automaatselt rahalise boonusena kreeditarve vormis Korraldaja poolt kinntitatud ja osaleja poolt märgitud ettevõtte pangakontole merXu platvormi kasutajapaneelil.
 14. Boonuste kogusumma kampaaniaperioodil on PLN 500 000.00 (viisada tuhat), tingimusel, et igakuine limiit on PLN 700.00 (seitsesada) või vastavalt EUR 150.00 (sada viiskümmend), CZK 3 700.00 (kolm tuhat seitsesada), HUF 60 000.00 (kuuskümmend tuhat) või RON 700.00 (seitsesada), iga Osaleja kohta.
 15. Korraldajal on õigus kampaania rahalise boonuse fondi summat suurendada.
 16. Kui osaleja loobub soodusostmistmisest vastavalt artiklile 27 seoses Poola 30. Mai 2014. Aasta tarbijaõiguste seaduse artikliga 38a, ei ole osalejal õigust boonust saada. Osaleja, kes on saanud Boonuse vastupidiselt eeltoodud tingimustele, peab selle tagastama pangakontole, millelt Boonus on laekunud, 3 päeva jooksul pärast Kampaania ostulepingust taganemise avalduse esitamist. 
 17. Eeltoodud piirang ei kehti aga juhul, kui Kampaaniatoode tagastatakse ostja õiguse kasutamisel lepingust taganeda vastavalt üldkehtivale õigusele toote puuduse tõttu.
 18. Kasutajale kättesaadavaks tehtud boonuse kasutamiseks teeb Kampaanias osaleja kande kampaaniaostu kohta, laadides sellega seotud ostutõendi merXu platvormil kampaania vahekaardile (edaspidi ‘’Sissekanne’’).
 19. Sissekandes esitab Osaleja:- Teave soodusostu kohta, sealhulgas: ostu kuupäev, platvormi kaudu tehtud tehing, millega arve on seotud, müügidokumendi number, arve netoväärtus (välja arvatud tarne-, pakkumis-, jm kulud).- Teatatud soodusostuga seotud müügidokumentide loetav skaneering või .pdf fail.
 20. Korraldaja nõudmisel peab Kampaanias Osaleja tehingu kinnitamiseks aruannet täiendama transpordidokumentidega, sh CMR/AWB kauba ühendusesisese kohaletoimetamise korral.
 21. Konkreetse kampaaniaostu sissekande saab esitada hiljemalt 4 nädala jooksul alates kampaania arvel märgitud müügikuupäevast. 
 22. Pärast kande tegemist vähendatakse Boonuse suurust Osaleja kohta osalemisega kaetava boonuse võrra kuni igakuise boonuse summa ammendumiseni.
 23. Osaleja võib kampaaniasse sisestada piiramatu arvu soodusoste, olenevalt aga osaleja vastava kuu või kampaaniaperioodi boonuskogumist.
 24. Kasutamata Boonus, millele Osalejal antud kuul on õigus, kaob ära, see tähendab seda ei kanta üle järgmisesse kuusse.
 25. Kandes esitatud arved peavad ühtima lisatud dokumentides näidatud andmetega.
 26. Kohe pärast kande kättesaamist Korraldaja poolt saadetakse Osaleja ankeedis toodud e-posti aadressile kinnitus sissekande kättesaamise kohta. See kinnitus on tehnilist laadi ja ei anna õigust boonust saada.
 27. Tingimuste sätete vastaseid kandeid, sealhulgas mittetäielikke kandeid, mis ei sisalda nõutud manuseid, ei võta Korraldaja arvesse ning need ei ole aluseks Kampaanias boonuse saamiseks.

§ 3. KAMPAANIA RAHALISE BOONUSE ANDMISE JA MAKSMISE REEGLID

 

 1. Osalejal tekib õigus rahalise boonuse saamiseks siis, kui ta on esitanud korrektse kampaaniasoetuse sissekande ning rahalise boonuse fondis on veel vabasid vahendeid.
 2. Osalejatele makstakse rahalist boonust korrektse kampaania soetuse (korrektsete kampaania soetuste) sissekande (sissekannete) alusel.
 3. Kui kampaania rahaliste boonuste fondis ei ole enam vabu vahendeid, siis rahalisi boonuseid enam välja ei maksta ning kampaania soetuste sissekandeid vastu ei võeta.
 4. Kampaaniaostu kandmist kontrollib Korraldaja 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates kuupäevast, mil Korraldaja on Kande Tingimustele vastavaks saanud. Juhul, kui osavõtt või soodusost avastatakse hiljem tingimustele mittevastavaks, jätab korraldaja endale õiguse nõuda boonusele vastava summa tagastamise.
 5. Teave selle kohta, kas boonus on antud või mitte, saadetakse sissekandes märgitud e-posti aadressile, samuti on sissekande olek nähtav kasutaja paneelil kampaaniate vahekaardil. 
 6. Juhul, kui selgub, et Kampaaniaostu aruandes või vahendite kasutamise aruandes  esineb eeskirjade eiramisi, mille põhjuseks võib olla lisatud dokumendi koopia ei ole loetav, võib korraldaja osalejalt paluda sissekande täiendamist ning loetava koopia esitamist, andes selleks vähemalt 7 (seitse) päeva aega, taotluse ebaõigeks tunnistamise ja rahalise boonuse andmisest või Kliendi Virtuaalkontole kogunenud raha kasutamisest keeldumise pärast.
 7. Kui aruande korrektsuses on kahtlusi, sealhulgas kahtlusi kampaania kasutamise õigsuse omamises, võib Korraldaja aruande kontrollimiseks antud ajavahemiku jooksul võtta ühendust müügiüksusega, kes müüb kampaania raames ja saada temalt vajalikku teavet Kampaania ostu kohta.
 8. Rahaline boonus makstakse välja 14 (neljateistkümne) päeva jooksul peale seda, kui korraldaja on kampaania soetuse sissekande osas langetanud positiivse otsuse.
 9. Rahalist boonust makstakse välja ainult ülekandega osaleja ettevõtte pangakontole, mingil muul viisil rahalist boonust välja ei maksta. Rahalist boonust ei saa vahetada mingi muu ekvivalentse vahendi vastu, näiteks kupongid ja kinkekaardid.
 10. Osaleja ei saa oma õigust rahalise boonuse saamisele kolmandatele isikutele edasi anda.
 11. Korraldaja kinnitab käesoleva dokumendiga, et kampaania käivitamise kuupäeva seisuga on maksuõiguslikult kõik rahalise boonuse saamisel tekkida võivad maksukohustused kampaania osaleja täielikul vastutusel.
 12. Juhul, kui rahalise boonuse osalejale väljamaksmine on võimatu või ei saa osaleja seda välja võtta põhjustel, mis tulenevad osalejast, ning mis võivad näiteks tekkida seetõttu, et osaleja on esitanud ebatäpsed, ebatäielikud või valed kontaktandmed või kontonumbri, kaotab osaleja oma õigused rahalise boonuse saamiseks ning tema poolt taotletud summa jääb korraldaja käsutusse.

§ 4. NÕUETE ESITAMISE KORD

 

 1. Kõik nõuded tuleb korraldajale esitada hiljemalt 30. september  2022. Aastal.
 2. Kõik nõuded esitatakse e-posti aadressil: info.ee@merxu.com, kirja teemareale palume kirjutada: “Claim”. Nõudekiri peab sisaldama järgmisi andmeid: teie nimi ja perekonnanimi, ettevõtte nimetus, osaleja täpne aadress, e-posti aadress, nõude sisu täpne kirjeldus ning kõik sellega seotud asjaolud.
 3. Kõik nõuded vaadatakse läbi 14 päeva jooksul nende kättesaamise kuupäevast arvestades.
 4. Osalejat informeeritakse nõudeprotseduuri tulemusest e-posti teel, kui see on kohane. Nõude esitajale teatatakse kirjalikult tema nõude osas langetatud otsusest, mis edastatakse tähitud kirjaga nõudes esitatud aadressil 7 päeva jooksul nõude käsitlemisest arvestades. Korraldaja võib nõude esitajat oma otsusest teavitada ka e-kirja teel.
 5. Nõude esitamise protseduur on vabatahtlik, selle läbimine ei välista, et osaleja võib oma nõude ka kohtule esitada.

§ 5. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 

 1. Käesoleva kasutusjuhendi raames kasutatakse mõistet GDPR, et tähistada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).
 2. Kampaania osalejate isikuandmete töötlejaks on kampaania korraldaja, kellega saab ühendust võtta järgmistel viisidel:
  a) Kirjalikult käesoleva dokumendi § 1 punktis 2 esitatud aadressil
  b) E-posti aadressil info.ee@merxu.com.
 3. Osalejate isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:
  a) Kampaania korraldamine, täpsemalt sissekande aktsepteerimisel, sissekandes esitatud andmete kontrollimisel, rahalise boonuse määramise otsuse langetamisel, rahalise boonuse ülekande teostamisel. Isikuandmete töötlemise aluseks on isikuandmete töötleja õiguspärane huvi: GDPR artikkel 6(1)(b),
  b) Nõuete menetlemine – isikuandmete töötlemise aluseks on isikuandmete töötlejale seadusega pandud kohustused GDPR artikkel (1)(c) alusel;
  c) Kampaania mõjususe hindamine, sealhulgas statistilised analüüsid – isikuandmete töötlemise aluseks on isikuandmete töötleja õiguspärane huvi: GDPR artikkel 6(1)(f).
 4. Isikuandmete esitamine on vabatahtlik, kuid nende mitte-esitamine tähendab, et Te ei saa osaleda kampaania tegevustes ja Teile ei väljastata rahalist boonust. Sissekande kontrollimiseks vajalikud andmed võivad olla esitatud ka kampaania soetuse teise osapoole ning muude korraldaja gruppi kuuluvate ettevõtete poolt.
 5. Korraldaja säilitab osaleja isikuandmeid niikaua, kui see on vajalik käesolevate kasutustingimuste raames tekkinud kohustuste täitmiseks. Peale kampaania lõppu säilitatakse isikuandmeid veel nii kaua, kuni on jõus kampaania raames nõuete esitamise õigus. Seejärel kustutatakse kõik andmed koheselt.
 6. Osaleja isikuandmeid võib edastada neile isikutele, kellelga korraldaja on sõlminud alltöövõtu lepingud selleks, et kampaania organiseerimise ja läbi viimise käigus tegevusi teha. Nende isikutega sõlmitakse isikuandmete töötlemise lepingud, eeskätt nende isikutega, kes osutavad infotehnoloogilisi või rahalise boonuse ülekandmisega seotud teenuseid, raamatupidamis- või õigusabi teenuseid.
 7. Osalejal:
  a) On õigus oma isikuandmetele ligi pääseda GDPR artikli 15 tingimustel; 
  b) On õigus nõuda oma isikuandmete parandamist GDPR artikli 16 tingimustel;
  c) On õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist GDPR artikli 17 tingimustel;
  d) On õigus töötlemist piirata GDPR artikli 18 tingimustel.
 8. Osalejal on täiendavalt õigus oma isikuandmete töötlemisest keelduda käesoleva juhendi § 5 punktis 3 alalõigus c esitatud tingimustel. Nimetatud õigus tuleneb GDPR artiklis 21 sätestatust. 
 9. Kui osaleja leiab, et tema isikuandmeid on käesoleva kampaania käigus töödeldud mitte-õiguspäraselt, on tal õigus sellekohase kaebuse esitamisele Isikuandmete kaitse ameti presidendi nimele.

§ 6. LÕPPSÄTTED

 

 1. Käesolevad kasutustingimused on kampaaniaperioodi jooksul kättesaadavad e-kaubanduse platvormi veebileheküljel www.merxu.com.
 2. Platvormil saadaolevad soodustused, allahindlused või boonused summeeruvad, st kasutajad võivad esitada arve mitmele sooduskampaaniale või allahindlusele või boonuse saamiseks.
 3. Kampaania läbiviimise tingimused on kirjeldatud ainult kasutustingimustes. Kõik info- ja müügiedendusmaterjalid on koostatud ainult informeerimise eesmärgil.
 4. Korraldaja jätab endale õiguse kasutustingimustes muudatusi teha, kui ilmneb, et vajadus muudatuste järele on tekkinud korraldaja tahtest sõltumatutel asjaoludel eeltingimusel, et kõnealused muudatused on kampaania eesmärgi saavutamiseks vajalikud ning ei riiva ega riku osalejate õigusi ega too endaga kaasa kampaanias osalemise tingimuste halvenemist.
 5. Informatsioon kasutustingimuste muutmise kohta avaldatakse e-kaubanduse platvormi veebileheküljel.
 6. Käesolevas dokumendis käsitlemata juhtudel rakendatakse vastavat Poolas kehtivat õigusnormi või nende maade vastavat õigust, milles e-kaubanduse platvorm tegutseb. Seda rakendatakse lõpule viidud kampaania soetuste ja korraldatud kampaaniatega seotud juhtudel.
 7. Kõik vaidlused lahendatakse selles kohtus, mille haldusala piirkonnas on registreeritud korraldaja asukoht. Vaidlused lahendatakse vastavalt kampaanias osalevate riikide kehtivale õigusele.
 8. Käesolevad kasutustingimused jõustuvad nende e-kaubanduse platvormi veebileheküljel avaldamise kuupäevast alates.
 9. Käesolevad kasutustingimused on koostatud poola, inglise, tšehhi, leedu, slovakkia, ungari, rumeenia, saksa ja eesti keeles. Juhul kui erinevates keeltes avaldatud kasutustingimuste tekstide vahel leidub erinevusi, siis ülimuslikuks loetakse poolakeelset kasutustingimuste teksti.