merXu
Cancel

Tradepoint Group s. r. o.

verified supplier
Naša spoločnosť sa špecializuje na veľkoobchod, maloobchod a distribúciu širokého sortimentu strojárskych komponentov od roku 2017 pričom čerpáme z dlhoročných predošlých skúsenosti. Naši zamestnanci sa pravidelne zúčasťnujú školení a workshopov aby zákazníkom vždy vedeli pomôcť a poradiť v každej ...
Year established
2017
Total employees
< 5
Country / Region
Slovakia

Naša spoločnosť sa špecializuje na veľkoobchod, maloobchod a distribúciu širokého sortimentu strojárskych komponentov od roku 2017 pričom čerpáme z dlhoročných predošlých skúsenosti. Naši zamestnanci sa pravidelne zúčasťnujú školení a workshopov aby zákazníkom vždy vedeli pomôcť a poradiť v každej oblasti týkajúcej sa strojárskeho priemyslu. Berieme ohľad na profesionalitu a kvalitu, tým sa snažíme našim zákazníkom znižovať náklady spojené s častými zásahmi, poruchami a následnými prestojmi vo výrobe. Venujeme sa predaju, výrobe a službám spojeným s technickým zabezpečením výroby a údržby priemyselných firiem a strojových parkov v oblasti ložísk, tesnení, hydraulických a pneumatických systémov. Kvalitným tovarom a komplexnými službami pomáhame optimalizovať zákazníkom interné procesy a zvyšovať efektivitu výroby a údržby. S cieľom priblížiť sa zákazníkom sme otvorili profesionálny showroom v Bratislave s tisíckami produktov.

Our company has been specializing in wholesale, retail and distribution of a wide range of engineering components since 2017, drawing on many years of previous experience. Our employees regularly participate in trainings and workshops so that they can always help and advise customers in every area related to the engineering industry. We take professionalism and quality into account, thus we try to reduce the costs for our customers associated with frequent interventions, breakdowns and subsequent downtimes in production. We are dedicated to sales, production and services connected with the technical assurance of production and maintenance of industrial companies and machine parks in the field of bearings, seals, hydraulic and pneumatic systems. With high-quality goods and complex services, we help customers optimize internal processes and increase the efficiency of production and maintenance. In order to get closer to customers, we opened a professional showroom in Bratislava with thousands of products.

Unser Unternehmen ist seit 2017 auf den Groß- und Einzelhandel sowie den Vertrieb einer breiten Palette von Maschinenbaukomponenten spezialisiert und kann auf langjährige Erfahrung zurückgreifen. Unsere Mitarbeiter nehmen regelmäßig an Schulungen und Workshops teil, um Kunden in allen Bereichen der Maschinenbaubranche stets mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wir achten auf Professionalität und Qualität und versuchen daher, die Kosten für unsere Kunden zu reduzieren, die mit häufigen Eingriffen, Ausfällen und späteren Produktionsausfällen verbunden sind. Wir widmen uns dem Vertrieb, der Produktion und den Dienstleistungen, die mit der technischen Sicherung der Produktion und Wartung von Industrieunternehmen und Maschinenparks im Bereich Lager, Dichtungen, Hydraulik- und Pneumatiksysteme verbunden sind. Mit hochwertigen Waren und komplexen Dienstleistungen helfen wir Kunden, interne Prozesse zu optimieren und die Effizienz von Produktion und Wartung zu steigern. Um den Kunden näher zu kommen, haben wir in Bratislava einen professionellen Showroom mit Tausenden von Produkten eröffnet.