PŘÍLOHA Č. 5a  - PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ PLATEB PROSTŘEDNICTVÍM POSKYTOVATELE PLATEBNÍHO SYSTÉMU- PAYU

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tato část obsahuje definice pojmů používaných v souvislosti s činností Poskytovatele platebního systému: 

a. Chargeback - reklamace týkající se Transakce, ve které vydavatel platební karty, Platební organizace nebo jiná finanční instituce požaduje vrácení peněz Kupujícímu.

b. Poskytovatel platebního systému - ve smyslu Přílohy č. 5a společnost PayU S.A. se sídlem v Poznani, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, číslo KRS 0000274399, REGON [statistické číslo]: 30052344400000, autorizovaná jako tuzemská platební instituce a zapsaná v rejstříku polského úřadu pro finanční dohled pod číslem 0000274399. 

c. Nástroj pro vypořádání - zúčtovací nástroj zpřístupněný Poskytovatelem platebního systému Prodávajícímu, umožňující evidenci peněžních prostředků přijatých od Kupujícího při provádění Platby.

d. Platební organizace - zejména Visa nebo Mastercard (včetně všech jejich místních organizací) a banky, jakož i další organizace, které řídí vydávání a používání kreditních a debetních karet nebo jiných platebních metod, včetně bankovních převodů.

e. Podmínky Platebních organizací – platná pravidla, předpisy a směrnice vydané Platebními organizacemi, v platném znění.

f. Podmínky platebního systému - podmínky poskytování platebního systému ze strany Poskytovatele platebního systému Uživatelům, tedy Prodávajícím a Kupujícím,

g Platební služby - platební služby ve smyslu zákona o platebních službách ze dne 19. 8. 2011, poskytované Poskytovatelem platebního systému  Uživatelům.

2. MerXu umožňuje Uživatelům vypořádat Transakce uskutečněné na Platformě prostřednictvím Poskytovatele platebního systému za podmínek uvedených v této Příloze. 

 

II. OBECNÁ PRAVIDLA VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB POSKYTOVATELE PLATEBNÍHO SYSTÉMU

1. K užívání služeb Poskytovatele platebního systému je třeba uzavřít Smlouvu o platebních službách mezi Poskytovatelem platebního systému a Prodávajícím. Poskytovatel platebního systému poskytuje na Platformě nástroj, který umožňuje přesměrování Prodávajícího na webové stránky Poskytovatele platebního systému za účelem uzavření této smlouvy. 

2. Pro všechny Prodávající, kteří se zaregistrují na Platformě po 31. lednu 2023, je uzavření Smlouvy o platebních službách mezi Poskytovatelem platebního systému a Prodávajícím nezbytnou podmínkou pro vystavení (zalistování) Nabídek na Platformě.

3. Prodávající, kteří se zaregistrovali, prošli procesem Verifikace na Platformě, a vystavili (zalistovali) Nabídky nejpozději do  31. 1. 2023, jsou povinni uzavřít Smlouvu o platebních službách s Poskytovatelem platebního systému nejpozději do 30. 4. 2023. Neuzavření smlouvy bude mít za následek pozastavení Účtu Prodávajícího.

4. Provedení Platby vyžaduje souhlas Prodávajícího a Kupujícího s Podmínkami platebního systému. 

5. Poskytovatel platebního systému je oprávněn se rozhodnout, zda uzavře s Prodávajícím a případně Kupujícím Smlouvu o platebních službách.

6. Na základě odstavce II.5, může Poskytovatel platebního systému za účelem zpracování plateb zpřístupnit různé platební metody, zejména: 

a.elektronické platby automatickým převodem (včetně BLIK) 

b. elektronické platby klasickými převody 

c. platební karty (včetně digitálních peněženek Visa Checkout, MasterPass, ApplePay, GooglePay) 

d. Spolehlivé platby

7. Poskytovatel platebního systému je oprávněn rozhodnout o:

a. nezpřístupnění konkrétní platební metody,

b. omezení dostupnosti dané platební metody na vybrané Produkty, Služby nebo kategorie nabízené na Platformě.

8. Toky finančních prostředků uskutečněné v rámci platebního systému se provádějí mimo Platformu. 

9. Prodávající obdrží Platbu na číslo svého bankovního účtu, které za tímto účelem oznámil Poskytovateli platebního systému. Poskytovatel platebního systému je oprávněn si výši Platby snížit o výši pohledávek, které je oprávněn si vůči Prodávajícímu započíst a to ve lhůtách stanovených v tabulce v čl. II.14 níže. Konečná výše Platby bude následně poukázána na bankovní účet Prodávajícího.

10.  MerXu může požádat Prodávajícího nebo Kupujícího, který provádí Platbu prostřednictvím Poskytovatele platebního systému, o poskytnutí informací o Transakci, které jsou nezbytné pro správné provedení Platby ze strany Poskytovatele platebního systému, přičemž Prodávající nebo Kupující jsou povinni neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po obdržení žádosti ze strany merXu, takové informace poskytnout. To neplatí, pokud by poskytnutí těchto informací bylo v rozporu s obecně závaznými platnými právními předpisy.

11. Prodávající dává merXu bezvýhradný a neodvolatelný souhlas k tomu, aby merXu předávalo Poskytovateli platebního systému nebo Platebním organizacím na jejich žádost informace o aktivitách Prodávajícího na Platformě, včetně uzavřených a provedených Transakcí. 

12. S výjimkou možnosti provádět se souhlasem Poskytovatele platebního systému individuálně sjednané Platby není povoleno provádět Platby v souvislosti s Transakcemi zahrnujícími Produkty a Služby uvedené v Příloze č. 5b. 

13. Poskytovatel platebního systému neumožňuje provedení Platby provedené prostřednictvím platebních karet ve vztahu k Prodávajícím, kteří: 

a. prodávají či zprostředkovávají cestovní služby,

b. jsou franšízami,

c. Mají status rizikového prodávajícího (viz Příloha č. 5c).

14. Poskytovatel platebního systému umožňuje provádět Platby v měnách a lhůtách v závislosti na zemi, ve které se Platba provádí, jak je uvedeno v tabulce níže. Datum splatnosti Platby je datum vyjádřené v pracovních dnech, kdy Prodávající obdrží Platbu na svůj bankovní účet v souladu s odstavcem II.9 výše (kde „D“ je den provedení platby prostřednictvím Poskytovatele platebního systému a další číslo je počet pracovních dnů následujících po tomto dni). 

 

Číslo

Země

Měna

Časový limit pro provedení Platby

1.

Česká republika

D+2

2.

Estonsko

EUR

D+2

3.

Německo

EUR

D+2

4

Maďarsko

HUF

D+2

5.

Litva

EUR

D+2

6

Polsko

PLN

D+1

7.

Rumunsko

RON

D+2

8.

Slovensko

EUR

D+2

 

 

III. POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

1. V případě zrušení Transakce je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu Platbu. Pro vrácení Platby je Prodávající povinen použít stejný způsob Platby, kterým Kupující provedl Platbu v rámci dané Transakce. 

2. Není-li vrácení Platby prostřednictvím Poskytovatele platebního systému momentálně dostupné nebo možné, je Prodávající povinen vrátit tuto Platbu kupujícímu převodem na bankovní účet Kupujícího. Kupující s tímto způsobem vrácení Platby neodvolatelně a bezvýhradně souhlasí. 

3. Prodávající nesmí Kupujícímu v souvislosti s výše uvedeným vrácením účtovat žádné náklady ani poplatky. 

4. MerXu zpřístupní Prodávajícímu seznam Plateb, a to na základě informací poskytnutých Poskytovatelem platebního systému, který, pokud je to možné u příslušné platební metody, bude obsahovat následující údaje:

a. jméno a příjmení / Jméno kupujícího 

b. adresu (sídlo) kupujícího,

c. výši Platby.

5. Prodávající tímto bezvýhradně a neodvolatelně zmocňuje merXu, aby svým jménem a na účet Prodávajícího jednalo ve vztahu k Poskytovateli platebního systému ve věci předávání platebních pokynů Poskytovateli platebního systému za účelem vyplacení peněžních prostředků (výplat) na účet s dokončenými Platbami.

6. Prodávající tímto bezvýhradně a neodvolatelně souhlasí se započtením částek uvedených v bodě V.4 V.5 níže vůči svým pohledávkám vyplývajících ze smluv o prodeji Produktů nebo Služeb uzavřených s Kupujícími. 

IV. STÍŽNOSTI

1. MerXu nevyřizuje stížnosti Uživatelů na Platební služby poskytované Poskytovatelem platebního systému. Pokud je taková stížnost adresována merXu, merXu tuto stížnost předá Poskytovateli platebního systému.

2. Poskytovatel platebního systému vyřídí stížnosti Uživatelů do 15 pracovních dnů od jejich obdržení. Pokud projednání stížnosti vyžaduje interakci Poskytovatele platebního systému s Platebními organizacemi, může být tato lhůta prodloužena o dobu nezbytnou k získání potřebných informací od Platebních organizací, nejdéle však do 35 pracovních dnů ode dne doručení stížnosti Poskytovateli platebního systému. Poskytovatel platebního systému informuje Uživatele o prodloužení lhůty pro vyřízení reklamace s uvedením důvodu prodlení, okolností k objasnění a lhůty pro poskytnutí konečného stanoviska.

3. MerXu je oprávněno požadovat, aby mu Uživatel poskytl kopii dokladu o prodeji a dokladu o dodání Produktů nebo Služeb  zakoupených prostřednictvím Platformy, jakož i poskytnutí jakýchkoli dalších dokumentů nebo informací potřebných k vyřízení reklamace, včetně nároků týkajících se Chargeback. Lhůta pro Uživatele k poskytnutí podkladů nebo informací uvedených v předchozí větě činí maximálně 3 pracovní dny ode dne odeslání žádosti ze strany merXu Uživateli. 

4. Prodávající nesmí nabádat Kupujícího, aby se vzdal práva k uplatnění reklamace v rámci  dokončené Transakce. 

V. ODPOVĚDNOST 

1. MerXu nenese odpovědnost za neplnění nebo nesprávné plnění povinností Poskytovatele platebního systému. 

2. MerXu nenese odpovědnost za nefunkčnost nebo nedostupnost platebního systému z důvodů, které jsou mimo jeho kontrolu, zejména v případech, kdy byl platební systém použit ze strany Prodávajícího nebo Kupujícího způsobem, který je v rozporu s touto Přílohou, popř. smlouvou uzavřenou mezi Prodávajícím a Poskytovatelem platebního systému, Podmínkami platebního systému nebo za ně nese odpovědnost Poskytovatel platebního systému. 

3. Prodávající se zavazuje odškodnit merXu za jakoukoli újmu, která merXu vznikne nebo může vzniknout v důsledku porušení závazků a zákazů uvedených v bodech II.10-II.11 výše. 

4. Prodávající se zavazuje uhradit merXu veškeré náklady, poplatky nebo sankce, které k tíži merXu vznikly vůči Poskytovateli platebního systému, Platební organizaci nebo jiné osobě zapojené do platebního procesu, které vznikly v důsledku okolností, které lze přičíst Prodávajícímu, včetně: 

a. náklady související s vyřízením stížnosti ve věci Chargeback, v případě, že tato stížnost bude shledána  jako oprávněná,

b. náklady nutné k pokrytí nároků za podvodné transakce (podvod), kdy došlo k podvodu nebo ke zneužití ze strany Prodávajícího,

c. výše pokut uložených merXu nebo Platební organizaci nebo jinému subjektu podílejícímu se na provádění Plateb za porušení Podmínek Platebních organizací ze strany Prodávajícího,         

d. částky potřebné k úhradě vypořádání opravené transakce při použití platební metody Trustly. 

5. V případě, že bude vrácení Platby Kupujícímu v souvislosti se zrušením Transakce provedeno z prostředků merXu, zavazuje se Prodávající vrátit merXu provedenou částku zpět.

6. Vrácení peněžních prostředků dle odstavců V.4 a V.5 musí být provedeno nejpozději do 5 pracovních dnů poté, kdy merXu doručí svou žádost prodávajícímu, např. prostřednictvím e-mailu. 

7. Pokud Prodávající nevrátí peněžní prostředky dle odstavce V.4 nebo V.5 ve lhůtě uvedené v odstavci V.6, je merXu oprávněno pozastavit Účet Prodávajícího. Ustanovení čl. 12 Podmínek (pozastavení účtu) platí obdobně. 

8. Použití platební metody Trustly je dobrovolné a záleží na uvážení Kupujícího, pokud je tento způsob Poskytovatelem platebního systému zpřístupněn. Prodávající i Kupující berou na vědomí a souhlasí, že v případě použití platební metody Trustly, ačkoli je na fakturační účet připsána Platba, nemusí být odpovídající částka ve skutečnosti převedena Poskytovateli platebního systému (např. z důvodu nedostatku peněžních prostředků na účtu Kupujícího nebo z důvodu technických problémů při zaúčtování operací na straně Platební organizace). Toto riziko souvisí se zavedenými pravidly platební metody Trustly. V případě, že Poskytovatel platebního systému neobdrží předmětnou částku, Poskytovatel platebního systému automaticky odečte zůstatek Prodávajícího (autokorektní vyúčtování) o částku Platby, na kterou nebyly přijaty prostředky. Prodávající a Kupující se zavazují, že z tohoto důvodu nebudou vůči Poskytovateli platebních služeb uplatňovat žádné nároky. 

VI. ZMĚNY 

1. MerXu je oprávněno tuto Přílohu z jakéhokoli důvodu změnit. Změna nabude účinnosti dnem, který bude stanoven ze strany merXu. Tato lhůta nesmí být kratší než 14 dnů od okamžiku, kdy bude pozměněná Příloha zpřístupněna na Platformě. Lhůta může být kratší, pokud bude mít merXu povinnost změnit Podmínky v kratší lhůtě, a to i ze strany Poskytovatele platebního systému, nebo ve výjimečných případech hrozí-li merXu nepředvídané a bezprostřední hrozby. 

2. V rozsahu zde neupraveném se na změnu Přílohy přiměřeně použijí ustanovení čl. III (Závěrečná ustanovení) Podmínek. 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. V záležitostech týkajících se Platebního systému mají Platební organizace právo kontaktovat přímo Prodávajícího a Prodávající je povinen poskytnout Platebním organizacím jimi požadované informace.

2. Pozastavení nebo smazání vašeho Účtu vám brání ve využívání služeb Poskytovatele platebního systému pro Transakce prováděné na Platformě. Pozastavení nebo smazání Účtu může vést k ukončení Smlouvy o platebních službách mezi Poskytovatelem platebního systému a Prodávajícím, jak je stanoveno ve smlouvě o platebních službách mezi Poskytovatelem platebního systému a Prodávajícím a Podmínkách platebního systému. 

3. Pokud jde o Platby prováděné pomocí platební karty, Poskytovatel platebního systému dodržuje standardy stanovené ve Standardu zabezpečení dat odvětví platebních karet (PCI DSS) – organizace Rady pro bezpečnost dat PCI zřízenou Platebními organizacemi za účelem standardizace záležitostí týkajících se ochrany údajů držitelů platebních karet a v souladu s pokyny této organizace.

4. MerXu má výhradní oprávnění kdykoli dle svého uvážení vybrat a změnit Poskytovatele platebního systému. 

5. Seznam Produktů a Služeb, u kterých jsou platby prostřednictvím platebního systému vyloučeny, je uveden v rámci Přílohy č. 5b Podmínek. 

6. Seznam rizikových prodejců je uveden v rámci přílohy č. 5c Podmínek.