PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE TÝKAJÍCÍ SE BALÍČKŮ PŘEDPLATNÉHO PRO NOVÉ PŘEDPLATITELE 

 

§ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Účelem propagační akce týkající se balíčků předplatného pro nov předplatitele (dále jen „Propagace“ nebo „Akce“) je podpora nákupu a prodeje produktů uživatelů registrovaných na obchodní platformě merXu dostupné na www.merxu.com (dále jen „Platforma“).

2. Organizátorem akce je Merxu s.r.o. se sídlem, Mostní 5552, 760 01 Zlín, spisová značka C 118319 vedená u Krajského soudu v Brně, IČ 092 96 573 (dále jen „Organizátor“).

3. Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) stanoví zásady účasti na Akci a obsahují pravidla, která se účastník Akce zavazuje při účasti na Akci dodržovat.

4. Podmínky se řídí právními předpisy obecně platnými v České republice. Podmínky jsou k dispozici pro registrované uživatele Platformy v elektronické podobě na webových stránkách www.merxu.com a rovněž po přihlášení na Platformu v sekci Předplatné.

5. Akce se vztahuje na nákup balíčků předplatného STANDARD a PREMIUM a to v souladu s ustanoveními Přílohy č. 1a Podmínek užívání merXu - Předplatné, které jsou dostupné na Platformě pro registrované uživatele,  v období od 1. června 2023 do 30. června 2023 (dále jen jako „Období propagace“). Organizátor může rozhodnout o prodloužení Období propagace.§ 2. ÚČASTNÍCI PROPAGACE, PODMÍNKY ÚČASTI

1. Akce je určena uživatelům nákupní platformy merXu:

a. kteří mají status “ověřeno”, jsou registrovaní na nákupní platformě merXu před zahájením nebo v průběhu trvání Období propagace, a zároveň

b. si nikdy nezakoupili balíček v rámci předplatného na Platformě (dále jen „Účastník”). 

2. Podmínkou účasti na Akci je, že Účastník provede prostřednictvím Platformy v průběhu Období propagace nákup jednoho ze dvou balíčků v rámci předplatného: STANDARD nebo PREMIUM, dostupných na Platformě a to za podmínek uvedených Příloze č. 1a Podmínek užívání merXu - Předplatné (dále jen „Propagační balíček předplatného”).

3. Po zakoupení balíčku STANDARD NEBO balíčku PREMIUM během Období propagace bude mít Účastník nárok na slevu uvedenou níže vypočtenou z plné ceny předplatného pro příslušný Propagační balíček předplatného. Sleva se vypočítá z plné ceny za zvolený balíček a platí po dobu následujících 30 dní ode dne zakoupení Propagačního balíčku předplatného. 

4. Sleva je poskytována pouze jednou a vztahuje se na první balíček v rámci předplatného zakoupený Účastníkem.

5. Cena po započtení slevy za Propagační balíček předplatného během Období propagace je následující:

 

BALÍČEK STANDARD 

BALÍČEK PREMIUM

5 EUR

20 EUR

123 CZK

493 CZK

2 050 HUF

8 200 HUF

23,9 PLN

94,9 PLN

24,5 RON

97,5 RON

 

6. Příklady zlevněných částek za předplatné jsou uvedeny na základě měsíčního zúčtovacího období.

7. Výše uvedené zvýhodněné částky za předplatné jsou uvedeny bez DPH. 

8. Pokud je Propagační balíček předplatného vybrán v průběhu kalendářního měsíce, zlevněná částka se vypočítá úměrně na základě kalendářních dnů zbývajících v daném měsíci a poté v následujícím měsíci až do uplynutí 30denního období – jak je uvedeno v odstavci 3 výše.

9. Po uplynutí individuálního 30denního období, na které se vztahuje sleva, bude Účastníkovi v následujících zúčtovacích obdobích účtována plná cena za zvolený balíček v souladu s ustanoveními Přílohy č. 1a Podmínek užívání merXu - Předplatné.

10. Při splnění podmínek Akce je odpovídající sleva Účastníkovi poskytnuta automaticky v okamžiku vystavení faktury za příslušné zúčtovací období.

11. Faktury za balíčky v rámci předplatného, včetně slevy za zvolený balíček, budou každému Účastníkovi zaslány elektronicky prostřednictvím e-mailu.

12. Veškeré záležitosti, zejména podmínky účtování a zrušení plánů předplatného, které nejsou upraveny těmito Podmínkami, se řídí příslušnými ustanoveními Podmínek užívání merXu, zejména Přílohou č. 1a Podmínek užívání merXu - Předplatné

 

§3. REKLAMACE

1. Veškeré reklamace lze podat u Organizátora nejpozději do 31. července 2023.

2. Reklamace se zasílají e-mailem na adresu: podpora@merxu.com s předmětem e-mailu: „Reklamace“. Reklamace musí obsahovat: jméno, příjmení, obchodní jméno, přesnou adresu Účastníka, e-mailovou adresu, uvedení důvodu reklamace a konkrétního popisu jednání Organizátora.

3. Reklamace budou vyřízeny do 14 dnů ode dne jejich přijetí.

4. O výsledku reklamačního řízení bude Účastník podle potřeby informován poštou. Žadatel bude o rozhodnutí písemně informován doporučeným dopisem zaslaným na adresu uvedenou při reklamaci do 7 dnů ode dne vyřízení reklamace. Organizátor je také oprávněn informovat Účastníka o rozhodnutí prostřednictvím e-mailu.

5. Reklamační řízení je dobrovolné a nevylučuje právo Účastníka domáhat se nároků u soudu, nezávisle na reklamačním řízení. 


§ 4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Pro účely  těchto Podmínek se GDPR rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES.

2. Správcem osobních údajů účastníků Akce je Organizátor, kterého lze kontaktovat:

a. písemně na adresu uvedenou v § 1 odst. 2 nebo

b. e-mailem na podpora@merxu.com.

3. Osobní údaje Účastníka budou zpracovány za účelem:

a.účasti na Akci, což znamená zejména přijetí Přihlášky do akce- bude vycházet z oprávněného zájmu Správce (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),

b. vyřizování reklamací - na základě zákonných povinností uložených Správci podle čl.6 odst.1 písm. c) GDPR;

c. provádění vyhodnocení Akce, včetně statistické analýzy - právním základem pro zpracování osobních údajů je čl.6 odst.1 písm. f) GDPR, tj. oprávněný zájem Správce.

4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí znemožní účast na Akci. 

5. Organizátor bude uchovávat osobní údaje Účastníka po dobu nezbytnou pro splnění všech povinností vyplývajících z Podmínek, a po skončení Akce budou osobní údaje uloženy po dobu trvání promlčecí doby pro nároky související s Akcí. Poté budou neprodleně smazány.

6. Osobní údaje Účastníka mohou být poskytnuty subjektům, se kterými Organizátor spolupracuje na pořádání Akce a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Zejména se jedná o subjekty poskytující IT, účetní nebo právní služby.

7. Účastník má:

a. právo na přístup k osobním údajům podle článku 15 GDPR;

b. právo požadovat opravu osobních údajů podle podmínek článku 16 GDPR;

c. právo požadovat výmaz osobních údajů podle podmínek článku 17 GDPR;

d. právo na omezení zpracování podle podmínek článku 18 GDPR.

8. Účastník má rovněž právo vznést námitku proti zpracování údajů za účelem uvedeným v bodě 3 písm. c) výše, za podmínek článku 21 GDPR.

9.Pokud se Účastník domnívá, že jeho osobní údaje jsou v průběhu Akce zpracovávány v rozporu s platnými právními předpisy, může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.


§ 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Podmínky budou k dispozici na webových stránkách www.merxu.com během trvání Období propagace.

2. Pravidla pro účast na Akci jsou stanovena výhradně v těchto Podmínkách. Všechny propagační a reklamní materiály slouží pouze pro informační účely. 

3. Organizátor si vyhrazuje právo provést změny Podmínek v situaci, kdy potřeba takových změn vznikne z důvodů, které Organizátor nemůže ovlivnit, za předpokladu, že takové změny jsou odůvodněné účelem Propagace nebo neporušují nabytá práva ze strany Účastníků a nevedou ke zhoršení podmínek účasti v Akci.

4. Informace o změnách Podmínek budou zveřejněny na webových stránkách www.merxu.com. 

5. V záležitostech, které nejsou v Podmínkách upraveny se použijí příslušná ustanovení Podmínek užívání merXu.

6. Soudem příslušným pro řešení sporů je soud příslušný pro sídlo Organizátora.

7. Podmínky jsou platné počínaje dnem jejich zveřejnění na webových stránkách www.merxu.com. 

8. Podmínky jsou vyhotoveny v české a  anglické jazykové verzi. V případě rozporů mezi jazykovými verzemi má přednost česká verze.