PŘÍLOHA Č. 7 K PODMÍNKÁM - PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ FUNKCE MERXU PAY

I. DEFINICE

1. Tato kapitola obsahuje další definice týkající se využívání merXu Pay: 

a. Postoupení Pohledávky - postoupení Pohledávky Poskytovateli merXu Pay od Prodávajícího.

b. Souhlas - jednorázový souhlas Poskytovatele merXu Pay s využitím merXu Pay Kupujícím v souvislosti s konkrétní Transakcí. 

c. Databáze - registry obsahující ekonomické nebo úvěrové informace vedené subjekty, které shromažďují, sdílejí nebo si vyměňují ekonomické nebo úvěrové informace, a statistické registry a úřady, obchodní rejstříky, soudní rejstříky, včetně insolvenčních a exekučních rejstříků, živnostenské rejstříky a daňové rejstříky.

d. Faktura - faktura ve smyslu článku 218 a násl. směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty a prováděcích předpisů k této směrnici nebo jiných obdobných předpisů o dani z přidané hodnoty nebo o zboží a službách, vystavená Prodávajícím v souladu s příslušnými právními předpisy, která potvrzuje existenci Pohledávky. Pokud je Faktura opravena v souladu s příslušnými právními předpisy, považuje se za Fakturu i opravná Faktura.

e. merXu Pay - funkce, která umožňuje Kupujícímu uhradit Částku merXu Pay Poskytovateli merXu Pay do 30 kalendářních dnů ode dne využití možnosti merXu Pay pro konkrétní Transakci. merXu Pay není platební službou ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, o změně směrnic 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a o zrušení směrnice 2007/64/ES.

f. Částka merXu Pay - částka odpovídající výši Pohledávky, vyjádřená ve stejné měně jako částka Pohledávky, kterou je Kupující povinen zaplatit Poskytovateli merXu Pay v důsledku dokončeného Postoupení Pohledávky.

g. Poskytovatel merXu Pay - Merxu sp. z o. o. se sídlem v Polsku, ul. Święty Marcin 11/7, 61-803 Poznań, Regon: 385853514, NIP: 7792514527, KRS: 0000835832, se základním kapitálem 1 000 000 PLN, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII. hospodářské oddělení Národního soudního rejstříku; pokud v této Příloze 7 k Podmínkám píšeme o "nás", máme na mysli Poskytovatele merXu Pay.

h. Pohledávka - peněžitá pohledávka vyjádřená v měně uvedené u příslušné Nabídky, která vznikla na základě Kupní smlouvy, kterou měl Prodávající původně vůči Kupujícímu jako dlužníkovi, a která je předmětem Postoupení Pohledávky; Pohledávku tvoří: celková hrubá cena za Transakci, daně a odvozené náklady na Transakci, které je Kupující povinen zaplatit, a veškerá práva na plnění z postoupené Pohledávky, včetně práv zajišťujících toto plnění (tj. zástav a případných ručení) a práv s ní souvisejících (příslušenství). 

i. Kupní smlouva - smlouva o prodeji Produktu nebo Služby uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím v rámci Transakcí uskutečněných na Platformě.

 

II. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ MERXU PAY PRO PRODÁVAJÍCÍHO

1. merXu Pay je k dispozici Prodávajícím, kteří splňují kritéria stanovená v této Příloze 7 Podmínek.

2. Aktivace merXu Pay pro Prodávajícího znamená, že Kupující mohou využívat funkci merXu Pay pro Transakce uzavřené s tímto Prodávajícím. To platí pro Kupující, kteří splňují kritéria uvedená v této Příloze 7 Podmínek a kterým byl udělen přístup k merXu Pay.

3. Jakmile je merXu Pay aktivováno a zůstane pro Prodávajícího aktivní, bude mít Kupující možnost platit prostřednictvím merXu Pay ve vztahu ke všem Nabídkám Prodávajícího, pokud není v této Příloze 7 Podmínek uvedeno jinak, s čímž Prodávající neodvolatelně a bezvýhradně souhlasí. 

4. Využívání merXu Pay může být Prodávajícímu aktivováno, pokud Prodávající splňuje všechny následující podmínky:

a. Prodávající má aktivní Účet;

b. Prodávající souhlasil s podmínkami využívání merXu Pay uvedenými v této Příloze 7 Podmínek;

c. Prodávající obdržel od Poskytovatele merXu Pay kladné hodnocení své schopnosti plnit závazky;

d. Prodávající neobchoduje se zakázanými a omezenými produkty, jak je uvedeno v Příloze 2 Podmínek;

e. podnikatelská činnost Prodávajícího je aktivní a nebyla pozastavena; a

f. totožnost Prodávajícího byla ověřena Poskytovatelem, jak je uvedeno v Příloze 5a Podmínek.

5. Posouzení schopnosti Prodávajícího dostát závazkům podle čl. II.4.písm. c) se provádí na základě:

a. informací o Prodávajícím získaných v procesu Aktivace Účtu v souladu s čl. II.2 Podmínek (Uživatelský Účet);

b. veškeré předchozí aktivity Prodávajícího na Platformě, včetně historie Transakcí provedených Prodávajícím;

c. informací z Databází. 

6. Prodávající obdrží potvrzení o aktivaci merXu Pay e-mailem. Informace o aktivaci merXu Pay bude rovněž viditelná v Uživatelském panelu v rámci Účtu.

7. Prodávající má možnost zakázat funkci merXu Pay v Uživatelském panelu v rámci Účtu.

8. Funkce merXu Pay je k dispozici pouze podnikatelům, kteří vykonávají podnikatelskou činnost. Funkci merXu Pay nemůže využívat spotřebitel.

9. Funkce merXu Pay není nabízena Prodávajícím, kteří mají sídlo v Německu nebo Rumunsku nebo mají v Německu nebo Rumunsku obvyklé bydliště.

 

III. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ MERXU PAY PRO KUPUJÍCÍHO

1. MerXu Pay je k dispozici Kupujícím, kteří splňují kritéria uvedená v této Příloze 7 Podmínek.

2. Aktivace merXu Pay pro Kupujícího znamená, že Kupující může využívat funkci merXu Pay pro Transakce uzavřené s Prodávajícími, kteří splňují kritéria stanovená v této Příloze 7 Podmínek a kterým byl udělen přístup k merXu Pay.

3. Využívání merXu Pay může být Kupujícímu aktivováno, pokud splňuje všechny následující podmínky: 

a. Kupující má aktivní Účet;

b. Kupující souhlasil s podmínkami využívání merXu Pay, jak jsou uvedeny v této Příloze 7 Podmínek;

c. Kupující obdržel od Poskytovatele merXu Pay kladné hodnocení své schopnosti plnit závazky;

d. podnikatelská činnost Kupujícího je aktivní a nebyla pozastavena; a

e. totožnost Kupujícího byla ověřena Poskytovatelem, jak je uvedeno v Příloze 5a Podmínek, je-li to relevantní.

4. Posouzení schopnosti Kupujícího plnit závazky podle čl. III.3.c) se provádí na základě:

a. informací o Kupujícím zpřístupněné v procesu Aktivace Účtu v souladu s čl. II.2 Podmínek (Uživatelský Účet);

b. veškeré předchozí aktivity Kupujícího na Platformě, včetně historie Transakcí provedených Kupujícím;

c. informací z Databází. 

5. Kupující obdrží potvrzení o aktivaci merXu Pay e-mailem. Informace o aktivaci merXu Pay bude rovněž viditelná v Uživatelském panelu v rámci Účtu.

6. Kupující má možnost vypnout funkci merXu Pay v Uživatelském panelu v rámci Účtu.

7. Funkce merXu Pay je k dispozici pouze podnikatelům, kteří vykonávají podnikatelskou činnost. Funkci merXu Pay nemůže využívat spotřebitel.

 

IV. FINANCOVÁNÍ TRANSAKCE PROSTŘEDNICTVÍM MERXU PAY

1. Aby mohl Kupující zaplatit za konkrétní Transakci pomocí merXu Pay, zvolí Kupující před dokončením Transakce možnost platby prostřednictvím merXu Pay.

2. Schopnost zaplatit za konkrétní Transakci pomocí merXu Pay závisí na aktuální schopnosti Kupujícího hradit závazky, bez ohledu na předchozí obecnou aktivaci merXu Pay pro Kupujícího podle čl. III výše. Toto posouzení provádíme před každou Transakcí, kterou Kupující hodlá uhradit pomocí merXu Pay.

3. Bez ohledu na výše uvedený čl. IV.2 můžeme Kupujícímu vypnout možnost platit za určitou Transakci pomocí merXu Pay, pokud:

a. Kupující neuhradil Částky merXu Pay v souvislosti s předchozími Transakcemi provedenými Kupujícím s využitím merXu Pay do stanoveného data splatnosti v souladu s touto Přílohou 7 Podmínek;

b. Kupující navzdory pokynům uhradil Částky merXu Pay na jiný než námi uvedený účet, včetně přímých plateb Prodávajícímu.

4. Potvrzení o udělení Souhlasu zašleme Kupujícímu a Prodávajícímu e-mailem. Kupujícího vyrozumíme o Postoupení Pohledávky na nás s uvedením totožnosti postupníka, přiměřeně identifikujeme Pohledávku, a budeme požadovat od Kupujícího, aby nám zaplatil. Oznámení bude rovněž viditelné v Uživatelském panelu v rámci Účtu. Prodávající tímto souhlasí s tím, že oznámení Kupujícímu o Postoupení Pohledávky činí Poskytovatel merXu Pay i jménem Prodávajícího.

5. Možnost platby pomocí merXu Pay nemusí být pro Kupující u některých nabídek dostupná, pokud:

a. přístup Prodávajícího k merXu Pay nebyl aktivován nebo byl dočasně pozastaven;

b. Prodávající překročil limit merXu Pay, který má daný Prodávající k dispozici;

c. Pohledávka, které se Transakce týká, nesplňuje kritéria stanovená v čl. V.7 níže.

6. Kupujícímu nevzniknou žádné poplatky za využití funkce merXu Pay, pokud celou Částku merXu Pay uhradí ve stanovené lhůtě splatnosti. 

 

V.POSTOUPENÍ POHLEDÁVEK

1. Jakmile Kupující zvolí možnost zaplatit za Transakci pomocí funkce merXu Pay v souladu s čl. IV.1 a za předpokladu, že Kupující splnil podmínky pro využití merXu Pay, prohlásíme, že jsme připraveni na postoupení Pohledávky od Prodávajícího na nás, a Prodávající se zavazuje prohlásit v Uživatelském panelu v rámci Účtu svou plnou připravenost dodat kompletní Produkt nebo Službu v souladu s Nabídkou a Transakcí neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od udělení Souhlasu. V této fázi ještě není platba pomocí merXu Pay v souvislosti s konkrétní Transakcí potvrzena a provedena. Můžeme odmítnout postoupení některé nebo všech Pohledávek předložené Prodávajícím.

2. Jakmile Prodávající prohlásí, že je plně připraven dodat kompletní Produkt nebo Službu v souladu s čl. V.1 výše, a to pomocí funkce v Uživatelském panelu v rámci Účtu, neprodleně podnikneme kroky k provedení postoupení Pohledávky na nás od Prodávajícího. 

3. Pokud Prodávající neprohlásí, že je plně připraven dodat kompletní Produkt nebo Službu ve lhůtě uvedené v čl. V.1 výše, možnost platby prostřednictvím merXu Pay v souvislosti s konkrétní Transakcí se ruší. Tuto informaci zašleme Kupujícímu a Prodávajícímu e-mailem.

4. Pohledávka od Prodávajícího je postoupená na nás, jakmile je dán platební příkaz k úhradě částky uvedené v čl. V.5 níže.

5. Z důvodu Postoupení pohledávky zaplatíme Prodávajícímu částku rovnající se hodnotě Pohledávky, jak je definována.

6. V důsledku Postoupení Pohledávky je Kupující povinen zaplatit Částku merXu Pay Poskytovateli merXu Pay, a nikoliv Prodávajícímu. 

7. Předmětem Postoupení Pohledávky může být Pohledávka, která splňuje všechny níže uvedené podmínky, což Prodávající tímto výslovně potvrzuje u každé Pohledávky, která bude předmětem Postoupení:

a. Pohledávka je peněžitá a náleží výhradně Prodávajícímu;

b. Pohledávka vznikla na základě platného právního jednání, které je v souladu s platnými právními předpisy;

c. Pohledávka ke dni Postoupení Pohledávky existuje a je nesporná, včetně její existence, výše a data splatnosti;

d. Pohledávka není po splatnosti;

e. Kupující ani třetí osoba dosud Pohledávku nezaplatili;

f. Kupující ani třetí osoba nezapočetli svou pohledávku vůči Pohledávce Prodávajícího;

g. Žádná smlouva, včetně smlouvy, na jejímž základě vznikla Pohledávka, nezakazuje převod Pohledávky;

h. K převodu Pohledávky není třeba souhlasu Kupujícího ani třetí osoby;

i. Povaha Pohledávky nezpůsobuje, že by zanikla smrtí dlužníka;

j. Podstata Pohledávky se jejím převodem nezmění;

k. Pohledávka může být předmětem exekučního řízení;

l. Převoditelnost Pohledávky není omezena platnými právními předpisy;

m. Pohledávka není zatížena právy třetích osob ani zabavením ze strany exekučního orgánu;

n. Pohledávka není zajištěna;

o. Doba splatnosti Pohledávky není delší než 30 kalendářních dnů.

8. V souvislosti s aktivací merXu Pay Prodávající zaručuje, že k Postoupení Pohledávky předloží pouze takové Pohledávky, které splňují podmínky stanovené v této Příloze 7 Podmínek. To platí pro všechny Nabídky Prodávajícího od okamžiku aktivace funkce merXu Pay pro Prodávajícího. 

9. Prodávající je povinen nám poskytnout kopii Faktury vystavené Prodávajícím, která potvrzuje existenci a výši postoupené Pohledávky, a to do 5 pracovních dnů ode dne Postoupení Pohledávky v souladu s touto Přílohou 7 Podmínek. Faktura bude vystavena v souladu s platnými právními předpisy. Ve Faktuře bude jasně uvedeno datum splatnosti Faktury a částka Faktury. Na faktuře nesmí být uvedeno číslo bankovního účtu Prodávajícího. Zaslání Faktury probíhá pomocí funkce zpřístupněné v Uživatelském panelu v rámci Účtu. 

10. Technické požadavky na Faktury předkládané v souladu s čl. V.9 výše jsou uvedeny v Uživatelském panelu v rámci Účtu. 

11. Na základě žádosti Kupujícího o provedení platby v souvislosti s konkrétní Transakcí prostřednictvím merXu Pay v souladu s čl. IV.1. Kupující souhlasí s Postoupením Pohledávky vyplývající z Transakce s Prodávajícím na nás a se způsoby oznámení v souvislosti s Postoupením Pohledávky.

12. Částku postoupené Pohledávky zaplatíme Prodávajícímu jedním z následujících způsobů:

a. bankovním převodem na číslo bankovního účtu Prodávajícího uvedené při Registraci;

b. prostřednictvím platebních služeb poskytovaných Poskytovatelem, jak je uvedeno v Příloze 5a Podmínek, pokud Poskytovatel takovou možnost zpřístupní. 

13. Pro každého Prodávajícího stanovíme limit celkové výše všech Pohledávek, které nám může postoupit. Tento limit můžeme kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Tento limit nepředstavuje úvěrovou linku ani jiný typ závazku na naší straně. Jakékoli dříve postoupené Pohledávky nebudou takovou změnou dotčeny. 

14. Prodávající je povinen Poskytovateli merXu Pay uhradit plnou částku až do výše přijaté úplaty i s úroky, pokud: 

a. se Poskytovatel merXu Pay nestal věřitelem Pohledávky s dohodnutým obsahem namísto Prodávajícího; 

b. postoupená Pohledávka nebo její část zanikla započtením proti pohledávce, kterou měl Kupující nebo třetí osoba vůči Prodávajícímu.

 

VI. UJEDNÁNÍ O SPLÁCENÍ 

1. Kupující je povinen uhradit celou Částku merXu Pay do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení e-mailu potvrzujícího platbu pomocí merXu Pay uvedeného v čl. IV.4. výše. Pokud Kupující z jakéhokoli důvodu výše uvedený e-mail neobdržel, je Kupující povinen uhradit celou Částku merXu Pay do 30 kalendářních dnů poté, co jsme Kupujícímu v Uživatelském panelu v rámci Účtu zobrazili zprávu informující o tom, že platba pomocí merXu Pay byla provedena. Platba musí být provedena:

a. bankovním převodem na číslo bankovního účtu Poskytovatele merXu Pay uvedené v Uživatelském panelu v rámci Účtu, jakož i v e-mailu uvedeném v čl. IV.4. výše a v e-mailech, které Uživateli připomínají zaplacení Částky merXu Pay;

b. prostřednictvím platebních služeb poskytovaných Poskytovatelem, jak je uvedeno v Příloze 5a Podmínek, pokud Poskytovatel takovou možnost zpřístupní. 

2. Dnem platby Částky merXu Pay Kupujícím je den, kdy je částka připsána na náš bankovní účet, nebo den, kdy je platba provedena prostřednictvím Poskytovatele.

3. V případě, že Kupující provede částečnou nebo úplnou úhradu Částky merXu Pay přímo Prodávajícímu namísto nám, je Prodávající povinen do 3 pracovních dnů od obdržení takové úhrady převést takto obdrženou částku na nás v souladu se způsoby uvedenými v čl. VI.1 výše. Totéž platí v případě, že Kupující nebo třetí osoba předloží prohlášení o započtení pohledávky Kupujícího nebo třetí osoby vůči Prodávajícímu.

4. Úhrada Částky merXu Pay Kupujícím bude považována za splněnou v případě uvedeném v čl. VI.3 výše, pokud Prodávající splní své povinnosti stanovené v tomto oddíle.

5. Lhůta pro splnění povinnosti Kupujícího uhradit Částku merXu Pay je stanovena v e-mailu, který Kupujícímu zašleme v souladu s čl. IV.4 výše. 

6. V Uživatelském panelu v rámci Účtu může Kupující zkontrolovat neuhrazené Částky merXu Pay a data jejich splatnosti.

 

VII. DŮSLEDKY PRODLENÍ KUPUJÍCÍHO 

1. V případě prodlení se splacením Částky merXu Pay, nám Kupující zaplatí úrok z prodlení vypočtený z dlužné částky. Úroky z prodlení se počítají v maximální výši úroků z prodlení podle článku 481 §21 polského občanského zákoníku, ledaže pro určité druhy dluhů nebo pro dluhy trvající po určitou dobu mají přednost ustanovení zahraničního práva, v takovém případě se použijí tato ustanovení. Úroky z prodlení se počítají od prvního dne následujícího po dni splatnosti Částky merXu Pay, u níž došlo k prodlení.

2. Bez ohledu na čl. VII.1 výše, můžeme v případě prodlení Kupujícího s úhradou Částky merXu Pay: 

a. informovat příslušné Databáze v souladu s platnými právními předpisy;

b. požádat Kupujícího o vrácení Částky merXu Pay telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím SMS;

c. dle našeho uvážení přijmout veškerá donucovací opatření, která jsou povolena příslušnými právními předpisy, k vymáhání Částky merXu Pay, včetně dlužných úroků z prodlení a vzniklých nákladů, včetně pověření třetích stran, aby v tomto ohledu jednaly; Prodávající, jednající svým jménem, je v tomto případě povinen spolupracovat s námi; nebo

d. bez souhlasu Kupujícího postoupit pohledávku, kterou máme vůči Kupujícímu, týkající se Částky merXu Pay, na třetí osobu (osoby).

3. Z důvodu provádění činností vymáhání pohledávek Poskytovatelem merXu Pay, uvedených výše v čl. VII.2.d), nám Kupující uhradí náklady stanovené v následující tabulce poplatků a provizí:

 

Typ činnosti

Náklady na položku

Maximální náklady na činnosti provedené v daném měsíci

E-mailové oznámení

3 EUR

15 EUR

Oznámení SMS

5 EUR

20 EUR

Telefonický kontakt

10 EUR

60 EUR

 

4. Pokud je částka po splatnosti déle než 15 kalendářních dnů, zaplatí nám Kupující náhradu nákladů na vymáhání stanovenou v následující tabulce podle platných právních předpisů :

 

Náhrada nákladů na vymáhání pohledávek

Jednorázový poplatek

Pokud je dluh po splatnosti do 1 000 EUR

40 EUR

Pokud je dluh po splatnosti v rozmezí 1 000 - 10 000 EUR.

70 EUR

Pokud je dluh po splatnosti vyšší než 10 000 EUR.

100 EUR

 

5. Kupující uhradí částky náhrady za vymáhání uvedené v čl. VII.3 a VII.4 výše způsobem uvedeným v čl. VI.1 výše do 3 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy k platbě.  Pro vyloučení pochybností se povinnost zaplatit vztahuje i na případ, kdy výzvu k platbě nebo oznámení o dluhu vystaví externí inkasní společnost, jak je uvedeno v tomto oddíle.

6. Veškeré částky, které od Kupujícího získáme zpět, budou započteny na úhradu závazků Kupujícího v následujícím pořadí:

a. náklady na vymáhání;

b. úroky z prodlení z pohledávek po splatnosti;

c. výši pohledávek po splatnosti.

 

VIII. ODMÍTNUTÍ PLATBY NEBO ZMĚNA VÝŠE POHLEDÁVKY Z DŮVODU VADY PRODUKTU NEBO SLUŽBY.

1. Prodávající je povinen nás neprodleně informovat o jakékoli reklamaci Kupujícího týkající se fyzické nebo právní vady Produktu nebo Služby, která je předmětem Transakce, nejpozději však následující pracovní den po obdržení takové reklamace.

2. Prodávající může upravit výši postoupené Pohledávky pouze v případě oprávněného uznání reklamace Kupujícího, ne však dříve, než nám uhradí rozdíl mezi původní výší Pohledávky a její výší po úpravě. Ke změně výše postoupené Pohledávky dojde pouze v případě, že je podle platných právních předpisů možné vystavit opravnou Fakturu. Prodávající provede platbu způsobem uvedeným v čl. VI.1 výše.

3. Prodávající poskytne dokumentaci opravující hodnotu Produktů nebo Služeb (včetně zejména opravné Faktury) a dokumentaci týkající se reklamace ve lhůtách a v souladu s pravidly stanovenými v čl. V.9 výše.

 

IX. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO A NEPLATNOST KUPNÍ SMLOUVY.

1. Pokud Kupující uplatní právo na odstoupení od Kupní smlouvy, Prodávající nás o tom neprodleně informuje, nejpozději však následující pracovní den po obdržení takového odstoupení. 

2. Pokud se ukáže, že Kupní smlouva je neplatná, Prodávající a Kupující nám společně a nerozdílně odpovídají za tento nesplněný závazek zaplatit Částku merXu Pay nebo její část.

3. Prodávající nám uhradí celou nebo část neuhrazené Částky merXu Pay, kterou jsme Prodávajícímu zaplatili za Postoupení Pohledávky uvedené v čl. V.5 výše, odpovídající ceně za Produkt nebo Službu, která je předmětem Kupní smlouvy, a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se Prodávající dozvěděl o :

a. odstoupení (zcela nebo zčásti) od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího; nebo

b. neplatnosti Kupní smlouvy.

4. Úhrada bude provedena způsobem uvedeným v čl. VI.1 výše.

 

X. PORUŠENÍ POVINNOSTI

1. Účet Uživatele (Prodávajícího nebo Kupujícího) může být pozastaven, pokud Uživatel poruší povinnosti stanovené v této Příloze 7. Čl. II. 13 Podmínek (Pozastavení Účtu) se použije obdobně.

2. Pokud Prodávající předloží k postoupení Pohledávku, která nesplňuje kritéria uvedená v čl. V.7 výše, zaplatí nám Prodávající smluvní pokutu ve výši 20 % z výše Pohledávky uvedené v čl. V.5 výše. Prodávající provede platbu způsobem uvedeným v čl. VI.1 výše, a to do 3 pracovních dnů od obdržení naší výzvy k platbě.

3. Z důvodu Postoupení Pohledávky můžeme od pohledávky Prodávajícího na zaplacení částky uvedené v čl. V.5 výše odečíst naši Pohledávku vůči Prodávajícímu, i když ještě nejsou splatné.

 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud jde o stížnosti týkající se merXu Pay, ustanovení čl. II.9 (Reklamace) Podmínek se použijí přiměřeně.

2. Pokud jde o změnu této Přílohy 7 Podmínek, použijí se přiměřeně ustanovení čl. III (Závěrečná ustanovení) Podmínek.

3. Tato Příloha 7 k Podmínkám se řídí polským právem.  Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) ze dne 11. dubna 1980 a Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží, sepsaná v New Yorku dne 14. června 1974, se nepoužijí.

4. V rozsahu, který není výslovně upraven touto Přílohou 7 Podmínek, se přiměřeně použijí ustanovení Podmínek.

5. Spory vzniklé na základě této Přílohy 7 Podmínek nebo v souvislosti s ní budou řešeny polskými soudy příslušnými podle sídla Poskytovatele merXu Pay. 

6. Uživatel (Prodávající nebo Kupující) je povinen nás neprodleně informovat o jakékoliv změně údajů nezbytných pro využívání merXu Pay, zejména údajů uvedených v čl. V. 12. písm. a) výše.

7. Poskytovatel merXu Pay neodpovídá za jakékoli přerušení dostupnosti funkcí merXu Pay, ať už úplné nebo částečné, způsobené poruchami, případy nesprávného fungování systémů (včetně přenosových systémů a systémů IKT) mimo naši kontrolu, nebo nutností provést údržbu Platformy.