PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE „PARTNERSKÝ PROGRAM“ PRO REGISTROVANÉ  A NOVÉ UŽIVATELE OBCHODNÍ PLATFORMY MERXU


1. OBECNÁ USTANOVENÍ

 

1. Účelem propagační akce Partnerský program  (dále jen „Propagace“ nebo „Akce“) je podpora nákupu a prodeje produktů uživatelů registrovaných na obchodní platformě merXu dostupné na www.merxu.com (dále jen „Platforma“).

2. Organizátorem akce je merXu sp. z o.o. se sídlem v Poznani (61-803), ul. Św. Marcin 11/7, zapsána do rejstříku podnikatelů vnitrostátního soudního rejstříku vedeného okresním soudem Poznań - Nowe Miasto i Wilda v Poznani, VIII obchodní divize národního soudního rejstříku, pod číslem KRS: 0000835832, NIP [daňové identifikační číslo]: 7792514527, se základním kapitálem ve výši 5 000 PLN (dále jen „Organizátor“).

3. Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) stanoví zásady účasti na Akci a obsahují pravidla, která se účastník Akce zavazuje při účasti na Akci dodržovat.

4. Podmínky se řídí právními předpisy obecně platnými v Polsku, s výhradou závazných ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí, ve kterých Platforma působí, která se vztahují na řádně dokončené První propagační nákupy a na průběh Akce. Podmínky jsou k dispozici pro registrované uživatele Platformy v elektronické podobě na webových stránkách www.merxu.com a je možné je rovněž zaslat e-mailem.

5. Akce je organizována jako veřejný příslib ve smyslu článků 919-921 polského občanského zákoníku. Organizátor je subjekt, který slibuje odměnu ve smyslu článku 919 polského občanského zákoníku, a to za podmínek stanovených v Podmínkách.

6. Akce se vztahuje na nákup produktů prodávaných na platformě merXu za stanovenou minimální částku, a to v období od 1. 7. 2022 do vyčerpání částky, kterou Organizátor vyhradil pro účely Akce, avšak nejpozději do 31. 8. 2022 (dále jen jako „Období propagace“). Organizátor může rozhodnout o prodloužení Období propagace.

7. Akce probíhá na webových stránkách nákupní platformy merXu - www.merxu.com a vztahuje se na První propagační nákupy prováděné prostřednictvím Platformy ve všech zemích, kde působí, tj. v Polsku, Estonsku, Litvě, na Slovensku, v Německu, v České republice, v Maďarsku a Rumunsku.

8. Pro účely Akce se datem Prvního propagačního nákupu rozumí datum prodeje, které je uvedeno na dokladu o nákupu. Dokladem o nákupu pro účely Akce se rozumí faktura, případně faktura s DPH (dále jen „Doklad o nákupu“).

2. ÚČASTNÍCI PROPAGACE, PODMÍNKY ÚČASTI A PENĚŽNÍ BONUS

 

1. Akce je určena uživatelům nákupní platformy merXu registrovaným na nákupní platformě merXu před zahájením trvání Období propagace (dále jen „Doporučující účastník“) a novým uživatelům - podnikatelským subjektům, registrovaným na doporučení Doporučujícího účastníka (dále jen „Doporučený zákazník“) v průběhu trvání Období propagace a to za podmínek uvedených v § 2.2 - 2.17.

2. Účast na Akci je dobrovolná.

3. Účastníkem se nemůže stát stávající či bývalý zaměstnanec Organizátora včetně jeho rodinných příslušníků, a dále pak osoby, které jsou či byly ve vztahu s Organizátorem smluvní stranou včetně jejich rodinných příslušníků. 

3.1. Zaměstnancem se rozumí fyzická osoba zaměstnaná zejména na základě pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, nebo smlouvy o provedení konkrétního úkolu. Za smluvní stranu se považuje osoba spolupracující s Organizátorem na základě jiného právního titulu, včetně občanskoprávní nebo obchodní smlouvy, přičemž tato osoba je nebo byla registrována na Platformě a stala se jejím uživatelem.

4. Aby mohl Doporučující účastník získat Peněžní bonus, musí Doporučující účastník splnit všechny následující podmínky:

4.1. Doporučující účastník označí nejpozději v průběhu trvání Období propagace jednoho nebo více Doporučených zákazníků mající zájem o registraci na merXu a to poskytnutím unikátního odkazu sloužícího pro individuální doporučení nového Doporučeného zákazníka, který je k dispozici v uživatelském účtu merXu v sekci Můj účet - Moje společnost - Kontakty;

4.2. Jeden nebo více Doporučených zákazníků se v průběhu trvání Období propagace zaregistrují na nákupní platformě merxu.com prostřednictvím unikátního odkazu získaného od Doporučujícího účastníka sloužícího pro individuální doporučení nového Doporučeného zákazníka  a provedou nákup dle podmínek uvedených v čl. 4.3.

4.3. Doporučený zákazník provede během trvání Období propagace svůj první nákup produktu (s výjimkou služeb) prostřednictvím platformy merXu, přičemž hodnota prvního nákupu bude činit minimálně 8 500 Kč bez DPH, nebo 300 EUR bez DPH, nebo 1 300 PLN bez DPH nebo 100 000 HUF bez DPH nebo 1 300 RON bez DPH a to v rámci jedné transakce (dále jako„První propagační nákup“).

5. Během Období propagace může Doporučující účastník obdržet za každého úspěšně Doporučeného zákazníka, který provedl na merXu svůj První propagační nákup částku ve výši 1000 Kč (tisíc korun českých) a to při splnění podmínek stanovených v § 2 odst. 4.1 - 4.3,  případně bonus ve výši 1 000 Kč za každého úspěšně Doporučeného zákazníka, který vystaví během trvání Období propagace prostřednictvím svého nově zřízeného uživatelského účtu na platformě merxu.com alespoň 1000 nabídek se svými produkty, které svou povahou náleží do některé z existujících kategorií na merxu.com (dále jako "Peněžní bonus”). 

6. V případě vystavení nabídek s produkty, které nelze zařadit do některé z existujících kategorií na merxu (zejm. oblečení, spotřební zboží, propagační předměty atd.) Doporučujícímu účastníkovi nárok na získání Peněžního bonusu nevznikne. 

7. Doporučující účastník obdrží odpovídající Peněžní bonus ve formě bankovního převodu na firemní bankovní účet uvedený Účastníkem na jeho uživatelském účtu na MerXu v záložce Můj účet - Nastavení - Profil společnosti. 

8. Celková souhrnná částka, která je Organizátorem vyhrazena pro poskytnutí Peněžního bonusu v rámci celé Akce, činí 250 000,00 PLN (dvě stě padesát tisíc polských zlotých). Organizátor se může rozhodnout tuto částku zvýšit.

9. Pokud Účastník odstoupí od Prvního propagačního nákupu na základě závazných právních předpisů umožňujících takové odstoupení kupujícího bez udání důvodu, nemá účastník nárok na Peněžní bonus. Účastník, který obdržel Peněžní bonus v rozporu s výše uvedeným ustanovením, se zavazuje tento Peněžní bonus vrátit na bankovní účet, ze kterého Peněžní bonus obdržel do 3 dnů od zaslání prohlášení o odstoupení od smlouvy o Prvním propagačním nákupu.

10. Omezení uvedené v § 2 odstavci 9 se nevztahuje na případy, kdy Účastník odstoupí v souladu s platnými právními předpisy od kupní smlouvy v důsledku uplatnění svých práv z vadného plnění u produktu, který byl předmětem Prvního propagačního nákupu.   

11. Do hodnoty Prvního propagačního nákupu opravňujícího k získání Peněžního bonusu se nezahrnují transakce prováděné mezi spřízněnými subjekty (včetně kapitálových nebo osobních), transakce prováděné za jiným účelem, než je skutečný převod vlastnictví zboží, a transakce, které porušují zásady dobrých mravů. Spřízněným subjektem se rozumí zejména mateřská společnost, významný investor, dceřiná společnost, ko-dceřiná společnost, přidružená strana, akcionáře ko-dceřiné společnosti a strany, které jsou se společností společně ovládány (čl. 3 odst. 1 bod 43 Polský zákon o účetnictví).

12. Podmínkou pro získání Peněžního bonusu je mj. podání Přihlášky do akce a to do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, za který má být Peněžní bonus vyplacen a to zasláním přihlášky na e-mailovou adresu podpora@merxu.com a dále Doklad o nákupu Prvního propagačního nákupu a to (dále jen "Přihláška do akce").

12.1 Organizátor je oprávněn za účelem prokázání existence transakce požadovat po Účastníkovi dokumenty prokazující přepravu zakoupeného zboží (přepravní dokumenty, včetně CMR / AWB pro dodávky zboží uvnitř Společenství).

13. V Přihlášce do akce je Doporučující účastník povinen uvést:

  • své jméno a příjmení (popř. název společnosti), adresu, daňové identifikační číslo a spisovou značku;
  • jméno a příjmení (popř. název společnosti) Doporučených zákazníků, kteří se zaregistrovali na nákupní platformě merxu.com prostřednictvím unikátního odkazu získaného od Doporučujícího účastníka sloužícího pro individuální doporučení nového Doporučeného zákazníka.
  • číslo firemního bankovního účtu Doporučujícího účastníka, na které bude převeden Peněžní bonus. Toto bankovní číslo musí být shodné s číslem bankovního účtu uvedeným na uživatelském účtu Doporučeného účastníka na merXu v záložce Můj účet - Nastavení- Profil společnosti;

14. Údaje poskytnuté v Přihlášce do Akce musí být v souladu s údaji uvedenými v přiložených dokumentech.

15. Ihned poté, co Organizátor obdrží Přihlášku do akce, bude Účastníkovi zasláno potvrzení o přijetí Přihlášky do Akce na e-mailovou adresu Účastníka uvedenou v Přihlášce do Akce. Toto potvrzení má neformální charakter a nepředstavuje právo Účastníka na získání Peněžního bonusu.

16. Na Přihlášky do akce, které jsou v rozporu s těmito Podmínkami, včetně neúplných přihlášek, popř.  těch, které neobsahují požadované přílohy, nebude brát Organizátor zřetel a takové Přihlášky do akce nebudou představovat důvod pro získání Peněžního bonusu.

3. PRAVIDLA POSKYTNUTÍ A VYPLACENÍ PENĚŽNÍHO BONUSU

 

1. Doporučující účastník je oprávněn získat Peněžní bonus za předpokladu, že správně vyplnil a poslal Organizátorovi Přihlášku do akce za První propagační nákup a dále za předpokladu, že nebyla vyčerpána celková částka, kterou Organizátor vyhradil pro účely Akce.

2. Peněžní bonus bude udělen jednotlivým účastníkům v závislosti na pořadí správně vyplněných a zaslaných Přihlášek do akce.

3. Od okamžiku vyčerpání celkové částky, kterou Organizátor vyhradil pro účely Akce, Organizátor ukončí poskytování Peněžního bonusu Účastníkům Akce a nebude přijímat žádné Přihlášky do akce.

4. Přihláška do akce bude Organizátorem ověřena do 30 dnů ode dne, kdy Organizátor obdržel řádně vyplněnou přihlášku. V případě dodatečného zjištění o neúplnosti Přihlášky do Akce nebo o tom, že První propagační nákup nebyl proveden v souladu s těmito Podmínkami, Organizátor si vyhrazuje právo požadovat po Účastníkovi vrácení Peněžního bonusu.

5. Oznámení o udělení či zamítnutí poskytnutí Peněžního bonusu bude Účastníkovi zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v Přihlášce do Akce. 

6. V případě, že Účastník pošle Organizátorovi neúplnou Přihlášku do akce, popř. pokud některá z příloh bude nečitelná, Organizátor vyzve Účastníka k provedení nápravy. Pokud účastník ve lhůtě 7 dní od provedení takové výzvy nezjedná nápravu, Přihláška do akce bude považována jako neúplná a Účastníkovi nebude Peněžní bonus vyplacen. 

7. V případě jakýchkoli pochybností Organizátora týkajících se obsahu Přihlášky do akce Účastníka, případně ohledně splnění či nesplnění dalších podmínek pro získání Peněžního bonusu, je Organizátor oprávněn ve lhůtě stanovené pro ověření Přihlášky do akce v odst. 4, kontaktovat prodávajícího, u něhož Účastník provedl První propagační nákup a vyžádat si od něj informace, na základě nichž Organizátor rozhodne o vyplacení či zamítnutí poskytnutí Peněžního bonusu. 

8. V případě, kdy Organizátor v rámci Přihlášky do akce obdrží totožný Doklad o nákupu, který Organizátorovi zaslal jiný Účastník, nebude Organizátor k takovému (duplicitnímu) Dokladu o nákupu přihlížet a Přihláška do akce bude vyhodnocena jako neúplná. 

9. Peněžní bonus bude vyplacen do 14 dnů ode dne schválení Přihlášky do akce ze strany Organizátora nebo ověření registrace Doporučeného zákazníka, který použil unikátní odkaz sloužící pro individuální doporučení nového Doporučeného zákazníka.

10. Peněžní bonus bude Účastníkovi vyplacen převodem na číslo bankovního účtu uvedené na jeho uživatelském účtu na MerXu na kartě Můj účet - Nastavení - Profil společnosti.

11. Peněžní bonus nelze vyplatit jinou formou než převodem na bankovní účet Účastníka. Nelze jej poskytnout v jiné formě, např. prostřednictvím voucheru, dárkového poukazu apod.

12. Účastník není oprávněn převést oprávnění k získání Peněžního bonusu na třetí osobu.

13. Účastí na Akci Účastník bere na vědomí, že mu mohou vzniknout povinnosti uložené platnými právními předpisy, zejména povinnosti týkající se úhrady daně z příjmu za vyplacený Peněžní bonus. Za splnění těchto povinností nese odpovědnost výhradně Účastník. 

14. V případě, kdy není možné Peněžní bonus vyplatit z důvodů spočívajících na straně Účastníka (např. nesprávné, neúplné, nepravdivé kontaktní údaje, popř. číslo bankovního účtu) a Účastník tyto údaje Organizátorovi neposkytne ani ve lhůtě stanovené Organizátorem, ztrácí Účastník nárok na poskytnutí Peněžního bonusu, který propadne ve prospěch Organizátora. 

4. REKLAMACE

 

1. Veškeré reklamace lze podat u Organizátora nejpozději do 30. září 2022.

2. Reklamace se zasílají e-mailem na adresu: podpora@merxu.com s předmětem e-mailu: „Reklamace“. Reklamace musí obsahovat: jméno, příjmení, obchodní jméno, přesnou adresu Účastníka, e-mailovou adresu, uvedení důvodu reklamace a konkrétního popisu jednání Organizátora.

3. Reklamace budou vyřízeny do 14 dnů ode dne jejich přijetí.

4. O výsledku reklamačního řízení bude Účastník podle potřeby informován poštou. Žadatel bude o rozhodnutí písemně informován doporučeným dopisem zaslaným na adresu uvedenou při reklamaci do 7 dnů ode dne vyřízení reklamace. Organizátor je také oprávněn informovat Účastníka o rozhodnutí prostřednictvím e-mailu.

5. Reklamační řízení je dobrovolné a nevylučuje právo Účastníka domáhat se nároků u soudu, nezávisle na reklamačním řízení.

5.ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1. Pro účely  těchto Podmínek se GDPR rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES.

2. Správcem osobních údajů účastníků Akce je Organizátor, kterého lze kontaktovat:

a. písemně na adresu uvedenou v § 1 odst. 2 nebo

b. e-mailem na podpora@merxu.com.


3. Osobní údaje Účastníka budou zpracovány za účelem:

a. účasti na Akci, což znamená zejména přijetí Přihlášky do akce, provedení ověření Přihlášky   do akce, přiznání a převod Peněžního bonusu - bude vycházet z oprávněného zájmu Správce (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),

b. vyřizování reklamací - na základě zákonných povinností uložených Správci podle čl.6 odst.1 písm. c) GDPR;

c. provádění vyhodnocení Akce, včetně statistické analýzy - právním základem pro zpracování osobních údajů je čl.6 odst.1 písm. f) GDPR, tj. oprávněný zájem Správce.

4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí znemožní účast na Akci a poskytnutí Peněžního bonusu. Údaje v rozsahu nezbytném k ověření Přihlášky do akce mohou pocházet také od subjektu, který je stranou Prvního propagačního nákupu, a dalších společností spřízněných s Organizátorem.

5. Organizátor bude uchovávat osobní údaje Účastníka po dobu nezbytnou pro splnění všech povinností vyplývajících z Podmínek, a po skončení Akce budou osobní údaje uloženy po dobu trvání promlčecí doby pro nároky související s Akcí. Poté budou neprodleně smazány.

6. Osobní údaje Účastníka mohou být poskytnuty subjektům, se kterými Organizátor spolupracuje na pořádání Akce a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Zejména se jedná o subjekty poskytující služby spojené s převodem Peněžního bonusu popř. subjekty poskytující IT, účetní nebo právní služby.

7. Účastník má:

a. právo na přístup k osobním údajům podle článku 15 GDPR;

b.  právo požadovat opravu osobních údajů podle podmínek článku 16 GDPR;

c. právo požadovat výmaz osobních údajů podle podmínek článku 17 GDPR;

d. právo na omezení zpracování podle podmínek článku 18 GDPR.

8. Účastník má rovněž právo vznést námitku proti zpracování údajů za účelem uvedeným v bodě 3 písm. c) výše, za podmínek článku 21 GDPR.

9. Pokud se Účastník domnívá, že jeho osobní údaje jsou v průběhu Akce zpracovávány v rozporu s platnými právními předpisy, může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Podmínky budou k dispozici na webových stránkách www.merxu.com během trvání Období propagace. 

2. Pravidla pro účast na Akci a pro získání Peněžního bonusu jsou stanovena výhradně v těchto Podmínkách. Všechny propagační a reklamní materiály slouží pouze pro informační účely. 

3. Organizátor si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo Akci ukončit. Organizátor je oprávněn změnit pravidla Akce či technické nebo organizační zabezpečení Akce. 

4. Informace o změnách Podmínek budou zveřejněny na webových stránkách www.merxu.com. 

5. V záležitostech, které nejsou v Podmínkách upraveny se použijí příslušná ustanovení polského práva, s výhradou závazných ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí, ve kterých Platforma působí, která se vztahují se na řádně dokončené První propagační nákupy a na průběh Akce.

6. Soudem příslušným pro řešení sporů je soud příslušný pro sídlo Organizátora, s výhradou závazných ustanovení zákonů jednotlivých zemí ve kterých Platforma působí

 7. Podmínky jsou platné počínaje dnem jejich zveřejnění na webových stránkách www.merxu.com. 

8. Podmínky jsou vyhotoveny v polské, anglické, české, litevské, slovenské, maďarské, rumunské, německé a estonské jazykové verzi. V případě rozporů mezi jazykovými verzemi má přednost polská verze.