PODMÍNKY PROPAGAČNÍ AKCE CASH BOX PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE PLATFORMY MERXU V ČR A POLSKU

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1. Účelem propagační akce Cash box (dále jen „Propagace“ nebo „Akce“) je podpora nákupu a prodeje produktů uživatelů registrovaných v České Republice a v Polsku na obchodní platformě merXu dostupné na www.merxu.com (dále jen „Platforma“).

2. Organizátorem akce je merXu sp. z o.o. se sídlem v Poznani (61-803), ul. Św. Marcin 11/7, zapsána do rejstříku podnikatelů vnitrostátního soudního rejstříku vedeného okresním soudem Poznań - Nowe Miasto i Wilda v Poznani, VIII obchodní divize národního soudního rejstříku, pod číslem KRS: 0000835832, NIP [daňové identifikační číslo]: 7792514527, se základním kapitálem ve výši 5 000 PLN (dále jen „Organizátor“).

3. Tyto podmínky (dále jen „Podmínky“) stanoví zásady účasti na Akci a obsahují pravidla, která se účastník Akce zavazuje při účasti na Akci dodržovat.

4. Podmínky se řídí právními předpisy obecně platnými v Polsku, s výhradou závazných ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí, ve kterých Platforma působí, která se vztahují na řádně dokončené Propagační nákupy a na průběh Akce. Podmínky jsou k dispozici pro registrované uživatele Platformy v elektronické podobě na webových stránkách www.merxu.com.

5. Akce je organizována jako veřejný příslib ve smyslu článků 919-921 polského občanského zákoníku. Organizátor je subjekt, který slibuje odměnu ve smyslu článku 919 polského občanského zákoníku, a to za podmínek stanovených v Podmínkách.

6. Akce se vztahuje na nákup produktů prodávaných na platformě merXu za stanovenou minimální částku, a to v období od 1. srpna 2022 do vyčerpání částky, kterou Organizátor vyhradil pro účely Akce, avšak nejpozději do 31. srpna 2022 (dále jen jako „Období propagace“). Organizátor může rozhodnout o prodloužení Období propagace.

7. Akce probíhá na webových stránkách nákupní platformy merXu - www.merxu.com a vztahuje se na Propagační nákupy prováděné prostřednictvím Platformy ve všech zemích, kde působí, tj. v Polsku, Rumunsku, Maďarsku, Německu, Estonsku, Litvě, na Slovensku a v Česku.

8. Pro účely Akce se datem Propagačního nákupu rozumí datum prodeje, které je uvedeno na dokladu o nákupu. Dokladem o nákupu pro účely Akce se rozumí faktura, případně faktura s DPH (dále jen „Doklad o nákupu“).

9. Tuto akci lze kombinovat s jinými propagačními akcemi Organizátora. 


2. ÚČASTNÍCI AKCE, PODMÍNKY ÚČASTI, PŘIHLÁŠKA DO AKCE

1. Akce je určena uživatelům nákupní platformy merXu registrovaným na nákupní platformě merXu před zahájením nebo v průběhu trvání Období propagace (dále jen „Účastník“).

2. Účast na Akci je dobrovolná.  

3. Účastníkem se nemůže stát stávající či bývalý zaměstnanec Organizátora a dále pak osoby, které jsou či byly ve vztahu s Organizátorem smluvní stranou. Zaměstnancem se rozumí fyzická osoba zaměstnaná zejména na základě pracovní smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, nebo smlouvy o provedení konkrétního úkolu. Za smluvní stranu se považuje osoba spolupracující s Organizátorem na základě jiného právního titulu, včetně občanskoprávní nebo obchodní smlouvy, přičemž tato osoba je nebo byla registrována na Platformě a stala se jejím uživatelem.

4. Po přihlášení k uživatelskému účtu Účastníka na Platformě bude Účastníkovi zpřístupněn fond peněžního Bonusu (dále jen „Bonus“), který Účastník získává pro Období propagace. Účastník je oprávněn si za níže uvedených podmínek nechat vyplatit Bonus pouze v rámci limitu pro kalendářní měsíc, jehož výše je stanovena dále v těchto Podmínkách.

5. Nevyčerpaná výše Bonusu, který Účastník v daném kalendářním měsíci nevyužije, se nepřevádí do dalšího kalendářního měsíce.

6. Podmínkou účasti na Akci je, že Účastník provede během Období propagace nákup produktu (s výjimkou služeb) a to v rámci zveřejněné (aktivní) nabídky, přičemž takový produkt svou povahou náleží do některé z kategorií dostupných na merxu.com a zároveň se jedná buď o:

a. mezinárodní nákup (transakce, při které je doručení produktu provedeno do jiné země, než je země, ze které byl zakoupený produkt odeslán) nebo o 

b. první nákup Účastníka, který  byl proveden za podmínek uvedených v § 2 odst. 4.2 and 4.3 Podmínek propagační akce “Partnerský program” pro registrované a nové uživatele obchodní platformy merXu.

(dále jen „Propagační nákup“).

7. Během trvání Období propagace:

a.   Účastník může získat za svůj první Propagační nákup, který je zároveň jeho prvním nákupem od doby jeho registrace na Platformu, bonus ve výši 20 % z kupní ceny bez DPH za první Propagační nákup (bez nákladů na přepravu, balného apod.), za předpokladu, že hodnota prvního Propagačního nákupu bude činit minimálně 8 500 Kč bez DPH, případně 1 300 PLN bez DPH,případně 300 EUR bez DPH, případně 100 000 HUF bez DPH, případně 1 300 RON bez DPH (bez nákladů na přepravu, balného apod.). 

b.  Účastník může získat za každý svůj další Propagační nákup bonus ve výši 8% z kupní ceny bez DPH za Propagační nákup (bez nákladů na přepravu, balného apod.)

8. Účastník je oprávněn se účastnit Akce pouze prostřednictvím svých vlastních Propagačních nákupů.

9. Jakákoliv částka týkající se Bonusu vypočtená podle výše uvedených pravidel se zaokrouhlí na dvě desetinná místa.

10. Do hodnoty Propagačních nákupů opravňujících k získání Bonusu se nezahrnují transakce prováděné mezi spřízněnými subjekty (včetně kapitálových nebo osobních), transakce prováděné za jiným účelem, než je skutečný převod vlastnictví zboží, a transakce, které porušují zásady dobrých mravů. Spřízněným subjektem se rozumí zejména mateřská společnost, významný investor, dceřiná společnost, ko-dceřiná společnost, přidružená strana, akcionáře ko-dceřiné společnosti a strany, které jsou se společností společně ovládány (čl. 3 odst. 1 bod 43 Polský zákon o účetnictví). 

11. Výplata Bonusu bude provedena v měně země, ve které je Účastník zapsaný ve veřejném rejstříku právnických a fyzických osob. 

12. V případě Propagačního nákupu, který byl Účastníkem uhrazen v měně odlišné od měny země, pod kterou je tento Účastník zapsaný ve veřejném rejstříku  právnických a fyzických osob, Organizátor převede tuto měnu na základě směnného kurzu Evropské centrální banky platného v pracovní den předcházející datu uskutečnění Propagačního nákupu. 

13. Poté, co bude Přihláška do Akce daného Účastníka ověřena a přijata ze strany Organizátora, bude odpovídající výše Bonusu vyplacena Účastníkovi převodem na číslo firemního bankovního účtu uvedené na jeho uživatelském účtu na merXu v sekci Moje merXu - Nastavení - Profil společnosti. 

14. Celkový fond Bonusu vyhrazený Organizátorem pro celé Období propagace činí  500 000 PLN s tím, že každý Účastník může čerpat částku do výše 3 700 Kč (dále jako “měsíční limit”).

15. Organizátor se může rozhodnout částky uvedené v čl. 14 zvýšit. 

16. Pokud Účastník odstoupí od Propagačního nákupu na základě závazných právních předpisů umožňujících takové odstoupení kupujícího bez udání důvodu, nemá účastník nárok na Bonus. Účastník, který obdržel Bonus v rozporu s výše uvedeným ustanovením, se zavazuje tento Bonus vrátit na bankovní účet, ze kterého Bonus obdržel do 3 dnů od zaslání prohlášení o odstoupení od smlouvy o Propagačním nákupu.

17. Omezení uvedené v § 2 odstavci 16 se nevztahuje na případy, kdy Účastník odstoupí v souladu s platnými právními předpisy od kupní smlouvy v důsledku uplatnění svých práv z vadného plnění u produktu, který byl předmětem Propagačního nákupu.   

18. Za účelem využití Bonusu je Účastník povinen požádat o výplatu bonusu nahráním Dokladu za svůj Propagační nákup prostřednictvím svého uživatelského účtu na merXu v záložce Můj účet - Propagační akce (dále jen "Přihláška do akce").

19. V Přihlášce do Akce Účastník uvede: 

 a. Informace o Propagačním nákupu

  • datum Propagačního nákupu uvedený na příslušné faktuře, 
  • číslo faktury za Propační nákup, 
  • kupní cenu za Propagační nákup bez DPH (bez nákladů na přepravu, balného apod.), 
  • číslo transakce uvedené na merXu dostupné v seznamu transakcí učiněných Účastníkem na merXu 

b. čitelný sken nebo pdf. formu Dokladu za Propagační nákup.

20. Organizátor je oprávněn za účelem prokázání existence transakce požadovat po Účastníkovi dokumenty prokazující přepravu zakoupeného zboží (přepravní dokumenty, včetně CMR / AWB pro dodávky zboží uvnitř Společenství).

21. Přihláška do akce s příslušným Propagačním nákupem bude akceptována nejpozději do čtyř týdnů ode dne, který je uveden na příslušné faktuře za provedený Propagační nákup. 

22. Po podání Přihlášky do akce je výše Bonusu každého Účastníka snížena o částku, která danému Účastníkovi náleží na základě Přihlášky do akce a to až do doby vyčerpání měsíčního limitu pro výplatu Bonusu. 

23. Účastník může v rámci Propagace zadat neomezený počet Propagačních nákupů až do doby vyčerpání svého měsíčního limitu pro výplatu bonusu, resp. limitu určeného pro trvání Období propagace. 

24. Nevyčerpaná výše Bonusu, na který má Účastník v daném kalendářním měsíci nárok, propadá, tj. nepřevádí se do dalšího kalendářního měsíce.

25. Údaje poskytnuté v Přihlášce do Akce musí být v souladu s údaji uvedenými v přiložených dokumentech.

26. Ihned poté, co Organizátor obdrží Přihlášku do akce, bude Účastníkovi zasláno potvrzení o přijetí Přihlášky do Akce na e-mailovou adresu Účastníka uvedenou v Přihlášce do Akce. Toto potvrzení má neformální charakter a nepředstavuje právo Účastníka na získání Bonusu.

27. Na Přihlášky do akce, které jsou v rozporu s těmito Podmínkami, včetně neúplných přihlášek, popř.  těch, které neobsahují požadované přílohy, nebude brát Organizátor zřetel a takové Přihlášky do akce nebudou představovat důvod pro získání Bonusu

3. PRAVIDLA UDĚLOVÁNÍ A VYPLÁCENÍ BONUSU

1. Účastník je oprávněn získat Bonus za předpokladu, že správně vyplnil a poslal Organizátorovi Přihlášku do akce za Propagační nákup a dále za předpokladu, že nebyla vyčerpán fond s měsíčním Bonusem, který Organizátor vyhradil pro účely Akce.

2. Bonus bude udělen jednotlivým účastníkům v závislosti na pořadí správně vyplněných a zaslaných Přihlášek do akce.

3. Pokud byl Bonus v rámci daného kalendářního měsíce vyčerpán, další bonus udělen nebude.

4. Přihláška do akce bude Organizátorem ověřena do 30 dnů ode dne, kdy Organizátor obdržel řádně vyplněnou přihlášku. V případě dodatečného zjištění o neúplnosti Přihlášky do Akce nebo o tom, že Propagační nákup nebyl proveden v souladu s těmito Podmínkami, Organizátor si vyhrazuje právo požadovat po Účastníkovi vrácení Bonusu.

5. Stav žádosti o udělení či zamítnutí poskytnutí Bonusu bude viditelný v uživatelském účtu každého Účastníka v sekci “Moje Merxu - Propagační akce”.

6. V případě, že Účastník pošle Organizátorovi neúplnou Přihlášku do akce, popř. pokud některá z příloh bude nečitelná, Organizátor vyzve Účastníka k provedení nápravy. Pokud Účastník ve lhůtě 7 dní od provedení takové výzvy nezjedná nápravu, Přihláška do akce bude považována jako neúplná a Účastníkovi nebude Bonus vyplacen. 

7. V případě jakýchkoli pochybností Organizátora týkajících se obsahu Přihlášky do akce Účastníka, případně ohledně splnění či nesplnění dalších podmínek pro získání Bonusu, je Organizátor oprávněn ve lhůtě stanovené pro ověření Přihlášky do akce, kontaktovat prodávajícího, u něhož Účastník provedl Propagační nákup a vyžádat si od něj informace, na základě nichž Organizátor rozhodne o vyplacení či zamítnutí poskytnutí Bonusu. 

8. Bonus bude Účastníkovi vyplacen do 14 dnů ode dne schválení Přihlášky do akce ze strany Organizátora. 

9. Bonus nelze vyplatit jinou formou než převodem na bankovní účet Účastníka. Nelze jej poskytnout v jiné formě, např. prostřednictvím voucheru, dárkového poukazu apod.

10. Účastník není oprávněn převést oprávnění k získání Bonusu na třetí osobu.

11. Účastí na Akci Účastník bere na vědomí, že mu mohou vzniknout povinnosti uložené platnými právními předpisy, zejména povinnosti týkající se úhrady daně z příjmu za vyplacený Bonus. Za splnění těchto povinností nese odpovědnost výhradně Účastník. 

12. V případě, kdy není možné Bonus vyplatit z důvodů spočívajících na straně Účastníka (např. nesprávné, neúplné, nepravdivé kontaktní údaje, popř. číslo bankovního účtu) a Účastník tyto údaje Organizátorovi neposkytne ani ve lhůtě stanovené Organizátorem, ztrácí Účastník nárok na poskytnutí Bonusu , který propadne ve prospěch Organizátora. 

4. REKLAMACE

1. Veškeré reklamace lze podat u Organizátora nejpozději do 30. září 2022.

2. Reklamace se zasílají e-mailem na adresu: podpora@merxu.com s předmětem e-mailu: „Reklamace“. Reklamace musí obsahovat: jméno, příjmení, obchodní jméno, přesnou adresu Účastníka, e-mailovou adresu, uvedení důvodu reklamace a konkrétního popisu jednání Organizátora.

3. Reklamace budou vyřízeny do 14 dnů ode dne jejich přijetí.

4. O výsledku reklamačního řízení bude Účastník podle potřeby informován poštou. Žadatel bude o rozhodnutí písemně informován doporučeným dopisem zaslaným na adresu uvedenou při reklamaci do 7 dnů ode dne vyřízení reklamace. Organizátor je také oprávněn informovat Účastníka o rozhodnutí prostřednictvím e-mailu.

5. Reklamační řízení je dobrovolné a nevylučuje právo Účastníka domáhat se nároků u soudu, nezávisle na reklamačním řízení.


5.ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Pro účely  těchto Podmínek se GDPR rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES.

2. Správcem osobních údajů účastníků Akce je Organizátor, kterého lze kontaktovat:

a. písemně na adresu uvedenou v § 1 odst. 2 nebo

b. e-mailem na podpora@merxu.com.

3. Osobní údaje Účastníka budou zpracovány za účelem:

a. účasti na Akci, což znamená zejména přijetí Přihlášky do akce, provedení ověření Přihlášky   do akce, přiznání a převod Bonusu - bude vycházet z oprávněného zájmu Správce (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR),

b. vyřizování reklamací - na základě zákonných povinností uložených Správci podle čl.6 odst.1 písm. c) GDPR;

c. provádění vyhodnocení Akce, včetně statistické analýzy - právním základem pro zpracování osobních údajů je čl.6 odst.1 písm. f) GDPR, tj. oprávněný zájem Správce.

4. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí znemožní účast na Akci a poskytnutí Bonusu. Údaje v rozsahu nezbytném k ověření Přihlášky do akce mohou pocházet také od subjektu, který je stranou Propagačního nákupu, a dalších společností spřízněných s Organizátorem.

5. Organizátor bude uchovávat osobní údaje Účastníka po dobu nezbytnou pro splnění všech povinností vyplývajících z Podmínek, a po skončení Akce budou osobní údaje uloženy po dobu trvání promlčecí doby pro nároky související s Akcí. Poté budou neprodleně smazány.

6. Osobní údaje Účastníka mohou být poskytnuty subjektům, se kterými Organizátor spolupracuje na pořádání Akce a to na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů. Zejména se jedná o subjekty poskytující služby spojené s převodem Bonusu, popř. subjekty poskytující IT, účetní nebo právní služby.

7. Účastník má:

a. právo na přístup k osobním údajům podle článku 15 GDPR;

b. právo požadovat opravu osobních údajů podle podmínek článku 16 GDPR;

c. právo požadovat výmaz osobních údajů podle podmínek článku 17 GDPR;

d. právo na omezení zpracování podle podmínek článku 18 GDPR.

8. Účastník má rovněž právo vznést námitku proti zpracování údajů za účelem uvedeným v bodě 3 písm. c) výše, za podmínek článku 21 GDPR.

9. Pokud se Účastník domnívá, že jeho osobní údaje jsou v průběhu Akce zpracovávány v rozporu s platnými právními předpisy, může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Podmínky budou k dispozici na webových stránkách www.merxu.com během trvání Období propagace. 

2. Pravidla pro účast na Akci a pro získání Bonusu jsou stanovena výhradně v těchto Podmínkách. Všechny propagační a reklamní materiály slouží pouze pro informační účely. 

3. Organizátor si ve výjimečných a zcela odůvodnitelných případech vyhrazuje právo Akci ukončit. Organizátor je oprávněn změnit pravidla Akce či technické nebo organizační zabezpečení Akce. 

4. Informace o změnách Podmínek budou zveřejněny na webových stránkách www.merxu.com. 

5. V záležitostech, které nejsou v Podmínkách upraveny se použijí příslušná ustanovení polského práva, s výhradou závazných ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí, ve kterých Platforma působí, která se vztahují se na řádně dokončené Propagační nákupy a na průběh Akce.

6. Soudem příslušným pro řešení sporů je soud příslušný pro sídlo Organizátora, s výhradou závazných ustanovení zákonů jednotlivých zemí ve kterých Platforma působí

7. Podmínky jsou platné počínaje dnem jejich zveřejnění na webových stránkách www.merxu.com. 

8. Podmínky jsou vyhotoveny v polské, anglické a české verzi. V případě rozporů mezi jazykovými verzemi má přednost polská verze.