PŘÍLOHA Č. 6a - PROGRAM  “NAKUPUJTE BEZ RIZIKA DO VÝŠE 5000 EUR

 

Bezpečnost vašich transakcí uzavřených prostřednictvím merXu je pro nás prioritou. Proto jsme vytvořili program „Nakupujte bez rizika do výše 5000 EUR“ (dále také “Program”), jehož cílem je poskytnout kupujícímu jistotu v případě různých typů nevhodného jednání ze strany Prodávajícího. Po splnění podmínek Programu vám vyplatíme kompenzaci škody, kterou jste utrpěli a to až do výše Kompenzačního limitu.

Staráme se o bezpečnost Transakce tak, že zajišťujeme, aby probíhala za podmínek uvedených v Programu. Prodávající, který činí nabídku, i Kupující, který ji přijímá, souhlasí s tím, že smlouva, kterou uzavírají, je v souladu s ustanoveními Programu. Proto je každá transakce uzavřená prostřednictvím merXu v souladu s podmínkami Programu

Před využitím Programu nejdříve vždy sami kontaktujte Prodávajícího, abyste spolu problém vyřešili! (viz bod 3.2 níže)

 Níže naleznete podrobnější popis Programu.

1. Definice

Kompenzační limit - maximální výše kompenzace činí 5.000,- EUR (pět tisíc euro), která se vztahuje na všechny Transakce s daným Prodávajícím a jeho Spřízněnými osobami.

Obvyklé bydliště – má význam uvedený v článku 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I) (Úř. věst. EU. L. 2008, č. 177, s. 6, v platném znění), tj

o obvyklým sídlem společností a jiných subjektů, právnických nebo nezapsaných, je místo ústřední správy;

o   obvyklým bydlištěm fyzické osoby jednající v rámci své podnikatelské činnosti je její hlavní místo podnikání;

o   je-li smlouva uzavřena v rámci provozu pobočky, zastoupení nebo jiné provozovny, nebo je-li podle smlouvy za plnění odpovědná taková pobočka, zastoupení nebo provozovna, místo, kde je pobočka, zastoupení nebo jakákoli jiná provozovna se za místo obvyklého bydliště považuje jiná provozovna;

-     přičemž pro účely určení obvyklého bydliště je relevantním okamžikem okamžik uzavření smlouvy.

Spřízněná osoba - má význam uvedený v nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ( Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1, v platném znění), tj. IAS 24, bez relevance k sestavení účetní závěrky.

Program – tento program “Nakupujte bez rizika do výše 5000 EUR

Příslušná společnost merXu - společnost provozující Platformu příslušná pro obvyklé bydliště Prodávajícího, tzn.

1)pro Prodávající z České republiky nebo ze Slovenska  - MerXu s.r.o., IČ 09296573, se sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 118319, která je poskytovatelem a provozovatelem platformy merXu v České republice;

2)pro Prodávající z Německa – merXu GmbH se sídlem v Německu, Pappelallee 78/79, 10437 Berlín, DIČ DE350319278: se základním kapitálem 25 000 EUR, zapsaná v obchodním rejstříku, Charlottenburg HRB 232042 B;

3)pro Prodávající z Polska nebo ostatních zemí EU - merXu sp. z o. o. se sídlem v Poznani, Poznań (60-518), ul. Kraszewskiego 4/8, Regon: 385853514, NIP: 7792514527, KRS: 0000835832, se základním kapitálem ve výši 1 000 000,00 PLN, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem Poznaň-Nové Město a Wilda v Poznani, VIII. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku;

4)pro Prodávající z Rumunska - MERXU ONLINE S.R.L., se sídlem v Bukurešti, ulice Cluj č. 73A, místnost 4, sektor 1, zapsaná v bukurešťském obchodním rejstříku pod č. J40/20020/2021, jedinečný registrační kód 45227152;

5)pro Prodávající z Maďarska - merXu Kft., sídlo: 1025 Budapest, Csévi utca 7/B, daňové číslo 27426562-2-41 (daňové číslo Společenství HU27426562), registrační číslo společnosti 01-09-389563, základní kapitál 3.000.000,- HUF.

Kdykoli v rámci programu používáme termín s velkým písmenem, který zde není definován, platí definice, kterou naleznete v Podmínkách merXu.

2. Úvodní prohlášení Uživatelů

 2.1.   Uzavřením smlouvy v rámci Transakce prohlašujete jako Uživatel (tj. jako Prodávající při učinění Nabídky a jako Kupující při přijetí Nabídky), že:

2.1.1.  ustanovení Programu, zejména pokud jde o ukončení smluvního závazku (následující podmínka) nebo odstoupení (s prodávajícím s obvyklým bydlištěm v Německu), tvoří závaznou součást smlouvy uzavřené mezi Prodejcem a Kupujícím;

2.1.2. smlouva uzavřená v rámci Transakce a veškeré právní vztahy s ní související a z ní vyplývající se řídí právem země, ve které má Prodávající obvyklé bydliště;

2.1.3. veškeré spory související se smlouvou uzavřenou v rámci Transakce a právní vztahy s ní související az ní vyplývající budou řešeny výhradně soudem místně příslušným pro Prodávajícího;

2.1.4. Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. dubna 1980 ve Vídni a Úmluva o promlčecích lhůtách pro mezinárodní prodej zboží ze dne 14. června 1974 v New Yorku se nevztahují na žádnou smlouvu uzavřenou jako součást Transakce;

2.1.5. Program je v každé jazykové verzi shodný, avšak v případě nepředvídaných nesrovnalostí mezi jazykovými verzemi Programu pro Prodávajícího a Kupujícího je závazná jazyková verze pro Prodávajícího;

2.1.6.Výše uvedená ustanovení nahrazují jakékoli jiné předchozí nebo souběžné písemné nebo ústní dohody, prohlášení, ujednání nebo smlouvy uzavřené s ohledem na předmět upravený těmito ustanoveními.

2.2.   Přihláškou do Programu jako Kupující, jakožto fyzická osoba, současně prohlašujete, že vámi uzavřená smlouva v rámci Transakce byla uzavřena za účelem vaší obchodní nebo profesní činnosti.

3. Předpoklady pro účast Kupujících na Programu

3.1.   Programu se můžete zúčastnit, pokud je platební metodou Transakce, na kterou se žádost vztahuje, elektronická platba zpřístupněná na platformě merXu (poskytovaná zprostředkovatelem  platby).

3.2.   Programu se můžete zúčastnit, pokud jste před podáním žádosti o využití Programu sami kontaktovali Prodejce za účelem vyřešení problému týkajícího se Transakce a nepřineslo to žádný výsledek. Pokud má Prodávající obvyklé bydliště v Německu, můžete se programu zúčastnit, pokud jste Prodávajícího dodatečně požádali o řádné plnění (Příloha č. 6b - Žádost o řádné plnění) a dodatečná lhůta pro řádné plnění uplynula bezvýsledně nebo prodávající poskytnutí dodatečného plnění výslovně odmítl.

3.3.   Program můžete využívat, pokud máte obvyklé bydliště v některém z členských států Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

3.4.Program můžete využívat, pokud jste uzavřeli smlouvu týkající se Transakce za účelem souvisejícím s Vaší podnikatelskou činností.

3.5.   Pokud máte v úmyslu uplatnit nárok na náhradu škody vůči Prodávajícímu, můžete, ale neměli byste Program využít, protože vaše nároky na náhradu škody vůči Prodejci mohou v důsledku využití Programu zaniknout. Do Programu byste se neměli přihlašovat, pokud máte v úmyslu uplatnit nárok na náhradu škody vůči Prodávajícímu, protože Vaše nároky na náhradu škody vůči Prodávajícímu mohou v důsledku přijetí Vaší žádosti o využití Programu zaniknout (a z tohoto důvodu nebudete moci úspěšně uplatnit nárok na náhradu škody). 

3.6.    Program nemůžete využít, pokud jste uzavřeli Transakci prostřednictvím funkce “merXu Pay” a dosud jste nevyrovnali svůj závazek vůči nám. 

3.7. Program nemůžete využít, pokud jste použili tzv. chargeback a vaše žádost ještě nebyla posouzena nebo byla schválena (i částečně).

3.8. Program nemůžete využít ohledně Transakce, kterou jste uzavřeli s osobou blízkou či osobou s Vámi propojenou.

-     viz také bod 10 níže (Výjimky).

4. Kompenzace pro Kupující

4.1.   Poskytneme vám kompenzaci, pokud jste v konkrétní Transakci utrpěli škodu při používání platformy jako Kupující. Škodou rozumíme následující situace:

o   zaplatili jste za produkt, ale neobdrželi jste jej; nebo

o   obdrželi jste Produkt, který není v souladu s Nabídkou, má výrazně nižší hodnotu (nebo je neúplný nebo poškozený); nebo

o   obdrželi jste pouze část zakoupených zastupitelných Produktů; nebo

o   v rámci Transakce jste obdrželi pouze část zakoupených Produktů konkrétního typu, naceněných samostatně (individuálně).

4.2.    Kompenzace pokrývá výši škody, kterou jste utrpěli v důsledku předmětné Transakce. Může dosáhnout maximálně výše (hrubých) nákladů na Transakci, které vám vznikly – Produkt včetně nákladů na dopravu, pokud byly vynaloženy. Výše kompenzace ovšem nikdy nemůže překročit Kompenzační limit.

4.3.   Kompenzace bude vyplacena ve měně, ve které jste za Produkt zaplatili v souladu s Nabídkou.

4.4.   Kompenzační limit bude přepočten na příslušnou měnu referenčním směnným kurzem cizí měny k měně euro Evropské centrální banky poslední pracovní den předcházející dni Transakce.

4.5.  Kompenzaci vám vyplatí Příslušná společnost merXu.

5.Žádosti o využití Programu ze strany Kupujícího                                                

5.1.   Chcete-li se přihlásit do Programu (požádat o využití Programu), zašlete e-mail na adresu podpora@merxu.com. Měli byste tak učinit nejdříve 30 dnů po Transakci, nejpozději však 90 dnů po ní. V odůvodněných případech můžeme přijmout vaši žádost podanou mimo tyto časové mantinely.

5.2.   Ve svém e-mailu podrobně popište situaci, která vedla ke vzniku škody. Nezapomeňte nám poskytnout následující informace a dokumenty:

o   Číslo objednávky;

o   prodejní doklad (např. faktura);

o    číslo podnikatelského bankovního účtu, na který si přejete zaslat Kompenzaci;

o   doklad o tom, že jste před žádostí o využití Programu kontaktovali Prodávajícího za účelem vlastního vyřešení problému ohledně dané Transakce, a tento pokus nebyl úspěšný, a pokud má Prodávající obvyklé bydliště v Německu, že jste vedle toho Prodávajícímu poslali také výzvu k poskytnutí plnění s následkem odstoupení od smlouvy v případě jeho neposkytnutí, v souladu s přílohou Podmínek č. 6b - Výzva k řádnému plnění.

o     v případě, že jste orgánům činným v trestním řízení učinili oznámení o možném spáchání trestného činu vůči Vám ze strany Prodávajícího, potvrzení o tomto podání spolu se spisovou značkou;

o  v případě:

o   že jste obdrželi pouze část zakoupených zastupitelných Produktů nebo Produktů stejné hodnoty;

o   obdrželi jste pouze část zakoupených Produktů konkrétního typu, jejichž cena je v rámci Transakce stanovena jednotlivě;

- informace, zda si přejete ponechat část produktů, které jste obdrželi (v jakém rozsahu chcete ukončit/odstoupit od smlouvy uzavřené v rámci Transakce).

5.3.  Může se stát, že vás požádáme, abyste nám poskytli další informace nebo dokumenty, zejména potvrzení o podání trestního oznámení orgánům činným v trestním řízení o možném spáchání trestného činu vůči Vám ze strany Prodávajícího se spisovou značkou případu. Příslušné informace byste měli vždy předložit do 7 dnů od obdržení našeho e-mailu (14 dnů v případě trestního oznámení). 

 6. Vyřizování žádostí Kupujících

6.1.Na vaši žádost odpovíme na e-mailovou adresu, ze které jsme obdrželi vaši žádost, do 14 dnů od obdržení žádosti nebo od obdržení poslední informace nebo dokumentu podle odstavce 5.3 výše. Prodávajícího mezitím kontaktujeme za účelem objasnění situace.

6.2.   Pokud žádost přijmeme, společně s přijetím vám vypracujeme návrh kompenzace. Pokud se však situace mezitím vyjasní, např. doručením Produktu, vrácením peněz nebo jiným ujednáním s Prodávajícím, žádost nebude přijata.

6.3.   Pokud má Prodejce obvyklé bydliště v Německu, měli byste odstoupit od smlouvy uzavřené v rámci Transakce po našem přijetí žádosti. K tomu předložte Prodávajícímu oznámení dle přílohy Podmínek č. 6c - Prohlášení o odstoupení od smlouvy. Vyúčtování můžete zaslat Prodávajícímu prostřednictvím e-mailu. Oznámení by mělo být Prodávajícímu předloženo nejdříve po uplynutí 14 dnů od předložení oznámení dle přílohy Podmínek č. 6b - Výzva k řádnému plnění  uvedenému v bodě 5.2 výše.

6.4.Na náš návrh kompenzace byste měli odpovědět. Spolu s kladnou odpovědí na návrh kompenzace, pokud má Prodávající obvyklé bydliště v Německu, nám navíc zašlete e-mailem prohlášení uvedené v bodě 6.3 výše spolu s dokladem o jeho odeslání Prodávajícímu. Kladnou odpověď na návrh na kompenzaci zašlete nejpozději do 6 měsíců od data Transakce, protože po uplynutí této lhůty nebude možné žádost posuzovat a návrh na kompenzaci pozbývá platnosti (viz bod 7.1 níže).

6.5.  Poté vám a Prodávajícímu zašleme e-mailem prohlášení uvedené v odstavci 7.1 níže, pokud Prodávající nemá obvyklé bydliště v Německu (v takovém případě prohlášení nebude nutné, protože právní vztah mezi vámi a Kupujícímu skončil na základě prohlášení uvedeného v bodě 6.3 výše).

6.6.   Poté vám zašleme smlouvu o postoupení pohledávky jménem Příslušné společnosti merXu se zněním dle přílohy Podmínek č. 6d - smlouva o postoupení pohledávky. Pokud si přejete obdržet kompenzaci, uveďte v e-mailu, že souhlasíte s podmínkami smlouvy o postoupení pohledávky, a přiložte k ní podepsaný sken smlouvy o postoupení pohledávky i daňový doklad  (nebo jiný relevantní účetní doklad) o výši kompenzace. Na základě daňového dokladu  (nebo jiného příslušného účetního dokladu) Vám Příslušná společnost merXu vyplatí kompenzaci do 30 dnů ode dne doručení výše zmíněných dokumentů.

6.7.   V okamžiku postoupení pohledávky prohlašujete, že Prodávající vůči vám nemá žádné splatné pohledávky, které by mohly být předmětem započtení, a že předmětná pohledávka nebyla dříve postoupena

6.8.   Nebudeme posuzovat žádnou další žádost ohledně stejné Transakce, pokud se nezmění okolnosti Transakce.

7. Důsledky přijetí žádosti o využití Programu 

7.1.  Právní vztah vyplývající z uzavřené Transakce zaniká v okamžiku, kdy vám (Kupujícímu) a Prodávajícímu pošle jakákoliv Příslušná společnost merXu prohlášení o ukončení právního vztahu (podmínka rozvazovací) v důsledku přijetí žádosti o využití Programu; pokud se žádost týkala pouze části zakoupených Produktů – zastupitelných, nebo pouze části zakoupených Produktů konkrétního typu, naceněných samostatně (individuálně) v rámci Transakce, zaniká právní vztah pouze k té části Produktů, na které se vztahuje žádost. 

Podání žádosti o využití Programu se v příslušném rozsahu považuje za naplnění rozvazovací podmínky právního vztahu vzniklého na základě smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím v rámci Transakce. Pokud Kupující obdržel v rámci Transakce pouze část nakoupených Produktů – zastupitelných, nebo pouze část nakoupených Produktů konkrétního typu, naceněných samostatně (individuálně), je oprávněn ve své žádosti (viz bod 5.2 výše) zvolit, že právní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím zaniká v plném rozsahu, tj. ve vztahu ke všem Výrobkům (žádost jsme však oprávněni akceptovat pouze ve vztahu k neobdržené části Produktů, viz bod 10.3).

Kupující bude mít právo automaticky považovat právní vztah vzniklý z uzavřené Transakce za ukončený s okamžitou účinností, v rozsahu dle jeho výše uvedeného prohlášení, bez dodatečné lhůty k plnění nebo upozornění na prodlení, bez zásahu soudu a bez jakýchkoli dalších formalit. Aby mohl být právní vztah ukončen, mělo by být prohlášení učiněno nejpozději do 6 měsíců od data uzavření Transakce. V důsledku toho si Vy a Prodejce vrátíte jakékoli již v rámci Transakce poskytnuté plnění (v případě částečného ukončení odpovídající část plnění).

7.2.  Pokud má Prodávající obvyklé bydliště v Německu, právní vztah vyplývající z uzavřené Transakce se nahrazuje povinností vrátit plnění okamžikem prohlášení uvedeného v bodě 6.3 výše. Ve zbývajícím rozsahu se použije článek 7.1 výše.

7.3.   V rámci smlouvy o postoupení pohledávky uvedené v odstavci 6.6 výše, uzavřené se společností merXu sp. z o.o. jako zmocněným zástupcem Příslušné společnosti merXu prohlašujete, že po zaplacení kompenzace převádíte na Příslušnou společnost merXu nárok na vrácení zaplacené ceny vzniklé v důsledku ukončení smlouvy, který máte vůči Prodávajícímu nárok, nebo, má-li Prodávající obvyklé bydliště v Německu, odstoupení od smlouvy uzavřené v rámci Transakce, to vše až do výše obdržené kompenzace (postoupení pohledávek). Příslušná společnost merXu informuje Prodávajícího o postoupení pohledávky.

8. Další povinnosti Kupujícího

 8.1.  Jste povinni nás neprodleně informovat, pokud po podání vaší žádosti dojde k jakékoli podstatné změně okolností, zejména pokud došlo ohledně Transakce k nápravě, získáte jakékoli plnění od Prodávajícího, z iniciativy Prodávajícího, od výrobce nebo třetí osoby.

8.2.   Pokud po obdržení kompenzace obdržíte od Prodávajícího z jeho iniciativy, od výrobce nebo jiné osoby v souvislosti s Transakcí peněžní plnění, jste povinni nás o této skutečnosti informovat a Kompenzaci nám vrátit zpět na náš bankovní účet a to nejpozději do 14 dnů od vrácení peněžního plnění.

8.3.Pokud se po podání žádosti změní číslo vašeho bankovního účtu nebo e-mailová adresa, jste povinni nás o tom neprodleně informovat.

8.4.   Jste povinni s námi spolupracovat při vymáhání nároku od Prodávajícího. Zejména vás můžeme požádat o poskytnutí dokumentace, prohlášení atd. a to  pro účely případného právního sporu s Prodávajícím.

 9. Vrácení Kompenzace

9.1.   Vrácení Kompenzace můžeme požadovat, pokud:

o   nás neinformujete o skutečnosti uvedené v odstavci 8.1 výše;

o    neposkytnete nám peněžní plnění podle odstavce 8.2 výše;

o   nebudete s námi spolupracovat při vymáhání nároku od Prodávajícího podle odstavce 8.4 výše;

o  přijmete Produkt od Prodávajícího (pokud jste jej již neobdrželi);

o    přijmete v souvislosti s Transakcí jakékoliv protiplnění od Prodávajícího z podnětu Prodávajícího, od výrobce nebo jiné osoby, zejména pokud to vedlo k nápravě podstatné části vám vzniklé škody;

o   se budeme důvodně domnívat, že Prodávající započítal pohledávku nebo její část proti pohledávce, kterou měl vůči vám;

o   jakékoli prohlášení učiněné v souvislosti s příslušnou žádostí se ukáže jako nepravdivé, v rozporu s Podmínkami a zejména v rozporu s Programem;

o   vaše žádost nemohla být přijata z důvodů uvedených  v odstavci 10.1 níže.

 10.  Výjimky

10.1. Program nepokrývá všechny situace, tj. vaše žádost nemusí být přijata, pokud:

o   nesplňujete podmínky účasti v Programu dle bodu 3. výše;

o   realizací Transakce jste porušili Podmínky;

o   smlouva uzavřená v rámci Transakce byla uzavřena za jiných podmínek, než které jsou uvedeny v Podmínkách a zejména v Programu;

o   nezaplatili jste všechny částky, které nám dlužíte (např. v důsledku žádostí o využití Programu za Transakce, ve kterých jste byli Prodávajícím; závazky vzniklé v rámci  “merXu Pay” apod.);

o   uplynula doba uvedená v bodě 7.1 výše;

o   jedná se o produkt zařazený do přílohy Podmínek č. 2 -Zakázané a omezené produkty;

o   jste v okamžiku uzavření smlouvy v rámci Transakce věděli, že Produkt je vadný nebo neúplný; /

o   poslali jste neúplnou žádost (např. neposlali jste příslušnou dokumentaci) nebo jste učinili žádost po uplynutí lhůty);

o   obdrželi jste jakoukoli protihodnotu za Transakci od Prodávajícího, z podnětu Prodávajícího, od výrobce nebo jiného subjektu, která mohla vést k zániku závazku Prodávajícího nebo k náhradě podstatné části vám vzniklé škody;

o   máme důvod se domnívat, že produkt byl poškozen nebo ztracen při přepravě vinou dopravce či přepravce;

o   Transakci, která je předmětem žádosti, jste uzavřeli se Spřízněnou osobou.

10.2.  V případech uvedených v odstavci 10.1 výše máme právo rozhodnout o nepřijetí žádosti.

10.3.  Pokud jste obdrželi pouze část Produktů a přejete si ukončit nebo zrušit smlouvu v případě Prodejce s obvyklým bydlištěm v Německu v rámci Transakce jako celku, budeme v odůvodněných případech (např. pokud neobdržená část Produktů tvoří malou část hodnoty Transakce) oprávněni přijmout vaši žádost pouze ve vztahu k neobdržené části Produktů. V takovém případě budete kompenzováni pouze za tu část Produktů, kterou jste neobdrželi

11. Volba práva / jurisdikce

11.1.  Smlouva o postoupení pohledávek uvedená v bodech 6.6. a 7.3 výše a veškeré právní vztahy s ní související a z ní vyplývající se řídí právem země, ve které má Prodávající obvyklé bydliště. Úmluva Organizace spojených národů ze dne 11. dubna 1980 o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) a Úmluva o promlčení mezinárodního prodeje zboží, sepsané v New Yorku dne 14. června 1974, se nepoužijí.

11.2.Veškeré spory týkající se smlouvy o postoupení pohledávky uvedené výše v bodech 6.6 a 7.3 a veškeré právní vztahy s ní související a z ní vyplývající budou řešeny výhradně soudem místně příslušným dle sídla Prodávajícího.

12. Závěrečná ustanovení

12.1.Číslo našeho bankovního účtu pro účely fakturace je následující: CZ6955000000002546290002

12.2.  Na základě žádosti můžeme v souladu s článkem 12 Podmínek pozastavit účet Prodávajícího a to až do vyřešení záležitosti nebo úplného vrácení peněžních prostředků Prodávajícím.

12.3.  Pokud není žádost Uživatele ze strany merXu akceptována, Uživatel nemá nárok na uplatnění žádných práv vůči merXu sp. z o.o. nebo vůči jakékoliv jiné Příslušné společnosti merXu, zejména na výplatu Kompenzace.

12.4.V maximálním rozsahu, v němž to platné právní předpisy umožňují, Neneseme odpovědnost za žádné škody způsobené v rámci Programu (včetně např. výplaty kompenzací nebo vymáhání pohledávek).

12.5.Upozorňujeme, že Program můžeme kdykoliv pozastavit, změnit nebo ukončit. O této skutečnosti vás budeme informovat v souladu s Podmínkami. Případné pozastavení, změna či ukončení Programu nebude mít vliv na práva, která jste již nabyli.