PŘÍLOHA Č. 6d PODMÍNEK - SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

 

SMLOUVA O POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY

uzavřená dne [___] v [___] (dále jen "smlouva") mezi::

[PŘÍSLUŠNÁ SPOLEČNOST MERXU],

zastoupená na základě plné moci - [SPOLEČNOST MERXU, MÍSTNĚ PŘÍSLUŠNÁ DLE OBVYKLÉHO BYDLIŠTĚ KUPUJÍCÍHO]

dále jen "příslušná společnost merXu"

– a –

[KUPUJÍCÍ],

dále jen "Kupující"

Společně dále jako “Smluvní strany”

Vzhledem k tomu, že:

1)  dne [___] uzavřel Kupující s Prodávajícím, tj. [___] (dále jen "Prodávající") smlouvu o prodeji produktu (dále jen "smlouva o prodeji produktu"), konkrétně  [___] (dále jen “Produkt”), a to prostřednictvím platformy provozované na následující internetové adrese www.merxu.cz (dále jen "platforma merXu"),;

2)  cena Produktu/ů činila [___] brutto (dále jen "Hrubá cena");

3)  Kupující Prodávajícímu zaplatil cenu Produktu v plné výši;

4)  Kupující podal žádost o využití programu "Nakupujte bez rizika do výše 3000 EUR" na platformě merXu (dále jen "Program"), která byla přijata z důvodu výskytu některé ze skutečností uvedených v bodě 4.1 Programu;

5)  Kupujícímu byla nabídnuta ze strany Příslušné společnosti merXu kompenzace ve výši [___] (slovy: [___]; dále jen "Kompenzace"), kterou Kupující přijal;

6)  smluvní vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím byl ukončen v důsledku Programu (buď v důsledku rozvazovací podmínky, nebo, pokud má Prodávající obvyklé bydliště v Německu - v důsledku odstoupení od smlouvy);

7)  Příslušná společnost merXu si přeje získat pohledávku Kupujícího vůči Prodávajícímu na vrácení zaplacené ceny včetně příslušných daní, která vznikla v důsledku ukončení smlouvy, nebo, má-li Prodávající obvyklé bydliště v Německu, v důsledku odstoupení od smlouvy uzavřené v rámci Transakce, a to až do výše obdržené kompenzace (dále jen "Pohledávka"), a to poskytnutím Kompenzace jako části úplaty za postoupení pohledávky.

Smluvní strany se tímto dohodly na následujícím::

§ 1.

[Postoupení a kompenzace]

  1.   Kupující tímto postupuje na Příslušnou společnost merXu Pohledávku spolu se všemi právy s ní spojenými.
  2.   K postoupení Pohledávky na Příslušnou společnost merXu dochází uzavřením této Smlouvy.
  3.   Příslušná společnost merXu vyplatí Kupujícímu Kompenzaci na bankovní účet Kupujícího uvedený v žádosti o využití Programu, a to do 30 dnů ode dne obdržení dokumentů uvedených v § 2 této Smlouvy.

§ 2.

[Dokumentace]

Do 7 dnů ode dne uzavření této Smlouvy doručí Kupující Příslušné společnosti merXu e-mailem (na e-mailovou adresu, ze které obdržel Smlouvu) podepsaný sken Smlouvy a  účetní doklad (nebo jiný relevantní účetní doklad).

§ 3.

[Prohlášení smluvních stran]

1. Kupující prohlašuje, že mu byly spolu s Programem poskytnuty Obchodní podmínky merXu, s jejichž obsahem souhlasí. Smluvní strany ve Smlouvě potvrzují obsah Programu. Ustanovení Programu a Obchodních podmínek merXu tvoří součást Smlouvy.

2. Kupující prohlašuje, že Prodávající není vůči Kupujícímu osobou blízkou. Spřízněná osoba má význam, který jí přiřazuje nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Úř. věst. L 320, 29.11.2008, s. 1, v platném znění), tj. standard IAS 24, bez relevance k sestavení účetní závěrky.

3. Kupující prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy nemá vůči Kupujícímu žádné splatné pohledávky, které by mohly být předmětem započtení.

4. Kupující prohlašuje, že neexistují žádné okolnosti, které by měly nepříznivý vliv na platnost a účinnost této Smlouvy.

§ 4.

[Odstoupení od smlouvy]

V případě porušení podmínek Programu ze strany Kupujícího nebo pokud nastanou předpoklady uvedené v bodě 9.1 Programu (Vrácení kompenzace), je Příslušná společnost merXu oprávněna od Smlouvy odstoupit do 2 (slovy: dvou) let ode dne uzavření Smlouvy. V takovém případě bude postoupení Pohledávky považováno za zrušené a Kupující bude povinen vrátit Příslušné společnosti merXu celou výši Kompenzace, kterou na základě této Smlouvy obdržel.

§ 5.

[Rozhodné právo a soudní příslušnost

1. Smlouva a veškeré právní vztahy s ní související a z ní vyplývající se řídí právem země, v níž má Prodávající obvyklé bydliště. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) ze dne 11. dubna 1980 a Úmluva o promlčení při mezinárodní koupi zboží, sepsaná v New Yorku dne 14. června 1974, se nepoužijí.

2. Veškeré spory týkající se této smlouvy a právních vztahů s ní souvisejících a z ní vyplývajících budou řešeny výhradně soudem místně příslušným dle sídla Prodávajícího. 

§ 6.

[Ustanovení o oddělitelnosti]

Stane-li se nebo ukáže-li se některé ustanovení Smlouvy neplatným nebo nevymahatelným, Smluvní strany neprodleně změní nebo doplní Smlouvu způsobem, který co nejvěrněji vyjadřuje vůli Smluvních stran vyjádřenou v ustanovení, které bylo shledáno neplatným nebo nevymahatelným.

§ 7.

[Závěrečná ustanovení]

1.Smluvní strany sjednaly, že touto Smlouvou Příslušná společnost merXu prokáže Dlužníkovi (Prodávajícímu) skutečnost, že došlo k postoupení Pohledávky a Dlužník (Prodávající) je povinen po předložení této Smlouvy poskytnout plnění Příslušné společnosti merXu.

2.V případě rozporů mezi jazykovými verzemi Smlouvy je závazná jazyková verze v jazyce země, ve které má Příslušná společnost merXu své obvyklé bydliště.